Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint AnthonisStaatscourant 2009, 19264Ruimtelijke plannen

stcrt-2009-19264-001.png Artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis maken bekend dat bij besluit van 30 november 2009 het wijzigingsplan ‘Boompjesweg 1b te Landhorst’ is vastgesteld. Dit wijzigingsplan heeft ten doel de vorm van het bouwvlak van het perceel Boompjesweg 1b te Landhorst te vergroten.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen tevens bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. De termijn hiervoor bedraagt 6 weken en vangt aan op 17 december 2009. Gedurende deze termijn ligt het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten en het wijzigingsplan voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Ruimte en wonen, Brink 3 te Sint Anthonis. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend treedt het betreffende besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.