Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RenswoudeStaatscourant 2009, 19886Overig

stcrt-2009-19886-001.png Openbare kennisgeving uitbreiden van een veehouderij op perceel Oude Holleweg 44

Op grond van categorie 14 van onderdeel D van het besluit m.e.r. 1994 geldt de m.e.r.-beoordelingsplicht bij het oprichten of uitbreiden van een inrichting bestemd voor het fokken, mesten en houden van 350 of meer plaatsen voor (fok)zeugen of 2200 of meer plaatsen voor vleesvarkens. Er dient te worden nagegaan of er zich bijzondere omstandigheden voordoen waardoor en Milieu Effect Rapport nodig is. De heer H. Wolswinkel wil zijn inrichting aan de Oude Holleweg 44 te Renswoude uitbreiden met 2400 vleesvarkens. De varkens zullen worden gehuisvest in twee nieuw te realiseren stallen.

Volgens artikel 7.8b, lid 5 van de Wet milieubeheer hebben burgemeester en wethouders van Renswoude de beslissing genomen dat voor de hiervoor genoemde oprichting geen Milieu Effect Rapport nodig is, omdat er zich geen ‘bijzondere omstandigheden’ voordoen die om het opstellen van een Milieu Effect Rapport vragen.

Dit besluit ligt vanaf heden gedurende 6 weken, derhalve tot 2 februari 2010, ter inzage in het gemeente van Renswoude op werkdagen tijdens kantooruren (van 9.00 tot 12.00 uur) en, op verzoek (tel.: 0318-578161) buiten kantooruren.

Op dit besluit is artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing, hetgeen inhoudt dat dit m.e.r.-beoordelingsbesluit moet worden beschouwd als een beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit. Dit betekent dat op grond van artikel 6:3 van de Algemene weg bestuursrecht geen direct bezwaar of beroep mogelijk is.

Renswoude, 21 december 2009

College van burgemeester en wethouders van Renswoude,

de secretaris,

H.W. Lehmann.

De burgemeester,

K.F.H. Schorer.