Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse MededingingsautoriteitStaatscourant 2009, 20766Vergunningen

Mededeling van ontvangst van een aanvraag om vergunning voor een voorgenomen concentratie

Zaaknummer: 6556/GGZ Oost Brabant – Reinier van Arkel

  • 1. Op 17 december 2009 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 42 van de Mededingingswet ontvangen met betrekking tot een voorgenomen fusie tussen Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Oost Brabant en Stichting Reinier van Arkel.

  • 2. Deze voorgenomen concentratie is door de betrokken ondernemingen op 12 december 2008 gemeld aan de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. De Raad van Bestuur heeft hiervan mededeling gedaan in Staatscourant 247 van 19 december 2008. Op 15 juni 2009 heeft de Raad van Bestuur besloten dat voor het tot stand brengen van de hierboven genoemde concentratie een vergunning is vereist. Van dit besluit is mededeling gedaan in Staatscourant 111 van 19 juni 2009. De Raad van Bestuur heeft dit besluit genomen omdat hij reden heeft om aan te nemen dat die concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan significant zou kunnen belemmeren.

  • 3. Belanghebbenden die opmerkingen wensen te maken over deze voorgenomen concentratie wordt verzocht deze schriftelijk kenbaar te maken aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Opmerkingen dienen uiterlijk 7 dagen na publicatie van deze mededeling op onderstaand adres te zijn ontvangen onder vermelding van bovenstaand zaaknummer.

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

Directie Mededinging

Postbus 16326

2500 BH Den Haag

telefoon: (070) 330 3330

telefax: (070) 330 3370

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

namens deze:

Clustermanager Zorg a.i.,

C.A.M. van Bijsterveldt.