Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RozendaalStaatscourant 2009, 65Overig

stcrt-2009-3688-v1-001.png Goedgekeurde bestemmingsplannen

1. Bestemmingsplan ‘Kom 2008’

Burgemeester en wethouders van Rozendaal maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij besluit van 6 februari 2009 het bestemmingsplan ‘Kom 2008’ goedgekeurd (nr. 2008-010892).

Het bestemmingsplan voorziet in de actualisatie van de verouderde vigerende bestemmingsplannen en heeft een conserverend karakter.

Het bestemmingsplan omvat de gehele bebouwde kom van Rozendaal.

2. Bestemmingsplan ‘Buitengebied 2008’

Burgemeester en wethouders van Rozendaal maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij besluit van 20 februari 2009 het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2008’ gedeeltelijk hebben goedgekeurd (nr. 2008-012886).

Het bestemmingsplan voorziet in de actualisatie van de verouderde vigerende bestemmingsplannen en heeft een conserverend karakter.

Het bestemmingsplan buitengebied omvat het gehele buitengebied van de gemeente.

Onthouding Goedkeuring

Aangaande de voorschriften is de Gedeputeerde Staten goedkeuring onthouden aan artikel 9, lid 6 (onjuiste nummering, moet lid 5 zijn) van de voorschriften.

Voor het overige is het bestemmingsplan goedgekeurd.

De besluiten van Gedeputeerde Staten liggen met de bestemmingsplannen met ingang van 20 maart 2009 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Daarnaast is het bestemmingsplan ook in te zien op de gemeentelijke website (www.rozendaal.nl) onder ‘Wonen & Welzijn’.

Uitsluitend belanghebbenden die (zich tijdig met bedenkingen ten aanzien van de bestemmingsplannen tot Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben gewend dan wel) kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen ten aanzien van de bestemmingsplannen bij Gedeputeerde Staten in te brengen, kunnen binnen bovengenoemde termijn van terinzagelegging tegen de goedkeuring van de bestemmingsplannen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De besluiten van Gedeputeerde Staten betreffende goedkeuring treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.