Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontferlandStaatscourant 2009, 75Ruimtelijke plannen

stcrt-2009-5574-001.png Bestemmingsplan ‘Euregionaal Bedrijventerrein, partiële herziening 2008’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, zoals deze gold tot 1 juli 2008, bekend dat het besluit omtrent de goedkeuring van het bestemmingsplan ‘Euregionaal Bedrijventerrein, partiële herziening 2008’ onherroepelijk is geworden.

Het plan voorziet in wijziging van de bebouwingsgrenzen en het opnemen van het nieuwe tracé van de rioolpersleiding tussen Logistiekstraat en Elsepas te ’s-Heerenberg. Verder wordt de grens van het wegtracé van de Logistiekstraat enigszins verschoven.

Het plan ligt voor eenieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, locatie ’s-Heerenberg, Hofstraat 1.