Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Koninklijk Nederlands Instituut van RegisteraccountantsStaatscourant 2009, 17708Besluiten van algemene strekking

Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op de Raad voor Geschillen

De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants,

Gelet op de artikelen 19, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants;

Stelt de volgende verordening vast:

ARTIKEL I

De Verordening op de Raad voor Geschillen wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 5, eerste lid, komt te luiden:

  • 1. Het bestuur benoemt de leden van de Raad voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming is mogelijk.

2. Artikel 5, derde lid tot en met zesde lid, komen te vervallen.

3. Artikel 5, zevende lid, wordt vernummerd tot derde lid.

ARTIKEL II

De Verordening op de ledenvergadering van 14 december 2001 wordt als volgt gewijzigd:

Onder vervanging van de puntkomma aan het slot van artikel 1, tweede lid, onderdeel h, door een punt, vervalt artikel 1, tweede lid, onderdeel i.

ARTIKEL III

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010.

De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants.

TOELICHTING

Op grond van de thans geldende Verordening op de Raad voor Geschillen worden alle leden-RA benoemd voor de duur van vier jaar. Zij zijn niet herbenoembaar. Gevolg daarvan is dat door de leden-RA opgedane kennis en ervaring binnen de Raad voor Geschillen elke vier jaar zal verdwijnen. Artikel 5, derde lid, Verordening op de Raad voor Geschillen biedt thans wel de mogelijkheid om een rooster op te stellen op grond waarvan jaarlijks een deel van de leden-RA zal aftreden, maar het opstellen van een rooster verandert niets aan de in de verordening vastgelegde standaard benoemingsduur van vier jaar. Daarom worden de leden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en wordt herbenoeming mogelijk gemaakt.

Op grond van de thans geldende verordening worden de leden van de Raad voor Geschillen door de ledenvergadering benoemd. Gevolg daarvan is dat er geen flexibiliteit is ten aanzien van het benoemen van nieuwe leden. Door de leden van de Raad voor Geschillen door het bestuur te laten benoemen wordt tevens aangesloten bij de Verordening op de klachtbehandeling. De leden van de klachtencommissie worden eveneens door het bestuur benoemd.