Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BerkellandStaatscourant 2009, 17742Ruimtelijke plannen

stcrt-2009-17742-001.png Ontwerpbestemmingsplan Borculo, geluidszone industrieterrein 2009

Bij het bestemmingsplan Industrieterrein 1982 is een geluidszone vastgesteld voor de artikel 2.4lvb-inrichting Friesland Campina. De huidige geluidsbelasting van het gehele industrieterrein overschrijdt de nog geldende geluidszone uit 1982.

De gemeente wil in samenwerking met de provincie Gelderland en Friesland Campina het geluidsniveau terugbrengen tot binnen die zone. Via het treffen van maatregelen lukt dit grotendeels. Slechts bij een klein deel van de zone kan de overschrijding niet worden teruggebracht. Daarom is een gedeeltelijke aanpassing van de geluidszone nodig. Herziening van de geluidszone is ook nodig om ontwikkelingsmogelijkheden te bieden aan Friesland Campina op het terrein Hambroek II. Dat terrein is grotendeels eigendom van Friesland Campina. Om vestiging/uitbreiding van Friesland Campina op Hambroek II mogelijk te maken moet ook dat terrein volgens de Wet geluidhinder worden gezoneerd. De herziening van de geluidszone heeft dus ook betrekking op het gebied Hambroek II evenals enkele andere bestemmingsplannen. Herziening van een geluidszone is alleen mogelijk bij de vaststelling, wijziging of herziening van een bestemmingsplan.

Daarom is het ontwerpbestemmingsplan ‘Borculo, geluidszone industrieterrein 2009’ opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met de bijlagen ter inzage in de Gemeentewinkel, Marktstraat 1 in Borculo. De terinzagelegging duurt van 25 november 2009 tot en met 5 januari 2010. Binnen deze termijn van zes weken kan iedereen zijn mening geven over het ontwerpbestemmingsplan. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar de gemeenteraad van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Mondelinge zienswijzen kunnen op woensdag 16 december 2009 worden ingediend bij de hoorzittingscommissie van de gemeenteraad. De vergadering van de hoorzittingscommissie begint om 19:30 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo. Alleen degenen die tijdig zienswijzen indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan, kunnen later beroep instellen tegen het besluit van de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan. Deze publicatie, het ontwerpbestemmingsplan en de bijlagen zijn ook te lezen via de gemeentelijke website.