Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2009, 17266Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen

Bouwnijverheid 2009/2010

Verbindendverklaring CAO-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 november 2009 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Bouwnijverheid

UAW Nr. 10940

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van het Technisch Bureau Bouwnijverheid namens partijen bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

Partij(en) te ener zijde: Bouwend Nederland, NVB, vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers, de Vereniging van Waterbouwers in Bagger- Kust- en Oeverwerken(VBKO) en de Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven Nederland;

Partij(en) te anderer zijde: FNV Bouw en CNV Hout en Bouw.

Naar aanleiding van dit verzoek zijn schriftelijke bedenkingen ingebracht door Allen & Overy namens de Vereniging Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (verder: de AFN)en Vallenduuk Advocaten namens de Nederlandse Vereniging van Uitzendbemiddelaars (verder: de NVUB);

Deze bedenkingen kunnen als volgt worden samengevat: De bedenkingen van de AFN richten zich tegen de wijze van totstandkoming van – en het ontbreken van betrokkenheid van de AFN bij – de cao, de representativiteit van de bij de cao betrokken werkgeversorganisaties ten aanzien van specialisten en de inhoud van enkele cao-bepalingen. Hierbij zou sprake zijn van onvoldoende mogelijkheden voor het aangaan van flexibele arbeidsovereenkomsten (art. 1 lid 3), onduidelijkheid over rechten en plichten van werknemers en werkgevers (art. 20a lid 2 sub a) en van afsluiting van de markt voor bonafide uitzendondernemingen (art. 96b). De cao-kostenverhoging is onverantwoord gelet op de nijpende economische omstandigheden in de bouwsector en verhoogt het risico op faillisementen van kleine ondernemingen in de bouwnijverheid.

De bedenkingen van de NVUB richten zich tegen artikel 89 lid 1B jo 91. Hierbij zou sprake zijn van werkingssfeeroverlap met de cao Uitzendkrachten NVUB en van strijdigheid met rechtmatige belangen van derden als bedoeld in paragraaf 6.2.2 Toetsingskader AVV. De overige bedenkingen richten zich tegen de inhoud van de artikelen 93, 94 en 95 die bovendien in strijd zouden zijn met het Europees Verdrag inzake Verbintenissen uit overeenkomst en artikel 96b dat in strijd zou zijn met artikel 19 Grondwet.

Overwegende ten aanzien van de bedenkingen van de AFN: Op grond van paragraaf 3.2 van het Toetsingskader AVV worden onder meer de volgende categorieën bedenkingen normalerwijs aangemerkt als evident kansloos. Bedenkingen:

 • tegen de representativiteit die inmiddels op basis van een accountantsverklaring weerlegd zijn;

 • in verband met onvoldoende betrokkenheid bij cao-overleg;

 • betrekking hebbend op de inhoud van cao-bepalingen voor zover deze cao-bepalingen op grond van het Toetsingskader voor avv in aanmerking komen;

 • betrekking hebbend op de kosten voortvloeiend uit de verbindend verklaarde cao-bepalingen. Ten aanzien van bovengenoemde bedenkingen vindt deze beleidsregel rechtstreekse toepassing.

Wat betreft het beroep op de bijzondere economische omstandigheden in de Bouwnijverheid merk ik op dat de bevoegdheid om cao-bepalingen al dan niet algemeen verbindend te verklaren niet is gegeven om een eigen beleid te voeren over de inhoud van de cao en dat sectoren zelf het beste kunnen afwegen wat in het algemeen belang van de sector is.

Overwegende ten aanzien van de bedenkingen van de NVUB: Vooropgesteld zij, dat er geen sprake is van werkingssfeeroverlap in de zin van paragraaf 6.2.1 van het Toetsingskader AVV. Ook is geen sprake van evidente strijdigheid met paragraaf 6.2.2 van het Toetsingskader AVV, aangezien hier de toegang tot de relevante markt voor bonafide ondernemingen niet wordt afgesloten of tot een onevenredig niveau beperkt. De gekozen werkingssfeerafbakening laat de vrijheid van Uitzendbureaus en Bouwondernemingen om zakelijke relaties met elkaar aan te gaan onverlet. Wat betreft de overige bedenkingen tegen de genoemde afzonderlijke bepalingen zijn geen evidente strijdigheden met het recht als bedoeld in paragraaf 3.1 jo 5.1 Toetsingskader AVV geconstateerd.

Op grond van het bovenstaande concludeer ik dat bovenstaande bedenkingen geen beletsel vormen om tot algemeen verbindendverklaring (van de bepalingen waartegen de bedenkingen zich richten) over te gaan.

Naar aanleiding van dit verzoek is een schriftelijk dispensatieverzoek ingediend door Vallenduuk Advocaten namens de NVUB. Dit verzoek is toegewezen in de vorm van een afzonderlijke beschikking conform de Algemene wet bestuursrecht. De beschikking is op dezelfde dag als waarop dit besluit tot algemeen verbindendverklaring is genomen aan de desbetreffende dispensatieverzoeker en aan de verzoeker tot algemeen verbindendverklaring verzonden. De beschikking ligt voor belanghebbenden als bedoeld in art. 1:2 eerste lid van de Awb ter inzage bij de Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, Anna van Hannoverstraat 4, ’s-Gravenhage.

Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Besluit:

Dictum I

Verklaart algemeen verbindend de navolgende bepalingen van bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst, zulks met inachtneming van hetgeen in de dicta II, III, IV en V is bepaald:

HOOFDSTUK 2 INLEIDING

Minimum-cao

De Cao voor de Bouwnijverheid is een zogeheten minimum-cao. Dat betekent dat in ondernemingen alleen in voor de werknemer gunstige zin van de cao mag worden afgeweken.

HOOFDSTUK 4 INDIENSTTREDING EN ONTSLAG

Artikel 1 De arbeidsovereenkomst

 • 1. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde dan wel bepaalde tijd dient schriftelijk te zijn aangegaan en ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • de datum van indiensttreding;

  • de duur van het dienstverband;

  • de eventuele proeftijd;

  • de arbeidstijden;

  • de functie-indeling;

  • de standplaats (indien van toepassing);

  • het vast overeengekomen loon dan wel de salariëring (bruto) per betalingsperiode;

  • de samenstelling van het vast overeengekomen loon;

  • eventueel nader overeengekomen secundaire arbeidsvoorwaarden.

 • 2. Een proeftijd is slechts geldig indien deze bij schriftelijk aangegane overeenkomst tot stand is gekomen.

  Afhankelijk van de overeengekomen duur van de arbeidsovereenkomst met bouwplaatswerknemers dient de volgende maximale proeftijd te worden aangehouden:

  • bij een arbeidsovereenkomst korter dan een jaar: twee weken;

  • bij een arbeidsovereenkomst van een jaar of langer, maar korter dan 2 jaar: 1 maand;

  • bij een arbeidsovereenkomst van 2 jaar of langer: 2 maanden.

  Afhankelijk van de overeengekomen duur van de arbeidsovereenkomst met UTA-werknemers dient de volgende maximale proeftijd te worden aangehouden:

  • bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: twee maanden.

  • bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

   • . korter dan twee jaar: ten hoogste een maand

   • . van twee jaar of langer: ten hoogste twee maanden

   • . waarbij het einde van de arbeidsovereenkomst niet op een kalenderdatum is gesteld: ten hoogste een maand.

 • 3.

  • a. In afwijking van artikel 7: 668a, lid 1 BW, geldt voor bouwplaatswerknemers bij meerdere elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd de laatste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als aangegaan voor onbepaalde tijd indien:

   • drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd met een tussenliggende periode van niet meer dan drie maanden en een periode van vierentwintig maanden, deze tussenpozen inbegrepen, is overschreden;

   • meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden.

  • b. Indien de werkgever de gelegenheid heeft om een contract voor bepaalde tijd te verlengen zonder dat daardoor sprake is van omzetting naar een contract voor onbepaalde tijd, doch hij hiervan geen gebruik maakt, is het de werkgever niet toegestaan voor de desbetreffende werkzaamheden een uitzendkracht in te huren. Enige uitzondering hierop is de situatie waarin het contract niet wordt verlengd vanwege aantoonbaar disfunctioneren van de werknemer.

  • c. Voor de toepassing van dit artikellid worden kortdurende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd welke uitsluitend worden aangegaan ter bestrijding van de gladheid in de winterperiode niet meegeteld.

Artikel 3 Intredekeuring

 • 1. Een verplichte intredekeuring geldt ten aanzien van functies die zware lichamelijke arbeid met zich meebrengen en/of waarbij de veiligheid van derden in het geding is, zowel op de bouwplaats als in de werkplaats, indien:

  • a. een werknemer voor het eerst in dienst treedt bij een werkgever in de zin van deze cao;

  • b. een werknemer, na een eerder dienstverband bij een werkgever in de zin van deze cao, gedurende een periode van drie jaar geen dienstverband heeft gehad bij een werkgever in de zin van deze cao.

  De betreffende functies zijn met een asterisk (*) gemerkt in de functielijst bouwplaatswerknemers (bijlagen 2a-1 en 2a-2) en/of de functiematrix UTA-werknemers (bijlage 2b).

 • 2. Het is de werkgever die een kandidaat-werknemer wil aannemen voor een functie als bedoeld in lid 1 niet toegestaan een arbeidsovereenkomst aan te gaan, indien niet gelijktijdig de uitslag van intredekeuring uitwijst dat de werknemer geschikt is voor de beoogde functie. De geschiktheidsverklaring moet worden verwerkt in de arbeidsovereenkomst.

 • 3. De in lid 1 bedoelde intredekeuring is niet vereist voor een arbeidsovereenkomst met een werknemer die onder begeleiding staat van de uitvoeringsinstelling en/of arbodienst en waarvoor afspraken terzake met de werkgever schriftelijk zijn vastgelegd.

 • 4. De in lid 1 bedoelde intredekeuring dient te worden uitgevoerd door een gecertificeerde arbodienst die voldoet aan de door de Stichting Arbouw te stellen kwaliteitseisen. De uitslag van de keuring luidt: geschikt, geschikt onder voorwaarden of ongeschikt. Deze uitslag dient aan de werknemer en de werkgever bekend gemaakt te worden, met inachtneming van de wettelijke bepalingen ten aanzien van de privacy.

 • 5. Indien sprake is van geschiktheid onder voorwaarden en de werkgever tot aanstelling besluit, zal de arbeidsovereenkomst slechts tot stand komen indien over de aanstelling in een bepaalde functie met de uitvoeringsinstelling en arbodienst schriftelijk vastgelegde afspraken zijn gemaakt over hoe de voorwaarden zullen worden vervuld.

 • 6. Indien de werknemer het op gefundeerde gronden niet eens is met de keuringsuitslag, kan hij de Stichting Arbouw verzoeken om een herkeuring te laten uitvoeren.

Artikel 4 Introductie

 • 1. De werkgever zal bij het in dienst nemen van een werknemer zorgdragen voor een goede introductie. De introductie zal onder andere de volgende punten omvatten:

  • a. informatie over aard en organisatie van het bedrijf;

  • b. informatie over de aard en duur van het object en de door de werknemer te verrichten werkzaamheden;

  • c. kennismaking op het werk;

  • d. zowel mondelinge als schriftelijke informatie over de op de werknemer van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden;

  • e. informatie over voorzieningen op het gebied van veiligheid, gezondheid en hygiëne;

  • f. informatie over de opleidingsmogelijkheden;

  • g. indien in de onderneming een ondernemingsraad is ingesteld zal informatie gegeven worden over de samenstelling van de ondernemingsraad. Tevens zal overhandigd worden een reglement van de ondernemingsraad en reglementen van eventuele commissies van de ondernemingsraad.

Artikel 5a Beëindiging dienstverband bouwplaatswerknemers

 • 1. Ten aanzien van de beëindiging van de arbeidsverhouding zijn de bepalingen van het BW van toepassing met inachtneming van hetgeen in de navolgende leden van dit artikel is bepaald.

 • 2. In afwijking van artikel 7: 672, lid 2 en lid 3 BW, wordt de door de werkgever en werknemer in acht te nemen opzegtermijn bepaald aan de hand van de tabellen opgenomen in bijlage 3.

 • 3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:672, lid 4 BW kan de door de werkgever in acht te nemen opzegtermijn met een maand worden bekort indien de werkgever beschikt over een ontslagvergunning afgegeven door het UWV WERKbedrijf. In dat geval kan de opzegtermijn nooit minder dan één maand bedragen.

 • 4. De opzegging door de werkgever of de werknemer dient schriftelijk te geschieden. Met inachtneming van de opzegtermijn kan de feitelijke beëindiging van het dienstverband uitsluitend na afloop van de laatste dag van een loonweek plaatsvinden.

 • 5. Indien in de opzegtermijn vakantiedagen van de aaneengesloten zomervakantie vallen, wordt de opzegtermijn met deze dagen verlengd.

 • 6. Het bepaalde in de leden 2 en 4 geldt niet voor chauffeurs, als bedoeld in de functielijst bouwplaatswerknemers (bijlage 2a-1), nummers 22, 62 en 89. Voor hen gelden de wettelijke bepalingen van de opzegtermijnen.

 • 7.

  • a. Indien bij de beëindiging van een dienstverband na 1 januari 2006 niet opgenomen, door te betalen vakantiedagen resteren, zal de werkgever die dagen uitbetalen, of de werknemer de gelegenheid bieden die dagen alsnog op te nemen vóór de beëindiging van het dienstverband.

  • b. Indien bij de beëindiging van een dienstverband na 1 januari 2006 meer doorbetaalde vakantiedagen zijn opgenomen dan de werknemer had opgebouwd, kan de werkgever deze meerdere dagen met de werknemer verrekenen.

 • 8.

  • a. Indien blijkt dat de werknemer op het tijdstip van beëindiging van het dienstverband recht heeft op een groter aantal dan de feitelijk opgenomen, door te betalen roostervrije dag(en), dient deze dag respectievelijk dienen deze dagen, alsnog na overleg met de werkgever vóór de beëindiging van het dienstverband te worden opgenomen.

  • b. Alleen wanneer het dienstverband op verzoek van de werknemer wordt beëindigd dan wel bij beëindiging van het dienstverband om een dringende reden als bedoeld in artikel 7: 677 BW, kan in geval bij de beëindiging van het dienstverband de werknemer meer roostervrije dagen blijkt te hebben opgenomen dan waarop hij op de datum van beëindiging recht had, de werkgever deze meerdere dagen met de werknemer verrekenen.

  • c. Indien de werknemer op het tijdstip van een faillissement van de werkgever recht heeft op een groter aantal roostervrije dagen dan feitelijk opgenomen, worden deze dagen geacht niet te zijn opgenomen tijdens de opzegtermijn, tenzij ze aantoonbaar vooraf reeds tijdens die periode waren ingeroosterd.

 • 9. Bij tussentijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt een eventueel saldo aan overuren uitbetaald, conform het bepaalde in artikel 35a inzake de overwerktoeslag.

 • 10. Bij tussentijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens een kalenderjaar vindt geen verrekening plaats van de door de werkgever aan de werknemer betaalde bijdrage aan de levensloopregeling, als bedoeld in artikel 83.

 • 12. In afwijking van artikel 7: 670 lid 1 BW, kan de werkgever de dienstbetrekking wel opzeggen, met inachtneming van de krachtens dit artikel geldende opzegtermijnen, als een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd arbeidsongeschikt is en er tijdens de arbeidsongeschiktheid geen werk voor betreffende werknemer meer voorhanden is. Het betreft hier werk op het object waar de werknemer vóór de aanvang van de arbeidsongeschiktheid werkzaamheden heeft verricht. De dienstbetrekking eindigt in dat geval echter niet direct na verstrijken van de opzegtermijn, maar pas op het moment dat de werknemer weer arbeidsgeschikt is. Indien toestemming van UWV WERKbedrijf is verkregen, kan het dienstverband in elk geval worden beëindigd, wanneer de arbeidsongeschiktheid twee jaar heeft geduurd.

 • 14. Bij arbeidsverhindering door vorst of een daarmee in het reglement van de Stichting Risicofonds voor de Bouwnijverheid gelijkgestelde omstandigheid, kan een werknemer geen ontslag worden aangezegd. Een vóór deze arbeidsverhindering aangezegd ontslag, dan wel een ontslag dat voortvloeit uit het verstrijken van de termijn waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan, wordt hierdoor echter niet opgeschort. Evenmin verzet deze arbeidsverhindering zich tegen ontslag op staande voet, wegens een dringende reden als bedoeld in artikel 7: 678 BW.

 • 15. Voor werknemers in de industriële steigerbouw geldt een ontslagverbod in de periode van 1 november tot en met 1 april. Bovengenoemd verbod is geregistreerd op naam, tenzij het bedrijf de voorkeur te kennen geeft om het totale personeelsbestand onder de ontslagbescherming te brengen. Dit ontslagverbod is voor de werkgever niet van toepassing indien er een dringende reden aanwezig is als bedoeld in artikel 7: 678 BW.

Artikel 5b Beëindiging dienstverband UTA-werknemers

 • 1. De opzegging door de werkgever of de werknemer dient schriftelijk te geschieden. Met inachtneming van de opzegtermijn kan de feitelijke beëindiging van het dienstverband uitsluitend na afloop van de laatste dag van een loonbetalingsperiode plaatsvinden. Bij schriftelijke overeenkomst of door het gebruik kan een andere dag daarvoor worden aangewezen.

 • 2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7: 672, lid 2 BW bedraagt de door de werkgever in acht te nemen opzegtermijn bij een arbeidsovereenkomst die op de dag van opzegging:

  • korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand;

  • vijf jaar of langer maar korter dan tien jaar heeft geduurd: twee maanden;

  • tien jaar of langer maar korter dan vijftien jaar: drie maanden;

  • vijftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden.

 • 3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:672, lid 4 BW kan de door de werkgever in acht te nemen opzegtermijn met een maand worden bekort indien de werkgever beschikt over een ontslagvergunning afgegeven door het UWV WERKbedrijf. In dat geval kan de opzegtermijn nooit minder dan één maand bedragen.

 • 4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7: 672, lid 3 BW bedraagt de door de werknemer in acht te nemen opzegtermijn één maand.

 • 5.

  • a. Indien bij de beëindiging van een dienstverband niet opgenomen, door te betalen vakantiedagen resteren, zal de werkgever die dagen uitbetalen, of de werknemer de gelegenheid bieden die dagen alsnog op te nemen vóór de beëindiging van het dienstverband.

  • b. Indien bij de beëindiging van een dienstverband na 1 januari 2006 meer doorbetaalde vakantiedagen zijn opgenomen dan de werknemer had opgebouwd, kan de werkgever deze meerdere dagen met de werknemer verrekenen.

 • 6.

  • a. Indien blijkt dat de werknemer op het tijdstip van beëindiging van het dienstverband recht heeft op een groter aantal dan de feitelijk opgenomen, door te betalen roostervrije dag(en), dient deze dag respectievelijk dienen deze dagen, alsnog na overleg met de werkgever vóór de beëindiging van het dienstverband te worden opgenomen.

  • b. Alleen wanneer het dienstverband op verzoek van de werknemer wordt beëindigd dan wel bij beëindiging van het dienstverband om een dringende reden als bedoeld in artikel 7:677 BW, kan in geval bij de beëindiging van het dienstverband de werknemer meer roostervrije dagen blijkt te hebben opgenomen dan waarop hij op de datum van beëindiging recht had, de werkgever deze meerdere dagen met de werknemer verrekenen.

  • c. Indien de werknemer op het tijdstip van een faillissement van de werkgever recht heeft op een groter aantal roostervrije dagen dan feitelijk opgenomen, worden deze dagen geacht niet te zijn opgenomen tijdens de opzegtermijn, tenzij ze aantoonbaar vooraf reeds tijdens die periode waren ingeroosterd.

 • 7. Bij tussentijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens een kalenderjaar vindt geen verrekening plaats van de door de werkgever aan de werknemer betaalde bijdrage aan de levensloopregeling, als bedoeld in artikel 83.

 • 8. Een voor onbepaalde tijd aangegane dienstbetrekking eindigt in elk geval met het einde van de betalingsperiode waarin de werknemer 65 jaar wordt, tenzij anders wordt overeengekomen.

HOOFDSTUK 5 VERPLICHTINGEN TEN AANZIEN VAN DE ARBEIDSVERHOUDING

Artikel 6 Functie-uitoefening

 • 1.

  • a. De bouwplaatswerknemer is verplicht:

   • de werkzaamheden die hem door of vanwege de werkgever worden opgedragen, zijn beroep in aanmerking genomen, naar diens voorschriften op de best mogelijke wijze te verrichten;

   • andere, in verband met zijn beroep passende arbeid te verrichten voor zover en zolang hij de werkzaamheden waarvoor hij is aangenomen niet kan verrichten;

   • zich voor zijn doen en laten te richten naar het gedrag van de goede en plichtsgetrouwe werknemer.

  • b. De UTA-werknemer is gehouden de aan hem door of vanwege de werkgever opgedragen werkzaamheden die samenhangen met de uitoefening van zijn functie op de door of vanwege de werkgever in redelijkheid te bepalen plaats op de best mogelijke wijze uit te voeren. Bovendien kunnen de werknemer na redelijk overleg andere werkzaamheden worden opgedragen, wanneer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.

 • 2. Bij functiewijziging ten gevolge van technologische vernieuwingen is de werkgever gehouden de bij hem in dienst zijnde UTA-werknemers bij voorkeur voorrang te geven boven externe kandidaten.

 • 3. De UTA-werknemer is gehouden, tenzij er gegronde bezwaren zijn, arbeid te verrichten in een andere onderneming dan die van de werkgever in wiens dienst hij is in de volgende gevallen:

  • a. indien het werk betreft bij een werkmaatschappij of een dochteronderneming, dan wel bij de moedermaatschappij van de werkgever c.q. bij een combinatie waarbij de werkgever direct of door middel van een werkmaatschappij of een dochteronderneming dan wel door zijn moedermaatschappij betrokken is;

  • b. in bijzondere gevallen waaronder begrepen tijdelijke hulpverlening van de ene werkgever aan de andere.

  In de onder a. en b. genoemde gevallen zal de arbeid worden verricht, onder handhaving van de arbeidsverhouding met zijn oorspronkelijke werkgever en onder ten minste dezelfde voorwaarden, tenzij schriftelijk tussen betrokken werkgever en werknemer anders is overeengekomen. De extra reis- en verblijfkosten, welke in verband met deze tewerkstelling moeten worden gemaakt, zijn voor rekening van de werkgever, volgens een daartoe vast te stellen regeling.

 • 4. De bouwplaatswerknemer is gehouden – tenzij hij daartegen gegronde bezwaren heeft – arbeid te verrichten in een andere onderneming dan die van de werkgever in wiens dienst hij is in de volgende gevallen:

  • a. incidenteel voor een korte tijdsduur;

  • b. in geval van tijdelijke hulpverlening van de ene werkgever aan de andere.

  In de onder a. en b. genoemde gevallen zal de arbeid worden verricht onder ten minste dezelfde voorwaarden als wanneer hij in de onderneming van zijn werkgever arbeid verricht.

 • 5. Het is de werkgever geoorloofd de bouwplaatswerknemer arbeid te doen verrichten voor een dochter- of andere aan de zijne verwante onderneming, mits onder ten minste dezelfde voorwaarden als die welke voor diens arbeid in de onderneming van de werkgever gelden. De arbeidsverhouding met de uitlenende werkgever wordt dan gehandhaafd, tenzij het tegendeel met de werknemer schriftelijk is overeengekomen. Een eventuele nieuwe arbeidsovereenkomst met de dochter- of verwante onderneming dient schriftelijk, onder dezelfde voorwaarden, te worden aangegaan. De werkgever is verplicht aan Cordares opgave te doen van de werknemer die hij heeft uitgeleend.

Artikel 7 Beroepsarbeid voor derden

 • 2. Onverminderd de bevoegdheid tot ontslag op staande voet wegens de aanwezigheid van een dringende reden als bedoeld in artikel 7:677 BW, is de werkgever gerechtigd bij ernstige afwijking van het bepaalde in artikel 6 lid 1 – als hoedanig onder meer gelden: het herhaaldelijk te laat komen op of het moedwillig verzuimen van het werk – een schorsing toe te passen van maximaal een week.

HOOFDSTUK 6 ARBEIDSDUUR, VERZUIM EN VERLOF

Artikel 8 De normale arbeidsduur en arbeidstijden

 • 1. De normale arbeidsduur bedraagt veertig uur per werkweek en acht uur per dag. De werkweek loopt van maandag tot en met vrijdag. De zaterdag en zondag worden niet als normale werkdagen beschouwd.

 • 2. De dagelijkse arbeidstijd en rusttijden zullen door de werkgever in redelijk overleg met de werknemer in zijn onderneming c.q. op de bouwplaats worden vastgesteld.

 • 3. De arbeid voor bouwplaatswerknemers wordt verricht tussen 07.00 uur en 18.00 uur.

 • 4. Voor bouwplaatswerknemers geldt voorts dat, indien de arbeidstijd, de in de Normregeling Arbeidstijden voorgeschreven pauze, zoals opgenomen in bijlage 4 van deze cao, en de reistijd tezamen meer bedragen dan 11,5 uur per dag, de arbeidstijd in zoverre zal worden ingekort. De in de normale arbeidstijd vallende reisuren zullen als arbeidsuren betaald worden.

 • 5. Voor partieel leerplichtigen die niet deelnemen aan de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) bedraagt de arbeidsduur 24 uur per week voor hen die twee dagen per week partieel leerplichtig zijn en 32 uur per week voor hen die één dag per week partieel leerplichtig zijn. Voor de definitie van partiële leerplicht wordt verwezen naar bijlage 8.

 • 6. Op verzoek van de werknemer kunnen werkgever en werknemer in onderling overleg de dagelijkse en wekelijkse arbeidstijden vastleggen, met inachtneming van de cao. De werkgever zal daarbij rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer en zorgdragen voor een bestendig en regelmatig arbeidstijdpatroon. Werkgever en werknemer dragen er zorg voor dat het arbeidspatroon per kwartaal ten minste 28 dagen voor aanvang van dat kwartaal is vastgesteld. Van deze termijn kan worden afgeweken met instemming van de betrokken werknemer.

 • 7. Het werken op zaterdagen en zondagen kan niet worden verplicht.

 • 8. Een werknemer die ernstige gewetensbezwaren heeft tegen het werken op zon- en erkende christelijke feestdagen kan hiertoe niet verplicht worden, indien de werknemer dit tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden aan de werkgever kenbaar maakt.

 • 9.Bouwplaatswerknemers jonger dan 18 jaar mogen geen overwerk verrichten.

 • 10. In een onderneming met een ondernemingsraad kan een afwijkende arbeidstijdenregeling van toepassing zijn indien en voorzover deze regeling de normale arbeidsduur van 40 uur per week niet overschrijdt en mits de werkgever en de ondernemingsraad hierover overeenstemming hebben bereikt. De bepalingen van artikel 73 van deze cao zijn van toepassing. De volgende randvoorwaarden dienen in acht genomen te worden:

  • voor de afwijkende werktijden gelden de normen van de Normregeling Arbeidstijden, zoals opgenomen in bijlage 4 van deze cao, als uiterste grens;

  • de zaterdag en zondag kunnen niet als normale werkdagen beschouwd worden;

  • in geval van zondagsarbeid in de Burgerlijke en Utiliteitsbouw-sector heeft de werknemer aanspraak op minimaal 8 vrije zondagen per 13 weken;

  • in geval van een afwijkende arbeidstijdenregeling waarbij gedurende een bepaalde periode meer dan 8 uur (maximaal 9 uur) per dag en in een andere periode minder dan 8 uur per dag (gemiddeld 40 uur per week over een periode van 13 weken) wordt gewerkt, bedraagt de duur van het dienstverband ten minste anderhalf maal de duur van de afwijkende arbeidstijdenregeling;

  • bij een arbeidstijdpatroon van minder dan vijf werkdagen per week, dient de beloning en de opbouw van rechten ten behoeve van de in artikel 55 genoemde fondsen vergelijkbaar te zijn met die bij een vijfdaagse werkweek;

  • werknemers van 55 jaar of ouder behouden de mogelijkheid te komen tot een vierdaagse werkweek bij een normale arbeidsduur van 8 uur per dag, zoals bepaald in artikel 11a en 11b;

  • de ondernemingsraad moet van de overeengekomen afwijkende werktijdenregeling melding doen bij het secretariaat van cao-partijen.

Artikel 9 Normregeling Arbeidstijden

Indien en voorzover in deze cao niets is bepaald inzake een onderdeel van de arbeidstijden zijn de normen van de Normregeling Arbeidstijden, zoals opgenomen in bijlage 4 van deze cao, van toepassing, met dien verstande dat in geval van zondagsarbeid in de Burgerlijke en Utiliteitsbouw-sector de werknemer aanspraak heeft op minimaal acht vrije zondagen per dertien weken.

Artikel 10 Deeltijdwerk

 • 1. Een verzoek van de werknemer om zijn arbeidsduur aan te passen wordt gehonoreerd tenzij redelijkerwijze bedrijfsbelangen zich hiertegen verzetten. Indien het verzoek wordt gehonoreerd, stelt de werkgever na overleg met de werknemer de werktijden vast. Bij afwijzing van het verzoek zal de werkgever de werknemer informeren welke inhoudelijke argumenten tot het besluit hebben geleid. De werkgever zal binnen vier weken na het indienen van het verzoek zijn standpunt aan de werknemer bekend maken.

 • 2. Indien sprake is van deeltijdarbeid voor bouwplaatswerknemers zullen de volgende bepalingen van deze cao naar rato van de omvang van de arbeidsduur, zoals gedefinieerd in artikel 8, worden toegepast: de bepalingen uit de artikelen 19a (roostervrije dagen), 21 lid 2 (kort verzuim), 23a (vakantiedagen), 27, 28 en 30 (garantielonen, loonsverhogingen en eenmalige uitkeringen), 39 (toeslag steenzetters) en 44 (premie schadevrij rijden).

 • 3. Wanneer de omvang van het dienstverband wijzigt geldt dat het aantal individuele roostervrije dagen wordt bepaald door het totaal aantal roostervrije dagen naar rato van de omvang van de nieuwe arbeidsduur onder aftrek van het aantal reeds genoten roostervrije dagen.

 • 4. Ten aanzien van de artikelen 41a en 42 (reiskosten en reisuren bouwplaatswerknemers) geldt dat deze in geval van deeltijdarbeid in afwijking van bovenstaande artikelen naar rato van het aantal gewerkte dagen per week worden toegepast.

 • 5. Indien sprake is van deeltijdarbeid voor UTA-werknemers zullen de bepalingen van deze cao naar rato van de omvang van de arbeidstijd worden toegepast. Dit naar rato-principe geldt echter niet voor toepassing van de artikelen 17 en 35b (overwerkregeling) en 41b (reis- en verhuiskostenregeling).

Artikel 11a Vierdaagse werkweek voor bouwplaatswerknemers van 55 jaar en ouder

 • 1. Een werknemer van 55 jaar of ouder kan de werkgever verzoeken zijn werkweek aan te passen tot vier dagen (32 uur). Artikel 10 lid 1 is van overeenkomstige toepassing.

  Een vierdaagse werkweek kan ingaan vanaf het moment dat de werknemer de 55-jarige leeftijd heeft bereikt en een vierdaagse werkweek met inachtneming van lid 2 over de rest van het kalenderjaar mogelijk is.

 • 2. Om per kalenderjaar te komen tot een vierdaagse werkweek gebruikt de werknemer van 55 jaar of ouder de feestdagen, zijn verlofdagen, zijn roostervrije dagen (inclusief scholingsdagen) en zijn seniorendagen, met dien verstande dat vijftien verlofdagen worden aangewend voor de zomervakantie conform artikel 23a. Het resterende aantal benodigde dagen wordt door de werknemer ‘gekocht’, met dien verstande dat een werknemer, die in geval van een collectieve bedrijfssluiting binnen een kalenderjaar dagen tekort komt (rekening houdend met het recht op drie weken aaneengesloten zomervakantie) recht heeft op maximaal vijf extra roostervrije dagen. In afwijking van artikel 19a lid 4 van deze cao geschiedt de vaststelling van de in de onderneming vast te stellen roostervrije dagen in goed overleg tussen werkgever en de desbetreffende werknemer. De opbouw van roostervrije dagen vindt plaats op basis van een volledige werkweek van vijf dagen. Bijlage 5 bevat voorbeeldroosters voor de jaren 2009 en 2010.

 • 3. In onderling overleg tussen de werknemer en de werkgever worden de verschillende soorten vrije dagen gelijkelijk over het jaar gespreid en schriftelijk vastgelegd minimaal één maand voorafgaande aan de invoeringsdatum dan wel voorafgaande aan het volgende kalenderjaar. In weken waarin een feest- of in de onderneming vastgestelde roostervrije dag valt, geldt deze feest- of in de onderneming vastgestelde roostervrije dag als de vrije dag van die week. De genoemde spreiding vindt zodanig plaats dat de eventueel resterende vrije dagen verlofdagen zijn als bedoeld in artikel 23a.

 • 4. De waarde van het aantal te ‘kopen’ dagen wordt ingehouden met behulp van een aankooppercentage. Dit aankooppercentage wordt in 2009 en 2010 als volgt berekend:

  stcrt-2009-17266-001.png
 • 5. Met betrekking tot de premies en afdrachten over koopdagen geldt het volgende. De pensioenpremies worden berekend over de pensioengrondslag en de premie Invaliditeitspensioen over het premieloon vóór aftrek van het aankoopbedrag. De waarde van de te ‘kopen’ dagen kan niet in mindering worden gebracht op de grondslag voor de bedrijfstakeigen regelingen of de vakantietoeslag. Dat deel van de premie O&O-fonds dat betrekking heeft op het Scholingsfonds behoeft de werkgever niet af te dragen. De werknemer kan twee dagen per jaar scholing in de zin van artikel 61a volgen op een vrije dag van de week. De cursus- en reiskosten kunnen gedeclareerd worden bij het Scholingsfonds volgens de gebruikelijke systematiek. De vakantietoeslag wordt op de gebruikelijke wijze berekend over het salaris (vóór aftrek van het aankoopbedrag).

 • 6.

  • a. Bij arbeidsongeschiktheid wordt 100% van het vast overeengekomen loon doorbetaald gedurende maximaal 52 weken en vervolgens gedurende maximaal de volgende 52 weken 70%, zoals bepaald in artikel 50 lid 2.

  • b. Het aankoopbedrag bij arbeidsongeschiktheid wordt volgens de gebruikelijke systematiek ingehouden.

  • c. Bij arbeidsongeschiktheid op een vakantiedag of seniorendag behoudt de werknemer het recht deze dag op een ander moment op te nemen.

  • d. Het recht op een vervangende roostervrije of gekochte vrije dag vervalt bij arbeidsongeschiktheid.

 • 7. De werknemer kan zijn werkgever verzoeken op enig moment de extra vrije dagen weer in te ruilen voor loon en over te gaan tot een volledige werkweek van vijf dagen. Artikel 10 lid 3 is van toepassing.

 • 8. Bij beëindiging van het dienstverband wordt berekend op hoeveel extra vrije dagen de betrokken werknemer nog recht heeft. Indien blijkt dat de werknemer op het tijdstip van beëindiging van het dienstverband recht heeft op een groter aantal extra vrije dagen dan feitelijk is opgenomen, zullen deze dagen worden uitbetaald. Indien blijkt dat de werknemer op het tijdstip van beëindiging van het dienstverband een groter aantal extra vrije dagen heeft opgenomen dan waarop hij recht heeft, zullen deze dagen worden verrekend.

Artikel 11b Vierdaagse werkweek voor UTA-werknemers van 55 jaar en ouder

 • 1. Een werknemer van 55 jaar of ouder kan de werkgever verzoeken zijn werkweek aan te passen tot vier dagen (32 uur), met inachtneming van de leden 2 tot en met 9 van dit artikel. Artikel 10 lid 1 is van overeenkomstige toepassing tenzij uit het hiernavolgende anders blijkt. Een vierdaagse werkweek kan ingaan vanaf het moment dat de werknemer de 55-jarige leeftijd heeft bereikt.

 • 2. Om per kalenderjaar te komen tot een vierdaagse werkweek gebruikt de werknemer van 55 jaar of ouder de feestdagen, zijn verlofdagen, zijn roostervrije dagen en zijn seniorendagen, met dien verstande dat ten minste vijftien verlofdagen kunnen worden aangewend voor de zomervakantie conform artikel 23b lid 8. De opbouw van roostervrije dagen vindt plaats op basis van een volledige werkweek van vijf dagen. Bijlage 5 bevat voorbeeldroosters voor de jaren 2009 en 2010.

 • 3. De werknemer van 55 jaar of ouder die ingedeeld is in functieladder 1 (uitvoering) van deze cao, hoeft geen dagen in te kopen. De werkgever betaalt de dagen die deze werknemer tekort komt door. Echter, in het geval voor deze werknemer sprake is van een collectieve wintersluiting waardoor hij verlofdagen tekort komt om een vierdaagse werkweek te realiseren, zal de werknemer ter compensatie een aantal weken vijf dagen werken.

 • 4. De werknemer van 55 jaar of ouder die is ingedeeld in functieladder 2, 3, 4 of 5 en die gebruik maakt van de vierdaagse werkweek voor 55-plussers als bedoeld in dit artikel krijgt recht op maximaal vijf extra verlofdagen met behoud van salaris voor zover hij deze dagen tekort zou komen ten gevolge van een collectieve wintersluiting en ervan uitgaande dat deze werknemer drie weken aaneengesloten zomervakantie geniet.

 • 5. De werknemer die niet valt onder lid 3 van dit artikel kan het resterende aantal benodigde dagen kopen, met dien verstande dat de werknemer in de gelegenheid gesteld kan worden om gespreid over het jaar een aantal weken toch vijf dagen te werken.

 • 6. In onderling overleg tussen de werknemer en de werkgever worden de verschillende soorten vrije dagen gelijkelijk over het jaar gespreid en schriftelijk vastgelegd minimaal één maand voorafgaande aan de invoeringsdatum dan wel aan het volgende kalenderjaar. In weken waarin een feestdag valt, geldt deze feestdag als de vrije dag van die week. De genoemde spreiding vindt zodanig plaats dat de eventueel resterende vrije dagen verlofdagen zijn als bedoeld in artikel 23b.

 • 7. Het maximale aantal te ‘kopen’ dagen voor een werknemer van 55 jaar of ouder bedraagt 22 per kalenderjaar. Het maximale aantal te ‘kopen’ dagen voor een werknemer van 60 jaar of ouder bedraagt twintig per kalenderjaar. De waarde van het aantal dagen dat een werknemer ‘koopt’ wordt ingehouden op zijn salaris met behulp van een aankooppercentage. Dit aankooppercentage wordt in 2009 en 2010 als volgt berekend:

  stcrt-2009-17266-002.png
 • 8. Met betrekking tot de premies en afdrachten geldt het volgende. De pensioenpremies worden berekend over de pensioengrondslag, de premie Invaliditeitspensioen over het premieloon vóór aftrek van het aankoopbedrag. De waarde van de te ‘kopen’ dagen kan niet in mindering worden gebracht op de grondslag voor de bedrijfstakeigen regelingen of de vakantietoeslag.

 • 9.

  • a. Bij arbeidsongeschiktheid wordt 100% van het salaris doorbetaald gedurende maximaal 52 weken, en vervolgens 70% gedurende maximaal de volgende 52 weken, zoals bepaald in artikel 50 lid 2.

  • b. Het aankoopbedrag zoals genoemd in lid 7 wordt volgens de gebruikelijke systematiek ingehouden.

  • c. Bij arbeidsongeschiktheid op een vakantiedag of seniorendag behoudt de werknemer het recht deze dag op een ander moment op te nemen.

  • d. Het recht op een vervangende roostervrije of gekochte vrije dag vervalt bij arbeidsongeschiktheid.

 • 10. De werknemer kan zijn werkgever verzoeken de onderhavige regeling te beëindigen, de extra vrije dagen weer in te ruilen voor salaris en over te gaan tot een volledige werkweek van vijf dagen. Artikel 10 lid 3 is van toepassing tenzij uit dit artikel anders blijkt.

 • 11. Bij beëindiging van het dienstverband wordt, met inachtneming van het reeds ingehouden aankoopbedrag, berekend op hoeveel extra vrije dagen de betrokken werknemer nog recht heeft. Indien blijkt dat de werknemer op het tijdstip van beëindiging van het dienstverband recht heeft op een groter aantal extra vrije dagen dan feitelijk is opgenomen, zullen deze dagen worden uitbetaald. Indien blijkt dat de werknemer op het tijdstip van beëindiging van het dienstverband een groter aantal extra vrije dagen heeft opgenomen dan waarop hij recht heeft, zullen deze dagen worden verrekend.

Artikel 12 Ploegendienst

Bij ploegendienst volgens dienstrooster kan worden afgeweken van de in artikel 8 lid 1 genoemde arbeidsduur met dien verstande dat de normale arbeidsduur moet liggen tussen maandagochtend 0.00 uur en vrijdagavond 24.00 uur en per twee weken niet meer mag bedragen dan 80 uur.

Artikel 13 Werknemers Kust- en Oeverwerken

In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 3 valt de arbeidstijd voor werknemers ‘Kust- en Oeverwerken’ (zie artikel 88 lid 11 sub e) gedurende de uitvoering van werkzaamheden die onderhevig zijn aan getijde (hoog en laag water als gevolg van eb en vloed) tussen 06.00 uur en 18.00 uur.

Artikel 14 Verschoven uren Infra

 • 1. Indien zulks door de opdrachtgever in besteksbepalingen wordt geëist kan de arbeidstijd bij vernieuwing, onderhoud en reparatie van infrastructurele werken worden verschoven, met inachtneming van de vaststelling van het arbeidstijdpatroon door de werkgever in redelijk overleg met de werknemers van zijn onderneming, zoals bepaald in artikel 8 lid 6. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • a. Een werknemer kan niet verplicht worden tot arbeid buiten de grenzen van artikel 8 lid 3 of artikel 13, tenzij schriftelijk overeengekomen bij aanvang van het dienstverband.

  • b. Verschoven arbeidstijden dienen tot het hoogst noodzakelijke beperkt te worden. In beginsel zal een werknemer van 55 jaar of ouder per jaar niet meer dan dertig weken per kalenderjaar in verschoven arbeidstijden werken.

  • c. Onvoorziene omstandigheden daargelaten dient de werkgever verschoven arbeidstijden ten minste veertien dagen voor aanvang aan de werknemer bekend te maken.

  • d. Indien in het kader van verschoven arbeidstijden de feitelijk gewerkte uren minder bedragen dan veertig uur per kalenderweek, wordt de arbeidsduur geacht veertig uur te zijn geweest.

  • e. Indien de arbeidstijd na 20.00 uur aanvangt heeft de bestuurder van een auto met inzittenden recht op een half uur rusttijd, direct voorafgaande aan de reistijd.

  • f. Indien een werknemer tijdens de werkweek overgaat van normale naar verschoven arbeidstijd beëindigt hij de normale arbeidstijd zoveel eerder als nodig is om tien uur rusttijd te hebben voor aanvang van de verschoven arbeidstijd. Reisuren verlengen deze periode.

  • g. Per week heeft de werknemer recht op een onafgebroken rusttijd van 48 uur. Eenmaal per twee achtereenvolgende weken dient de rusttijd de periode te omvatten van zaterdag 06.00 uur tot zondag 21.00 uur.

  • h. In kalenderweken waarin feestdagen of roostervrije dagen vallen, zullen de werknemers die volgens verschoven arbeidstijden werken hun arbeidstijd met hetzelfde aantal uren kunnen bekorten.

  • i. Indien in een week alle diensten van een werknemer na 20.00 uur aanvangen, mag de arbeidsduur van veertig uur over vier diensten worden verdeeld. De beloning en de opbouw van de rechten ten behoeve van de in artikel 55 genoemde fondsen dienen vergelijkbaar te zijn met die bij een vijfdaagse werkweek.

 • 2. Indien ten gevolge van het in lid 1 van dit artikel bepaalde asfalt moet worden geproduceerd, zal ook de arbeidstijd voor werknemers in de asfaltcentrales worden verschoven, met inachtneming van artikel 8 lid 6 en de overige in lid 1 van artikel 14 vermelde voorwaarden.

Artikel 15 Verplicht overwerk bouwplaatswerknemers

 • 1. Bouwplaatswerknemers van 18 jaar of ouder met een volledig dienstverband kunnen per kalenderjaar gedurende maximaal 26 weken en tot een maximum van drie uur per week tot overwerk worden verplicht, ten behoeve van de opvang van discontinuïteit in de bedrijfsvoering. Daarbij gelden de in de volgende leden van dit artikel vermelde voorwaarden.

 • 2. De werkgever kan de overwerkregeling als bedoeld in lid 1 van dit artikel niet opleggen aan andere dan in zijn eigen dienst zijnde werknemers op het project.

 • 3. Overwerk vindt altijd plaats in eenheden van minstens een uur.

 • 4. Zodra het saldo aan overuren de 39 heeft bereikt, wordt het meerdere direct aan de werknemer uitbetaald, conform het bepaalde in artikel 35a inzake de overwerktoeslag.

 • 5. Het saldo aan overuren dat ingevolge lid 1 en met inachtneming van lid 4 van dit artikel ontstaat, kan uiterlijk in het kalenderkwartaal volgend op dat waarin de overuren zijn gemaakt door de werkgever worden ingezet voor opvang van discontinuïteit, en wel uitsluitend in hele dagen en uiterlijk veertien dagen voorafgaand daaraan gemeld.

 • 6. Overwerkuren die worden ingezet voor opvang van discontinuïteit worden gewaardeerd conform het bepaalde in artikel 35a inzake de overwerktoeslag.

 • 7. Indien en zolang de werknemer nog een saldo aan overuren als bedoeld in lid 5 van dit artikel heeft, kan voor deze medewerker geen ontslagvergunning worden aangevraagd, behoudens wanneer er sprake is van een ontslag op staande voet wegens dringende reden als bedoeld in artikel 7:677 BW.

 • 8. Indien een werkgever gebruik maakt van de in lid 5 bedoelde mogelijkheid om opgespaarde uren in te zetten voor opvang van discontinuïteit door een of meer van in zijn eigen dienst zijnde werknemers vrijaf te geven, kan hij niet op datzelfde moment en voor vergelijkbare werkzaamheden op hetzelfde project externe arbeidskrachten inzetten.

 • 9. De werkgever houdt per werknemer een schriftelijke administratie bij van het saldo aan overuren (inclusief de toeslag) per kalenderkwartaal en informeert de werknemer daar periodiek schriftelijk over, maar minstens één maal per maand.

 • 10. Het telmoment voor de opbouw van overuren kan alleen ingaan op elke eerste dag van de maand waarop een nieuw kalenderkwartaal begint (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober).

Artikel 16 Niet-verplicht overwerk bouwplaatswerknemers

 • 1.

  • a. Indien een werkgever in een kalenderjaar gedurende 26 weken verplicht overwerk als bedoeld in artikel 15 heeft doen plaatsvinden, kan in de resterende periode in dat kalenderjaar – wanneer in bijzondere gevallen de omstandigheden dat vereisen – slechts overwerk plaatsvinden, indien een representatief deel van de daarbij betrokken werknemers daarmee instemt en met inachtneming van de volgende bepalingen.

  • b. Indien een werkgever geen gebruik maakt van de regeling voor verplicht overwerk als bedoeld in artikel 15, kan – wanneer in bijzondere gevallen de omstandigheden dat vereisen – slechts overwerk plaatsvinden, indien een representatief deel van de daarbij betrokken werknemers daarmee instemt en met inachtneming van de volgende bepalingen.

 • 2. Onder overwerk wordt verstaan het verrichten van arbeid buiten de grenzen van de normale arbeidsduur als bedoeld in artikel 8 lid 1 en 3.

 • 3. Onder structureel overwerk wordt verstaan: werk dat buiten de normale arbeidsduur zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 en 3 met een vaste frequentie gedurende meerdere weken plaatsvindt.

 • 4. Structureel overwerk is niet toegestaan, tenzij daarvoor in bijzondere gevallen toestemming door partijen bij deze cao is verleend.

 • 5. De werknemer kan niet worden verplicht overwerk te verrichten, tenzij sprake is van overwerk ten behoeve van de opvang van discontinuïteit in de bedrijfsvoering zoals bedoeld in artikel 15 lid 1. Werknemers jonger dan 18 jaar mogen niet overwerken.

 • 6. Bij overwerk als bedoeld in dit artikel geldt de overwerktoeslag conform artikel 35a van deze cao.

 • 7. Indien een werkgever gedurende langer dan een week door meer dan 25% van de op een object werkzame werknemers die bij hem in dienst zijn overwerk laat verrichten, is hij gehouden aan de ondernemingsraad of een commissie van overleg advies te vragen.

 • 8. De werkgever zal in geval van overwerk als bedoeld in dit artikel per werkobject een lijst bijhouden van werknemers door wie overwerk is verricht en het aantal overuren per week. Op deze lijst zal ook worden aangegeven welke keuze de werknemers hebben gemaakt op grond van artikel 35a van deze cao. De lijst zal eenmaal per jaar aan de ondernemingsraad ter beschikking worden gesteld. Bij het ontbreken van een ondernemingsraad en in bedrijven met meer dan tien werknemers zal het overwerk als vast agendapunt eenmaal per jaar in het overleg tussen werkgever en werknemers zijn opgenomen, waarbij de bovengenoemde lijst ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 17 Overwerk UTA-werknemers

Een UTA-werknemer kan niet worden verplicht overwerk te verrichten. Structureel overwerk dient in beginsel te worden vermeden.

Artikel 18 Bereikbaarheidsdienst bouwplaatswerknemer

 • 1. Voor het in dit artikel bepaalde moet onder bereikbaarheidsdienst worden verstaan het zich buiten de normale arbeidsduur per dag zoals bedoeld in artikel 8 lid 1, met inachtneming van eventuele afwijkende afspraken over arbeidstijden als bedoeld in artikel 8 lid 10 – met inachtneming van artikel 8 lid 6 – beschikbaar houden voor het zonodig verrichten van werkzaamheden die niet kunnen worden uitgesteld tot de eerstvolgende werkdag. Dit ongeacht het moment waarop de arbeid, als bedoeld in artikel 8 lid 3 of artikel 12, 13 en 14, wordt verricht.

 • 2. Een werknemer die in het kader van zijn functie bereikbaarheidsdiensten moet draaien en dit bij aanvang van werken in die functie met zijn werkgever is overeengekomen, heeft een verplichting voor een oproep beschikbaar te zijn.

 • 3. De werknemer die beschikbaar is voor de bereikbaarheidsdienst heeft terzake van die dienst recht op een vergoeding, zoals bepaald in artikel 36.

 • 4. Het werken tijdens een bereikbaarheidsdienst wordt gezien als overwerk. De overwerktoeslag zoals bepaald in artikel 35a is van toepassing.

 • 5. Door de werkgever zal een rooster voor de bereikbaarheidsdienst in overleg met de betreffende werknemer(s) schriftelijk vastgelegd worden. De Normregeling Arbeidstijden, zoals opgenomen in bijlage 4 van deze cao, is van overeenkomstige toepassing.

 • 6. In geval tijdens een bereikbaarheidsdienst arbeid moet worden verricht op een feestdag, niet zijnde een zaterdag of zondag, als bedoeld in artikel 24 heeft de werknemer het recht deze dag op een ander tijdstip op te nemen.

 • 7. In een onderneming met een ondernemingsraad kan een van dit artikel afwijkende regeling van toepassing zijn, mits de werkgever met de ondernemingsraad hierover overeenstemming heeft bereikt. Deze afwijkende regeling dient per saldo minimaal gelijkwaardig te zijn aan de in dit artikel omschreven regeling. Artikel 73 is hierbij van toepassing.

Artikel 19a Roostervrije dagen bouwplaatswerknemers

 • 1. Roostervrije dagen zijn dagen waarop niet wordt gewerkt. De werkgever zal aan de werknemer over een roostervrije dag het vast overeengekomen loon betalen. Indien een prestatiebevorderend systeem van toepassing is, zoals bedoeld in artikel 33 lid 2, dient het vast overeengekomen loon te worden vermeerderd met de gemiddelde prestatiepremie van de overige dagen gedurende de betalingsperiode waarin de roostervrije dagen vallen. De werkgever is over een roostervrije dag verplicht te voldoen aan de bijdrage- en premieverplichtingen als bedoeld in artikel 55.

 • 3. Het aantal roostervrije dagen per jaar bedraagt 22. Van de 22 roostervrije dagen:

  • a. worden twee dagen aangewend ten behoeve van scholing als bedoeld in artikel 61a;

  • b. worden tien dagen vastgesteld in de onderneming op basis van de in lid 4a genoemde regeling;

  • c. worden tien dagen overeenkomstig het verzoek van de werknemer vastgesteld; de geldswaarde van deze tien dagen wordt door de werkgever gestort in het Tijdspaarfonds als bedoeld in artikel 57a. Deze storting geschiedt tijdsevenredig, aan het eind van elke loonbetalingsperiode.

 • 4.

  • a. De vaststelling van de niet vrij opneembare roostervrije dagen geschiedt in de onderneming in goed en vroegtijdig overleg met de ondernemingsraad en bij het ontbreken daarvan met de werknemers, die zich door een delegatie uit hun midden kunnen doen vertegenwoordigen. Hierbij kunnen de in dit lid bedoelde roostervrije dagen tevens in halve dagen of in uren worden vastgesteld. Voor elke werknemer dienen de data van de roostervrije dagen dan wel de periode van roostervrije uren aanwijsbaar te zijn. Deze dienen aan de werknemer(s) te worden bekendgemaakt ten minste tien dagen voor de aanvang van het tijdvak waarop de roostervrije tijd betrekking heeft. Dit tijdvak is een kalenderjaar, maar kan ook een kortere periode zijn indien dit voorafgaand aan het kalenderjaar wordt afgesproken. Indien een werkgever nalaat de werknemer(s) op de hoogte te stellen van de vaststelling van de roostervrije dagen zoals bedoeld in dit lid en hiertoe ook niet overgaat na sommatie van de werknemer(s) of één van de werknemersorganisaties partij bij deze cao, zullen partijen gezamenlijk maatregelen treffen die ertoe leiden dat de werkgever alsnog voldoet aan het in dit lid bepaalde. Wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid op een roostervrije dag als hier bedoeld, kan de werkgever in goed overleg met de werknemer besluiten dat de werknemer de betreffende roostervrije dag alsnog op een later tijdstip opneemt.

  • b. De werknemer die gebruik maakt van de vierdaagse werkweek voor 55-plussers, als bedoeld in artikel 11a, alsmede van het recht op drie weken aaneengesloten zomervakantie, als bedoeld in artikel 23a, heeft in het betreffende kalenderjaar recht op extra roostervrije dagen voor zover hij deze dagen tekort zou komen als gevolg van een collectieve bedrijfssluiting. Het hier bedoelde aantal extra roostervrije dagen is per kalenderjaar gemaximeerd op vijf.

 • 5.

  • a. Per jaar kunnen maximaal 160 roostervrije uren (twintig roostervrije dagen) worden opgebouwd.

  • b. In afwijking van het in lid 5a bepaalde wordt geen recht op roostervrije dagen opgebouwd gedurende de periode dat de werknemer de militaire dienstplicht vervult, zulks met uitzondering van de periode waarin de werknemer deelneemt aan een herhalingsoefening.

  • c. Op de door de werkgever ingevolge het bepaalde in artikel 7:626 BW verplicht aan de werknemer te verstrekken loonspecificatie staan telkens per loonbetalingsperiode de opgebouwde rechten ten aanzien van de in de onderneming vast te stellen roostervrije dagen respectievelijk uren afzonderlijk geregistreerd.

 • 6. Indien een dienstverband aanvangt in de loop van een kalenderjaar wordt overeenkomstig lid 5a berekend op hoeveel roostervrije dagen de betrokken werknemer recht heeft in het resterende deel van het betreffende jaar.

 • 7. Indien een dienstverband wordt beëindigd in de loop van een kalenderjaar gelden de volgende bepalingen.

  • a. Bij beëindiging van het dienstverband wordt, overeenkomstig lid 5a, berekend op hoeveel roostervrije dagen de betrokken werknemer nog recht heeft.

  • b. Indien blijkt dat de werknemer op het tijdstip van beëindiging van het dienstverband recht heeft op een groter aantal dan de feitelijk opgenomen roostervrije dag(en) als bedoeld in lid 4, dient deze dag respectievelijk dienen deze dagen, alsnog na overleg met de werkgever vóór de beëindiging van het dienstverband te worden opgenomen.

  • c. Alleen wanneer het dienstverband op verzoek van de werknemer wordt beëindigd dan wel bij beëindiging van het dienstverband om een dringende reden als bedoeld in artikel 7: 677 BW, kan in geval bij de beëindiging van het dienstverband de werknemer meer roostervrije dagen blijkt te hebben opgenomen dan waarop hij op de datum van beëindiging recht had, de werkgever deze meerdere dagen met de werknemer verrekenen.

Artikel 19b Roostervrije dagen UTA-werknemers

 • 1. Roostervrije dagen zijn dagen waarop niet wordt gewerkt. De werkgever zal aan de werknemer over een roostervrije dag het salaris doorbetalen. De werkgever is over een roostervrije dag verplicht te voldoen aan de bijdrage- en premieverplichtingen als bedoeld in artikel 55, voor zover van toepassing op UTA-werknemers.

 • 2. Het aantal roostervrije dagen per jaar bedraagt vijftien. Daarnaast wordt additioneel de waarde van twee roostervrije dagen op jaarbasis aan uitzendkrachten die als vakkracht worden aangemerkt, uitbetaald. Dit als compensatie voor het niet ontvangen van een levensloopbijdrage door de werkgever, die wel geldt voor vaste medewerkers.

 • 3. De werkgever stelt de in lid 2 genoemde roostervrije dagen vast overeenkomstig het verzoek van de werknemer. Het verzoek van de werknemer wordt in ieder geval gehonoreerd indien dit twee weken voor aanvang aan de werkgever kenbaar is gemaakt.

 • 4. De waarde van een roostervrije dag is gelijk aan 0,4% van het salaris als bedoeld in artikel 88 sub 21, berekend op jaarbasis.

 • 5. De werknemer heeft het recht om jaarlijks de waarde van maximaal vijf roostervrije dagen in het Tijdspaarfonds als bedoeld in artikel 57b te laten storten. Deze storting geschiedt tijdsevenredig, aan het eind van elke loonbetalingsperiode.

 • 6. Bij dienstverbanden die slechts een deel van de in lid 2 genoemde perioden bestrijken, respectievelijk hebben bestreken, wordt het recht op roostervrije dagen vastgesteld naar rato van de duur van het dienstverband.

 • 7. Indien bij opzegging van het dienstverband blijkt dat de werknemer op het tijdstip van beëindiging van het dienstverband recht zal kunnen doen gelden op een groter aantal dan de feitelijk opgenomen roostervrije dagen dienen deze dagen alsnog in overleg met de werkgever vóór de beëindiging van het dienstverband te worden opgenomen.

  Alleen wanneer het dienstverband op verzoek van de werknemer wordt beëindigd, dan wel bij beëindiging van het dienstverband om een dringende reden als bedoeld in artikel 7: 677 BW kan in geval bij de beëindiging van het dienstverband de werknemer meer roostervrije dagen blijkt te hebben opgenomen dan waarop hij op de datum van beëindiging recht had, de werkgever deze meerdere dag(en) met de werknemer verrekenen.

 • 8. Wanneer sprake is van arbeidsongeschiktheid op een vastgestelde roostervrije dag als bedoeld in lid 3, kan de werkgever in goed overleg met de werknemer besluiten dat de werknemer de betreffende roostervrije dag alsnog op een later tijdstip opneemt.

 • 9. Indien een werknemer ingevolge artikel 61b voor cursussen in totaliteit meer dan drie dagen moet verzuimen, kunnen voor zover deze cursussen werkdagen omvatten roostervrije dagen worden aangewend tot een maximum van drie per jaar.

Artikel 20a Regeling bouwplaatswerknemers ten aanzien van werk en arbeidsverhindering bij vorst en andere ongunstige weersomstandigheden

 • 1. De werkgever beoordeelt in redelijk overleg met de betrokken werknemers, waarbij zowel het bedrijfsbelang als de veiligheid en gezondheid van de werknemers in acht worden genomen, wanneer en hoe lang als gevolg van ongunstige weersomstandigheden of te weinig licht niet kan worden gewerkt. Indien geen overeenstemming tussen werkgever en werknemer bestaat gelden de volgende bepalingen.

 • 2. De werknemer heeft tijdens vorst bij buitenwerkzaamheden waarbij hij direct aan de buitenlucht is blootgesteld, het zelfstandig recht zijn werkzaamheden te staken, indien sprake is van één of meer van de navolgende omstandigheden:

  • a. een gevoelstemperatuur van –6° Celsius of lager. Hierbij geldt niet de voorwaarde dat sprake moet zijn van vorst;

  • b. rijwegen dan wel looppaden niet in begaanbare staat verkeren;

  • c. geen winter-/doorwerkkleding ter beschikking is gesteld;

  • d. er een sneeuwdek op het werkobject/de werkplek ligt dat niet met eenvoudige middelen is te verwijderen.

 • 3. Indien een van de hierboven genoemde situaties zich uiterlijk om 10.30 uur nog voordoet, is de werknemer gerechtigd het werk te verlaten. De gevoelstemperatuur volgens de 10 uur-meting van het KNMI-weerstation in het postcodegebied waarin het bouwproject, waar de werknemer werkzaam is, zich bevindt, is daarbij bepalend. Een lijst met deze weerstations per postcodegebied is opgenomen in bijlage 19 van deze cao.

 • 4. De werkgever is in geval van arbeidsverhindering in verband met ongunstige weersomstandigheden verplicht aan de werknemer het vast overeengekomen loon door te betalen. Indien een prestatiebevorderend systeem van toepassing is, zoals bedoeld in artikel 33 dient het vast overeengekomen loon te worden vermeerderd met de gemiddelde prestatiepremie van de overige dagen in de betreffende betalingsperiode waarin het vorstverzuim valt, dan wel indien vorstverzuim de gehele betreffende betalingsperiode omvat, het gemiddelde over de voorgaande betalingsperiode. De werkgever is eveneens verplicht te voldoen aan de bijdrage- en premieverplichtingen jegens de werknemer aan de in artikel 55 genoemde stichtingen.

 • 5. Bij arbeidsverhindering en/of onvoldoende werk door of ten gevolge van vorst kan een werknemer geen ontslag worden aangezegd. Het bepaalde in artikel 5a lid 14 van deze cao is daarbij van toepassing.

 • 6. De loondoorbetalingverplichting voor de werkgever geldt ook, indien sprake mocht zijn van een verschil van mening over de vraag of door de werknemer al dan niet terecht een beroep is gedaan op het bepaalde in lid 2 en/of 3 van dit artikel.

 • 7. Indien de werkgever, ondanks zijn verplichting daartoe, het loon van de werknemer niet doorbetaalt, kan die verplichting op aanvraag van de werknemer worden overgenomen door het Garantiefonds Loondoorbetaling bij Vorst. De werknemer dient bij zijn aanvraag aan te tonen:

  • a. dat sprake is van een dienstbetrekking waaraan hij zijn aanspraken ontleent;

  • b. wat de omvang van zijn aanspraken uit die dienstbetrekking op het Garantiefonds Loondoorbetaling bij Vorst is;

  • c. dat hij zijn werkgever schriftelijk ter nakoming van diens verplichtingen ter zake aangetekend heeft gemaand.

 • 8. Indien het Garantiefonds Loondoorbetaling bij Vorst aan de werknemer een loondervingsuitkering verstrekt, verwerft het fonds op de werkgever een zelfstandig recht op invordering van een bedrag, gelijk aan de uitkering die aan de werknemer is gedaan, vermeerderd met administratie- en incassokosten en wettelijke rente. Indien een werknemer, hangende een aanvraag om uitkering door het Garantiefonds, alsnog van zijn werkgever voldoening van het hem toekomende loon verkrijgt, dient de aanvraag terstond via een schriftelijke kennisgeving door de werknemer te worden ingetrokken. Ten onrechte verstrekte loondervingsuitkeringen dan wel verstrekte voorschotten daarop worden van de werknemer teruggevorderd.

 • 9. De werkgever, die meent dat de werknemer ten onrechte zijn werkzaamheden op grond van een omstandigheid zoals genoemd in lid 2 heeft gestaakt, kan het Bureau Weerverletbestrijding verzoeken te toetsen of zulks terecht is gebeurd. Indien blijkt dat de staking van de werkzaamheden ten onrechte is geschied, is de werknemer verplicht zijn werkzaamheden direct te hervatten, voor zover de omstandigheden zoals bedoeld in lid 2 dat op dat moment toelaten.

 • Voorts gelden de volgende bijzondere bepalingen:

  12. Indien werknemers steigerbouw werkzaamheden verrichten bij een gevoelstemperatuur van –6° Celsius of lager zullen deze werknemers, onder handhaving van de gebruikelijke begin- en eindtijden van de werkdag, vier maal 1,5 uur effectief op de werkplek werkzaam zijn afgewisseld met een opwarmpauze van telkens minimaal 15 minuten. De benodigde aan- en aflooptijd is niet in deze effectieve werktijd van 1,5 uur inbegrepen. Op één werkdag kunnen maximaal vier shifts van effectief 1,5 uur worden gepland onder doorbetaling van het vast overeengekomen loon. Werknemers steigerbouw die zijn ingedeeld in de bouw kunnen tijdens vorst ook worden ingezet in de industriële steigerbouw, onder toepassing van dezelfde voorwaarden die gelden voor de industriële steigerbouw.

 • 13. Bij arbeidsverhindering door te weinig licht, mist, regen, wind, vorst of uitzonderlijk hoge of lage waterstand zullen de niet gewerkte uren als arbeidsuren worden beschouwd.

 • 14. Bij arbeidsverhindering als gevolg van uitzonderlijk hoge of lage waterstand geldt dit slechts over de werkdag waarop de arbeidsverhindering ontstaat.

 • 15. Onverminderd het bepaalde onder lid 13 geldt het onder lid 14 bepaalde voor de grond-, water- en wegenbouw slechts over de eerste vijf werkdagen, indien de arbeidsverhindering is ontstaan als gevolg van uitzonderlijk hoge waterstand ten gevolge van bijzonder zware regenval, alsmede een zodanige wateroverlast door ondoorlaatbaarheid van de bodem, dat niet meer kan worden gewerkt op het werkterrein of de bouwplaats dan wel het werkterrein of de bouwplaats onbegaanbaar is en de opdrachtgever de arbeid verbiedt.

Artikel 20b Regeling UTA-werknemers ten aanzien van werk en arbeidsverhindering bij vorst en andere ongunstige weersomstandigheden

 • 1. Weersomstandigheden, waaronder of ten gevolge waarvan niet kan worden gewerkt, zullen geen reden zijn tot korting van salaris of het geven van ontslag.

 • 2. In afwijking van het bepaalde onder 1 en met inachtneming van het bepaalde onder 3 van dit artikel is de verplichting tot onverkorte doorbetaling van het loon, indien een werknemer in een winterseizoen gedurende een termijn van 22 dagen ten gevolge van vorst niet heeft kunnen werken, beperkt tot laatstgenoemde termijn. Te dezen

  • wordt onder winterseizoen verstaan het tijdvak lopende van de eerste maandag in november van enig jaar tot en met de laatste vrijdag in maart van het daarop volgend jaar;

  • telt voor de bepaling van de termijn van 22 dagen iedere afzonderlijke dag of uur dat binnen het winterseizoen ten gevolge van vorst niet is gewerkt, totdat een aantal van 176 niet gewerkte uren is bereikt.

 • 3. Over de wegens vorst niet gewerkte uren boven het aantal van 176 is de werkgever gehouden aan de betrokken werknemer een aanvulling op de WW-uitkering te betalen tot 100% van het overeengekomen salaris.

Artikel 21 Kort verzuim

 • 1. In de hierna te noemen gevallen heeft de werknemer, in afwijking van het wettelijk bepaalde, recht op vrijaf, zonder doorbetaling van het vast overeengekomen loon:

  • a. bij feestelijke gebeurtenissen in de familiale sfeer, zoals ondertrouw, huwelijk(sfeest), bevalling van de partner, doop, (dienst)jubilea;

  • b. bij omstandigheden in de familiale sfeer, zoals ziekte of het overlijden van echtgeno(o)t(e), huisgenoten, (pleeg)kind en andere bloed- of aanverwanten;

  • c. bij verhuizing;

  • d. bij (militaire) keuring of herkeuring;

  • e. bij noodzakelijk bezoek aan tandarts, dokter, specialist of periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek;

  • f. bij poliklinische dagbehandelingen;

  • g. bij opname en ontslag van huisgenoten in of uit het ziekenhuis;

  • h. voor het volgen van de voorbereidingscursus voor pensionering;

  • i. bij het uitoefenen van het kiesrecht of een krachtens de wet persoonlijk opgelegde verplichting;

  • j. voor het doen van examens voor bijvoorbeeld het verkrijgen van een vakdiploma;

  • k. voor het inschrijven bij het UWV WERKbedrijf alsmede voor de sollicitatie indien ontslag is aangezegd;

  • l. voor het bijwonen van een vergadering of studiebijeenkomst van zijn werknemersorganisatie, waarvoor de werknemer persoonlijk is uitgenodigd;

  • m. voor viering van religieuze niet-christelijke feestdagen.

 • 2. Ter compensatie van het onbetaald verlof als bedoeld in lid 1 stort de werkgever de geldswaarde van drie werkdagen in het Tijdspaarfonds, als bedoeld in artikel 57a.

 • 3.UTA-werknemers die niet deelnemen aan het Tijdspaarfonds krijgen de eerste drie dagen kort verzuim als bedoeld in lid 1 doorbetaald. Indien zij aan het eind van het kalenderjaar geen beroep hebben gedaan op de kort-verzuimregeling of daarvoor minder dan drie dagen hebben opgenomen, krijgen zij drie dagen of zo veel minder als zij voor kort verzuim hebben gebruikt, uitbetaald.

 • 4. Voor andere niet in lid 1 genoemde calamiteiten (bijvoorbeeld gesprongen waterleiding of brand) geldt dat de werknemer een wettelijk recht heeft op een korte naar billijkheid te berekenen tijd. Over deze tijd zal de werkgever het vast overeengekomen loon/salaris doorbetalen.

 • 5. Voor al het verzuim genoemd in dit artikel geldt dat het verlof in overleg met de werkgever wordt vastgesteld. De werknemer stelt de werkgever zo mogelijk ten minste één dag van te voren van het verzuim in kennis. De werkgever kan de werknemer daarbij om bewijsstukken verzoeken.

 • 6. Bouwplaatswerknemers als bedoeld in artikel 40 lid 1 ontvangen in de gevallen van verzuim als hiervoor vermeld de reiskosten die daarmede samengaan vergoed, doch ten hoogste tot het beloop van de reiskosten naar hun woonplaats en terug, te berekenen op de wijze als in artikel 41a is vermeld.

 • 7. In gevallen waarin te voorzien is dat het jaarlijks verzuim 24 uren (drie dagen) zal overschrijden als gevolg van een chronische ziekte of een ernstig ongeval, zullen in het kader van goed werkgeverschap werkgever en werknemer met elkaar in overleg treden om tot een passende oplossing te komen.

Artikel 22 Verlof stervensbegeleiding en rouwverlof

In afwijking van het bepaalde in artikel 5:1 Wet Arbeid en Zorg geldt het volgende:

 • 1. Iedere werknemer heeft gedurende tien dagen per twaalf maanden, gemeten vanaf de eerste dag van het verlof, recht op betaald verlof ten behoeve van de stervensbegeleiding in de terminale fase van een zieke partner, (pleeg)kind of bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad. Zie het familieschema in bijlage 6.

 • 2. De werknemer heeft aansluitend op het verlof als bedoeld in lid 1 recht op onbetaald verlof. De werknemer kan de werkgever hierbij verzoeken om gebruik te maken van langdurend zorgverlof onder de Wet Arbeid en Zorg. De werkgever zal dit verzoek inwilligen en binnen drie weken de benodigde administratieve procedures verzorgen.

 • 3. Iedere werknemer heeft recht op tien dagen betaald rouwverlof in verband met het verwerken van het overlijden van een partner, kind of familielid als bedoeld in lid 1.

 • 6. Voor de werknemer die een beroep op het in dit artikel bedoelde, doorbetaalde verlof heeft gedaan, en – gemeten vanaf de eerste dag van dat verlof – in de hierop volgende periode van twaalf kalendermaanden verlof opneemt in het kader van artikel 5:1 van de Wet Arbeid en Zorg (kortdurend zorgverlof), is de werkgever niet gehouden tot loondoorbetaling over die verlofdagen.

Artikel 23a Vakantie bouwplaatswerknemers

 • 3. De opbouw van vakantiedagen verloopt volgens kalenderjaren. Per kalenderjaar en per leeftijdsgroep geldt het volgende:

  Tabel: Vakantiedagen bouwplaatswerknemers

  Leeftijd

  Aantal vakantiedagen per jaar

  Wettelijk

  Bovenwettelijk

  Seniorendagen

  Totaal

  Tot 18 jaar

  20

  9

   

  29

  18 t/m 54 jaar

  20

  5

   

  25

  55 t/m 59 jaar

  20

  5

  10

  35

  60 jaar of ouder

  20

  5

  13

  38

 • 4. Het recht op extra vakantiedagen voor werknemers van 55 jaar of ouder geldt voor alle werknemers die vóór 1 januari van het desbetreffende kalenderjaar de 55-jarige, respectievelijk 60-jarige leeftijd hebben bereikt. De werknemer die deze leeftijd pas tijdens het kalenderjaar bereikt, heeft recht op een aantal dagen naar rato.

 • 5. De partieel leerplichtige werknemer als bedoeld in artikel 8 lid 5 heeft bij een driedaagse werkweek recht op 18 vakantiedagen en bij een vierdaagse werkweek recht op 24 vakantiedagen per jaar.

 • 6. In het jaar dat tussen Kerstmis en Nieuwjaar vijf werkdagen vallen, hebben de werknemers recht op één vakantiedag extra.

 • 7. Vaststelling vakantie

  • a. De werknemer heeft recht op drie weken aaneengesloten zomervakantie op grond van de onder lid 3 van dit artikel genoemde vakantiedagen.

  • b. De werkgever stelt de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vast overeenkomstig de wensen van de werknemer, tenzij het belang van de continuïteit van het bedrijfsproces zich hiertegen verzet.

  • c. Voor zover mogelijk zal op verzoek van de werknemer voor 1 december van enig jaar zijn aaneengesloten zomervakantie van het daaropvolgende jaar worden vastgesteld.

  • d. Indien een werknemer verplicht is deel te nemen aan een in de onderneming vastgestelde collectieve bedrijfssluiting, krijgt hij daarnaast recht op een aaneengesloten vakantie van drie weken, als hij beschikt over voldoende vakantie- en roostervrije dagen.

 • 8. Verhindering verlof

  Voor zover de werknemer wegens omstandigheden als bedoeld in artikel 7:635 BW verhinderd is zijn verlof te genieten, moet hem alsnog verlof worden gegeven op een in overleg met de werknemer door de werkgever vast te stellen tijdstip, mits de werknemer vóór de aanvang van de verhindering deze aan de werkgever heeft medegedeeld, ofwel het betreft dagen waarop de werknemer arbeidsongeschikt was.

 • 9. Betaling vakantie- en feestdagen

  De werknemer heeft vanaf 1 januari 2006 recht op doorbetaling door de werkgever van het vast overeengekomen loon over de door hem opgenomen verlof- en vakantiedagen. De werkgever kan de loonkosten verbonden aan de doorbetaling van de tien respectievelijk dertien extra vakantiedagen van de oudere werknemers declareren bij het Aanvullingsfonds, mits is voldaan aan de verplichting tot betaling van de bijdragen aan het Aanvullingsfonds.

 • 10. Vakantieopbouw tijdens ziekte

  • a. In geval van volledige arbeidsongeschiktheid bouwt een werknemer vakantiedagen (wettelijke en seniorendagen) op gedurende de laatste 26 weken waarover hij zijn arbeid wegens de arbeidsongeschiktheid niet heeft kunnen verrichten.

  • b. Een uitzondering geldt voor de bovenwettelijke vakantiedagen. Bij arbeidsongeschiktheid geschiedt de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen over de eerste 26 weken waarover hij zijn arbeid wegens de arbeidsongeschiktheid niet heeft kunnen verrichten.

  • c. Indien een werknemer langer dan 26 weken arbeidsongeschikt is geweest en na re-integratie als gevolg daarvan over onvoldoende vakantiedagen beschikt voor een bedrijfssluiting in verband met de zomervakantie zal de werkgever de ontbrekende vakantiedagen doorbetalen tot een maximum van 2,5 dag.

Artikel 23b Vakantie UTA-werknemers

 • 1. Het vakantiejaar loopt parallel aan het kalenderjaar. Per onderneming kan een andere periode worden vastgelegd, hetgeen schriftelijk aan de werknemer dient te worden bevestigd.

 • 2. Bij een dienstverband gedurende een volledig vakantiejaar, als bedoeld in lid 1 van dit artikel bij een en dezelfde werkgever is het recht op verlof van werknemers met behoud van salaris als volgt geregeld:

  Tabel: Vakantiedagen UTA-werknemers

  Leeftijd

  Aantal vakantiedagen per jaar

  Wettelijk

  Bovenwettelijk

  Seniorendagen

  Totaal

  Tot 18 jaar

  20

  7

   

  27

  18 t/m 54 jaar

  20

  5

   

  25

  55 t/m 59 jaar

  20

  5

  9

  34

  60 jaar of ouder

  20

  5

  11

  36

 • 3. Een werknemer die gedurende het vakantiejaar 18, 55 of 60 jaar wordt heeft recht op deze dagen naar rato. Hierbij zal het aantal op hele dagen worden afgerond.

 • 4. De werknemer kan ervoor kiezen de geldswaarde van de bovenwettelijke vakantiedagen, met een maximum van vijf per jaar, te laten storten in het Tijdspaarfonds, als bedoeld in artikel 57b. De werknemer heeft, voor zover hij geen deelnemer is aan het Tijdspaarfonds, het recht twee van de bovenwettelijke vakantiedagen in te zetten voor uitsluitend de volgende doeleinden:

  • eigen bijdrage studiekostenregeling werknemer of kinderen;

  • ANW-gat of andere aanvullende verzekeringen;

  • extra bedrijfssparen.

 • 5. Werknemers van 55 jaar of ouder kunnen het aantal vakantiedagen dat uitstijgt boven de 25 dagen naar keuze als volgt inzetten:

  • als extra seniorendagen;

  • als aanwending voor het realiseren van een vierdaagse werkweek als bedoeld in artikel 11b.

 • 6. Indien in een vakantiejaar het dienstverband korter dan twaalf maanden heeft geduurd, wordt het op grond van lid 2 van dit artikel voor de werknemer geldende aantal vakantiedagen naar evenredigheid verminderd, met dien verstande dat gedeelten van vakantiedagen naar boven afgerond worden op hele dagen.

 • 7. Indien het dienstverband wordt beëindigd, zal aan de werknemer die de hem toegekende vakantie niet ten volle heeft genoten, alsnog deze vakantie worden toegekend. Indien zulks niet mogelijk is of indien de werknemer daaraan de voorkeur geeft, zullen deze vakantiedagen aan de werknemer worden uitbetaald. Eventueel te veel genoten vakantiedagen zullen met het salaris worden verrekend.

 • 8. De werkgever stelt de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vast overeenkomstig de wensen van de werknemer, tenzij het belang van de continuïteit van het bedrijfsproces zich hiertegen verzet.

 • 9. Indien het bedrijfsbelang dit noodzakelijk maakt, zullen in overleg tussen werkgever en werknemer ten minste vijftien dagen aaneengesloten worden genoten. Aan het resterende aantal vakantiedagen wordt door de werknemer in overleg met de werkgever een vrije bestemming gegeven, daarbij gelet op het bepaalde in artikel 7:638 BW.

 • 10. Indien een werknemer langer dan zes maanden arbeidsongeschikt is geweest en als gevolg daarvan over onvoldoende werkdagen beschikt voor een drieweekse bedrijfssluiting in verband met de zomervakantie zal de werkgever de ontbrekende vakantiedagen doorbetalen tot een maximum van 2,5 dag.

 • 11. Vakantieopbouw tijdens ziekte

  • a. In geval van volledige arbeidsongeschiktheid bouwt een werknemer vakantiedagen (<boven>wettelijke en seniorendagen) op gedurende de laatste 26 weken waarover hij zijn arbeid wegens de arbeidsongeschiktheid niet heeft kunnen verrichten.

  • b. Een werknemer die deelneemt aan het Tijdspaarfonds bouwt bij volledige arbeidsongeschiktheid bovenwettelijke vakantiedagen op over de eerste 26 weken waarover hij zijn arbeid wegens de arbeidsongeschiktheid niet heeft kunnen verrichten. Voor de opbouw van de overige vakantiedagen is het bepaalde onder lid 11a van toepassing.

Artikel 24 Feestdagen

 • 1. Iedere werknemer heeft recht op betaald verlof tijdens de erkende algemene en erkende christelijke feestdagen, te weten de beide kerstdagen, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag alsook over de dag die als Koninginnedag wordt gevierd. Wanneer bij ploegendienst op deze dagen wordt gewerkt, zal ter compensatie op een andere dag vrijaf worden gegeven.

 • 2. Indien werknemers de wens te kennen geven verlof te willen nemen voor viering van religieuze niet-christelijke feestdagen, zal de werkgever hen daartoe zoveel mogelijk de gelegenheid geven. De werkgever is niet verplicht loonderving over de verlofdagen te vergoeden.

HOOFDSTUK 7 FUNCTIE-INDELNG EN INKOMEN

Artikel 25a Functie-indeling bouwplaatswerknemers

 • 1. Iedere vakvolwassen werknemer moet worden ingedeeld in de functiegroep, waartoe de door hem vervulde functie – blijkens de als bijlage 2a-1 en 2a-2 van deze cao opgenomen functielijst – behoort. Jeugdigen worden ingedeeld in de betreffende categorie van artikel 28.

 • 2. In geval de werknemer zich niet kan verenigen met zijn functie-indeling dient hij zich te wenden tot de werkgever. In het overleg tussen werknemer en werkgever zal worden nagegaan of het verschil van inzicht overbrugd kan worden. De functie-indeling blijft gehandhaafd, tenzij de werkgever alsnog besluit tot een andere functie-indeling over te gaan.

 • 3. Mocht het verschil van inzicht over de functie-indeling blijven bestaan ook na consultatie van de werkgever, respectievelijk de werknemer bij zijn organisatie, dan kunnen werkgever en/of werknemer besluiten zich te richten tot de Commissie Naleving als bedoeld in artikel 98.

 • 4. Partijen kunnen de omschrijving in deze functielijst verduidelijken, alsmede deze lijst aanvullen of wijzigen.

 • 5. Wanneer een werknemer een functie vervult die niet in de functielijst voorkomt, kan partijen worden verzocht uitspraak te doen inzake de indeling van deze werknemer. In afwachting van deze uitspraak wordt de werknemer voorlopig ingedeeld in de functiegroep, waarin naar het oordeel van de werkgever vergelijkbare functies zijn opgenomen.

Artikel 25b Functie-indeling UTA-werknemers

 • 1. De werknemer wordt op grond van de door hem verrichte c.q. te verrichten werkzaamheden door de werkgever ingedeeld (zie bijlage 2b). Hierbij dient de procedure zoals omschreven in bijlage 2b in acht te worden genomen.

 • 2. De werkgever kan zich bij het indelen van de werknemers laten bijstaan door een indelingscommissie binnen de onderneming. De werkgever neemt echter te allen tijde de eindbeslissing over de functie-indeling. Een en ander laat onverlet de voor de OR geldende wettelijke bevoegdheden.

 • 3. In geval de werknemer zich niet kan verenigen met zijn functie-indeling dient hij zich te wenden tot de werkgever. In het overleg tussen werknemer en werkgever zal worden nagegaan of het verschil van inzicht overbrugd kan worden. De functie-indeling blijft gehandhaafd, tenzij de werkgever alsnog besluit tot een andere functie-indeling over te gaan.

 • 4. Mocht het verschil van inzicht over de functie-indeling blijven bestaan ook na consultatie van de werkgever, respectievelijk de werknemer bij zijn organisatie, dan kunnen werkgever en/of werknemer besluiten zich te richten tot de Commissie Naleving als bedoeld in artikel 98.

Artikel 26a Wijze van loonbetaling bouwplaatswerknemers

 • 1. De loonbetaling dient uiterlijk twee werkdagen na de desbetreffende loonweek plaats te vinden (pendagen). Indien méér dan twee pendagen worden aangehouden, zal de werkgever, uiterlijk op de tweede werkdag na het einde van de loonweek, een voorschot verstrekken dat ten minste gelijk moet zijn aan het over die loonweek verschuldigde garantieloon.

 • 2.

  • a. Indien de dienstbetrekking op een andere dan de betaaldag eindigt, zal de werkgever bij het eindigen van de werktijd op die dag aan de werknemer het gehele hem nog toekomende loon uitbetalen. In het geval echter de loonadministratie automatisch wordt gevoerd, zal de betaling plaatsvinden op de eerstvolgende betaaldag.

  • b. Indien de werknemer zelf ontslag heeft genomen anders dan met een dringende reden, als bedoeld in artikel 7:679 BW of indien aan hem ontslag is verleend op grond van een dringende reden als bedoeld in artikel 7:678 BW zal de uitbetaling plaatsvinden op de eerstvolgende betaaldag.

 • 3. De werkgever is bevoegd, na redelijk overleg met zijn werknemers en met instemming van een aanmerkelijke meerderheid onder hen, de loonbetaling in meerwekelijkse perioden vast te stellen, met dien verstande dat deze loonperiode niet langer dan vijf weken mag zijn. Bij een meerwekelijkse loonperiode dient de loonbetaling uiterlijk twee werkdagen na afloop van de periode plaats te vinden. Indien de betaaldag méér dan twee werkdagen na afloop van de loonperiode valt, zal – behoudens over de laatste week van de loonperiode – volledige loonbetaling over de voorgaande weken dienen plaats te vinden. Voor deze laatste week zal de werkgever mogen volstaan met een voorschot dat ten minste gelijk moet zijn aan het voor deze week verschuldigde loon op basis van het garantie-uurloon.

 • 4. De werkgever is bevoegd de loonbetaling in contant geld te vervangen door overschrijving op bank- of girorekening. De werkgever dient er voor te zorgen dat de werknemer ook bij deze wijze van betaling op het in lid 1 bedoelde tijdstip kan beschikken over zijn loon, of een overeenkomstig lid 1 berekend voorschot.

 • 5. Bij elke loonbetaling zal aan de werknemer een specificatie worden verstrekt van het brutoloon, verdeeld in garantieloon, prestatiebeloning, overuren, reisurenvergoeding en andere vergoedingen en/of toeslagen, de inhoudingen van loonbelasting/premie volksverzekeringen en het aandeel van de werknemer in premies ingevolge de sociale verzekeringswetten en deze cao. De werkgever is tevens gehouden bij elke loonbetaling gespecificeerd aan te geven hetgeen hij ten behoeve van de werknemer voldaan heeft aan:

  • het Tijdspaarfonds;

  • de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid.

 • 6. Achterstand ten aanzien van de in dit artikel voorgeschreven loonbetaling of achterstand in het nakomen van de bijdrage- en premieverplichtingen aan de Stichtingen als genoemd in artikel 55 kan voor de werknemer een dringende reden opleveren, als bedoeld in artikel 7:679 BW tot onmiddellijke beëindiging van de dienstbetrekking.

 • 7. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na afloop van elk kalenderjaar zal de werkgever aan al zijn werknemers die op 31 december van dat jaar in zijn dienst zijn, dan wel in dat kalenderjaar in zijn dienst zijn geweest, een opgave verstrekken van het in dat jaar door de werknemer genoten loon, alsmede de ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen.

Artikel 26b Fiscaalvriendelijke betaling vakbondscontributie

De werknemer is gerechtigd de kosten van de vakbondscontributie op een fiscaalvriendelijke manier vanuit het brutoloon te voldoen. Tegen overlegging van de betalingsbewijzen van de contributie door de werknemer, verstrekt de werkgever op verzoek van de werknemer een vergoeding in de kosten van diens contributie aan een werknemersvereniging. De werkgever is tegelijkertijd gerechtigd het bedrag van deze vergoeding in mindering te brengen op het brutoloon van de werknemer.

Artikel 27 Garantielonen en inloopschalen vakvolwassen bouwplaatswerknemers

 • 1.Week-/uurloon per functiegroep

  De werkgever zal aan de werknemer van 22 jaar en ouder per volle werkweek minimaal het weekloon betalen dat geldt voor de functiegroep waarin de werknemer is ingedeeld. Wanneer de werknemer binnen de normale arbeidstijd volgens artikel 8 lid 1 minder dan 40 uur per week heeft gewerkt, moet hem per gewerkt uur minimaal het voor zijn functiegroep vastgestelde uurloon worden uitbetaald (zie tabel I, bijlage 7a).

 • 2.Inloopschaal vakvolwassen werknemers

  • a. In afwijking van het in het eerste lid gestelde betaalt de werkgever een werknemer die nog nooit in de bouw heeft gewerkt, maximaal voor de periode van een jaar, een loon volgens de inloopschaal.

   Deze afwijking geldt niet voor de werknemer die:

   • een BBL 2- of BBL 3-opleiding volgt of heeft afgerond;

   • in het bezit is van een diploma van het SOMA-college.

  • b. De lonen behorend bij de inloopschaal (tabel IV, bijlage 7a), worden als volgt berekend. Gedurende de eerste 26 weken van het dienstverband geldt een schaalloon van het Wettelijk Minimum Loon vermeerderd met 25% van het verschil tussen het Wettelijk Minimum Loon en het loon volgens functiegroep A. Gedurende de tweede 26 weken van het dienstverband bedraagt dit verhogingspercentage 50%.

 • 3.De leermeester

  Voor leermeesters wordt het vast overeengekomen loon verhoogd met een voorliedentoeslag van € 56,80 bruto per week per 1 oktober 2009, € 57,20 bruto per week per 1 januari 2010, € 57,60 bruto per week per 1 juli 2010 en € 57,60 per 1 oktober 2010, indien de werknemer één of meer leerlingen begeleidt (zie tabel II, bijlage 7a). De erkenningscriteria voor leerbedrijven, vastgesteld door Fundeon, bepalen het aantal leerlingen/werknemers per leermeester of instructeur. Het aantal is afhankelijk van de opleiding of het opleidingsonderdeel en de opleidingssituatie. De mate waarin leermeesters worden vrijgesteld voor hun begeleidingstaken is beschreven in artikel 60.

 • 4.Voorlieden

  Onder voorman, meesterknecht of putbaas wordt verstaan de werknemer die leiding geeft aan ten minste vijf werknemers. Wanneer aan minder dan vijf werknemers leiding wordt gegeven zijn partijen bevoegd in bijzondere gevallen toestemming te verlenen tot het betalen van het in tabel II (bijlage 7a) genoemde hogere loon.

  Voor werknemers die de functie vervullen van voorman, meesterknecht of putbaas zal het vast overeengekomen loon worden verhoogd met een voorliedentoeslag van € 56,80 bruto per week per 1 oktober 2009, € 57,20 bruto per week per 1 januari 2010, € 57,60 bruto per week per 1 juli 2010 en € 57,60 per 1 oktober 2010.

 • 5.Begeleiding jeugdige werknemers

  Indien een werknemer in een leerbedrijf een leerling-werknemer, door of namens de werkgever daartoe aangewezen, als begeleidend vakman dient te begeleiden, zal hij als gevolg daarvan gedurende de aangewezen tijd geen nadelige gevolgen ondervinden met betrekking tot zijn loon. Tevens zal hij van zijn werkgever voldoende tijd en ruimte krijgen om de leerling-werknemer op een verantwoorde wijze te begeleiden.

Artikel 28 Garantielonen jeugdige bouwplaatswerknemers

 • 1. Week-/uurloon naar leeftijd

  De werkgever zal aan de jeugdige werknemer minimaal het in dit artikel bedoelde loon betalen, volgens tabel III van bijlage 7a.

 • 2.Ploegendienst

  De krachtens lid 1 te betalen lonen moeten bij werken in ploegendienst worden verhoogd conform het in artikel 38 bepaalde.

 • 3.Opleidings-, diploma-, ervarings- en gehuwdentoeslagen

  De in tabel III (bijlage 7a) bedoelde week- respectievelijk uurlonen zijn als volgt berekend:

  • a. Het loon van de jeugdige werknemer die geen van de onder b. of d. genoemde opleidingen volgt of gevolgd heeft, is geënt op het vakvolwassen garantieloon van functiegroep A, rekening houdend met de bij de leeftijd genoemde staffel. Het aldus bepaalde loon is vermeld in de kolom ‘zonder vakopleiding’ van tabel III (bijlage 7a).

  • b. Het loon van de jeugdige werknemer die een van de hierna te noemen opleidingen volgt is geënt op het vakvolwassen garantieloon van functiegroep B, rekening houdend met de bij de leeftijd behorende staffel:

   • de opleidingen vallende binnen de kwalificatiestructuur van de BBL 2 bij de instituten Fundeon en Stichting Hout en Meubel;

   • opleiding (elektrotechnisch) hulpmonteur Kenteq;

   • de werktuigkundige opleidingen van Fundeon, tenzij het bepaalde onder c. van toepassing is;

   • door partijen te benoemen opleidingen.

   Het aldus bepaalde loon is vermeld in de kolom ‘in BBL 2’ van tabel III (zie bijlage 7a).

  • c. Het loon van de jeugdige werknemer die blijkens het bezit van een diploma of getuigschrift met goed gevolg een opleiding als hierboven onder b. bedoeld heeft voltooid, is geënt op het vakvolwassen garantieloon van functiegroep B, rekening houdend met de staffel die geldt indien bij de leeftijd één jaar wordt bijgeteld.

   Het aldus bepaalde loon (inclusief het bijgetelde leeftijdsjaar) is vermeld in de kolom ‘met BBL 2’ van tabel III (zie bijlage 7a). Voor wat betreft de werktuigkundige opleidingen geldt het vorenstaande indien de werknemer één van de volgende deelkwalificaties van de opleiding heeft behaald:

   • werkplaatstechnieken monteur I en machinekennis GWW en werken in GWW;

   • werkplaatstechnieken monteur I en machinekennis kranen/fundering en werken in GWW;

   • werktuigbouwkundige vaardigheden en grondverzet en werken in GWW en civieltechnische vaardigheden;

   • werktuigbouwkundige vaardigheden en wegenbouw en werken in GWW en civieltechnische vaardigheden;

   • werktuigbouwkundige vaardigheden en verticaal transport: mobiele kraan en werken in GWW en civieltechnische vaardigheden;

   • werktuigbouwkundige vaardigheden en verticaal transport: torenkraan en werken in GWW en civieltechnische vaardigheden;

   • werktuigbouwkundige vaardigheden en fundering groot en werken in GWW en civieltechnische vaardigheden;

   • werktuigbouwkundige vaardigheden en fundering klein en werken in GWW en civieltechnische vaardigheden.

  • d. Het loon van de jeugdige werknemer die een van de hierna te noemen opleidingen volgt, is geënt op het gemiddelde van het vakvolwassen garantieloon van de functiegroepen C en D, rekening houdend met de staffel die geldt indien bij de leeftijd één jaar wordt bijgeteld:

   • de opleidingen vallende binnen de kwalificatiestructuur van de BBL 3 bij de instituten Fundeon, Savantis, Kenteq en Stichting Hout en Meubel;

   • opleiding (elektrotechnisch) monteur Kenteq;

   • opleiding eerste monteur Innovam;

   • door partijen te benoemen opleidingen.

   Het aldus bepaalde loon (inclusief het bijgetelde leeftijdsjaar) is vermeld in de kolom ‘in BBL 3’ van tabel III (zie bijlage 7a). Dit artikellid is ook van toepassing, indien de werktuigkundige opleidingen als bedoeld onder b. worden voortgezet na het behalen van een combinatie van deelkwalificaties als genoemd onder c.

  • e. Het loon van de jeugdige werknemer die blijkens het bezit van een diploma of getuigschrift met goed gevolg een opleiding als hierboven onder d. bedoeld heeft voltooid, alsmede aan degene die in het bezit is van een verklaring of diploma van het SOMA-college, is geënt op het gemiddelde van het vakvolwassen garantieloon van de functiegroepen C en D, rekening houdend met de staffel die geldt indien bij de leeftijd twee jaar wordt bijgeteld. Het aldus bepaalde loon (inclusief de twee bijgetelde leeftijdsjaren) is vermeld in de kolom ‘met BBL 3’ van tabel III (zie bijlage 7a).

  • f. De jeugdige werknemer die op grond van een van de onder c., d. of e. bedoelde leeftijdsverhogingen de vakvolwassen leeftijd bereikt, heeft recht op het garantieloon van een vakvolwassen werknemer als bedoeld in artikel 27 lid 1. Onder het vakvolwassen loon wordt verstaan het loon van de functiegroep waartoe de functie behoort en waarin de werknemer is ingedeeld.

  • g. Aan de jeugdige werknemer die uit de aard van het beroep geen praktijk- en arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 59a kan aangaan en aan de jeugdige werknemer, voor wie wel een op zijn beroep gerichte opleiding bestaat doch die niet in de gelegenheid is deze opleiding te volgen, kan – indien naar het oordeel van de werkgever de prestatie daartoe aanleiding geeft – het loon worden uitbetaald dat geldt voor jeugdigen die een jaar ouder zijn.

  • h. De jeugdige werknemer die gehuwd is heeft aanspraak op het loon van een drie jaar oudere werknemer, met behoud van rechten op grond van het overigens in dit lid bepaalde.

 • 4.Minimumloon jeugdige werknemers

  • a. Onder opleidingstoeslag wordt verstaan het verschil tussen het loon in de kolom `zonder vakopleiding’ en het loon in de kolom ‘in BBL 2’ van tabel III (zie bijlage 7a), respectievelijk het verschil tussen het loon in de kolom ‘met BBL 2’ en het loon in de kolom ‘in BBL 3’.

  • b. Onder de loonleeftijd wordt verstaan de leeftijd waarnaar de jeugdige werknemer op grond van de bepalingen van deze cao wordt beloond.

 • 5.Inloopschaal jeugdige werknemers

  • a. In afwijking van het gestelde in het eerste lid betaalt de werkgever een werknemer, die nog nooit in de bouw heeft gewerkt, maximaal voor de periode van een jaar een loon volgens de inloopschaal. Voor de inloopschalen geldt dat werknemers die èn jonger zijn dan 22 jaar èn de beroepsopleiding instromen niet volgens deze schaal worden beloond. In dit artikel wordt onder beroepsopleiding mede verstaan het volgen van de praktijkcomponent. Deze afwijking geldt evenmin voor werknemers die in het bezit zijn van het diploma van het SOMA-college.

  • b. De lonen volgens de inloopschaal (zie tabel IV, bijlage 7a) worden als volgt berekend. Gedurende de eerste 26 weken van het dienstverband geldt een schaalloon van het Wettelijk Minimum Jeugdloon vermeerderd met 25% van het verschil tussen het Wettelijk Minimum Jeugdloon en het loon voor ‘jeugdige’ werknemers zonder vakopleiding. Gedurende de tweede 26 weken van het dienstverband bedraagt dit verhogingspercentage 50%.

 • 6.Afwijkende lonen

  Indien en voorzover jeugdigen, die zich hebben aangemeld voor de BBL 2 en eerst na de zomervakantie met deze opleiding zullen aanvangen, werkzaamheden verrichten vallende onder deze cao, geldt tot het moment waarop zij met de BBL 2 aanvangen een arbeidsovereenkomst waarop de beloning conform tabel V van bijlage 7a van de cao van toepassing is. Deze lonen zullen gelden tot en met de eerste 13 feitelijke opleidingsweken van de BPVO.

Artikel 29 Salarisschalen UTA-werknemers

 • 1. De werkgever zal aan de werknemer een salaris betalen behorend bij het functieniveau waarin de werknemer is ingedeeld.

 • 2. De werkgever zal aan de werknemer van 22 jaar of ouder een salaris betalen dat ligt tussen het minimum en maximum van de salarisschaal behorend bij diens functieniveau. De salarissen per 1 oktober 2009, 1 januari 2010, 1 juli 2010 en 1 oktober 2010 zijn opgenomen in de betreffende tabellen (tabel 1) van bijlage 7b.

 • 3. De werkgever zal aan de jeugdige werknemer beneden de leeftijd van 22 jaar een salaris betalen dat ligt tussen het minimum en maximum van de salarisschaal behorend bij diens functieniveau. De salarissen per 1 oktober 2009, 1 januari 2010, 1 juli 2010 en 1 oktober 2010 zijn opgenomen in de betreffende tabellen (tabel 2) van bijlage 7b.

 • 4.

  • a. De werkgever is verplicht aan de werknemer bekend te maken de wijze waarop door de werkgever invulling zal worden gegeven aan de salarisstructuur.

   Bij de invulling van de salarisstructuur kunnen elementen worden betrokken als

   • het functioneren van de werknemer;

   • het aantal dienstjaren;

   • het bedrijfsresultaat en

   • de rendementspositie van het bedrijf.

  • b. Een werknemer van 22 jaar of ouder dient uiterlijk binnen twee jaar na indeling in een functieniveau een salarisniveau te bereiken van 104% van het minimum van de salarisschaal. De in de vorige volzin bedoelde periode van twee jaar wordt, voor de werknemer die reeds was ingedeeld in een functieniveau voor werknemers beneden de leeftijd van 22 jaar en die in die periode de leeftijd van 22 jaar bereikt, verkort met de periode waarin de werknemer reeds was ingedeeld in dat functieniveau. Na vier respectievelijk zes jaar dient 110% respectievelijk 116% van het minimum van de schaal te zijn bereikt. Hetzelfde geldt ook voor een werknemer van 22 jaar of ouder bij indeling in een hoger functieniveau.

 • 5.

  • a. Ter bevordering van de arbeidsparticipatie van diegenen die langer dan 8 maanden achtereen niet in dienstverband werkzaam zijn geweest is naast de in lid 2 genoemde salarisschalen een inloopschaal opgenomen, gelegen op een niveau tussen het wettelijk minimumloon en schaal 1 voor UTA-werknemers van 22 jaar en ouder.

  • b. De werkgever kan werknemers als bedoeld onder 5.a. in afwijking van de onder lid 2 genoemde salarisschalen gedurende het eerste jaar van hun dienstverband een salaris betalen overeenkomstig de betreffende tabel (tabel 3) van bijlage 7b.

  • c. De salarissen, genoemd in tabel 3 van bijlage 7b worden als volgt berekend. Gedurende het eerste halfjaar van het dienstverband bedraagt het salaris het wettelijk minimumloon, vermeerderd met 25% van het verschil tussen dit wettelijk minimumloon en het minimum van functieniveau 1 van tabel 1, zoals opgenomen in de betreffende tabel van bijlage 7b. Gedurende het tweede halfjaar van het dienstverband bedraagt het salaris het wettelijk minimumloon, vermeerderd met 50% van het hierboven genoemde verschil.

Artikel 30 Loons- en salarisverhogingen en eenmalige uitkeringen

 • 1. Gedurende de looptijd van de cao ontvangt de werknemer de volgende structurele verhogingen van het vast overeengekomen loon c.q. salaris:

  Per 1 oktober 2009:

  0,50%

  Per 1 januari 2010:

  0,75%

  Per 1 juli 2010:

  0,50%

  Per 1 oktober 2010:

  0,25%

  In de loontabellen van bijlage 7a en 7b zijn deze loonsverhogingen reeds verwerkt.

Artikel 31 Suppletie bij herhalingsoefeningen voor UTA-werknemers

 • 1. Bij deelneming aan een verplicht gestelde herhalingsoefening van door de overheid ingestelde gezags- en beveiligingsorganen zal de werkgever het eventuele verschil tussen het nettosalaris en het netto-inkomen, onder meer omvattende wedde en kostwinnersvergoeding, suppleren.

 • 2. Tijdens de periode bedoeld in lid 1 van dit artikel blijven de wederzijdse rechten en verplichtingen ten aanzien van vakantie, vakantiebijslag, pensioenverzekering en dergelijke van de werknemer volledig gehandhaafd.

Artikel 32a Vakantie-uitkering voor bouwplaatswerknemers

De werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van 8% van het vast overeengekomen loon. De werkgever stort daartoe per betalingsperiode van vier weken of een maand een tijdsevenredig bedrag in het Tijdspaarfonds, als bedoeld in artikel 57a.

Artikel 32b Vakantie-uitkering voor UTA-werknemers

 • 1. Het vakantietoeslagjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar. Per onderneming kan een andere periode worden vastgesteld, wat schriftelijk aan de werknemer dient te worden bevestigd.

 • 2. Aan de werknemer zal jaarlijks een vakantietoeslag worden betaald van ten minste 8% over het bij de werkgever in het vakantietoeslagjaar genoten salaris.

 • 3. De uitbetaling van de vakantietoeslag zal uiterlijk plaatsvinden in de maand juni.

 • 4. Bij beëindiging van het dienstverband zal aan de werknemer het hem op dat moment toekomende bedrag aan vakantietoeslag worden uitbetaald, dan wel het te veel betaalde bedrag met hem worden verrekend.

Artikel 33 Prestatiebeloning bouwplaatswerknemers

 • 1. De werkgever is bevoegd boven het voor de werknemer geldende garantieloon een prestatiepremie toe te kennen.

 • 2. Wanneer deze premie afhankelijk wordt gesteld van een prestatiebevorderend systeem, dient dit systeem in overeenstemming met de daarbij betrokken werknemer te worden vastgesteld en schriftelijk te worden vastgelegd.

 • 3. Jeugdige werknemers beneden 18 jaar mogen niet in tarief werken.

 • 4. Bij een verhoging van het garantieloon, anders dan op grond van plaatsing in een hogere functiegroep, mag de werkgever deze verhoging niet in mindering brengen op de resultaten van overeengekomen prestatiebeloning en dergelijke.

HOOFDSTUK 8 VERGOEDINGEN EN TOESLAGEN

Artikel 34a Stagevergoeding bouwplaatswerknemers

Wanneer een leerling in het kader van de beroepsopleidende leerweg (BOL) de beroepspraktijkvorming volgt, is de werkgever krachtens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) gehouden het door de onderwijsinstelling voorgeschreven model van de beroepspraktijkvormingsovereenkomst te volgen. De stageregeling voor de Bouw is hierbij van toepassing. Deze stageregeling is op te vragen bij de werkgevers- en werknemersorganisaties. Gedurende de beroepsopleidende leerweg, geldt voor de leerling als richtlijn een vergoeding van € 400,00 bruto per maand of € 92,31 bruto per week.

Artikel 34b Stagevergoeding UTA-werknemers

De werkgever is gehouden de Stageregeling voor de Bouw toe te passen ten aanzien van stagiairs van Technische Universiteit (TU), Hoger Beroepsonderwijs (HBO) en beroepsopleidende leerweg (BOL), die binnen het kader van een stageregeling een periode van praktisch werken doorbrengen in de bouwnijverheid. Deze stageregeling is op te vragen bij de werkgevers- en werknemersorganisaties.

Artikel 35a Overwerkvergoeding bouwplaatswerknemers

 • 1. In geval van overwerk, behoudens als bedoeld in artikel 15, kan de werknemer een keuze maken of hij de hem toekomende overwerkuren beloond wil hebben dan wel of hij omzetting in vrije tijd verlangt. De werknemer is verplicht om zijn keuze binnen drie werkdagen na het verrichten van het overwerk aan de werkgever bekend te maken.

 • 2. In geval de werknemer kiest voor beloning dan moet voor overwerkuren het vast overeengekomen uurloon met de volgende percentages worden verhoogd:

  voor de eerste 3 uren per dag, mits onmiddellijk voorafgaande of aansluitend aan de normale arbeidsdag:

  25%,

  voor de overige overuren op een normale werkdag, vanaf maandag 05.00 uur en voor arbeid op zaterdag tot 21.00 uur:

  50%,

  voor arbeid tussen zaterdag 21.00 uur en maandag 05.00 uur voor arbeid op een feestdag, als vermeld in artikel 24:

  100%.

  Voor werknemers ‘Kust- en Oeverwerken’ (zie artikel 88 lid 11 sub e) bedragen deze percentages voor overwerkuren gedurende de uitvoering van werkzaamheden die onderhevig zijn aan getijde (hoog en laag water als gevolg van eb en vloed):

  van maandag 05.00 uur tot vrijdag 22.00 uur,

  voor de uren tussen 05.00 uur en 22.00 uur

  25%,

  voor de uren tussen 22.00 uur en 05.00 uur

  50%,

  van vrijdag 22.00 uur tot zaterdag 21.00 uur:

  50%,

  van zaterdag 21.00 uur tot maandag 05.00 uur:

  100%

  Bij overwerk in ploegendienst moeten de voor ploegendienst geldende uurlonen worden verhoogd met de in dit lid genoemde percentages.

  Voor het Heibedrijf geldt voorts nog de bepaling dat wanneer bij nachtarbeid minder uren gewerkt kan worden dan de normale arbeidsduur bedraagt, voor het ontbrekende aantal uren het geldende garantie-uurloon zal worden uitbetaald.

  Bij overwerk tijdens verschoven werktijden Infra, zoals bepaald in artikel 14, wordt de in dat artikel genoemde overwerktoeslag berekend over het vast overeengekomen loon en niet over de toeslag verschoven werktijden Infra, zoals bepaald in artikel 37.

 • 3. In geval de werknemer kiest voor omzetting in vrije tijd zullen de overwerkuren worden gecompenseerd door vrije uren vermeerderd met de in uren uitgedrukte percentages genoemd in lid 2. Indien aldus 8 uren zijn verkregen kan de werknemer in overleg met de werkgever een dag vrijaf nemen, zo spoedig mogelijk nadat dit overwerk is verricht. De aldus opgenomen vrije dag wordt beloond tegen het garantieloon vermeerderd met de hem eventueel toegekende prestatiebeloning, zijnde het vast overeengekomen loon.

  Over deze dag is de werkgever tegenover de werknemer gehouden de verplichtingen aan de fondsen genoemd in artikel 55 na te komen.

Artikel 35b Overwerkvergoeding UTA-werknemers

 • 1. Aan de werknemers zal schriftelijk worden bekendgemaakt op welke wijze compensatie wordt gegeven voor door de werkgever opgedragen overwerk van aanmerkelijke omvang.

 • 2. Voor het geval een werkgever niet schriftelijk bekend heeft gemaakt op welke wijze hij overwerk compenseert, alsmede indien per saldo minder dan het uurloon wordt gecompenseerd, worden de overuren van werknemers in de functies tot en met niveau drie minimaal vergoed tegen het geldende salaris per uur dan wel tijd voor tijd.

Artikel 36 Vergoeding bereikbaarheidsdienst bouwplaatswerknemers

 • 1. De werknemer die beschikbaar is voor de bereikbaarheidsdienst heeft terzake van die dienst recht op een vergoeding. De hoogte van de vergoeding wordt door de werkgever in overleg met de werknemer vastgesteld, doch zal voor elke kalenderweek wachtdienst ten minste bedragen:

  • a. indien de werknemer door de bereikbaarheidsdienst voortdurend aan zijn woning gebonden is: € 176,13 bruto;

  • b. indien de werknemer door de bereikbaarheidsdienst niet voortdurend aan zijn woning gebonden is, maar op gezette tijden beschikbaar moet zijn: € 152,64 bruto;

  • c. indien de werknemer beschikt over zodanige technische hulpmiddelen dat de gebondenheid aan zijn woning tot een minimum beperkt is: € 129,16 bruto.

 • 2. Ingeval de bereikbaarheidsdienst zich over minder dan een kalenderweek uitstrekt zal de vergoeding naar rato worden verminderd met dien verstande dat voor elke zaterdag en zondag 1/4 deel en voor elke andere dag 1/10 deel van de weekvergoeding wordt aangehouden.

 • 3. Indien een werknemer tijdens een bereikbaarheidsdienst wordt opgeroepen om daadwerkelijk arbeid te verrichten wordt dit gezien als overwerk. De overwerktoeslag zoals bepaald in artikel 35a is van toepassing.

 • 4. In een onderneming met een ondernemingsraad kan een van dit artikel afwijkende regeling van toepassing zijn, mits de werkgever met de ondernemingsraad hierover overeenstemming heeft bereikt. Deze afwijkende regeling dient per saldo minimaal gelijkwaardig te zijn aan de in dit artikel omschreven regeling. Artikel 73 is hierbij van toepassing.

Artikel 37 Toeslag verschoven uren Tijwerk en Infra

Voor werknemers ‘Kust- en Oeverwerken’ (zie artikel 88 lid 11 sub e) geldt dat wanneer – behoudens bij ploegendienst – de arbeid wordt verricht buiten de grenzen van artikel 13 doch de normale arbeidsduur niet wordt overschreden, voor de buiten deze grenzen vallende uren het garantie-uurloon moet worden verhoogd met 25%.

Voor bouwplaatswerknemers die worden ingezet op verschoven uren Infra, zoals bedoeld in artikel 14 gelden de volgende bepalingen.

 • 1. Wanneer bij vernieuwing, reparatie of onderhoud van infrastructurele werken een gedeelte van de normale arbeidsduur per week wordt verricht vóór 07.00 uur dan wel na 20.00 uur doch de normale arbeidsduur wordt niet overschreden, dient uitsluitend over deze uren het vast overeengekomen uurloon te worden verhoogd met de toeslag verschoven uren Infra.

 • 2. Het uurloon van de in het kader van de verschoven arbeidstijden gewerkte uren dient verhoogd te worden met de in dit artikel vermelde toeslagen. De toeslag verschoven uren Infra bedraagt 30%. In afwijking hiervan bedraagt de toeslag voor arbeid tussen vrijdag 20.00 uur en zaterdag 20.00 uur 50%. Van zaterdag 20.00 uur tot zondag 07.00 uur 75% en voor arbeid tussen zondag 07.00 uur en maandag 07.00 uur, alsmede voor arbeid op feestdagen 100%.

 • 3. Indien gedurende een week uitsluitend wordt gewerkt in verschoven arbeidstijden en minder uren dan normaal gewerkt kan worden, wordt voor de ontbrekende uren het vast overeengekomen loon inclusief toeslag verschoven uren Infra uitbetaald.

 • 4. Indien een werknemer en een werkgever vóór 1 januari 1989 een regeling verschoven uren Infra in de zin van deze cao zijn overeengekomen die qua toeslagen en vergoedingen per saldo hoger is dan lid 2 bepaalt, zal toepassing van de leden 1, 2 en 3 van dit artikel gepaard gaan met een zodanige aanpassing van de onderling overeengekomen regeling dat toeslagen en vergoedingen per saldo niet hoger zijn dan de oorspronkelijke regeling.

 • 5. Indien in asfaltcentrales voor 1 juli 2001 al een regeling verschoven uren Infra in de zin van deze cao van toepassing was die qua toeslagen en vergoedingen per saldo hoger is dan lid 2 bepaalt, zal toepassing van lid 1, 2 en 3 van dit artikel gepaard gaan met een zodanige aanpassing van de onderling overeengekomen regeling dat toeslagen en vergoedingen per saldo niet hoger zijn dan de oorspronkelijke regeling.

Artikel 38 Toeslag ploegendienst bouwplaatswerknemers

Voor werknemers die in ploegendienst werken – uitgezonderd de Industriële Bouw – zal hun vast overeengekomen loon worden verhoogd, te weten met 10% in geval van tweeploegendienst en met 15% in geval van drieploegendienst.

Voor de Industriële Bouw geldt dat indien de dienst van een ploeg zodanig is geregeld dat de aanvang van de voor die dienst normale werktijd valt vóór 6.00 uur of de beëindiging van de werktijd valt na 19.00 uur – overuren niet meegerekend – het uurloon zal worden verhoogd met 5% voor de uren vallende tussen 6.00 en 19.00 uur en met 25% voor de uren vallende tussen 19.00 uur en de volgende ochtend 6.00 uur.

Artikel 39 Toeslag steenzetterswerkzaamheden

Aan bouwplaatswerknemers die worden ingezet voor het verrichten van steenzetterswerkzaamheden aan de strandhoofden langs de Noordzeekust of onder daarmee gelijk te stellen omstandigheden elders (dit laatste mits met toestemming van partijen), alsmede voor rijswerk buitengaats, zal een toeslag worden uitbetaald van € 7,91 per week.

Artikel 40 Vergoeding voor bouwplaatswerknemers bij verafgelegen werken

 • 1. Indien het werk zo ver van de woning van de werknemer gelegen is dat dagelijks huiswaarts keren van de werknemer onredelijk zou zijn, zal zijn voeding, behoorlijke huisvesting en een vergoeding voor de verdere noodzakelijke verblijfkosten tijdens de daardoor ontstane afwezigheid van huis, voor rekening komen van de werkgever, tenzij de werkgever een naar behoorlijke maatstaven uitgeruste verblijfsgelegenheid ter beschikking stelt en ter tegemoetkoming in de kosten voor voeding een toelage van € 6,65 per dag verstrekt. De werknemer behoudt recht op vrije voeding en logies, indien hij door ziekte of ongeval arbeidsongeschikt wordt, voor zolang hij verblijf houdt in de plaats waar hij te werk is gesteld.

 • 2. Aan werknemers ‘Kust- en Oeverwerken’ (zie artikel 88 lid 11 sub e) zal, wanneer zij worden gehuisvest in een door de werkgever beschikbaar gesteld verblijf – uitgezonderd pensions, kosthuizen e.d. – voor elke daar doorgebrachte nacht een toeslag van € 3,87 worden betaald. Deze bepaling is ook van toepassing bij overnachten op vaartuigen.

 • 3. Wanneer een werknemer ‘Zwarte Corps’ met zijn gezin door de werkgever wordt gehuisvest, bijvoorbeeld in een woonwagen of woonark, worden de voor de werknemer daaruit voortvloeiende kosten door de werkgever vergoed. Dit laatste geldt ook indien een aan de werknemer toebehorende woongelegenheid naar het oordeel van de werkgever verplaatst moet worden, in welk geval bovendien de verplaatsingskosten heen en terug voor rekening komen van de werkgever. De werknemer mag bij terugkeer kiezen tussen de plaats waar hij in het bevolkingsregister is ingeschreven of zijn feitelijke woonplaats ten dage van het aangaan der arbeidsovereenkomst. Verplaatsing dient door de werkgever ten minste 2 x 24 uur tevoren aan de werknemer te worden aangezegd. Indien de dienstbetrekking door de werknemer wordt beëindigd of eindigt wegens een door hem aan de werkgever gegeven dringende reden, zijn de kosten van terugkeer niet voor rekening van de werkgever.

 • 4. Indien de werkgever een werknemer ‘Zwarte Corps’ voor de duur van de dienstbetrekking woonruimte als dienstwoning ter beschikking heeft gesteld en de dienstbetrekking eindigt door een rechtsgeldige opzegging door de werknemer, dan is deze verplicht deze woonruimte binnen een termijn van 2 weken na het einde van de dienstbetrekking te ontruimen en ter beschikking te stellen van de werkgever; eindigt de dienstbetrekking door een rechtsgeldige opzegging door de werkgever dan bedraagt vorengenoemde termijn ten hoogste vier weken. In het laatste geval geldt voor de kosten van vervoer en verhuizing hetzelfde als in lid 3 ten aanzien van deze kosten is bepaald.

 • 5. In een onderneming met een ondernemingsraad kan een van de leden 1 tot en met 4 afwijkende regeling van toepassing zijn, mits de werkgever en de ondernemingsraad hierover overeenstemming hebben bereikt. Deze afwijkende regeling dient per saldo minimaal gelijkwaardig te zijn aan de regeling zoals omschreven in eerder genoemde leden. Artikel 73 is hierbij van toepassing.

Artikel 41a Reiskostenvergoeding bouwplaatswerknemers

 • 1. De werknemer die zowel binnen als buiten zijn woongemeente werkzaam is en dagelijks in totaal meer dan 15 kilometer moet reizen om van zijn woning naar het werk en weer terug te komen, heeft recht op vergoeding van de reiskosten. Het vervoer tussen woning en werk zal zoveel mogelijk als groepsvervoer plaatsvinden.

 • 2. De werkgever is gerechtigd een vervoermiddel aan te wijzen, mits dit in alle opzichten aan de door de wet gestelde eisen voldoet.

 • 3. Kosten van reizen met een openbaar vervoermiddel worden in de laagste klasse vergoed.

 • 4. Indien de werknemer naar het oordeel van de werkgever gebruik moet maken van een ander dan een openbaar vervoermiddel, zal hem hiervoor worden betaald:

  voor het gebruik van een rijwiel (per dag):

  € 0,80

  voor het gebruik van een rijwiel met hulpmotor

  (per kilometer):

  € 0,07

   

  met als minimum (per dag)

  € 0,89

  voor het gebruik van een motorvoertuig op minder dan 4 wielen (per kilometer):

  € 0,22

  voor het gebruik van een auto (per kilometer):

  € 0,31

  Deze vergoedingen zullen ook worden betaald wanneer de werknemer tijdens en ten behoeve van de werkzaamheden van deze vervoermiddelen gebruik moet maken alsmede wanneer de werknemer tijdens vorstverlet op verzoek van de werkgever moet reizen.

 • 5. Een werknemer, bedoeld in artikel 40 lid 1, heeft eenmaal per week recht op vrij vervoer van en naar huis. Is de werknemer door ziekte of ongeval arbeidsongeschikt dan mag de werkgever op zijn kosten de werknemer naar diens woonplaats doen vervoeren, mits dit medisch verantwoord is; hij is daartoe verplicht als het vervoer medisch noodzakelijk is. Zolang de werknemer door zijn arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval niet in staat is wekelijks huiswaarts te keren, zal zijn echtgeno(o)t(e) of, indien hij ongehuwd is, zijn ouders, hem eenmaal per week op kosten van de werkgever kunnen bezoeken.

 • 6. Indien de werknemer bij ziekte de arbodienst moet bezoeken en daarvoor reiskosten maakt, worden deze reiskosten door de werkgever vergoed.

 • 7. In een onderneming met een ondernemingsraad kan een, van de leden 1 tot en met 6, afwijkende regeling van toepassing zijn, mits de werkgever en de ondernemingsraad hierover overeenstemming hebben bereikt. Deze afwijkende regeling dient per saldo minimaal gelijkwaardig te zijn aan de regeling zoals omschreven in de eerder genoemde leden. Artikel 73 is hierbij van toepassing.

Artikel 41b Reis- en verhuiskostenvergoeding UTA-werknemers

 • 1. Wordt op last van de werkgever in een andere gemeente arbeid verricht dan waarvoor de dienstbetrekking is aangegaan, dan zal, indien naar het oordeel of met instemming van de werkgever of diens vertegenwoordiger gebruik moet worden gemaakt van een openbaar of ander middel van vervoer (voordeligste tarief), het daaruit voortvloeiende bedrag aan reiskosten voor rekening van de werkgever komen.

 • 2. Indien de werknemer naar het oordeel van de werkgever gebruik moet maken van een eigen auto, zal per gereden kilometer een bedrag worden vergoed van € 0,31. Voor een motorvoertuig op minder dan 4 wielen zal per gereden kilometer een bedrag worden vergoed van € 0,22. De werkgever kan in afwijking van het hier bepaalde met de werknemer een per saldo gelijkwaardige regeling overeenkomen. De werknemer dient de werkgever aan te tonen dat het voertuig in alle opzichten aan de door de wet gestelde eisen voldoet en dat deze genoegzaam verzekerd is.

 • 3. Indien het werk zo ver buiten de standplaats is gelegen dat de werknemer ’s avonds niet huiswaarts kan keren en hij niet verhuist naar de nieuwe standplaats zal door de werkgever naar redelijke maatstaf voor vergoeding van de uit deze situatie voortvloeiende extra reiskosten en extra kosten van voeding en logies worden zorg gedragen, waarvoor zo nodig door de werknemer een kwitantie zal worden getekend.

 • 4. De in lid 3 bedoelde werknemer zal als regel eenmaal per week naar huis mogen gaan. De daaruit voortvloeiende reiskosten komen voor rekening van de werkgever.

 • 5. Indien de werknemer bij ziekte de arbodienst moet bezoeken en daarvoor reiskosten maakt, worden deze reiskosten door de werkgever vergoed.

 • 6. Bij een verhuizing op verzoek van de werkgever geldt de volgende bepaling.

  Wordt op last van de werkgever in een andere gemeente arbeid verricht dan waarvoor de dienstbetrekking is aangegaan, dan zal, indien de werknemer op verzoek van de werkgever verhuist, het bedrag van alle daaraan verbonden kosten naar redelijke maatstaf worden vergoed.

Artikel 42 Reisurenvergoeding bouwplaatswerknemers

 • 1. Onder reisuren worden verstaan de uren gedurende welke gereisd wordt van de woning tot het werk en terug. Zij moeten worden vergoed indien de arbeid in een andere dan de woongemeente van de werknemer plaatsvindt. Daarbij dienen de volgende bepalingen van dit artikel in acht te worden genomen.

 • 2. De duur van de reis (reistijd) welke wordt gemaakt met een:

  • openbaar middel van vervoer;

  • door de werkgever ter beschikking gesteld vervoermiddel;

  • eigen vervoermiddel;

  zal – met uitzondering van de eerste zestig minuten per dag – door de werkgever aan de werknemer worden vergoed tegen het voor die werknemer geldende garantie-uurloon. De reisurenvergoeding van een leermeester die daadwerkelijk leerlingen begeleidt, is sinds 1 november 2005 gebaseerd op tabel II van de Loontabellen bouwplaatswerknemers (bijlage 7a). De eerste zestig minuten per dag worden echter wel vergoed aan de werknemer die als bestuurder van een auto met één of meer meerijders optreedt.

 • 3. Als reistijd bij een openbaar vervoermiddel geldt de reistijd volgens de dienstregeling; bij een ander vervoermiddel wordt aangenomen dat per uur wordt afgelegd door:

  een voetganger:

  5 km;

  een rijwiel:

  15 km;

  een rijwiel met hulpmotor:

  25 km;

  een twee- of driewielig motorrijwiel:

  40 km

 • 4. Voor het reizen met een auto geldt de volgende normregeling:

  Woon-werkverkeer enkele reis in kilometers

  Uitbetaalde reisuren per dag

  meer dan:

  tot en met:

  meerijder/chauffeur (alleen)1:

  chauffeur2:

  0 km

  25 km

  0

  op basis van 50 km per uur

  25 km

  50 km

  op basis van 50 km per uur (max. 1 uur)

  op basis van 50 km per uur

  50 km

  59 km

  1,2

  2,2

  59 km

  70 km

  1,4

  2,4

  70 km

  81 km

  1,6

  2,6

  81 km

  92 km

  1,8

  2,8

  92 km

  105 km

  2

  3

  105 km

  of meer

  werkelijke reistijd3

  werkelijke reistijd3

  XNoot
  1

  De eerste 60 minuten zijn reeds in mindering gebracht op de genoemde reisuren per dag.

  XNoot
  2

  Met chauffeur wordt hier de werknemer bedoeld die is genoemd in artikel 43. De chauffeur heeft daarnaast recht op een chauffeurstoeslag als bedoeld in artikel 43.

  XNoot
  3

  Met dien verstande dat dit nooit lager kan zijn dan de voorafgaande staffel van 92 – 105 km (2 uitbetaalde reisuren voor een meerijder en 3 uitbetaalde reisuren voor een chauffeur).

 • 5. Voor de berekening van de in de tabel in lid 4 opgenomen afstanden in kilometers geldt het aantal kilometers die de werknemer moet afleggen om via de snelste route van zijn woning naar het werk te reizen.

 • 6. De werkgever legt de verreden kilometers en de reisurenvergoeding schriftelijk vast.

 • 7. Indien de arbeidstijd, de in de Normregeling Arbeidstijden, zoals opgenomen in bijlage 4 van deze cao, voorgeschreven pauze en de werkelijke reistijd tezamen meer bedragen dan 11,5 uur per dag, zal de arbeidstijd in zoverre worden ingekort. De in de normale arbeidstijd vallende reisuren zullen als arbeidsuren betaald worden.

 • 8. Indien het werk zo ver van de woning van de werknemer is gelegen dat dagelijks huiswaarts keren van de werknemer onredelijk zou zijn, zal hij in de gelegenheid worden gesteld één maal per week van huis te vertrekken en terug te keren. In afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel zullen aan deze werknemer alle noodzakelijk te maken reisuren worden vergoed. De in de normale werktijd vallende reisuren zullen als arbeidsuren worden betaald.

 • 9. Wanneer sprake is van arbeidsverhindering als gevolg van ongunstige weersomstandigheden in de zin van artikel 20a, zullen eventuele reisuren, behoudens in situaties dat het de werknemer redelijkerwijs duidelijk moet zijn geweest dat zich arbeidsverhindering in deze zin voordoet, overeenkomstig de leden 1 tot en met 4 worden vergoed.

 • 10. In een onderneming met een ondernemingsraad kan een van de leden 1 tot en met 6, afwijkende regeling van toepassing zijn, mits de werkgever en de ondernemingsraad hierover overeenstemming hebben bereikt. Deze afwijkende regeling dient per saldo minimaal gelijkwaardig te zijn aan de regeling zoals omschreven in de eerder genoemde leden. Artikel 73 is hierbij van toepassing.

Artikel 43 Chauffeurstoeslag bouwplaatswerknemers

De chauffeur, die door de werkgever als zodanig is aangewezen of gedurende ten minste twee kalenderweken feitelijk als zodanig optreedt, heeft voor elke dag dat hij/zij het vervoer van één of meer meerijder(s) naar en van het werk verzorgt recht op een toeslag volgens onderstaande tabel, tenzij het vervoer plaatsvindt met een door de werkgever ter beschikking gestelde auto.

Enkele reis

0–30 km

31–65 km

66 km en meer

Toeslag

€6,–

€9,–

€12,–

Artikel 44 Premie schadevrij rijden bouwplaatswerknemers

De chauffeur die werkzaamheden verricht beschreven in functie 22, 62 of 89 van de functielijst (bijlage 2a-1) en die een geheel kalenderkwartaal heeft gereden zonder schade door zijn schuld, heeft recht op een premie voor schadevrij rijden. De premie bedraagt € 10,57 per kwartaal, welk bedrag voor elk aansluitend schadevrij kwartaal zal worden verhoogd met € 1,24 totdat het maximum van € 12,91 is bereikt. Zodra men over een bepaald kwartaal geen premie heeft genoten, zal over het eerstvolgende schadevrij kalenderkwartaal wederom € 10,57 worden uitbetaald. Na drie jaar schadevrij rijden wordt een extra bonus uitgekeerd van € 18,20, evenals voor elk daarop onmiddellijk volgend schadevrij jaar.

Artikel 45 Kostenvergoedingen bouwplaatswerknemers

 • 1. De werkgever dient persoonlijke beschermingsmiddelen (waaronder veiligheidsschoeisel) conform de arbowetgeving kosteloos te verstrekken. Onder persoonlijke beschermingsmiddelen wordt verstaan een uitrustingsstuk of -middel dat bestemd is om door een persoon te worden gedragen of vastgehouden als bescherming tegen een of meer gevaren die een bedreiging voor zijn gezondheid of zijn veiligheid kunnen vormen. Indien de werkgever besluit door te werken op vorstdagen dient de werkgever aanvullend kosteloos doelmatige winterkleding te verstrekken. Bij verstrekking dient de werknemer deze persoonlijke beschermingsmiddelen te onderhouden.

 • 2. Naast het standaard kledingpakket ontvangen werknemers, werkzaam in de industriële steigerbouw, indien tijdens vorst werkzaamheden moeten worden verricht, kosteloos van de werkgever een additioneel kledingpakket. Dit kledingpakket bestaat uit: twee helmmutsen, twee thermische onderbroeken met lange pijpen, twee thermische hemden met lange mouwen en twee paar thermische sokken. Deze kledingstukken dienen te voldoen aan de specificaties vastgesteld door de stichting Arbouw. Indien de voorgeschreven kledingstukken zijn versleten of kapot zijn gegaan, kunnen zij worden ingeleverd tegen overhandiging van een nieuw exemplaar. De werkgever kan daarnaast noodzakelijke werkkleding verstrekken. Werkkleding is kleding die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bestemd is om tijdens het werk te dragen. Voor niet verstrekte werkkleding ontvangt de werknemer per gewerkte dag:

  werkkleding:

  € 0,87

  werkkleding van een werknemer in het Heibedrijf:

  € 0,95

  laarzen:

  € 0,54

  indien uitsluitend knielaarzen:

  € 0,43

  laarzen en oliegoed van een werknemer ‘Kust- en Oeverwerken’ (zie artikel 88 lid 11 sub e):

  € 1,11

  De aanspraak op de vergoeding komt te vervallen als de hierboven genoemde zaken kosteloos worden verstrekt.

 • 3. Voor noodzakelijk gebruik van eigen gereedschap ontvangt de werknemer per gewerkte dag met betrekking tot:

  gereedschap van een timmerman of straatmaker, tot zijn normale uitrusting behorend:

  € 0,75

  gereedschap van een metselaar of tegelzetter, tot zijn normale uitrusting behorend:

  € 0,54

  De aanspraak op de vergoeding komt te vervallen als de hierboven genoemde zaken kosteloos worden verstrekt.

 • 4. In een onderneming met een ondernemingsraad kan een van de leden 1 tot en met 3 afwijkende regeling van toepassing zijn, mits de werkgever en de ondernemingsraad hierover overeenstemming hebben bereikt. Deze afwijkende regeling dient per saldo minimaal gelijkwaardig te zijn aan de regeling zoals omschreven in eerder genoemde leden. Artikel 73 is hierbij van toepassing.

Artikel 46a EHBO-vergoeding bouwplaatswerknemers

 • 1. Indien een werknemer met goed gevolg een EHBO-cursus, die onder supervisie van het Oranje Kruis valt, heeft gevolgd, zal de verstrekking van het eenheidsdiploma EHBO hem recht geven op vergoeding van:

  • het examen- en diplomageld;

  • het Oranje Kruisboekje;

  • het eventueel betaalde lesgeld.

 • 2. Indien de EHBO-cursus is gevolgd op verzoek van de werkgever en plaatsvond buiten arbeidstijd, heeft de werknemer tevens recht op:

  • een bruto bedrag van € 149,35;

  • reiskostenvergoeding conform artikel 41a.

 • 3. De binnen het kader van de ‘regeling betreffende het eenheidsdiploma EHBO’ vallende jaarlijkse oefenlessen, welke noodzakelijk zijn voor het behoud van het diploma, geven de werknemer een recht op vergoeding van de administratiekosten, verbonden aan de verlenging van het diploma, alsmede de kosten van het eventueel te betalen lesgeld.

Artikel 46b EHBO-vergoeding UTA-werknemers

Voor het buiten werktijd en op verzoek van de werkgever behalen van een EHBO-diploma of het diploma Bedrijfshulpverlening (BHV), ontvangt de werknemer een vergoeding van € 149,35 bruto, vermeerderd met de gemaakte reiskosten volgens artikel 41b.

HOOFDSTUK 9 OVERIGE INKOMENSVOORZIENINGEN

Artikel 47 Voorziening bij ongeval

De werknemer heeft bij een ongeval in diensttijd of tijdens het woon-werkverkeer aanspraak op een bruto uitkering van:

 • € 20.650,– in geval van overlijden

 • € 41.300,– in geval van blijvende invaliditeit.

Afhankelijk van de mate van invaliditeit kunnen lagere bedragen worden toegekend.

De tekst van deze ‘collectieve ongevallenregeling’ en de hierbij geldende voorwaarden maakt onderdeel uit van de Cao Bedrijfstakeigen Regelingen voor de Bouwnijverheid 2006–2010.

Artikel 48a Voorziening bij overlijden bouwplaatswerknemers

 • 1. In geval een werknemer bij afwezigheid van huis in verband met zijn werk dan wel op weg naar het werk of van het werk overlijdt, zijn de kosten van het vervoer van het stoffelijk overschot naar de woonplaats, indien deze woonplaats in Nederland gelegen is, voor rekening van de werkgever, tenzij deze kosten uit een wettelijke regeling worden betaald.

 • 2. In afwijking van artikel 7:674 lid 2 BW zal bij de beëindiging van de arbeidsverhouding door het overlijden van de werknemer de werkgever aan de nagelaten betrekkingen van de werknemer over de periode van de dag van overlijden tot en met de laatste dag van de tweede maand na de maand waarin het overlijden plaatsvond, een uitkering verlenen ten bedrage van het vast overeengekomen loon dat de werknemer laatstelijk rechtens toekwam.

Artikel 48b Voorziening bij overlijden UTA-werknemers

In afwijking van artikel 7:674 lid 2 BW zal bij de beëindiging van de arbeidsverhouding door het overlijden van de werknemer de werkgever aan de nagelaten betrekkingen van de werknemer een uitkering verlenen ten bedrage van het salaris dat de werknemer laatstelijk rechtens toekwam over de periode van de dag van overlijden tot en met de laatste dag van de tweede maand na de maand waarin het overlijden plaatsvond.

Artikel 49 Ziektekostenverzekering

De werknemer heeft recht op een bijdrage van zijn werkgever van € 7,50 per maand, indien de werknemer een aanvullende ziektekostenverzekering heeft afgesloten, waarvan ten minste dekking van de kosten van fysiotherapie, ergotherapie en psychologische zorg deel uitmaakt.

HOOFDSTUK 10 INKOMEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WERKLOOSHEID

Artikel 50 Loondoorbetaling bij ziekte

 • 1. Bij de tweede en derde ziekmelding gedurende een kalenderjaar is de werkgever niet tot loondoorbetaling van de eerste ziektedag gehouden.

 • 2. De werknemer heeft gedurende het eerste ziektejaar recht op 100% doorbetaling van zijn vast overeengekomen loon of salaris. Tijdens het tweede ziektejaar heeft de werknemer recht op 70% doorbetaling van zijn vast overeengekomen loon.

Artikel 51 Bonus bij re-integratie in tweede ziektejaar

 • 1. Indien de werknemer in diens tweede ziektejaar re-integreert in zijn oude of een nieuwe functie binnen of buiten het bedrijf of de bedrijfstak, bestaat onder de volgende voorwaarden recht op een bonus voor zowel de werkgever als de werknemer:

  • a. de werknemer moet minstens twee maanden onafgebroken weer aan het werk zijn; wordt de periode van twee maanden onderbroken door vakantie, dan wordt de periode van twee maanden met de duur van die vakantie verlengd;

  • b. de werknemer moet met dit werk minstens 50% verdienen van het vast overeengekomen loon of salaris dat hij verdiende voordat hij arbeidsongeschikt werd;

  • c. het tweede ziektejaar van de werknemer is niet eerder dan op 1 januari 2005 aangevangen.

 • 2. Indien de werknemer aan de in lid 1 onder a, b en c vermelde voorwaarden voldoet en hij re-integreert in zijn oude of een nieuwe functie bij zijn oorspronkelijke werkgever, heeft hij over de periode vanaf de eerste dag van zijn tweede ziektejaar tot en met de laatste dag van de tweede maand die hij weer aan het werk is, recht op een aanvulling ineens tot 100% van zijn vast overeengekomen loon of salaris dat hij verdiende voordat hij arbeidsongeschikt werd. De periode waarover de aanvulling plaatsvindt kan echter nooit langer zijn dan twaalf maanden. De aanvulling kan ook nooit meer dan één keer per jaar worden verstrekt.

 • 3. Vindt de re-integratie plaats bij een andere werkgever en voldoet de werknemer overigens aan de in lid 1 onder a, b en c genoemde voorwaarden, dan betaalt de oorspronkelijke werkgever de werknemer de aanvulling van ten hoogste twaalf maanden 30%, echter uitsluitend tot aan de dag van de re-integratie.

 • 4. De werkgever die in de in lid 2 en 3 bedoelde situaties een aanvulling ineens aan de werknemer heeft uitbetaald, heeft recht op een bonus van € 2.500 uit het Aanvullingsfonds. Aan de administratieve voorwaarden, waaraan de werkgever daarbij moet voldoen, dient de werknemer zijn medewerking te verlenen. Informatie over deze administratieve voorwaarden kan worden opgevraagd bij Cordares CAO-regelingen.

Artikel 52a Arbeidsongeschiktheid bouwplaatswerknemers als gevolg van arbeid voor derden

 • 1. De werknemer die zonder toestemming van de werkgever bouwwerkzaamheden verricht ten behoeve van derden en als gevolg hiervan arbeidsongeschikt raakt, heeft voor de duur van de eerste drie maanden van deze arbeidsongeschiktheid geen recht op de aanvulling van hetgeen hem op grond van artikel 7:629 BW toekomt tot zijn vast overeengekomen loon.

 • 2. Indien en voor zover de werkgever ter zake van arbeidsongeschiktheid van zijn werknemer tegenover een of meer derden een vordering tot schadevergoeding kan doen gelden, moet de betrokken werknemer zijn volledige medewerking verlenen om de schadevergoeding op deze derde(n) te verhalen. Artikel 6:107a BW is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 52b Arbeidsongeschiktheid UTA-werknemers als gevolg van arbeid voor derden

 • 1. Het in artikel 50 lid 2 gestelde is – voor wat betreft het bovenwettelijke deel van de loondoorbetaling – niet van toepassing, indien de werknemer – ook al zou hij minder arbeidsongeschikt zijn – enige vorm van arbeid voor derden verricht.

 • 2. Indien en voor zover de werkgever ter zake van arbeidsongeschiktheid van zijn werknemers tegenover één of meer derde(n) een vordering tot schadevergoeding kan doen gelden, dient de betrokken werknemer zijn volledige medewerking te verlenen de schadevergoeding op deze derde(n) te verhalen. Als schade wordt hier bedoeld het bedrag voortvloeiend uit de loondoorbetalingsverplichting (inclusief de daarbij behorende vakantietoeslag) ex artikel 50 lid 2, alsmede een door de werkgever ten behoeve van de werknemer ontvangen uitkering krachtens de Ziektewet en/of een verhoogde WAO- of WIA-uitkering.

  De uit artikel 50 lid 2 voortvloeiende verplichtingen van de werkgever aan de werknemer blijven onverminderd van kracht.

Artikel 53 Aanvulling werkloosheidsuitkering

 • 1. Een werknemer die werkloos wordt en voldoet aan de daarvoor gestelde voorwaarden in het reglement van het Aanvullingsfonds voor de Bouwnijverheid heeft aanspraak op een aanvulling ineens van € 425,–.

 • 2. De werknemer moet zich, om in aanmerking te komen voor de uitkering als bedoeld in lid 1, via de vakbondsconsulent, melden bij Cordares.

 • 3. Voor de financiering van de regeling is een bijdrage verschuldigd aan het Aanvullingsfonds voor de Bouwnijverheid die gelijkelijk door werkgever en werknemer wordt opgebracht.

Artikel 54 Aanvullende uitkeringen en rechten arbeidsongeschikten

 • 1. Werknemers die een uitkering ontvangen op grond van de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA, onderdeel van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen – WIA) hebben recht op een eindejaarsuitkering. De uitkering bedraagt € 567,23 en wordt in december van elk jaar betaalbaar gesteld.

 • 2. In de situatie dat de werkgever aan een werknemer een aanvulling tot 100% op de IVA-uitkering verstrekt, kan deze werkgever het met de eindejaarsuitkering overeenkomende bedrag in mindering brengen op de aanvulling zodat de situatie wordt voorkomen dat de arbeidsongeschikte werknemer meer zou ontvangen dan een werknemer in actieve dienst.

 • 3. Werknemers die vóór 1 januari 2006 volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt waren in de zin van de WAO en wier volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zich na 1 januari 2006 heeft voortgezet, behouden het – in artikel 31 lid 5 van de Cao voor het Bouwbedrijf 2002-2004 (AI nr. 9992, gepubliceerd in Staatscourant nr. 187d.d. 29 september 2003) dan wel artikel 18 lid 6 van de Cao voor het Uitvoerend, Technisch en Administratief personeel in de bouwbedrijven (AI nr. 9995, gepubliceerd in Staatscourant nr. 188d.d. 30 september 2003) beschreven – recht op de eindejaarsuitkering naar rato van het arbeidsongeschiktheidspercentage.

 • 4. Bij beëindiging van de arbeidsongeschiktheid ontvangt de werknemer die aan de voorwaarden als bedoeld in lid 1 of 2 van dit artikel voldoet de voor hem geldende eindejaarsuitkering naar rato van de duur van de arbeidsongeschiktheid in het betreffende kalenderjaar.

 • 5. De bouwplaatswerknemer moet om in aanmerking te komen voor de in lid 1, 2 of 3 van dit artikel bedoelde uitkering via de vakbondsconsulent een aanvraag indienen bij het Aanvullingsfonds voor de Bouwnijverheid.

 • 6. Voor de financiering van de in lid 1, 2 en 3 van dit artikel bedoelde regelingen is de werkgever aan het Aanvullingsfonds voor de Bouwnijverheid een premie verschuldigd.

HOOFDSTUK 11 BEDRIJFSTAKEIGEN REGELINGEN

Artikel 55 Sociale Fondsen

Er is een Cao Bedrijfstakeigen Regelingen voor de Bouwnijverheid (CAO BTER). In de Cao BTER worden nadere regels gesteld ten aanzien van de uitvoering van de regelingen van de volgende stichtingen:

 • de stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Bouwnijverheid;

 • de stichting Aanvullingsfonds voor de Bouwnijverheid.

HOOFDSTUK 12 TIJDSPAARFONDS

Artikel 57a Tijdspaarfonds voor bouwplaatswerknemers

 • 1. Vanaf 1 januari 2006 hebben werknemers een individuele rekening in het Tijdspaarfonds, waarvan de administratie door Cordares wordt gevoerd. Voor de bouwplaatswerknemer is deelname aan het Tijdspaarfonds verplicht. De statuten en het reglement van de stichting Tijdspaarfonds voor de Bouwnijverheid zijn opgenomen in bijlage 18 van deze cao.

 • 2. De werkgever stort binnen 14 dagen na afloop van elke loonbetalingsperiode van vier weken of één maand het tijdsevenredig deel van de volgende bedragen over deze loonbetalingsperiode op de rekening van de werknemers in het Tijdspaarfonds:

  • a. 8% vakantietoeslag;

  • b. de waarde van de bovenwettelijke vakantiedagen;

  • c. de waarde van de tien vrij opneembare roostervrije dagen;

  • d. de waarde van drie werkdagen, ter compensatie van een eventueel beroep op kort verzuim en/of de tweede en derde ziekmelding in een jaar.

  Voor de werknemer die niet voltijds werkt wordt het aantal dagen als onder c en d genoemd naar evenredigheid verlaagd.

 • 3. De afdracht van de in lid 2 onder b, c en d bedoelde dagen wordt berekend door het vast overeengekomen loon per uur, inclusief de resultaten van een prestatiebevorderend systeem, de leermeestertoeslag, voorliedentoeslag, ploegendiensttoeslag, toeslag verschoven uren Infra en toeslag verschoven uren Tijwerk, te vermenigvuldigen met 8, het aldus verkregen bedrag te vermenigvuldigen met het aantal op jaarbasis in het Tijdspaarfonds te storten dagen en het aldus verkregen bedrag vervolgens te delen door het aantal loonbetalingsperioden per jaar (13 of 12). Dit betekent dat ook over dagen zoals bedoeld in lid 2 onder b, c en d, waarover de werknemer onbetaald verlof heeft opgenomen, afdrachten aan het Tijdspaarfonds zijn verschuldigd.

 • 4. Bij de afdracht vermeldt de werkgever de loonperiode waarop de afdracht betrekking heeft. Cordares zal deze periode overnemen en vermelden bij de storting op de rekening van de werknemer. Het is de werkgever niet toegestaan bij de afdracht loonperiodes samen te voegen.

 • 5. Het staat de werkgever vrij om in overleg met of op verzoek van zijn werknemers de mogelijkheid te bieden om extra ‘bronnen’ aan het systeem toe te voegen (waarbij onder meer valt te denken aan overige roostervrije dagen, overuren, chauffeurstoeslag en reisuren).

 • 6. Werknemers van 55 jaar en ouder die gebruik maken van de mogelijkheid om vier dagen per week te werken, zoals bedoeld in artikel 11a, zijn niet verplicht aan het Tijdspaarfonds deel te nemen, met uitzondering van de in lid 2a en 2d bedoelde stortingen.

 • 7. Tenzij de werknemer anders aangeeft, wordt het bedrag op de rekening in het Tijdspaarfonds jaarlijks in de maand mei uitgekeerd.

 • 8. Naast dit vaste uitkeringsmoment kan de werknemer ook tussentijds geld van zijn rekening in het Tijdspaarfonds opnemen. Hij moet daartoe via de vakbondsconsulent opdracht geven.

 • 9. Indien de werknemer aan het eind van een kalenderjaar niet opgenomen roostervrije dagen over heeft, kan hij zijn werkgever verzoeken de waarde van deze dagen aan het begin van het volgende kalenderjaar toe te voegen aan zijn rekening in het Tijdspaarfonds of aan zijn levensloopregeling. De werkgever zal aan zo’n verzoek meewerken. Aan deze storting kunnen vervolgens geen verlofaanspraken meer worden ontleend.

 • 10. Aanspraken in tijd zijn, voor zover het in het Tijdspaarfonds gestorte dagen betreft, niet naar een volgend kalenderjaar overdraagbaar.

Artikel 57b Tijdspaarfonds voor UTA-werknemers

 • 1. UTA-werknemers kunnen op vrijwillige basis deelnemen aan het Tijdspaarfonds. Indien zij deelnemen, stort de werkgever binnen 14 dagen na afloop van elke loonbetalingsperiode van vier weken of één maand het tijdsevenredig deel van de volgende bedragen op de rekening van de werknemers in het Tijdspaarfonds:

  • a. 8% vakantietoeslag;

  • b. de waarde van de bovenwettelijke vakantiedagen;

  • c. de waarde van vijf roostervrije dagen;

  • d. de waarde van drie werkdagen, ter compensatie van een eventueel beroep op kort verzuim of de tweede en derde ziekmelding in een jaar.

  Voor de werknemer die niet voltijds werkt wordt het aantal dagen als onder c en d genoemd naar evenredigheid verlaagd.

 • 2. De afdracht van de in lid 1 onder b, c en d bedoelde dagen wordt berekend door het salaris terug te rekenen naar een uursalaris, dat te vermenigvuldigen met 8, het aldus verkregen bedrag te vermenigvuldigen met het aantal op jaarbasis in het Tijdspaarfonds te storten dagen en het aldus verkregen bedrag vervolgens te delen door het aantal loonbetalingsperioden per jaar (13 of 12).

 • 3. Voor UTA-werknemers die aan het Tijdspaarfonds deelnemen gelden overigens dezelfde bepalingen als voor bouwplaatswerknemers, met uitzondering van de verplichting om zich bij tussentijdse opname uit het tegoed tot de vakbondsconsulent te wenden.

HOOFDSTUK 13 OPLEIDING, SCHOLING, LOOPBAANBELEID EN ARBEIDSMARKT

Artikel 58a Partiële leerplicht bouwplaatswerknemers

Voor de jeugdige werknemer die krachtens de bepalingen van de Leerplichtwet gedurende twee respectievelijk één dag per week leerplichtig is en geen praktijk- en arbeidsovereenkomst volgens de WEB heeft, geldt een drie- respectievelijk vierdaagse werkweek. Over de dagen waarop hij onderricht ontvangt, dan wel onderwijsvakantie heeft, kan hij geen aanspraak op loon doen gelden.

Artikel 58b Partiële leerplicht UTA-werknemers

 • 1. Voor de jeugdige werknemer die krachtens de bepalingen van de Leerplichtwet gedurende twee respectievelijk één dag per week leerplichtig is en geen praktijk- en arbeidsovereenkomst volgens de WEB heeft, geldt een drie- respectievelijk vierdaagse werkweek. Over de dagen waarop hij onderricht ontvangt, dan wel onderwijsvakantie heeft, kan hij geen aanspraak op salaris doen gelden.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 geldt voor partieel leerplichtigen die een praktijk- en arbeidsovereenkomst volgens de WEB zijn overeengekomen, dat het aantal dagen voor het eerste leerjaar van de partiële leerplicht is bepaald op één per week. Een en ander overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 5 heeft de partieel leerplichtige jeugdige, als bedoeld in lid 1 recht op ten minste 16 respectievelijk 22 dagen vakantie per jaar.

Artikel 59a De beroepsopleiding voor bouwplaatswerknemers

 • 1. De werkgevers en de werknemers zullen de beroepsopleidingen, in het bijzonder die volgens de beroepsbegeleidende leerweg, bevorderen.

  • a. Daartoe zullen werkgevers zoveel mogelijk de bij hen in dienst zijnde werknemers tot 27 jaar de gelegenheid bieden een beroepsopleiding volgens de beroepsbegeleidende leerweg te volgen en daartoe een praktijk- en arbeidsovereenkomst aangaan voor de duur van de opleiding voor de kwalificaties B&U of de kwalificaties Infra conform de WEB. Het bedrijf moet daartoe erkend zijn als leerbedrijf. Voor de niveau 1 opleiding is aansluiting gevonden bij de ‘stageregeling voor de bouw’.

  • b. De werkgever heeft de verplichting met de werknemer tot 27 jaar die daartoe de wens te kennen geeft een praktijk- en arbeidsovereenkomst aan te gaan. Zowel de praktijk- als de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de tijdsduur die ten minste gelijk is aan de duur van de onder a. genoemde opleiding.

  Voor het afsluiten van een praktijkovereenkomst voor kwalificaties B&U of kwalificaties Infra is het vereist dat er tussen werkgever en werknemer een praktijk- en arbeidsovereenkomst bestaat.

 • 2. Wanneer bij een praktijk- en arbeidsovereenkomst, waarbij een samenwerkingsverband als werkgever optreedt, de praktijkovereenkomst wordt verbroken is op dat moment van rechtswege de arbeidsovereenkomst beëindigd. Werkgevers betrokken bij een samenwerkingsverband, zullen zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij het herplaatsen van de betreffende leerling-werknemer bij een werkgever.

 • 3. Indien een jeugdige werknemer in dienst is van een samenwerkingsverband B&U dat een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met Fundeon en er sprake is van deels werken op een bouwplaats en deels doorbrengen op een leerlingwerkplaats voor het bijbrengen van basishandvaardigheden, verlenen partijen onder nadere voorwaarden, opgenomen in bijlage 8, ontheffing inzake toepassing van artikel 8 lid 1 en artikel 28 van deze cao. Voor jeugdige werknemers tot en met 20 jaar met wie een praktijk- en arbeidsovereenkomst, als bedoeld in voorgaande volzin, is aangegaan en voor wie ontheffing is verleend, geldt in dit geval gedurende de eerste dertien opleidingsweken van de BBL 2 de normale arbeidsduur per week, alsmede het garantieloon zoals vermeld in tabel V van bijlage 7a.

 • 4. Indien een jeugdige werknemer in dienst is van een samenwerkingsverband Infra dat een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met Fundeon en er worden tijdens de BBL 2 gedurende twee winterperioden van elk drie maanden basishandvaardigheden opgedaan in een werkplaatssituatie, dan is er sprake van deels werken op een GWW-werk door jeugdige werknemers en deels praktische scholing in een door het samenwerkingsverband gecreëerde werkplaatssituatie.

  Partijen verlenen onder nadere voorwaarden, opgenomen in bijlage 8, hiervoor ontheffing inzake toepassing van artikel 8 lid 1 en artikel 28 van deze cao.

  Voor jeugdige werknemers tot en met 20 jaar met wie een praktijk- en arbeidsovereenkomst, als bedoeld in voorgaande volzin, is aangegaan en voor wie ontheffing is verleend, geldt in dit geval gedurende de eerste dertien opleidingsweken van de BBL 2 de normale arbeidsduur per week, en het garantieloon zoals vermeld in tabel V van bijlage 7a.

 • 5. Het leerbedrijf is verplicht de bij hem in dienst zijnde leerling-werknemer voor de duur van de opleiding in de gelegenheid te stellen tot het volgen van het beroepsonderwijs aan een ROC en wel binnen de normale werktijd en met behoud van loon gedurende 8 uur per week. Dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid 5 en artikel 58a. Het leerbedrijf zal deze leerling-werknemer bovendien in de gelegenheid stellen examens af te leggen en andere door de onderwijsinstelling nodig geachte activiteiten te verrichten, zulks met behoud van loon. Volgt deze leerling-werknemer, in verband met het ontbreken van dagonderwijs, avondonderwijs, dan zal hij daarvoor op de dagen dat hij dit onderwijs volgt, in overleg met de werkgever de arbeidsdag zoveel eerder mogen beëindigen als in verband met het aanvangsuur van het avondonderwijs noodzakelijk is, zulks met behoud van loon.

 • 6. Het erkende leerbedrijf dat met een leerling-werknemer een praktijk- en arbeidsovereenkomst is aangegaan moet voor het verzorgen van het onderricht in de praktijk van het beroep een leermeester aanwijzen.

 • 7. De werknemer die na afronding van de BBL 2 daartoe de wens te kennen geeft, heeft recht op een praktijk- en arbeidsovereenkomst bij dezelfde werkgever voor de duur van de BBL 3, teneinde in staat te zijn deze te volgen en af te ronden.

 • 8. De werkgever is verplicht een werknemer met een beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO) of een praktijk- en arbeidsovereenkomst volgens de WEB, die om redenen buiten zijn schuld ontslag is aangezegd, in dienst te houden tot voor hem een nieuwe werkgever is gevonden.

Artikel 59b De beroepsopleiding voor UTA-werknemers

De werkgever is gehouden de Stageregeling voor de Bouw toe te passen ten aanzien van stagiairs van Technische Universiteit (TU), Hoger Beroepsonderwijs (HBO) en beroepsopleidende leerweg (BOL), die binnen het kader van een stageregeling een periode van praktisch werken doorbrengen in de bouwnijverheid. Deze stageregeling is op te vragen bij de werkgevers- en werknemersorganisaties.

Artikel 60 Taken leermeester

Ten behoeve van een goede taakvervulling dient de leermeester voor een deel van zijn normale werkzaamheden vrijgesteld te worden. Voor de begeleiding van een leermeester geldt:

 • 1 leerling: een vrijstelling van gemiddeld 5% van de arbeidstijd;

 • 2 tot 4 leerlingen: een vrijstelling van gemiddeld 10% van de arbeidstijd;

 • 4 tot 7 leerlingen: een vrijstelling van gemiddeld 20% van de arbeidstijd.

Voor een deel van dit productieverlies ontvangen werkgevers een financiële compensatie welke compensatie is inbegrepen in de reguliere tegemoetkoming voor leerlingen. Het leerbedrijf zal de leermeester of instructeur in de gelegenheid stellen de cursus ‘Leermeester’ van Fundeon te volgen.

Artikel 61a Scholing voor bouwplaatswerknemers

 • 1. Teneinde in de gelegenheid te zijn tot het volgen van cursussen, hebben werknemers recht op gemiddeld twee scholingsdagen per kalenderjaar met behoud van het vast overeengekomen loon en bijbehorende bijdragen en premieverplichtingen. De voorwaarden zijn opgenomen in het reglement van het Scholingsfonds. Over het moment van opname van scholingsverlof dient tussen werkgever en werknemer overeenstemming te bestaan.

 • 2. De werkgever is verplicht in zijn onderneming een opleidings- en scholingsbeleid te voeren. Per kalenderjaar dient de werkgever een scholingsplan vast te stellen. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen van de werknemers. Drie maanden voorafgaand aan de vaststelling van het scholingsplan worden werknemers daarvan in kennis gesteld. Indien en voor zover de werkgever geen gevolg aan deze verplichting geeft dan wel de individuele werknemer gedurende twee jaren niet in aanmerking is gekomen om een cursus in het belang van zijn functie te volgen, dan kan deze werknemer een zelfstandig recht op scholing doen gelden conform hetgeen omschreven in lid 1. Een verzoek tot scholing van de werknemer als bedoeld in de vorige volzin dient in alle gevallen gehonoreerd te worden. Het aanmelden voor de cursussen bij het opleidingsinstituut zal gebeuren via de vakbondsconsulenten c.q. districtsmedewerkers of rayonbestuurders. Werknemers die van bovengenoemd zelfstandig recht gebruik maken krijgen 100% van hun reis- en verletkosten vergoed uit het Scholingsfonds. Het Scholingsfonds vergoedt de cursuskosten en zal een vordering tegen de werkgever instellen.

 • 3. Werkgevers komen in aanmerking voor een vergoeding voor de cursus-, verlet- en reiskosten verbonden aan het volgen van de in lid 1 bedoelde cursussen onder voorwaarden als opgenomen in het reglement van het Scholingsfonds.

 • 4. De werkgever is verplicht bij het in dienst nemen van de werknemer, die nog niet eerder in de zin van deze cao werkzaamheden heeft verricht, deze een eendaagse basiscursus Veilig en gezond werken te laten volgen. Deze verplichting geldt niet voor de leerling-werknemer als bedoeld in artikel 88 lid 9b.

 • 5. De werkgever zal de volwassen werknemer in de gelegenheid stellen tot het volgen van applicatiecursussen die verband houden met zijn beroep, georganiseerd door Fundeon dan wel een daarmee door of namens partijen gelijk te stellen instelling.

 • 6. Indien een werknemer na overleg met zijn werkgever een cursus voor lasser of monteur heeft gevolgd, waaraan bij gunstig resultaat een certificaat is verbonden, dient de werkgever daarvan een kopie aan de werknemer te verstrekken en het originele certificaat op het moment van beëindiging van het dienstverband.

Artikel 61b Scholing UTA-werknemers

 • 1. De werkgever is verplicht een opleidingsplan op te stellen. Voor de opstelling en uitvoering van dit plan zal iedere werkgever in enig jaar een aantal scholingsdagen aanwenden gelijk aan tweemaal het aantal UTA-werknemers. Hierbij dient in aanmerking te worden genomen dat de boven aangegeven dagen zoveel mogelijk over het totale aantal UTA-werknemers worden gespreid en in werktijd dienen te worden opgenomen, tenzij de beoogde cursussen uitsluitend geheel of gedeeltelijk buiten werktijd worden aangeboden. Hierbij wordt betrokken wat is vastgelegd in de hierna volgende leden. Voortvloeiend uit het opleidingsplan hebben de werknemers in beginsel recht op scholing in relatie tot hun functie of tot een mogelijke toekomstige functie binnen de onderneming in het kader van het individuele loopbaanbeleid.

 • 2. Indien de werknemer gedurende twee jaar niet in aanmerking is gekomen om een cursus in het belang van zijn functie of van een toekomstige functie te volgen, zal deze werknemer binnen een redelijke termijn alsnog ingepland worden voor een cursus in het belang van zijn huidige functie of een mogelijke toekomstige functie binnen de onderneming.

 • 3. De werknemer is verplicht, indien dit bij de aanstelling is overeengekomen, bedrijfscursussen die door de werkgever of diens vertegenwoordiger worden georganiseerd, te volgen. De inhoud van deze cursussen moet echter gerelateerd zijn aan de functie die de werknemer in het bedrijf uitoefent. De kosten aan deze cursussen verbonden zijn voor rekening van de werkgever.

 • 4. Indien een cursus buiten het bedrijf wordt gevolgd in overleg tussen werkgever en werknemer:

  • a. met het oogmerk dat na het volgen van de cursus de werknemer beter voor zijn huidige taak geschikt zal zijn; of

  • b. op een later tijdstip de werknemer voor een andere functie in aanmerking kan komen;

  dan zal de werkgever ten minste 90% van de cursuskosten voor zijn rekening nemen, waarbij in onderling overleg bepaalde voorwaarden kunnen worden vastgelegd.

 • 5. Met inachtneming van het in artikel 19b lid 9 bepaalde kunnen voor het volgen van cursussen, zoals bedoeld in lid 3 en 4, roostervrije dagen worden aangewend.

 • 6. Bij automatisering heeft de werknemer recht op bij-, her- of omscholing indien dat voor de handhaving van zijn functieniveau vereist is. Deze scholing dient binnen de arbeidstijd en op kosten van de werkgever te geschieden; de werknemer dient bereid te zijn tot het volgen van de aangeboden bij-, her- of omscholing.

 • 7. Teneinde te bevorderen dat werknemers op zinvolle wijze langer aan het arbeidsproces deelnemen, wordt in onderlinge samenwerking tussen werkgever en werknemer een loopbaanpad ontwikkeld, bij voorkeur in het kader van een algeheel loopbaanbeleid voor iedereen, met nadruk voor werknemers van 45 jaar en ouder.

Artikel 62 Loopbaanbeleid

 • 1. Op 28 plaatsen in het land zijn Adviescentra Loopbaanbeleid ingericht.

 • 2. De Adviescentra Loopbaanbeleid zijn bedoeld om onafhankelijk advies en begeleiding te bieden aan werknemers die een andere functie binnen of buiten het bedrijf of de bedrijfstak ambiëren of die wegens (dreigende) arbeidsongeschiktheid of werkloosheid ander werk zoeken.

 • 3.Bouwplaatswerknemers hebben het recht om eens in de vijf jaar door het Adviescentrum Loopbaanbeleid een assessment te laten uitvoeren, uitmondend in een individueel opleidingsplan en een daarop afgestemd scholingstraject, waarvoor naast een eigen bijdrage van de werkgever en werknemer collectieve middelen beschikbaar zijn.

 • 4. Voor UTA-werknemers geldt het in lid 3 bedoelde recht uitsluitend voor zover het betreft het assessment en het individueel opleidingsplan.

 • 5. Meer informatie en de locaties van de Adviescentra Loopbaanbeleid zijn te vinden op de website www.loopbaantrajectbouw.nl.

Artikel 63 Erkenning verworven kwalificaties bouwplaatswerknemers

 • 1. De bouwplaatswerknemer heeft recht op een zogenoemd EVC-traject gericht op diplomering, waarbij sprake is van een maximale financiering uit het Scholingsfonds tot tien dagen.

 • 2. De voorziening is bedoeld voor werknemers die geen diploma beroepsopleiding bezitten, maar door ervaring en praktijkkennis wel dat niveau hebben bereikt.

Artikel 64 Vacatures

 • 1. De werkgever zal – teneinde de inzichtelijkheid in de arbeidsmarkt te bevorderen – alle vacatures kenbaar maken aan het desbetreffende Centrum voor Werk en Inkomen (UWV WERKbedrijf) en/of op de website www.werkenopdebouw.nl.

 • 2. De werknemer van wie het dienstverband wordt opgezegd is verplicht zich terstond bij het UWV WERKbedrijf in het werkgebied waar hij woonachtig is, als werkzoekende te laten inschrijven.

 • 3. Vervulde vacatures en gevonden werk zullen worden gemeld bij het UWV WERKbedrijf.

 • 4. Ingeval een werkgever een schriftelijke sollicitatie op een door hem bekend gemaakte openstaande vacature ontvangt, dient hij de sollicitant schriftelijk op de hoogte te stellen van de uitslag van zijn sollicitatie.

Artikel 65 Illegale werken

De werkgever en de werknemer zullen de regionale of plaatselijke commissies inlichten ingeval van illegale uitvoering van bouwwerken.

HOOFDSTUK 14 VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Artikel 66 Stichting Arbouw

 • 1. Alle werknemers en werkgevers in de bouw hebben recht op de door de Stichting Arbouw, al dan niet door middel van derden, te verlenen voorlichting, informatie en onderzoek op het gebied van de veiligheid en de gezondheid in de bedrijfstak.

 • 2. Alle werknemers in de bouw hebben recht op het door de Stichting Arbouw vastgestelde, individugerichte pakket preventiezorg. Aan dit pakket wordt uitvoering gegeven door gecertificeerde arbodiensten die voldoen aan door de Stichting Arbouw te stellen kwaliteitseisen. Voorwaarde voor uitvoering door de arbodiensten is de aanlevering van inhoudelijke uitvoeringsgegevens aan Arbouw die deze uitsluitend zal gebruiken ten behoeve van kwaliteitsbewaking en wetenschappelijk onderzoek. Deze inhoudelijke gegevens zullen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de werknemer door Arbouw niet aan derden worden verstrekt. Voor de inhoud van het individugerichte pakket preventiezorg wordt verwezen naar bijlage 9 bij deze cao.

Artikel 67 Verzuimbeleid en verzuimregistratie

 • 1. Iedere werkgever is verplicht bij de uitvoering van het wettelijk verplichte ondernemingsbeleid met betrekking tot arbeidsomstandigheden en verzuim ten minste uitvoering te geven aan hetgeen in bijlage 10 is opgenomen.

 • 2. De werkgever is voorts verplicht een verzuimregistratie bij te houden. Geregistreerd dienen te worden:

  • leeftijd en geslacht;

  • afdeling en functie;

  • het aantal keren dat een werknemer verzuimt;

  • de duur van het verzuim.

  De werkgever zal indien daarom door een werknemer wordt verzocht, inzage verstrekken in de in het verzuimregistratiesysteem van die werknemer opgenomen gegevens.

 • 3. De werknemer die zich arbeidsongeschikt heeft gemeld, is verplicht, zolang de eerste controle niet heeft plaatsgehad, thuis te zijn, tenzij een bezoek aan een arts wordt gebracht.

Artikel 68 Werkdrukmaatregelen UTA-werknemers

 • 1. UTA-werknemers hebben recht op begeleiding, ingeval zij als gevolg van werkdruk dreigen uit te vallen of door werkdruk reeds arbeidsongeschikt zijn.

 • 2. De faciliteit bestaat uit intake/check up, individuele begeleiding, coaching en behandeling.

 • 3. Financiering van deze voorziening vindt plaats vanuit het O&O-fonds voor de Bouwnijverheid. Voor de tweede helft van het jaar 2009 is een bedrag van € 250.000 beschikbaar. Voor het jaar 2010 is een bedrag van € 500.000 beschikbaar.

 • 4. Meer informatie is te vinden op www.roofbouwniksvoorjou.nl of via het telefoonnummer 0800-0231773.

Artikel 69 Re-integratie

 • 1. Indien een werknemer in de loop van zijn dienstverband voor zijn functie geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt zal zijn werkgever met inschakeling van de arbodienst, binnen zijn onderneming en zo dit niet mogelijk is binnen de bedrijfstak zoeken naar mogelijkheden om voor deze werknemer passend werk te vinden.

 • 2. De werkgever zal ten behoeve van de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer aansluiting zoeken bij een re-integratiebedrijf met het Blik op Werk Keurmerk (Borea Keurmerk). Indien 14 weken na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid nog niet aan deze verplichting is voldaan, heeft de werknemer het zelfstandig recht om naar een re-integratiebedrijf met het Blik op Werk Keurmerk (Borea Keurmerk) te gaan voor opleiding, begeleiding en bemiddeling. De kosten hiervan worden betaald vanuit het Aanvullingsfonds voor de Bouwnijverheid. Het Aanvullingsfonds voor de Bouwnijverheid zal deze kosten verhalen op de werkgever.

 • 3. Het re-integratiebedrijf heeft zich middels een daartoe te sluiten protocol verzekerd van de samenwerking met een gecertificeerde Arbodienst waarmee de werkgever een contract heeft afgesloten. In dit protocol is onder meer bepaald dat:

  • a. Na de arbeidsongeschiktheidsmelding vraagt de Arbodienst door middel van een machtigingsformulier schriftelijk toestemming aan de arbeidsongeschikte werknemer om de voor re-integratie relevante gegevens in een later stadium over te kunnen dragen aan het re-integratiebedrijf. In uitzonderlijke gevallen worden medische gegevens uitgewisseld tussen de Arbodienstarts en de verzekeringsarts van het re-integratiebedrijf. Hiervoor is schriftelijke toestemming van de werknemer/cliënt noodzakelijk.

  • b. In de vijfde week na de ziekmelding zal de Arbodienst de gegevens van de arbeidsongeschikte werknemer overdragen aan de arbeidsdeskundige van het re-integratiebedrijf voor zover geen exclusie van toepassing is waarbij inschakeling van het re-integratiebedrijf niet zinvol wordt geacht. Onder exclusie wordt verstaan:

   • 1. alle gevallen waarbij sprake is van ‘geen duurzame benutbare mogelijkheden’;

   • 2. een concrete en reële afspraak over werkhervatting met de cliënt voor de 10e week of indien de aard van de klacht of het verzuimverleden hiertoe aanleiding geeft.

  • c. Het re-integratiebedrijf zorg draagt voor een regelmatige terugkoppeling naar de Arbodienst. Van de correspondentie ontvangt de werknemer/cliënt een kopie. Deze correspondentie kan ook via e-mail verstrekt worden.

  • d. De werknemer/cliënt heeft recht op inzage in de overdragen gegevens en wordt op de hoogte gehouden van elke inhoudelijk terugkoppeling.

   Maakt een re-integratiebedrijf onderdeel uit van een Arbodienst, dan zijn de afspraken over de wijze waarop de verzuimbegeleiding en de start van de re-integratieactiviteiten in de hiervoor vermelde zin aan elkaar zijn gekoppeld, neergelegd in de werkprocessen die onderdeel uitmaken van de certificatie.

 • 4.

  • De re-integratieprocedure

   • a. Op grond van de ontvangen gegevens van de Arbodienst gaat het re-integratiebedrijf na of een interventieonderzoek en interventie zinvol wordt geacht. Is dit het geval dan treedt het bedrijf in contact met de werkgever om te overleggen of de werkgever gebruik wenst te maken van de diensten van het bedrijf.

   • b. Gaat de werkgever akkoord met het voorstel dan vindt een interventieonderzoek plaats. Er vindt vervolgens een gesprek plaats met de werkgever. De werknemer wordt uitgenodigd voor een gesprek bij het re-integratiebedrijf. Voor dit gesprek ontvangt hij, ten minste tien werkdagen voorafgaand aan het gesprek, van het re-integratiebedrijf het navolgende:

    • een exemplaar van de door het re-integratiebedrijf gehanteerde klachtenprocedure. Het klachtenreglement bevat ten minste de volgende bepalingen:

     • 1. degene die de klacht behandelt is niet degene die de klacht heeft veroorzaakt;

     • 2. de klacht dient op een centraal punt te worden ingediend;

     • 3. klager dient de gelegenheid te krijgen de klacht persoonlijk toe te lichten;

     • 4. klager heeft recht op inzage van het onderhavige dossier;

    • een exemplaar van de door het re-integratie bedrijf gehanteerde gedragscode bejegening werknemers/cliënten. In deze code is beschreven hoe en op welke wijze de medewerkers van het re-integratiebedrijf om dienen te gaan met de zieke werknemer. De gedragscode bejegening werknemers/cliënten bevat ten minste de volgende twee criteria:

     • 1. elke werknemer/cliënt krijgt via de werkgever een contactpersoon toegewezen bij het re-integratiebedrijf;

     • 2. de telefonische bereikbaarheid van de contactpersoon moet binnen één werkdag gegarandeerd zijn.

   • c. Op basis van onder meer de gesprekken stelt het re-integratiebedrijf het concept interventieadvies op.

   • d. Binnen tien werkdagen na het uitbrengen van het interventieadvies meldende werkgever en de werknemer of zij akkoord gaan met de voorgestelde interventies. Na deze melding wordt zo spoedig mogelijk gestart met de interventieactiviteiten.

   • e. Wordt het interventieadvies niet geaccepteerd door de werkgevers of door de werknemer/cliënt dan wordt dit binnen één werkdag gemeld aan de Arbodienst.

   • f. Uiterlijk tien dagen voor afloop van de uiterste termijn voor het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt de werknemer van de Arbodienst en re-integratiebedrijf gegevens ten behoeve van het opstellen van zijn re-integratieverslag.

   • g. In de periode van zes maanden na de werkhervatting bij een andere werkgever neemt het re-integratiebedrijf twee keer contact op met de werknemer om naar zijn situatie te informeren. Indien bij werknemer/cliënt de behoefte bestaat aan één of meerdere gesprekken, dan zijn de kosten die hieraan verbonden zijn voor rekening van de werkgever bij wie het re-integratieproces is gestart.

Artikel 70a Bijzondere veiligheids- en arbobepalingen bouwplaatswerknemers

 • 1. Jeugdige werknemers beneden 18 jaar mogen niet in tarief werken.

 • 2. Jeugdige werknemers beneden 18 jaar mogen geen werkzaamheden verrichten bij heistellingen.

 • 3. Jeugdige werknemers beneden 18 jaar mogen de werkzaamheden zoals bedoeld onder de nummers 32, 34, 69, 92, 95, 96 en 97 van de functielijst (bijlage 2a-1) niet zelfstandig verrichten. Jeugdige werknemers van 18 jaar en ouder mogen deze werkzaamheden welzelfstandig verrichten wanneer zij:

  • a. de leeftijd van 18 jaar of 19 jaar hebben bereikt, in opleiding zijn voor, respectievelijk in het bezit zijn van een verklaring of diploma voor het met goed gevolg doorlopen hebben van het SOMA-college, van het diploma machinist (het diploma Machinist GWW), uitgereikt door Fundeon, werken onder deskundig toezicht van uitvoerders of vakvolwassen werknemers met dezelfde functie;

  • b. de leeftijd van 20 jaar hebben bereikt en in het bezit zijn van een verklaring of diploma voor het met goed gevolg doorlopen hebben van het SOMA-college, van het diploma machinist (BBL 3) uitgereikt door de Fundeon.

 • 4. Aan werknemers, werkzaam op bouwwerken waar gebruik wordt gemaakt van bouwkranen of andere hijsinstallaties en aan werknemers grondborings- en buizenleggersbedrijf, die zijn tewerkgesteld aan een boorstelling of werkzaam zijn in sleuven en putten, zullen door de werkgever veiligheidshelmen ter beschikking worden gesteld, die moeten voldoen aan de daarvoor gestelde voorschriften en die de werknemer verplicht is daar als hoofddeksel te dragen; bij ontbreken daarvan is het de werknemer verboden daar arbeid te verrichten. De werkgever dient op het object op een duidelijke en voor ieder zichtbare wijze aan te geven dat het dragen van helmen verplicht is. Iedere werknemer dient schriftelijk de ontvangst te bevestigen van de hem door de werkgever ter beschikking gestelde doch eigendom van de werkgever blijvende veiligheidshelm of ander veiligheidsmateriaal; hij dient voor het behoud daarvan zorg te dragen. De werknemer die zonder veiligheidshelm werkzaamheden op bovengenoemde bouwwerken verricht kan door de werkgever de toegang tot het bouwwerk ontzegd worden. Indien in deze situatie de werknemer de toegang tot het bouwwerk wordt ontzegd, is artikel 7:627 BW van toepassing.

 • 5. De werkgever zal in redelijk overleg met de werknemers in de onderneming dan wel op de bouwplaats uitvoeringsmaatregelen op het gebied van veiligheid en hygiëne treffen.

 • 6. De werkgever zal maatregelen treffen opdat vanaf 1 september tot 1 mei op bouwwerken waar binnenwerk moet plaatsvinden, indien noodzakelijk, de betreffende ruimten zo goed mogelijk tochtvrij gemaakt kunnen worden. Onder tochtvrij wordt verstaan dat de ruimten rondom met glas of ander materiaal zijn afgedicht.

 • 7. Het is niet toegestaan verpakkingseenheden cement of andere grondstoffen zwaarder dan 25 kilo op het werk te gebruiken.

 • 8. Metsel- en lijmblokken met een gewicht van 14 kilo of meer mogen slechts worden verwerkt met behulp van mechanische hulpmiddelen.

 • 9. Bouwkranen van 15 ton-meter of meer dienen voorzien te zijn van een cabine. De cabines voor kranen en grondverzetmachines dienen te voldoen aan het streefbeeld, opgesteld door de Stichting Arbouw dan wel aan de daarop afgestemde nieuwe NEN-normen.

 • 10. Het is werkgevers en werknemers niet toegestaan teer te verwerken, tenzij na advies van de Stichting Arbouw partijen daarvoor dispensatie verlenen.

 • 11. Het is werkgevers en werknemers niet toegestaan om asbest en asbesthoudende producten te bewerken of te verwerken. Voor sloop van asbesthoudende producten is een asbestsloopplan verplicht. Het vorenstaande is niet van toepassing voor werkzaamheden die uitgezonderd c.q. vrijgesteld zijn in het Asbestbesluit Arbeidsomstandigheden. Het verwerken van nieuwe asbestcementbuizen is verboden.

 • 12. De hoofdaannemer is verplicht voldoende keetruimte ter beschikking te stellen.

 • 13. In geval een analyserapport inzake bodemonderzoek is opgesteld, hebben werknemers die op de betrokken grond werkzaamheden moeten verrichten recht op inzage van dat rapport.

 • 14. De werknemer heeft het recht werkzaamheden met een sterk vervuilend karakter te weigeren, indien onvoldoende beschermende maatregelen zijn getroffen voor werknemer en/of omgeving.

 • 15. Bij bodemsanering en op opslagplaatsen van verontreinigde grond dient het basisdocument veiligheid en gezondheid bij bodemsanering van de Stichting Arbouw te worden toegepast.

 • 16. De werkgever dient de fysieke belasting van werknemers als gevolg van trappen lopen en ladders klimmen te beperken door personenliften te plaatsen. Personenliften dienen te worden geïnstalleerd bij gebouwen en woningen, waarvan de hoogst gelegen verdiepingsvloer 15 meter of meer boven het aansluitend terrein is gelegen. Bij gebouwen en woningen, waarvan de hoogst gelegen verdiepingsvloer tussen 15 en 25 meter boven het aansluitend terrein is gelegen, geldt geen verplichting tot het installeren van een personenlift, mits op één van de verdiepingen schaft- en toiletvoorzieningen zijn aangebracht en de afstand tussen deze voorzieningen en het aansluitend terrein c.q. de hoogst gelegen verdiepingsvloer maximaal 15 meter bedraagt. Onder de hoogst gelegen verdiepingsvloer wordt verstaan de hoogst gelegen vloer van woon-, slaap-, of werkruimte, niet zijnde de dakvloer, de vloer van een technische ruimte of vloeren van steigers en andere hulpconstructies. Indien bijzondere omstandigheden een goede toepassing van deze bepaling in de weg staan of de toepassing van deze bepaling niet dienstig is aan de doelstelling ervan, namelijk het beperken van fysieke belasting, geldt dat in overeenstemming met de ondernemingsraad een afwijkende regeling overeengekomen kan worden, waarbij artikel 73 van deze cao van toepassing is.

 • 17. In geval bij het zetten van glooiingsstenen stenen dienen te worden verwerkt met een lengte van meer dan 30 centimeter dient de werknemer te beschikken over een hijsinstallatie, een zogenaamde driepoot.

 • 18. In geval tijdens werkzaamheden verricht op een bouwplaats in de Infra-sector gebruik wordt gemaakt van materieel zoals vrachtwagens, walsen en dergelijke zullen de uitlaatpijpen van dit soort voertuigen, voor zover die eigendom zijn van een werkgever die onder de cao valt, verticaal naar boven gericht zijn teneinde te bewerkstelligen dat de werknemers op de bouwplaats zo weinig mogelijk last van de uitgestoten uitlaatgassen zullen ondervinden.

 • 19. De werkgever zal bevorderen dat een werknemer die in het kader van hijswerkzaamheden lasten aanslaat, dan wel daartoe aanwijzingen geeft door middel van armseinen, een hiertoe bestemde cursus in het kader van artikel 61a heeft gevolgd.

 • 20. Wegwerkers zijn verplicht een cursus veilig werken te volgen ingevolge artikel 61a vooraleer zij worden toegelaten tot wegwerkzaamheden.

 • 21. Torenkranen met een klimhoogte tot de cabine van 30 meter of meer dienen voorzien te zijn van een machinistenlift. Deze verplichting geldt niet indien de montage van de machinistenlift technisch niet mogelijk is, dan wel de klimhoogte tot de cabine gedurende een periode van minder dan twee maanden 30 meter of meer is.

 • 22. Er is een verbod op het gebruik van oplosmiddelrijke producten in afgesloten ruimtes of bij binnenwerk, in verband met het Organo Psycho Syndroom-gevaar.

 • 23. Bij steigerbouw dienen de richtlijnen van het A-blad Steigerbouw te worden gevolgd. Het A-blad is opvraagbaar bij de Stichting Arbouw.

Artikel 70b Bijzondere veiligheids- en arbobepalingen UTA-werknemers

 • 1. Indien de werkgever werknemers opdraagt taken uit te oefenen, voortvloeiende uit zijn zorg voor de naleving van het bij of krachtens de Arbo-wet dan wel het in hoofdstuk 14 van deze cao bepaalde, dienen daarmee samenhangende verantwoordelijkheden en bevoegdheden iedere werknemer die het betreft op schrift verstrekt te worden.

 • 2. Uitvoerders dienen te beschikken over een lijst van veiligheids- en gezondheidsbedreigende stoffen en producten die op het werk worden be- en verwerkt, en van de te nemen voorzorgsmaatregelen.

 • 3. In overleg met en na toestemming van de werkgever kunnen uitvoerders, in het kader van de scholing als bedoeld in artikel 61b, jaarlijks een dag voorlichting en instructie krijgen, gericht op het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden op de bouwprojecten.

 • 4. In geval een analyserapport bodemonderzoek is opgesteld, hebben werknemers die op de betrokken grond werkzaamheden moeten verrichten recht op inzage van dat rapport.

 • 5. De werknemer heeft het recht de hem opgedragen werkzaamheden met een sterk vervuilend karakter te weigeren, indien onvoldoende beschermende maatregelen zijn getroffen voor werknemer en/of omgeving.

 • 6. De werkgever dient de fysieke belasting van werknemers als gevolg van trappen lopen en ladders klimmen te beperken door personenliften te plaatsen. Personenliften dienen te worden geïnstalleerd bij gebouwen en woningen, waarvan de hoogst gelegen verdiepingsvloer 15 meter of meer boven het aansluitend terrein is gelegen. Bij gebouwen en woningen, waarvan de hoogst gelegen verdiepingsvloer tussen 15 en 25 meter boven het aansluitend terrein is gelegen, geldt geen verplichting tot het installeren van een personenlift, mits op één van de verdiepingen schaft- en toiletvoorzieningen zijn aangebracht en de afstand tussen deze voorzieningen en het aansluitend terrein c.q. de hoogst gelegen verdiepingsvloer maximaal 15 meter bedraagt. Onder de hoogst gelegen verdiepingsvloer wordt verstaan de hoogst gelegen vloer van woon-, slaap-, of werkruimte, niet zijnde de dakvloer, de vloer van een technische ruimte of vloeren van steigers en andere hulpconstructies. Indien bijzondere omstandigheden een goede toepassing van deze bepaling in de weg staan of de toepassing van deze bepaling niet dienstig aan de doelstelling ervan, namelijk het beperken van fysieke belasting, geldt dat in overeenstemming met de ondernemingsraad een afwijkende regeling overeengekomen kan worden.

 • 7. De werkgever zal de uitvoerder zoveel mogelijk in de gelegenheid stellen de cursus stressbestendigheid te volgen.

 • 8. De werkgever zal de in het Besluit Persoonlijke Beschermingsmiddelen genoemde middelen aan zijn UTA-werknemers ter beschikking stellen, indien deze werknemers werkzaamheden op de bouwplaats moeten uitvoeren.

Artikel 71 Veiligheid bij verschoven uren Infra

Voor zover werkzaamheden als bedoeld in artikel 14 worden uitgevoerd in de avond en nacht dient daarbij in acht genomen te worden:

 • a. dat tijdens nachtvorst geen werkzaamheden zullen worden verricht;

 • b. dat zonder veiligheidsvesten geen wegwerkzaamheden mogen worden verricht;

 • c. dat bij wegwerkzaamheden waarbij het verkeer kan voortgaan, uitsluitend wegafbakeningssystemen zijn toegestaan die het te bewerken weggedeelte in zijn geheel afzetten;

 • d. dat voor aanvang van het werk de veiligheidsvoorschriften aan de werknemers worden verstrekt en mondeling toegelicht.

HOOFDSTUK 15 MEDEZEGGENSCHAP

Artikel 72 Vakbondsactiviteiten in de onderneming

Om contacten mogelijk te maken tussen de werknemersorganisaties en hun leden en tussen deze leden onderling, en ook om de werknemersorganisaties in staat te stellen de leden van de ondernemingsraad in hun werk te ondersteunen, zijn partijen het volgende overeengekomen.

 • 1. De werknemersorganisaties kunnen elk uit de kring van hun leden binnen elke onderneming dan wel werkobject dat daarvoor in aanmerking komt een contactpersoon aanwijzen. Van deze aanwijzing wordt de werkgever mededeling gedaan.

 • 7. De werkgever draagt er zorg voor dat de contactpersoon niet vanwege zijn werkzaamheden in het kader van het vakbondswerk in de onderneming wordt benadeeld in zijn positie in de onderneming bijvoorbeeld ten aanzien van promotie of beloning.

Artikel 73 Bevoegdheden ondernemingsraad

In een onderneming met een ondernemingsraad kan een van deze cao afwijkende regeling overeengekomen worden indien en voorzover in deze cao de gelegenheid wordt geboden. In dit geval gelden, naast de bepalingen vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) de volgende bepalingen.

 • 1. De werkgever dient met de ondernemingsraad overeenstemming te bereiken over de afwijkende regeling/bepaling. De afwijkende regeling/bepaling dient per saldo minimaal gelijkwaardig te zijn aan de regeling/bepaling van deze cao, met uitzondering van artikel 70a lid 16 en 70b lid 6. Indien geen overeenstemming wordt bereikt geldt de regeling/bepaling van deze cao.

 • 2. De ondernemingsraad kan zich laten bijstaan door vakbondscontactpersonen als bedoeld in artikel 72 en door externe vertegenwoordigers van organisaties, partij bij deze cao.

 • 3. De duur van de afwijkende regeling/bepaling is maximaal gelijk aan de looptijd van deze cao. De afwijkende regeling/bepaling kan niet stilzwijgend verlengd worden.

 • 4. De leden van de ondernemingsraad hebben tijdens werktijd aanspraak op minimaal zestig uren per jaar ten behoeve van onderling overleg en beraad met behoud van loon, en aanspraak op minimaal vijf dagen per jaar ten behoeve van scholing en vorming met behoud van loon.

 • 5. De ondernemingsraad is verplicht in die gevallen waarin hij van de cao afwijkt (de artikelen 8 lid 10, 18 lid 7, 36 lid 4, 40 lid 5, 41a lid 7, 42 lid 10, 45 lid 4, 49 lid 3b, 70a lid 16 en 70b lid 6, het voorgenomen besluit over die regelingen inclusief de consequenties daarvan vroegtijdig ter raadpleging voor te leggen aan de in de onderneming werkzame en bij de regelingen betrokken werknemers. Deze raadpleging moet zo gebeuren dat toetsing van het draagvlak mogelijk is.

Artikel 74 Medezeggenschap in bouwcombinaties

In een bouwcombinatie gelden voor het instellen van een medezeggenschapsorgaan de volgende regels.

 • 1. Het vertegenwoordigend overleg wordt ingesteld bij combinaties waarbij het vooruitzicht is dat zij langer dan een jaar zullen bestaan.

 • 2. In de combinatieovereenkomst (een contract tussen de deelnemers in de bouwcombinatie) is een standaardpassage opgenomen, waarin de medezeggenschap in de combinatie is vastgelegd.

 • 3. In de standaardpassage wordt overeengekomen dat er in de betreffende rechtspersoon een vertegenwoordigend overleg wordt geïnstalleerd door de bestuurder van die rechtspersoon.

 • 4. Het vertegenwoordigend overleg bespreekt onderwerpen die betrekking hebben op veiligheid en gezondheid, waarbij ook de arbeidstijden betrokken worden.

Artikel 77 Werkgelegenheidsoverleg in de onderneming

 • 1. De werkgever is gehouden de volgende onderwerpen ter bespreking in de overlegvergadering in te brengen:

  • het jaarplan (toekomstverwachtingen ook ten aanzien van werkgelegenheid, orderportefeuille en investeringen);

  • de jaarrekeningen (evaluatie van het jaarplan);

  • het sociale beleid;

  • de werktijden (inclusief de arbeidstijdverkorting);

  • uitvoering onderhanden werken (inclusief onderaanneming.

 • 2. De leden van de ondernemingsraad kunnen de werknemersorganisaties betrekken in een overleg over de onderwerpen zoals genoemd in lid 1 van dit artikel. Partijen gaan ervan uit dat een dergelijk besluit als regel bij meerderheid van stemmen van de leden wordt genomen.

Artikel 78 Sociaal Jaarverslag

De werkgever die op grond van de Wet op de Ondernemingsraden verplicht is de OR de jaargegevens over het in het voorafgaande jaar gevoerde sociale beleid te verstrekken, zal deze gegevens ter beschikking stellen aan alle werknemers.

HOOFDSTUK 16 ARBEID EN PRIVÉ

Artikel 79 Kinderopvang

Vanaf 1 januari 2007 is de werkgeversbijdrage voor kinderopvang wettelijk geregeld. Per die datum is dan ook een eind gekomen aan de cao-regeling kinderopvang en de daaraan verbonden werkgeversbijdrage.

HOOFDSTUK 17 PENSIOEN, EXCEDENTREGELING EN LEVENSLOOP

Artikel 82c Excedentregeling UTA-werknemers

 • 1.Definities

  In dit artikel wordt verstaan onder:

  • werknemer: de UTA-werknemer als bedoeld in artikel 88 lid 7;

  • werkgever: de werkgever als bedoeld in artikel 88 lid 3;

  • pensioenloon: het bruto jaarsalaris van de werknemer vermeerderd met 8% vakantietoeslag en een met de werkgever schriftelijk overeengekomen vaste jaarlijkse uitkering. Het pensioenloon van de werknemer wordt jaarlijks per 1 januari verhoogd conform de samengestelde wijziging van de salarissen van UTA-werknemers volgens deze cao over het voorafgaande kalenderjaar;

  • maximum pensioenloon: het in het reglement van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (BPF Bouw) vastgelegde maximale pensioenloon. In 2009 bedraagt dit pensioenloon € 50.582,18 (inclusief 8% vakantietoeslag). Dit bedrag wordt jaarlijks per 1 januari verhoogd conform het reglement van het BPF Bouw;

  • maximum excedentloon: het maximale pensioenloon waarop de excedentregeling van toepassing kan zijn. In 2009 is dit bedrag € 80.316,72. Het wordt jaarlijks per 1 januari verhoogd conform de samengestelde wijziging van de salarissen van UTA-werknemers volgens deze cao over het voorafgaande kalenderjaar.

 • 2. Individueel aan te bieden UTA-excedent

  • a. De werkgever is vanaf 1 april 2007 tot en met het eind van de looptijd van deze cao verplicht aan de werknemer die een pensioenloon heeft dat meer bedraagt dan het maximum pensioenloon en die niet voldoet aan de voorwaarden genoemd in lid 2, onder b, of de voorwaarden genoemd in bijlage 13b, een zogenaamde excedentregeling aan te bieden. Deze regeling beoogt een vorm van compensatie te bieden voor het verschil tussen het maximum pensioenloon BPF Bouw en het pensioenloon van de werknemer, tot uiterlijk het maximum excedentloon. De excedentregeling is een voorziening, waarin vanaf 1 april 2007 tot het einde van de loopduur van deze cao jaarlijks een bedrag wordt gestort dat is gericht op de opbouw van een tegoed of kapitaal waarmee een uitkering kan worden gefinancierd, vanaf de eerste dag van de maand waarin de werknemer de 62-jarige leeftijd bereikt tot de eerste dag van de maand waarin de werknemer de 65-jarige leeftijd bereikt, van éénveertigste deel van het jaarlijkse verschil tussen 70% van het maximum pensioenloon BPF Bouw en 70% van het pensioenloon van de werknemer, tot uiterlijk het maximum excedentloon.

  • b. De werkgever is vanaf 1 april 2007 tot en met het eind van de looptijd van deze cao verplicht in plaats van de in het lid 2, onder a, bedoelde excedentregeling aan de werknemer die op 1 januari 2005 jonger dan 55 jaar was en een pensioenloon verdient dat meer bedraagt dan het maximum pensioenloon en die

   • I. in de periode van 1 oktober 1997 tot 1 april 1998 ten minste één dag werknemer was in de zin van de van de op 31 december 1997 geldende VUT-UTA-CAO respectievelijk Cao voor het Bouwbedrijf, en

   • II. ten minste één dag werknemer was in de periode van 1 juli 2005 tot 1 januari 2006

   een excedentregeling aan te bieden die een uitbreiding vormt op de compensatie voor het verschil tussen het maximum pensioenloon BPF Bouw en het pensioenloon van de werknemer, zoals de in lid 2 onder a beschreven regeling.

   De uitgebreide excedentregeling is een voorziening, waarin vanaf 1 april 2007 tot het einde van de loopduur van deze cao jaarlijks een bedrag wordt gestort dat is gericht op de opbouw van een tegoed of kapitaal waarmee een uitkering kan worden gefinancierd, vanaf de eerste dag van de maand waarin de werknemer de 62-jarige leeftijd bereikt tot de eerste dag van de maand waarin de werknemer de 65-jarige leeftijd bereikt, van:

   • éénveertigste deel van het jaarlijkse verschil tussen 70% van het maximum pensioenloon BPF Bouw en 70% van het pensioenloon van de werknemer, tot uiterlijk het maximum excedentloon,

   • vermeerderd met éénvijftiende deel van {[40 – (62 – L)] x 1,7234% x het verschil tussen het op 31 december 2005 geldende maximum pensioenloon BPF Bouw en het op 31 december 2005 geldende pensioenloon van de werknemer, tot uiterlijk het op die datum geldende maximum excedentloon, en jaarlijks aangepast overeenkomstig de samengestelde wijziging van de salarissen van de UTA-werknemers volgens de Cao voor de Bouwnijverheid over het voorafgaande kalenderjaar}.

   Hierbij staat L voor de leeftijd van de werknemer op 31 januari 1998. Indien de werknemer vóór 2021 de 62-jarige leeftijd bereikt wordt éénvijftiende vervangen door 1/A, waarbij A staat voor het aantal jaren van 1 januari 2006 tot de eerste van de maand waarin de werknemer de 62-jarige leeftijd bereikt.

  • c. Werkgever en de werknemer voor wie deze excedentregeling geldt betalen ieder de helft van de kosten van de excedentregeling.

  • d. De financiering van de excedentregeling vindt ten minste evenredig in de tijd plaats. Vanaf de eerste dag van de maand waarin de werknemer de 62-jarige leeftijd bereikt, is de werkgever niet meer verplicht hem een individuele excedentregeling aan te bieden.

  • e. De werkgever die voor zijn werknemer met een pensioenloon dat meer bedraagt dan het maximum pensioenloon reeds een excedentregeling heeft getroffen die gelijkwaardig is aan de in dit lid bedoelde excedentregelingen, is vrijgesteld van de verplichting die werknemer een nieuwe individuele excedentregeling aan te bieden, zoals bedoeld in dit lid.

  • f. Indien de werknemer na 1 januari 2006 in dienst treedt of bij een andere werkgever een dienstbetrekking aanvaardt, kan de (nieuwe) werkgever niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel ontbreken van een excedentregeling in de periode vanaf 1 januari 2006 tot het moment waarop de laatste dienstbetrekking van de werknemer is ingegaan.

 • 3.Collectieve excedentregeling

  • a. De collectieve excedentregeling is bedoeld voor de werknemer die op 1 januari 2005 de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt, die meer verdient dan het maximum pensioenloon en voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in bijlage 13b.

  • d. De collectieve excedentregeling is ondergebracht in de regeling Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor het Uitvoerend, Technisch en Administratief personeel in het bouwbedrijf (VUT-UTA). Deze regeling is vastgelegd in het reglement VUT-UTA van BPF Bouw.

 • 4.Part-time werk

  Indien een werknemer korter dan de normale arbeidsduur werkt, worden de in dit artikel genoemde bedragen naar rato verlaagd.

 • 5.Eerder of later uittreden

  Voor de werknemer die eerder of later dan de eerste dag van de maand waarin hij 62 jaar wordt, doch uiterlijk voor het bereiken van de 65-jarige leeftijd, wil uittreden wordt de uitkering verlaagd respectievelijk verhoogd op basis van algemeen aanvaarde uitgangspunten.

Artikel 83 Levensloopregeling

 • 1. De werkgeversbijdrage voor de levensloopregeling bedraagt 1,25% over het vast overeengekomen loon/salaris.

 • 3. Werknemers die niet aan de levensloopregeling deelnemen ontvangen deze bijdrage in de vorm van een eenmalige uitkering.

 • 4. De bijdrage wordt jaarlijks in de maand januari toegekend aan alle werknemers die op 1 januari van dat jaar bij de werkgever in dienst zijn en wordt berekend over acht maal het in die maand per werknemer geldende vast overeengekomen uurloon/salaris, te vermenigvuldigen met het aantal werkdagen in het kalenderjaar.

 • 5. Werknemers die op 1 januari van enig jaar geen dienstverband hebben, ontvangen de werkgeversbijdrage van 1% in de maand juli van dat jaar, indien zij op 1 juli van dat jaar wèl een dienstverband hebben. De bijdrage wordt berekend over acht maal het in die maand per werknemer geldende vast overeengekomen uurloon/salaris, te vermenigvuldigen met het aantal werkdagen in het kalenderjaar.

 • 6. De werknemer die de bijdrage in de maand juli ontvangt is verplicht aan de werkgever aan te tonen dat hij de bijdrage niet in januari van hetzelfde jaar reeds heeft ontvangen.

 • 7. Bij tussentijds vertrek van de werknemer tijdens het kalenderjaar vindt geen verrekening plaats.

 • 8. Werknemers met een deeltijdfunctie ontvangen de levensloopbijdrage naar rato.

HOOFDSTUK 19 CONTRACTBEPALINGEN

Artikel 88 Definities

 • 1. Onder ‘deze collectieve arbeidsovereenkomst’ (nader ook genoemd ‘deze cao’) wordt verstaan de overeenkomst met de daarbij behorende bijlagen en reglementen.

 • 2. Onder ‘partijen’ worden verstaan werkgevers- en werknemersorganisaties die deze cao hebben afgesloten en ondertekend.

 • 3. Onder ‘werkgever’ wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die in Nederland door één of meer werknemers arbeid doet verrichten als bedoeld in artikel 89, alsmede samenwerkingsverbanden, scholings- en werkervaringsverbanden en ondernemingen in de zin van artikel 89 lid 5.

 • 4. Onder ‘samenwerkingsverband’ wordt verstaan een door werkgevers opgerichte, landelijk of regionaal werkende rechtspersoon die voldoet aan de voorwaarden zoals vastgesteld door Fundeon en die ten doel heeft:

  • met leerling-werknemers een praktijk- en arbeidsovereenkomst te sluiten en daarbij als leerbedrijf overeenkomstig de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) op te treden, dan wel

  • met personen een arbeidsovereenkomst te sluiten en daarmee de mogelijkheid te bieden een beroepsopleiding te volgen conform de richtlijnen van de WEB; het samenwerkingsverband treedt daarbij op als leerbedrijf.

 • 5. Onder ‘uitzendonderneming’ wordt verstaan de werkgever als bedoeld in artikel 7:690 BW.

 • 6. Onder ‘bouwplaatswerknemer’ wordt verstaan hij/zij die bij een werkgever als bedoeld onder lid 3 van dit artikel in Nederland werkzaam is:

  • a. in een van de functies als vermeld in bijlage 2a-1 en 2a-2, of

  • b. ingevolge een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW, of

  • c. ingevolge een overeenkomst tot aanneming van werk, tenzij hij/zij zelf ondernemer is, of

  • d. als hulp van de aannemer van werk onder c. bedoeld.

 • 7. Onder ‘UTA-werknemer’ wordt verstaan hij/zij die bij een werkgever als bedoeld onder lid 3 van dit artikel in Nederland werkzaam is:

  • a. in een van de functies als vermeld in bijlage 2b, of

  • b. ingevolge een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW, dan wel – anders dan in zelfstandige uitoefening van beroep of bedrijf – in aangenomen werk persoonlijk arbeid verricht, met inachtneming van het bepaalde in artikel 90a.

 • 8. Niet als ‘werknemer’ worden beschouwd:

  • a. direct- en indirect-grootaandeelhouders in de zin van de Pensioen- en spaarfondsenwet (Staatsblad 2004, 556) van naamloze vennootschappen en/of besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid;

  • b. vertegenwoordigers, handelsreizigers en acquisiteurs;

  • c. degenen, die voor ondernemingen, die bedrijfsklare projecten afleveren, andere arbeid verrichten dan arbeid bij de uitvoering, de verbouwing of het onderhoud van bouwwerken;

  • d. coördinatoren in dienst van samenwerkingsverbanden;

  • e. wakers en portiers en degenen die soortgelijke arbeid verrichten;

  • f. vakantiewerkers en deelnemers aan de beroepspraktijkvorming van de beroepsopleidende leerweg;

  • g. deelnemer-stagiair(e)s.

 • 9.

  • a. Onder ‘jeugdige werknemer’ wordt verstaan een werknemer beneden de leeftijd van 22 jaar.

  • b. Onder ‘leerling-werknemer’ wordt verstaan de deelnemer aan de beroepsbegeleidende leerweg conform de WEB.

  • c. Onder ‘deelnemer-stagiair(e)’ wordt verstaan de deelnemer aan de beroepsopleidende leerweg die stage loopt bij een werkgever als bedoeld in lid 3.

 • 10.

  • a. Onder ‘vakvolwassen werknemer’ wordt verstaan een werknemer van 22 jaar of ouder.

  • b. Met ‘gehuwde werknemer’ wordt gelijkgesteld de (on)gehuwde werknemer die duurzaam een gezamenlijke huishouding voert met een andere (on)gehuwde en dit door middel van een notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst en/of partnerregistratie aan de werkgever bekend heeft gemaakt.

  • c. Met ‘echtgeno(o)t(e)’ wordt gelijkgesteld de ongehuwde partner waarmee een werknemer in de zin van deze cao een gezamenlijke huishouding voert en dit door middel van een notarieel vastgestelde samenlevingsovereenkomst en/of partnerregistratie aan de werkgever bekend heeft gemaakt.

  • d. Met ‘huwelijk’ wordt gelijkgesteld het geregistreerde partnerschap.

 • 11.

  • a. Onder ‘werkplaatspersoneel’ wordt verstaan de werknemers die uitsluitend werkzaam zijn in een werkplaats die op een vaste plaats – doch niet op of nabij een werkobject – gevestigd dient te zijn en zodanig moet zijn ingericht dat de werkzaamheden ook bij vorst en andere ongunstige weersomstandigheden voortgang kunnen vinden.

  • b. Onder werknemers ‘Industriële Bouw’ worden verstaan de werknemers die in dienst zijn bij ondernemingen die overwegend met gebruikmaking van grote, fabrieksmatig vervaardigde elementen van beton, steen of kunststof bouwwerken tot stand brengen.

  • c. Onder werknemers ‘Zwarte Corps’ worden verstaan de werknemers die als machinist de in de functielijst (bijlage 2a-1 onder de nummers 34 en 95 genoemde functies vervullen.

  • d. Onder werknemers ‘Heibedrijf’ worden verstaan de werknemers die in dienst zijn bij ondernemingen die zich bezighouden met het in de grond storten of indrijven respectievelijk uittrekken van palen en damwanden en/of het uitvoeren van drainerings-, grondverdichtings- en grondinjecteringswerken.

  • e. Onder werknemers ‘Kust- en Oeverwerken’ worden verstaan de werknemers die werkzaamheden uitvoeren die onderhevig zijn aan getijde (hoog en laag water als gevolg van eb en vloed).

  • f. Onder werknemers ‘Grondborings- en Buizenleggersbedrijf’ worden verstaan de werknemers die in dienst zijn bij ondernemingen die zich bezighouden met de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van grondboringen, pompputten, sonderingen, bronbemalingen, regeninstallaties, het leggen van buisleidingen en het maken van zinkers en doorpersingen.

  • g. Onder werknemers ‘steigerbouw’ worden verstaan de werknemers die in dienst zijn bij ondernemingen die zich bezighouden met het transporteren, monteren/construeren en demonteren van steigerelementen.

  • h. Onder werknemers ‘Industriële steigerbouw’ worden verstaan de werknemers in dienst bij ondernemingen die zich bezighouden met werkzaamheden als bedoeld onder g ten behoeve van het onderhoud aan industriële fabrieksinstallaties.

 • 12. Onder ‘uitzendwerknemer’ wordt verstaan de werknemer als bedoeld in artikel 7:690 BW.

 • 13. Onder ‘voorman’ wordt verstaan de werknemer die leiding geeft aan ten minste vijf werknemers.

 • 14. Onder ‘leermeester’ wordt verstaan de werknemer die voldoet aan de eisen daartoe gesteld door een Kenniscentrum Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven (KBB), zoals Fundeon, wiens taak in belangrijke mate bestaat uit het daadwerkelijk overdragen van vakkennis en het begeleiden en het beoordelen van vorderingen van leerlingen/werknemers in een leerbedrijf met wie een praktijk/arbeidsovereenkomst is aangegaan en die daarnaast, in de eventueel resterende tijd, productieve arbeid verricht.

 • 15.

  • a. Onder het ‘geheel of gedeeltelijk uitvoeren van bouwwerken’ wordt verstaan het geheel of gedeeltelijk uitvoeren met alle daartoe dienstige materialen en werkwijzen van werken op het gebied van de Burgerlijke en Utiliteitsbouw, Grond-, Water-, Spoor- en Wegenbouw, het Straatmakersbedrijf, het Heibedrijf, de Kust- en Oeverwerken en het Grondborings- en Buizenleggersbedrijf, en werken die naar hun aard tot het bouwbedrijf moeten worden gerekend.

  • b. Onder ‘bouwwerken’ zoals hiervoor bedoeld, worden verstaan respectievelijk daarmee gelijkgesteld:

   • woningen, gebruiks- of bedrijfsgebouwen dan wel andere constructies van bouwkundige aard;

   • ovenbouw en schoorsteenbouw, voor zover geen onderdeel van isolatiewerkzaamheden;

   • alle dakbedekkingen niet zijnde bitumineuze of van aluminium, kunststof, zink, lood of koper;

   • egalisatie van terreinen, bouwrijp maken, funderingen;

   • steigerbouw;

   • grondwerken anders dan van agrarische aard, alsmede cultuurtechnische werkzaamheden die geen direct verband houden met de uitoefening van het agrarisch bedrijf, dan wel het hoveniersbedrijf;

   • riolerings- en kabelnetten;

   • grondborings-, bronbemalings-, sondeer- en buizenlegwerken;

   • zinkers, doorpersingen en regeninstallaties;

   • kust- en oeverwerken;

   • hei- en funderingswerkzaamheden;

   • spoorwerken;

   • waterbouwkundige kunstwerken;

   • bouwkundige voorzieningen voor land-, water- en luchtverkeer;

   • sloopwerken;

   • wegenbouw en bestratingswerkzaamheden.

  • c. Elders dan op de bouwplaats verrichte werkzaamheden ter voorbereiding van de bouw worden mede tot het uitvoeren gerekend, indien zij worden verricht door de onderneming die het bouwwerk op de bouwplaats tot stand brengt.

 • 16. Onder ‘infrastructurele werken’ wordt verstaan werk aan wegen, spoorwegen en riolerings- en kabelnetten.

 • 17. Onder ‘productie voor derden’ wordt mede verstaan dienstverlening aan derden en het bouwen voor eigen rekening met het doel het gebouwde aan derden te verkopen, of te verhuren, of op andere wijze ter beschikking te stellen. Het bouwen van woningen enzovoorts voor eigen personeelsleden wordt als bouwen in eigen beheer (artikel 89 lid 3) aangemerkt.

 • 18. Onder ‘horizontale werkingssfeer’ worden verstaan de ondernemingen waarop deze cao van toepassing is.

 • 19. Onder ‘verticale werkingssfeer’ worden verstaan de werknemers waarop deze cao van toepassing is.

 • 20.

  • a. Onder ‘garantieloon’ wordt verstaan het loon waarop de bouwplaatswerknemer na toepassing van artikel 25a krachtens artikel 27 of artikel 28 per week of per uur recht kan doen gelden.

  • b. Onder ‘vast overeengekomen loon’ wordt verstaan het garantieloon vermeerderd met de eventueel overeengekomen individuele toeslag conform artikel 33 lid 1.

 • 21. Onder ‘salaris’ wordt verstaan het in artikel 29 lid 2 en 3 bedoelde, tussen de UTA-werknemer en werkgever overeengekomen vaste brutobedrag per periode, dat de werknemer als loon voor zijn werkzaamheden in de door hem uitgeoefende functie van de werkgever ontvangt. Hierin zijn niet begrepen vakantietoeslag, vaste en/of variabele gratificaties, eindejaarsuitkeringen, uitkeringen ineens en alle andere toeslagen.

 • 22. Onder ‘bovenwettelijke vakantiedagen’ wordt verstaan het jaarlijks aantal vakantiedagen dat uitkomt boven het jaarlijks wettelijk minimum als bedoeld in artikel 7:634 BW, met uitzondering van de zogenaamde seniorendagen of extra vrije dagen voor werknemers van 55 jaar en ouder.

 • 24. Onder ‘Cordares’ wordt verstaan de relevante werkmaatschappij(en) van Cordares.

 • 25. Onder ‘Beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO)’ wordt verstaan de overeenkomst gesloten tussen de onderwijsinstelling, de leerling-werknemer, het leerbedrijf en een Kenniscentrum Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven (KBB), zoals Fundeon betreffende het onderricht in de praktijk van het beroep volgens de beroepsbegeleidende leerweg conform artikel 7.2.8 en 7.2.9 van de WEB (zie bijlage 8).

 • 26. Onder ‘praktijk- en arbeidsovereenkomst’ wordt verstaan het samengaan van een BPVO en een arbeidsovereenkomst op grond van artikel 59a lid 1 van deze cao.

 • 27. Onder ‘assistentenopleiding’ wordt verstaan een beroepsopleiding op niveau 1 volgens de WEB.

  Onder ‘BBL 2’ wordt verstaan een (basis)beroepsopleiding via de beroepsbegeleidende leerweg op niveau 2 volgens de WEB.

 • 28. Onder ‘BBL 3’ wordt verstaan een beroepsopleiding (vakopleiding) via de beroepsbegeleidende leerweg op niveau 3 volgens de WEB.

 • 29. Onder ‘erkend leerbedrijf’ wordt verstaan een werkgever die beschikt over een gunstige beoordeling, op grond van criteria vastgesteld door een Kenniscentrum Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven (KBB), zoals Fundeon (bijlage 8).

 • 30. Onder ‘ROC’ wordt verstaan een Regionaal Opleidingencentrum voor secundair beroepsonderwijs.

 • 31. Onder ‘praktijkcertificaat’ wordt verstaan een verklaring van een Kenniscentrum Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven (KBB), zoals Fundeon, dat de werknemer geslaagd is voor het praktijkdeel van een beroepsopleiding in de beroepsbegeleidende leerweg.

Artikel 89 Horizontale werkingssfeer

 • 1.Bouwbedrijven

  De bepalingen van deze cao zijn – met inachtneming van de definities genoemd in artikel 88 en van de beperkingen omschreven in lid 4 van dit artikel – van toepassing op:

  • A. alle werknemers die in dienst zijn bij ondernemingen waarvan het bedrijf is gericht op productie voor derden op het gebied van:

   • a. het geheel of gedeeltelijk uitvoeren van bouwwerken;

   • b. het uitvoeren van verbouwingen en/of onderhoudswerk aan bouwwerken en het herstellen, bekleden, conserveren en verfraaien van deuren;

   • c. het uitvoeren op bouwplaatsen van onderdelen van bouwwerken (respectievelijk verbouwingen of onderhoudswerk); het elders vervaardigen van deze onderdelen wordt hiermee gelijkgesteld, indien de onderneming die de onderdelen vervaardigt tevens zorgdraagt voor de verwerking daarvan in het bouwwerk;

   • d. het verlenen van diensten op bouwplaatsen;

   • e. het tot stand brengen van bedrijfsklare projecten indien de totstandkoming daarvan mede uitvoering van een of meer bouwwerken omvat;

   • f. het slopen van bouwwerken;

   • g. het verrichten van grondwerken in relatie tot het uitvoeren van bouwwerkzaamheden voor zover betrekking hebbend op grondverzetwerkzaamheden ten behoeve van de in dit artikel onder lid 1A sub a. tot en met f. en h. genoemde werkzaamheden;

   • h. het verhuren van machines met bedienend personeel voor het verrichten van werkzaamheden bij de uitvoering van werken als onder a. tot en met g. genoemd;

   • i. asfaltproductie;

   • j. het aanbrengen van wegmarkeringen;

   • k. betonreparatie van constructieve aard en betoninjectering;

   • l. het afgraven van verontreinigde grond;

   • m. droge zandwinning;

   • n. het ontwerpen, aanleggen, veranderen, herstellen, onderhouden of ontstoppen en/of bedrijfsvaardig opleveren van de openbare riolering vanaf het overnamepunt van het waterkwaliteitsbeheer tot aan de perceelgrens alsmede hierbij opgedragen werkzaamheden aan de buitenriolering vanaf de perceelgrens tot 0,5 meter buiten de gevel;

   • o. het opbouwen en/of plaatsen van verplaatsbare verblijfsruimten (units bedoeld voor tijdelijke behuizing), voor zover het plaatsen gemeten naar de loonsom niet slechts een uitvloeisel is van de fabricage van deze verblijfsruimten;

   • p. het verrichten van civieltechnische werkzaamheden zoals beschreven in bijlage 14;

   • q. asbestverwijdering aan of op bouwwerken, met uitzondering van asbestverwijdering als voorbehandeling ten behoeve van het aanbrengen, herstellen, bekleden afwerken en/of onderhouden van isolerende materialen.

  • B.

   • a. uitzendondernemingen die voor meer dan 50% van de loonsom arbeidskrachten ter beschikking stellen aan werkgevers als bedoeld in artikel 88 lid 3, met uitzondering van uitzendondernemingen die lid zijn van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) of de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU);

   • b. uitzendondernemingen die onderdeel zijn van een concern dat rechtstreeks of door algemeenverbindendverklaring is gebonden aan deze cao;

   • c. paritair afgesproken arbeidspools.

 • 2.Samengestelde ondernemingen

  Indien een onderneming, naast het bouwbedrijf als bedoeld in lid 1, tevens een ander bedrijf (andere productie voor derden) uitoefent, geldt voor de toepasselijkheid van deze cao het volgende.

  • a. Indien elk bedrijf in een afzonderlijke afdeling wordt uitgeoefend, is deze cao van toepassing ten aanzien van alle werknemers in de afdeling bouwbedrijf.

  • b. Indien in een afzonderlijke afdeling zowel het bouwbedrijf als een ander bedrijf wordt uitgeoefend en de productie van het bouwbedrijf overweegt, geldt deze cao voor alle werknemers van deze afdeling.

  • c. Indien er geen afzonderlijke afdelingen zijn en de productie van het bouwbedrijf overweegt, geldt deze cao voor alle werknemers van de onderneming.

   Afzonderlijke afdelingen worden aanwezig geacht indien elke bedrijfsuitoefening feitelijk als zelfstandige eenheid is georganiseerd. De overwegende productie wordt bepaald door vergelijking van de in elke productie verloonde bedragen.

 • 3.Bouwen in eigen beheer

  De bepalingen van deze cao vinden voorts toepassing ten aanzien van:

  • a. werkgevers die bouwwerken of verbouwingen in eigen beheer doen uitvoeren met het doel het gebouwde voor zichzelf of voor de eigen onderneming in gebruik te nemen, dan wel ter beschikking van personeelsleden te stellen;

  • b. werkgevers die verbouwingen en onderhoudswerken in eigen beheer doen uitvoeren aan gebouwen, die zij in eigendom bezitten of in beheer hebben.

   In deze gevallen is de cao van toepassing ten aanzien van de werknemers die bij de uitvoering, de verbouwing of het onderhoud van bouwwerken arbeid verrichten, met uitzondering van degenen waarop een andere collectieve arbeidsovereenkomst of loonregeling van toepassing is.

 • 4. Ondernemingen (nevenbedrijven werkzaam op bouwplaatsen) waarop deze overeenkomst niet van toepassing is

  • A. Niet als bouwbedrijf in de zin van lid 1 van dit artikel worden beschouwd ondernemingen waarvan het bedrijf is gericht op productie (respectievelijk dienstverlening) voor derden op het gebied van:

   • 1. baggerwerken;

   • 2. betonmortel en betonmorteltransport;

   • 3. betonwaren;

   • 4. bitumineuze en kunststof dakbedekkingen;

   • 5. natuursteen;

   • 6. parketvloeren;

   • 7. schilderen en afwerken;

   • 8. steen, houtgraniet en kunststeen;

   • 9. stukadoors-, terrazzowerken en vloerenbedrijven

   • 10. staalskeletbouw en het uitvoeren van werken (bruggen enzovoorts) geheel of nagenoeg geheel in staal;

   • 11. fabrieksmatig timmerwerk;

   • 12. interieurbetimmeringen;

   • 13. loodgieters- en fittersbedrijf;

   • 14. centrale verwarmingsinstallaties;

   • 15. het maken van elektrotechnische verbindingen tussen kabels van kabelnetten;

   • 16. het verhuren van mobiele kranen.

  • B. Ten aanzien van ondernemingen met een afzonderlijke ondernemings-cao geldt de Cao voor de Bouwnijverheid slechts indien en voor zover het betreft de toepassing van lid 3 (bouwen in eigen beheer).

Artikel 90a Verticale werkingssfeer UTA-werknemers

 • 1. Deze cao is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten gesloten door werkgevers als bedoeld in artikel 88 lid 3 – met inachtneming van het bepaalde in artikel 89, met hun in artikel 88 lid 7 genoemde werknemers.

 • 2. Onder de in lid 1 bedoelde werknemers worden verstaan werknemers die op grond van de door hen verrichte werkzaamheden worden ingedeeld in de functiestructuur UTA. Deze functiestructuur UTA is als bijlage 2b opgenomen en maakt onderdeel uit van deze cao.

Artikel 90b Overstap UTA-werknemers

De werkgever kan, indien in zijn bedrijf minder dan vijf werknemers werkzaam zijn als UTA-werknemer, als bedoeld in artikel 88 lid 7, en indien deze werknemers daarmee allen instemmen, deze werknemers eenmalig, met behoud van functie en salarisschaal, onder de bepalingen van de Cao voor de Bouwnijverheid brengen die betrekking hebben op bouwplaatswerknemers, als bedoeld in artikel 88 lid 6.

Artikel 91 Uitzendarbeid

 • 1.

  • a. Onder verwijzing naar artikel 89 lid 1B van deze cao is de volledige cao van toepassing op uitzendondernemingen die voor meer dan 50% van de loonsom op jaarbasis arbeidskrachten ter beschikking stellen aan werkgevers als bedoeld in artikel 88 lid 3 van deze cao en die geen lid zijn van de ABU of de NBBU.

  • b. De inlenende werkgever is gehouden erop toe te zien dat de uitzendondernemingen die voldoen aan één van de volgende vereisten, de in hun onderneming werkzame uitzendkrachten belonen conform de bepalingen van de onderhavige cao zoals die zijn opgesomd in de leden 2 tot en met 9 van dit artikel:

   • de uitzendonderneming stelt voor 50% van de loonsom of minder arbeidskrachten ter beschikking van werkgevers als bedoeld in artikel 88 onder 3 van de onderhavige cao;

   • de uitzendonderneming is lid van de ABU of NBBU.

 • 2. Voor vakkrachten in bouwplaatsfuncties:

  Artikel 4, artikel 8, artikel 9, artikel 10 (m.u.v. lid 5), artikel 11a lid 1, 2 (alleen eerste volzin), 3, 7 en 8, artikel 12, artikel 13, artikel 14 (m.u.v. de laatste volzin van lid 1 sub i), artikel 16 (m.u.v. lid 1b), artikel 18, artikel 19a (m.u.v. lid 4b en 5), artikel 23a lid 3 en 4, artikel 25a lid 1 en 5, artikel 27, artikel 28, artikel 30 lid 1, artikel 33, artikel 35a, artikel 36, artikel 37, artikel 38, artikel 40 lid 1 en 2, artikel 41a, artikel 42, artikel 45, artikel 70a, artikel 71 en artikel 92.

 • 3. Voor vakkrachten in UTA-functies:

  Artikel 4, artikel 8 lid 1, 2, 6, 7, 8, 10, artikel 9, artikel 10 lid 1 en 5, artikel 11b lid 1, 2 (m.u.v. de laatste volzin), 6, 10 en 11, artikel 17, artikel 19b (m.u.v. lid 5 en 9), artikel 23b lid 2, 3 en 5, artikel 25b (m.u.v. lid 4), artikel 29 (m.u.v. lid 4a), artikel 30 lid 1, artikel 35b, artikel 41b, artikel 70b, en artikel 92.

 • 4. Voor nieuwkomers in bouwplaatsfuncties:

  Artikel 4, artikel 8, artikel 9, artikel 10 (m.u.v. lid 5), artikel 12, artikel 13, artikel 14 (m.u.v. de laatste volzin van lid 1 sub i), artikel 16 (m.u.v. lid 1b), artikel 25a lid 1 en 5, artikel 27, artikel 28, artikel 30 lid 1, artikel 35a, artikel 37, artikel 38, artikel 40 lid 1 en 2, artikel 41a, artikel 45, artikel 70a, artikel 71 en artikel 92.

 • 5. Voor nieuwkomers in UTA-functies:

  Artikel 4, artikel 8 lid 1, 2, 6, 7, 8, 10, artikel 9, artikel 10 lid 1 en 5, artikel 17, artikel 25b (m.u.v. lid 4), artikel 29 (m.u.v. lid 4a), artikel 30 lid 1, artikel 35b, artikel 41b, artikel 70b en artikel 92.

 • 6. De van toepassing zijnde cao-bepalingen als bedoeld onder lid 2 tot en met 5 van dit artikel, worden nader uitgewerkt en verbijzonderd in bijlage 15 van deze cao.

 • 7. Onder vakkracht in bouwplaatsfuncties wordt in dit artikel verstaan de uitzendwerknemer die:

  • a. ingevolge een beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO) een opleiding volgt als bedoeld in artikel 28 lid 3;

  • b. in het bezit is van een diploma of praktijkcertificaat van een opleiding als bedoeld in artikel 28 lid 3;

  • c. als vakvolwassene een beroepsopleiding in de bouw volgt of;

  • d. binnen een periode van twee jaar in totaal twaalf maanden bouwwerkzaamheden in de zin van de Cao voor de Bouwnijverheid heeft verricht (direct voorafgaande aan de aanvang van de uitzendarbeid of – zodra dit het geval is – gedurende het verrichten van de uitzendarbeid in de bouw).

 • 8. Onder vakkracht in UTA-functies wordt in dit artikel verstaan de uitzendwerknemer die:

  • a. in het bezit is van een diploma op ten minste niveau 2 van de beroepsopleidende leerweg (BOL) in een bouwtechnische richting; of

  • b. binnen een periode van twee jaar in totaal twaalf maanden UTA-werkzaamheden in de zin van de Cao voor de Bouwnijverheid heeft verricht (direct voorafgaande aan de aanvang van de uitzendarbeid of – zodra dit het geval is – gedurende het verrichten van de uitzendarbeid in de bouw).

 • 9. Onder nieuwkomer in bouwplaatsfuncties en nieuwkomer in UTA-functies wordt in dit artikel verstaan de uitzendwerknemer die ter beschikking wordt gesteld aan een onderneming die valt onder de werkingssfeer van deze cao en die niet valt onder de definitieomschrijving van een vakkracht als bedoeld in lid 7, respectievelijk lid 8.

Artikel 92 Buitenlandse werknemers

In overeenstemming met het bepaalde in artikel 88 lid 6 en 7 en met de Wet Arbeidsvoorwaarden Grensoverschrijdende Arbeid (WAGA) zijn verbindend verklaarde bepalingen van deze cao ten aanzien van

 • a. maximale werktijden en minimale rusttijden;

 • b. minimum aantal vakantiedagen, gedurende welke de verplichting van de werkgever om loon te betalen bestaat;

 • c. minimumlonen, daaronder begrepen vergoedingen voor overwerk, en daaronder niet begrepen aanvullende bedrijfs(tak)pensioenregelingen;

 • d. voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers;

 • e. gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk;

 • f. beschermende maatregelen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van zwangere of pas bevallen vrouwen, kinderen en jongeren;

 • g. gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede andere bepalingen inzake niet-discriminatie,

ook van toepassing op de ter beschikking gestelde werknemer, die tijdelijk in Nederland arbeid verricht en wiens arbeidsovereenkomst wordt beheerst door een ander dan het Nederlandse recht (zie ook bijlage 16). Onder ter beschikking gestelde werknemer wordt in dit verband verstaan iedere werknemer die gedurende een bepaalde periode werkt in Nederland, dat niet het land is waar die werknemer gewoonlijk werkt.

Artikel 93 Werken in het buitenland (bouwplaatswerknemers)

In afwijking van artikel 88 lid 6 kan de cao op basis van vrijwilligheid van toepassing blijven gedurende de periode dat werkzaamheden van tijdelijke aard in het buitenland plaatsvinden. Voorwaarde is dat de Nederlandse sociale verzekeringswetten van toepassing zijn gebleven.

Artikel 94 Werken in België (bouwplaatswerknemers)

In afwijking van artikel 88 lid 6 zijn de bepalingen van deze cao van toepassing op in Nederland gevestigde werknemers die in dienst van een Nederlandse werkgever tijdelijk in België werken. Voor zover een algemeen verbindend verklaarde cao of wet van toepassing is in België, geldt deze hierbij als minimum. Nederlandse werknemers die in België werkzaam zijn ontvangen een toeslag van 9% berekend over het garantieloon A van tabel 1 van bijlage 7a. De werkzaamheden worden als tijdelijk beschouwd zolang de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving van toepassing is.

Artikel 95 Werken in Duitsland of Frankrijk (bouwplaatswerknemers)

 • 1. In afwijking van artikel 88 lid 6 zijn de bepalingen van deze cao voor zover het betreft het Tijdspaarfonds van toepassing op in Nederland gevestigde werknemers die in dienst van een Nederlandse werkgever tijdelijk in Duitsland of Frankrijk werken. De werkzaamheden worden als tijdelijk beschouwd zolang de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving van toepassing is.

 • 2. Vanaf 1 januari 2009 vervalt lid 1 voor zover het tijdelijk werken in Duitsland betreft en de werkgever verplicht afdraagt aan de Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK) geadministreerd door SOKA-Bau in Wiesbaden.

  Het inkomensverschil voor de werknemer dat door de toepassing van ULAK in plaats van deelname aan het Tijdspaarfonds kan ontstaan, wordt door de werkgever per loonperiode door middel van een bruto loontoeslag (ULAK toeslag) gecompenseerd op een zodanige wijze dat minimaal het netto loonbedrag per loonperiode gelijk blijft aan het netto loon als ware sprake van deelname aan het Tijdspaarfonds door de werknemer. Bedoelde loontoeslag maakt geen deel uit van het vast overeengekomen loon.

Artikel 96a Onderaanneming

De werkgever is verplicht erop toe te zien dat de bepalingen uit deze cao worden nageleefd ten aanzien van alle individuele arbeidsovereenkomsten waarop deze cao betrekking heeft. De werkgever dient bij inschakeling van zelfstandige ondernemers hierover een afspraak te maken in de onderaannemingsovereenkomst.

Artikel 96b Inleen uitzendkrachten

 • 1. Met ingang van 1 januari 2010 zal bij de inleen van uitzendkrachten van in Nederland en in het buitenland gevestigde uitzendbureaus, alleen nog gebruik mogen worden gemaakt van gecertificeerde uitzendbureaus in het Register Normering Arbeid.1

 • 2. Dit artikel is niet van toepassing in geval van (collegiaal) in- en uitlenen door bouwbedrijven of opleidingsbedrijven, alsmede ingeval uitzendbureaus een onderdeel uitmaken van bouwbedrijven of opleidingsbedrijven.

Artikel 97 Werkingssfeeronderzoeken

 • 1. Het Technisch Bureau Bouwnijverheid stelt namens partijen werkingssfeeronderzoeken in. Een melding wordt schriftelijk ingediend bij het Technisch Bureau Bouwnijverheid (Postbus 1128, 3840 BC, Harderwijk).

Artikel 98 Geschillen

 • 1. Onder ‘geschillen’ wordt verstaan geschillen tussen werkgever en werknemer over de toepassing van een of meer bepalingen van de Cao voor de Bouwnijverheid en de Cao Bedrijfstakeigen Regelingen voor de Bouwnijverheid.

 • 2. Een verzoek om een uitspraak te doen in een geschil wordt schriftelijk ingediend bij het Technisch Bureau Bouwnijverheid (Postbus 1128, 3840 BC, Harderwijk).

 • 3. De Commissie Naleving is namens partijen bij de cao beslissingsbevoegd om uitspraken te doen over geschillen die hun oorsprong vinden in de cao.

 • 4. De procedure, bevoegdheden en werkwijze zijn in het reglement Geschillen neergelegd. Dit reglement maakt als bijlage 21 deel uit van deze cao.

Artikel 99 Dispensatieverzoeken

 • 1. Onder ‘dispensatieverzoek’ wordt verstaan een verzoek tot dispensatie van een of meer bepalingen van de Cao voor de Bouwnijverheid en de Cao Bedrijfstakeigen Regelingen voor de Bouwnijverheid.

 • 2. Een dispensatieverzoek wordt schriftelijk ingediend bij het Technisch Bureau Bouwnijverheid (Postbus 1128, 3840 BC, Harderwijk).

 • 3. De Commissie Naleving is namens partijen bij de cao beslissingsbevoegd om uitspraken te doen.

 • 4. De procedure, bevoegdheden en werkwijze zijn in het reglement Dispensatie neergelegd. Dit reglement maakt als bijlage 22 deel uit van deze cao.

Artikel 100 Nalevingonderzoeken

 • 1. De werkgever is gehouden de bepalingen van deze cao na te leven.

 • 2. Onder ‘nalevingonderzoeken’ wordt verstaan onderzoeken naar de vraag of een werkgever de bepalingen van de cao naleeft.

 • 3. Het Technisch Bureau Bouwnijverheid stelt namens partijen bij de cao nalevingonderzoeken in. Een melding wordt schriftelijk ingediend bij het Technisch Bureau Bouwnijverheid (Postbus 1128, 3840 BC, Harderwijk).

 • 4. De werkgever dient te allen tijde mee te werken aan een nalevingonderzoek.

 • 5. De Commissie Naleving is door partijen bij de cao belast met het houden van toezicht op de nalevingonderzoeken en namens partijen beslissingsbevoegd om uitspraken te doen over de nalevingonderzoeken.

 • 6. Wanneer de cao niet wordt nageleefd door de werkgever, kan een schadevergoedingsactie worden ingesteld.

 • 7. De schadevergoeding dient ter dekking van de kosten van het onderzoek, gevoerde procedures en geleden imagoschade.

 • 8. De procedure, bevoegdheden en werkwijze zijn in het reglement Naleving neergelegd. Dit reglement maakt als bijlage 23 deel uit van deze cao.

Artikel 102 Overgangsbepalingen

 • 1. Indien bij het inwerkingtreden van deze cao een onderwerp zowel in de cao is geregeld, als in de onderneming waarop deze cao van toepassing is, treedt de bepaling van deze cao in de plaats van de in de onderneming bestaande regeling, indien en voor zover deze regeling op ondernemingsniveau in voor de werknemer ongunstige zin van de cao-bepaling afwijkt.

 • 2. De werkgever is gerechtigd de in zijn onderneming bestaande regelingen van arbeidsvoorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat de rechtspositie van de werknemer er per saldo niet op achteruit mag gaan.

Bijlagen bij de Cao voor de Bouwnijverheid

BIJLAGE 2A-1 FUNCTIELIJST BOUWPLAATSWERKNEMERS

De indeling van functies in de groepen A tot en met E is gebaseerd op functie-eisen met betrekking tot opleiding, ervaring, veiligheid en gezondheid, belastende fysieke arbeidsomstandigheden, leiding geven en de mate waarin zelfstandig beslissingen genomen moeten worden. Bij het aangaan van een dienstverband dienen werkgever en werknemer gezamenlijk na te gaan wat de aard van de te verrichten werkzaamheden zal zijn. Aan de hand van deze analyse wordt de werknemer ingedeeld in de juiste functie, en de daarbij behorende functiegroep vastgesteld. Wanneer een werknemer een functie vervult die niet in de functielijst voorkomt, kan partijen worden verzocht uitspraak te doen inzake de indeling van deze werknemer.

In afwachting van deze uitspraak wordt de werknemer voorlopig ingedeeld in de functiegroep, waarin naar het oordeel van de werkgever vergelijkbare functies zijn opgenomen (artikel 25a lid 5).

De vermelding van het Romeinse cijfer I, II of III achter de functienaam heeft betrekking op het niveau van de functie in de desbetreffende functiefamilie. Tot een functiefamilie behoren functies uit eenzelfde vakgebied.

De vermelding van het teken * achter de functienaam betekent dat voor de desbetreffende functie een intredekeuring verplicht is, als bedoeld in artikel 3 van de cao.

GROEP A
1. Asfalteerder buisleidingen*

Het aanbrengen van bekledingsmateriaal op buisverbindingen en armaturen alsmede het repareren van beschadiging aan bestaande bekledingen volgens de daarvoor geldende voorschriften.

2. Assistent springmeester*

Het onder verantwoordelijkheid en toezicht van de springmeester verrichten van alle voorkomende springwerkzaamheden. De werknemer die deze functie vervult moet ten minste 18 jaar zijn en voldoende op de hoogte zijn van de gevaren die aan het werken met springstof en ontstekingsmiddelen zijn verbonden.

3. Bakschipper*

Het verrichten van alle werkzaamheden verband houdende met het varen op en verankeren van gesleepte bakken en dekschuiten.

4. Bediener van een portaal- of loopkatkraan*

Het door middel van knoppen op een bedieningspaneel bedienen van een eenvoudige portaal- of loopkatkraan.

5. Bouwvakhelper*

Het verrichten van eenvoudige werkzaamheden in de sectoren burger-, utiliteits-, grond-, water-, spoor- en wegenbouw, waarvoor geen speciale kennis is vereist.

Toelichting

Onder de benaming ‘bouwvakhelper’ zijn de volgende functies welke in de voorgaande cao’s afzonderlijk in de functielijst waren opgenomen bijeengebracht, te weten:

Afkorter

Laboratoriumbediende

Afplakker

Lierdrijver

Afplakker asfalteerder

Machinehulp

Baggeraar

Machineman

Bediende algemene dienst

Magazijnbediende II

Betonafwerker II

Molenhulp Betonboorder/-zager

Betonwerker-opperman

Olie-cementspuiter

Bouwvakhelper

Olieman

Bouwvaksjouwer

Opruimer

Corveeër

Palentransporteur

Elementenstapelaar

Schijfschuurder

Elementenwerker

Sjouwer

Grondwerker

Sjouwerman

Grondwerker-stortarbeider

Smalspoorlegger

Handlanger

Specialist-rachelaar

Helper

Specialist-vloerder

Hulparbeider

Spoorwerker

Hulparbeider bij de betonmolen

Steenbikker

Hulpheier

Stelleur-aluminiumgevels

Hulpkabelwerker

Stoker II

Hulpmolenbaas

Transportarbeider

Hulpmonteur-systeembouw

Transportwerker

Hulpopsluiter

Voegwerker

Hulpriool- en drainagewerker

Wegenbouwhelper

Hulpstraler

IJzervlechter

Hulpvlechter

Zandpalenwerker

Hulpijzervlechter

 

Klipsenman

 

Koppensneller

 
6. Buisleidingenlegger III*

Het onder leiding van de buisleidingenlegger I verrichten van werkzaamheden verband houdend met het leggen, verbinden en repareren van ondergrondse buisleidingen.

7. Heier II*

Het behulpzaam zijn bij het opstellen, verplaatsen, bedrijfsklaar houden, strijken en vervoeren van de stelling alsmede het behulpzaam zijn bij het verrichten van diverse werkzaamheden bij en onder de heistelling.

8. Kabelwerker*

Het verrichten van alle werkzaamheden verbonden aan het leggen en afdichten van kabels of het aanbrengen van bovengrondse kabels.

9. Leerling machinist hei-installatie of funderingsinstallatie*

Het behulpzaam zijn bij werkzaamheden van de machinist van een hei-installatie of funderingsinstallatie zoals bijvoorbeeld schroef- en boorpalenstelling, groutankermachine enzovoorts.

10. Magazijnbediende*

Het beheren van een eenvoudig magazijn op een object of het behulpzaam zijn van de magazijnmeester met het opbergen en uitgeven van magazijnartikelen, het verrichten van eenvoudige reparaties aan gereedschappen.

11. Monteur bronbemalingsinstallaties III*

Het onder leiding van de monteur bronbemalingsinstallaties I installeren en na gebruik wederom verwijderen van bronbemalingsinstallaties en het verrichten van hiervoor noodzakelijke bijkomende werkzaamheden.

12. Sondeerassistent II*

Het assisteren bij het opstellen en bedienen van apparatuur voor het uitvoeren van technisch bodemonderzoek.

13. Vorkheftruckbestuurder*

Het bedienen van een vorkheftruck en het verrichten van het dagelijks onderhoud daaraan.

14. Wegmarkeerder III*

Het verrichten van eenvoudige hulpwerkzaamheden, waarvoor geen speciale kennis vereist is, rond het aanbrengen van alle voorkomende markeringswerkzaamheden.

GROEP B
15. Asfaltafwerker*

Het verrichten van alle werkzaamheden bij het lossen, spreiden en profileren van asfaltspecie bij de aanleg van verhardingen ten behoeve van wegen, taluds en dijken en de goede afwerking daarvan. Hiervoor is minimaal drie jaar ervaring vereist.

16. Assistent bankwerker lasser*

Het verrichten van las- en/of bank- en/of smeedwerkzaamheden alsmede het assisteren bij constructiewerkzaamheden.

17. Bediener van een betonmenginstallatie*

Het mengen van grondstoffen voor de diverse betonsamenstellingen in de juiste verhoudingen met behulp van eenvoudig te transporteren betonmenginstallatie en het verrichten van het dagelijks onderhoud daaraan.

18. Betonboorder III*

Het onder begeleiding verrichten van bij het betonboren en sleuvenzagen voorkomende eenvoudige werkzaamheden met standaard boorlengtes.

19. Betonwerker II*

Het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden bij de fabricage van betonelementen, het afwerken van betonconstructies inclusief het aanbrengen van slijtlagen, alsmede het verrichten van technisch niet ingewikkelde reparaties aan deze constructies en elementen.

20. Boorassistent*

Het assisteren bij het bedienen van boorinstallaties voor het uitvoeren van grondboringen en het maken van pompputten dan wel het bedienen van boorinstallaties voor het uitvoeren van technisch niet ingewikkelde grondboringen en pompputten.

21. Buisleidingenlegger II*

Het verrichten van werkzaamheden verband houdende met het leggen en verbinden van hoofd- en dienstleidingen alsmede het verrichten van reparatie aan al of niet onder druk staande leidingen, een en ander met uitzondering van autogenisch en elektrisch laswerk.

22. Buizensteller*

Het op juiste hoogte, onderlinge afstand en in de juiste richting stellen van buizen.

23. Chauffeur III*

In het bezit van wettelijk rijbewijs. Het vervoeren van goederen en materieel met een auto of vrachtauto waarvan het ledig gewicht, vermeerderd met het laadvermogen niet meer bedraagt dan 7500 kg. Werkt mee aan het laden en lossen en is verantwoordelijk voor een juiste belading. Heft kleine storingen op en verricht het dagelijks onderhoud aan dit voertuig overeenkomstig de bedrijfsinstructies.

24. Dakdekker II*

Het volgens aanwijzingen zelfstandig uitvoeren van de meest voorkomende dakdekkerswerkzaamheden, ongeacht het soort bedekking.

25. Palenboorder/Funderingswerker II*

Het onder toezicht en conform aanwijzingen uitvoeren van werkzaamheden welke betrekking hebben op het boren en vullen van palen en op funderingstechnieken, anders dan heien. Hieronder begrepen werkzaamheden verband houdende met diepwanden, groutankers, grout-ankerpalen, verdichten en schroef- en boorpalen etcetera.

26. Gevelbekleder lasser (aluminiumgevels)*

Het verrichten van alle werkzaamheden verband houdende met de maatvoering en het uitrichten van al het aluminiumwerk in gevels en dergelijke.

27. Grondwerker wegenbouw*

Het verrichten van alle voorkomende grondwerkzaamheden, alsmede het afwerken van bermen, taluds en aardebanen, waarvoor minimaal twee jaar ervaring in de sector wegenbouw is vereist.

28. Heier I*

Het verrichten van onderhoud en controle op onderdelen in de top van de heistelling. Het opstellen van de stelling compleet met hei- of trilblok, het plaatsen van de heibuis, paal of damwand op de juiste plaats. Bij geheide in de grond gevormde palen, het vullen van de heibuis met betonspecie, het afhangen van de wapening en het gereed maken voor het trekken van de heibuis.

29. Isoleerder*

Het zelfstandig verrichten van isolatiewerkzaamheden aan bestaande gebouwen door het mechanisch inbrengen van vulstoffen in spouwmuren. Het onderhouden van de voor deze werkzaamheden benodigde apparatuur en gereedschappen.

30. Kabellasser II*

Het maken van diverse kabelverbindingen en het waterdicht maken van deze verbindingen.

31. Kitter*

Het in het werk aanbrengen van de juiste kitten en primers op diverse ondergronden.

32. Kozijnmonteur*

Het plaatsen, richten, vastzetten en afdichten van kozijnen in gevelelementen.

33. Kraanbestuurder*

Het zelfstandig verrichten van werkzaamheden verband houdende met het bedienen van een eenvoudige bouwkraan, waarvoor geen bewijs van deskundigheid of speciale vakkennis is vereist, alsmede het verrichten van onderhoudswerkzaamheden.

34. Machinaal houtbewerker bouwplaats*

Het verrichten van eenvoudige houtbewerkingen op de bouwplaats.

35. Machinist eenvoudig bedienbaar materieel*

Het verrichten van alle werkzaamheden verband houdende met het bedienen en het dagelijks onderhoud van motorisch aangedreven en/of voortbewogen eenvoudig bedienbaar materieel, waarvoor door opleiding en ervaring geen bijzondere vakopleiding vereist is, zoals eenvoudig bedienbare graafmachines, handtrilwalsen, smalspoorlocomotieven enzovoorts.

36. Machinist ketelhuis*

Het bedienen en bedrijfsklaar houden van de fabrieksketelhuisinstallatie en het verrichten van eenvoudige reparaties.

37. Machinist verdichtingen*

Het bedienen en onderhouden van de verdichtingsinstallatie en de daarbij behorende mobiele hijsinrichting.

38. Malleninstallateur*

Het monteren en demonteren van mallen met daarbij behorende werkzaamheden.

39. Matroos motordrijver*

Het assisteren bij het varen met sleepboten of andere door motorkracht voortbewogen schepen, voor zover deze vaartuigen een waterverplaatsing van meer dan 25 ton hebben; het smeren van motoren, lieren en pompen en het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan genoemde vaartuigen zowel aan dek als in de machinekamer overeenkomstig de bedrijfsinstructies.

40. Mechanisch stamper*

Het op dichtheid stampen van opgevulde sleuven tot op de juiste hoogte met behulp van een mechanische stamper, alsmede het zelfstandig verrichten van het dagelijks onderhoud en het uitvoeren van kleine reparaties aan de stamper.

41. Metselaar II*

Het op aanwijzing van een vakman verrichten van eenvoudig schoon metselwerk. Het zelfstandig verrichten van vuil metselwerk, voeg- en raapwerk.

42. Molenbaas*

Het verrichten van alle werkzaamheden verbonden aan het installeren en bedienen van een betonmolen alsmede het dagelijks onderhoud.

43. Monteur bronbemalingsinstallaties II*

Het al dan niet aan de hand van tekeningen zelfstandig installeren van technisch niet ingewikkelde bronbemalingen.

44. Opperman*

Het verrichten van alle werkzaamheden verbonden aan het mengen van grondstoffen voor het verkrijgen van metselspecie in de juiste verhoudingen met behulp van een eenvoudig te transporteren en te bedienen metselspeciemenginstallatie en het verrichten van het dagelijks onderhoud daarvan. Het aanvoeren van metselspecie en stenen ten behoeve van metselwerkzaamheden op de bouwplaats. Het eventueel verlenen van hand- en spandiensten op de bouwplaats.

45. Opperman bestratingen*

Het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden verband houdende met bestratingswerkzaamheden, zoals het grondwerk en het aanvoeren van stenen, blokken en trottoirbanden.

Voor zover de werknemer prestatietoeslag als bedoeld in artikel 33 lid 1 en lid 2 ontvangt zal deze worden verlaagd met een bedrag respectievelijk percentage corresponderend met de uit de onderhavige plaatsing in functiegroep B voortvloeiende verhoging van het garantieloon. Artikel 33 lid 4 is op deze verhoging van het garantieloon niet van toepassing.

46. Opperman-steigermaker*

Het maken van normale steigers, het maken van specie en het zorgen voor de materiaalvoorziening ten behoeve van metselaars.

47. Schilder II*

Het verrichten van eenvoudige schilderswerkzaamheden en het verlenen van hulp bij de uitvoering van minder eenvoudige schilderswerkzaamheden of het ontroesten (bikken en grit-stralen), meniën, gronden en afschilderen van constructies, werktuigen en materieel.

48. Sloper II*

Het onder toezicht van sloper I verrichten van alle voorkomende sloopwerkzaamheden en het behulpzaam zijn bij het onderhouden van machines en gereedschappen.

49. Sondeerassistent I*

Het zelfstandig maken van technisch niet ingewikkelde sonderingen en proefboringen, alsmede het assisteren bij gecompliceerde sonderingen en proefboringen.

50. Spanmonteur*

Het verrichten van alle werkzaamheden verband houdende met het voor- en naspannen van kabels ten behoeve van betonconstructies.

51. Spoorlegger-wisselbouwer II*

Het onder leiding leggen, bouwen, opbreken en onderhouden van normaalspoor en wissels.

52. Springmeester II*

Het voorbereiden en met behulp van springstoffen uitvoeren van sloopwerk aan bouwwerken of delen daarvan alsmede het verzorgen van aanvoer, opslag, gebruik en afvoer van de voor deze springwerken geëigende materialen en apparatuur. Een en ander met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke voorschriften. Om deze functie te mogen vervullen moet de werknemer ten minste 21 jaar oud en in het bezit van het door de Arbeidsinspectie erkende basisdiploma springmeester zijn.

53. Stelleur II*

Het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden bij het aanvoeren, stellen en monteren van elementen op de bouwplaats en het assisteren van de stelleur I.

54. Straatmaker II*

Het verrichten van alle voorkomende eenvoudige bestratingswerkzaamheden.

55. Tegelzetter II*

Het onder begeleiding verrichten van bij het tegelzetten voorkomende eenvoudige werkzaamheden.

56. Timmerman II*

Het aan de hand van tekeningen en op aanwijzingen van een vakman maken en stellen van de meest voorkomende bekistingen en verrichten van technisch niet ingewikkelde stel- en timmerwerkzaamheden.

57. Transportwerker*

Het verrichten van alle werkzaamheden verband houdende met het laden, lossen, opslaan en transporteren van elementen en materialen en de regeling daarvan.

58. Voeger*

Het met handgereedschap of mechanische hulpmiddelen verrichten van alle voorkomend voegwerk en de daarbij behorende werkzaamheden.

59. Wegmarkeerder II*

Het onder leiding van een wegmarkeerder I met behulp van mechanische hulpmiddelen aanbrengen van wegmarkeringen zoals verkeersstrepen en figuraties. Het behulpzaam zijn bij alle noodzakelijke werkzaamheden, zoals het uitzetten van markeringen, het plaatsen en in stand houden van wegafzettingen, het aanbrengen van verkeerspunaises en voorgevormde plakstrepen, het afstrooien met parels en/of krijt van wegmarkeringen.

60. IJzervlechter II*

Het verrichten van buig- en ijzervlechtwerkzaamheden en het behulpzaam zijn bij het in het werk brengen van het vlechtwerk.

GROEP C
61. Betonboorder II*

Het zelfstandig verrichten van bij het betonboren voorkomende werkzaamheden, met onbeperkte boorlengtes alsmede het zagen in vloeren en het plaatsen van ankers met standaard zettingsdieptes.

62. Betonwerker I*

Het zelfstandig verrichten van alle werkzaamheden verband houdende met het boren, zagen, injecteren dan wel repareren van beton, alsmede het bedienen en onderhouden van de voor deze werkzaamheden benodigde machines en gereedschappen.

63. Betonspuiter*

Het zelfstandig hanteren van hogedrukpistool, kruipslang/lans en dergelijke van een hogedrukinstallatie.

64. Boormeester II*

Het met behulp van boorinstallaties zelfstandig maken van grondboringen en het in samenhang met de doorboorde aardlagen afwerken hiervan tot pompput.

65. Chauffeur II*

In bezit van wettelijk rijbewijs en bewijs van vakbekwaamheid ingevolge Rijtijdenbesluit 1977 tenzij daarvoor dispensatie is verleend. Heeft minimaal 2 jaar ervaring. Voert normale transporten uit met behulp van alle soorten vrachtauto’s (inclusief vrachtautocombinaties en dergelijke). Werkt mee aan het laden, lossen en is verantwoordelijk voor de belading. Heft kleine storingen op en verricht het dagelijks onderhoud aan de vrachtauto, overeenkomstig de bedrijfsinstructies.

66. Dakdekker I*

Het zelfstandig verrichten van alle bij het dakdekken voorkomende werkzaamheden en zonodig geven van instructies aan dakdekker II.

67. Elektromonteur II*

Het assisteren bij of onder toezicht verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de aanleg, het onderhoud en het herstel van elektrische geleidingen, alsmede het opheffen van eenvoudig te lokaliseren storingen aan elektrische apparatuur.

68. Kabellasser I*

Het zelfstandig verrichten van alle werkzaamheden, verband houdende met het maken van kabelverbindingen, zoals het monteren en ombouwen van aansluitingen voor hoog- en laagspanning, telefoon en centrale antenne-inrichtingen. Hiervoor is op basis van opleiding en/of ervaring een bijzondere vakbekwaamheid vereist.

69. Lasser buisleidingen*

Het verrichten van alle voorkomende laswerkzaamheden aan buisleidingen, zowel boven als ondergronds.

70. Machinaal metaalbewerker II*

Het op aanwijzing, zonodig volgens tekening vervaardigen van machineonderdelen met behulp van metaalbewerkingsmachines (zoals draaibank, freesmachine, sterkarmschaafbank, radiaalboormachine) enzovoorts.

71. Machinemonteur II*

Het opheffen van eenvoudig te lokaliseren storingen bij de in het bouwbedrijf in gebruik zijnde machines en/of voertuigen en het assisteren en onder toezicht verrichten van reparatie- en revisiewerkzaamheden daaraan.

72. Machinist kleine hei-installatie of funderingsinstallatie*

Het verrichten van alle werkzaamheden verband houdende met het bedienen en dagelijks onderhouden van kleine hei-installaties niet werkend met een valblok, waarvan de capaciteit niet meer bedraagt dan 35 kNm (3,50 tonmeter), of het verrichten van alle werkzaamheden verband houdende met het dagelijks bedienen en onderhouden van kleine funderingsinstallaties zoals bijvoorbeeld schroef- en boorpalenstelling, groutankermachine, enzovoorts.

73. Machinist kettingsleuvengraafmachine*

Het op juiste diepte en in de juiste richting machinaal graven van sleuven voor kabels en buizen, alsmede het zelfstandig verrichten van dagelijks onderhoud en het uitvoeren van kleine reparaties aan de sleuvengraver.

74. Monteur steigers II*

Met inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschriften en bedrijfsinstructies, het aan de hand van tekeningen of volgens aanwijzingen zelfstandig uitvoeren van een technisch niet ingewikkelde steigerconstructie, alsmede het onder leiding uitvoeren van alle soorten steiger- en ondersteuningsconstructies op iedere voorkomende hoogte (zie bijlage 2a-2).

75. Palenboorder/Funderingswerker I*

Het verrichten van alle werkzaamheden verband houdende met het boren en vullen van palen en met funderingstechnieken.

76. Remmingwerker*

Het maken, afwerken en repareren van remmingwerken.

77. Rijswerker*

Het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden voor het maken van rijsbeslag en zinkwerken.

78. Sloper I*

Het verrichten van alle voorkomende sloopwerkzaamheden met inbegrip van het zagen, boren en branden en het onderhouden van de voor deze werkzaamheden benodigde machines en gereedschappen.

79. Sondeermeester II*

Het zelfstandig maken van sonderingen en de proefboringen en het vastleggen van de verzamelde gegevens.

80. Spoorlegger-wisselbouwer I*

Het zelfstandig leggen, vernieuwen, opbreken, onderhouden en repareren van sporen en wissels.

81. Stelleur I*

Het stellen en monteren van elementen op de bouwplaats, het zorgen voor de juiste maatvoering en het geven van aanwijzingen aan assistenten.

82. Stortbaas (natte stort)*

Het meewerken aan alle werkzaamheden welke voorkomen op het natte stort en het houden van toezicht op de werknemers die hem daarbij assisteren, alsmede het aflezen van de hoogte van het stort met behulp van een waterpastoestel.

83. Vakman GWW*

Het in de sector grond-, water-, spoor- en wegenbouw verrichten van minder eenvoudige werkzaamheden zoals: aan de hand van tekeningen of op aanwijzing uitzetten naar richting en hoogte van onder andere rioleringen, verhardingen en grondwerken; inritsen, afwerken en bekleden van taluds; leggen van rioolbuizen en het stellen van duikerelementen; zelfstandig repareren van wegen; op juiste diepte en afschot brengen van sleufbodems; dichten van sleuven; stellen van stalen bekistingsrails; snoeien van bomen; bedienen van hulpwerktuigen en het verrichten van kleine reparaties daaraan.

84. Wegmarkeerder I*

Het zelfstandig – zonodig aan de hand van tekeningen – uitzetten en met behulp van mechanische hulpmiddelen aanbrengen van wegmarkeringen zoals verkeersstrepen en figuraties. Het treffen van alle noodzakelijke verkeersmaatregelen. Het verrichten van onderhoudswerk en het verhelpen van kleine storingen aan de mechanische hulpmiddelen. Het geven van leiding aan de bij de werkzaamheden betrokken werknemers en het bijhouden van de werkadministratie (productieopnamen en dergelijke).

GROEP D
85. All-round lasser buisleidingen*

Het zelfstandig verrichten van alle laswerkzaamheden onder strenge keur aan hogedrukleidingen zowel boven- als ondergronds.

86. Balkman*

Het bedienen van de verwarmde strijkbalk op een asfaltafwerkmachine bij het spreiden, profileren en afwerken van asfalt. Het in voorkomende gevallen vervangen van de machinist groot materieel. Voor deze functie is op basis van opleiding en/of ervaring een bijzondere vakbekwaamheid vereist.

87. Bankwerker/lasser*

Het zelfstandig verrichten – zonodig aan de hand van tekeningen – van alle voorkomende las- en/of bank- en/of constructiewerkzaamheden.

88. Betonboorder specialist I*

Het zelfstandig verrichten van bij het betonboren voorkomende werkzaamheden, met onbeperkte boorlengtes en diameters alsmede het zagen in vloeren en wanden en het plaatsen van ankers met alle zettingsdieptes.

89. Boormeester I*

Het met behulp van boorinstallaties zelfstandig maken van grondboringen, volgens meerdere gebruikelijke boorsystemen al of niet met toepassing van boorspoelingen en het in samenhang met de doorboorde aardlagen afwerken hiervan tot pompput.

90. Boormeester palen*

Het volgens tekening en/of aanwijzing verrichten van alle voorkomende werkzaamheden, zoals het construeren en aanbrengen van de verankering en belasting, het opstellen en bedienen van de vijzel(s), het uitpulsen van de paalkoker, het slaan van de betonnen voet en het vullen van de paal met betonspecie.

91. Buisleidingenlegger I*

Het zelfstandig verrichten van alle werkzaamheden verband houdende met leggen, verbinden en repareren van leidingen (uitgezonderd laswerk), waarbij tevens leiding wordt gegeven aan andere daarbij betrokken werknemers en de bijbehorende administratie wordt verricht.

92. Chauffeur I*

In het bezit van wettelijk rijbewijs en bewijs van vakbekwaamheid ingevolge Rijtijdenbesluit 1977 tenzij daarvoor dispensatie is verleend. Heeft minimaal 5 jaar ervaring overeenkomend met de functie van chauffeur. Voert met alle soorten vrachtauto’s (inclusief vrachtautocombinaties en dergelijke) speciale transporten uit zoals van groot materieel/materiaal, van verontreinigde grond en andere vracht, alsmede zonodig normale transporten. Werkt mee aan het laden en lossen en is verantwoordelijk voor de lading. Heft kleine storingen op en verricht het dagelijks onderhoud aan de vrachtauto, overeenkomstig de bedrijfsinstructies.

93. Dakloodgieter*

Het zelfstandig verrichten van alle bij het dakdekken voorkomende loodgieterswerkzaamheden, waaronder het aanbrengen van zinken daken en goten en HWA-afvoeren.

94. Elektromonteur I*

In het bezit van het diploma sterkstroom uitgereikt door VEV. Het zelfstandig aan de hand van schema’s en/of tekeningen installeren, onderhouden en repareren van elektrische installaties en apparaten.

95. Machinist Torenkranen*

Het zelfstandig verrichten van werkzaamheden verband houdende met het bedienen van een bouwkraan, alsmede het opsporen en opheffen van storingen, het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en eenvoudige reparaties, overeenkomstig de bedrijfsinstructies. Het wettelijk voorgeschreven bewijs van deskundigheid is vereist.

96. Machinaal metaalbewerker I*

Het zelfstandig, eventueel volgens tekening, vervaardigen van machine-onderdelen of constructies met behulp van de gebruikelijke metaalbewerkingsmachines. Zonodig het reviseren/repareren van machines of repareren van constructies.

97. Machinemonteur I*

Het opsporen en opheffen van alle voorkomende storingen bij de in het bouwbedrijf in gebruik zijnde machines en/of voertuigen alsmede het verrichten van reparatie- en revisiewerkzaamheden daaraan. Geeft in voorkomende gevallen leiding aan de werkzaamheden van de machinemonteur II.

98. Machinist wegenbouw-, grondverzet-, graaf- en spoorwegbouwmachines*

Het zelfstandig verrichten van alle werkzaamheden verband houdende met het bedienen en dagelijks onderhoud van wegenbouw-, grondverzet-, graaf- en spoorwegbouwmachines waarvoor op basis van opleiding en/of ervaring een bijzondere vakbekwaamheid is vereist. Ook het verrichten van sloop en/of opruimwerkzaamheden met behulp van deze machines valt hieronder.

99. Machinist mobiele hei-installatie of funderinginstallatie*

Het zelfstandig verrichten van alle werkzaamheden verband houdende met het bedienen en onderhouden van hei-installaties, niet werkende met een valblok, of funderingsinstallaties (zoals bijvoorbeeld schroefpalen- en boorpalenstelling, enzovoorts) waarvoor op basis van opleiding en/of ervaring een bijzondere vakbekwaamheid is vereist.

NB: Indien tevens gefungeerd wordt als heibaas, dan is de beloning conform die van de heibaas.

100. Machinist mobiele kraan*

Het zelfstandig verrichten van alle werkzaamheden verband houdende met het bedienen en onderhouden van een mobiele kraan. Hiervoor is op basis van opleiding en/of ervaring een bijzondere vakbekwaamheid vereist. Het lokaliseren van storingen en het verrichten van kleine reparaties aan de machine zelf, de motor en de hydraulische pneumatische en elektrische systemen overeenkomstig de bedrijfsinstructie. Het in alle situaties kunnen beoordelen van de juiste en veilige opstelling van de kraan. Het rijden met de kraan over de openbare weg.

101. Menger*

Het zelfstandig verrichten van alle technische en toezichthoudende werkzaamheden verband houdende met het bedienen van een menginstallatie van een betoncentrale of asfaltcentrale.

102. Metselaar I*

Het zelfstandig verrichten en repareren van alle soorten metselwerk, voegwerk en eenvoudig raapwerk; het leggen of herstellen van rioleringen alsmede herstellen of vernieuwen van tegelvloeren, wanden of pannendaken.

103. Modelmaker/mallenbouwer*

Het aan de hand van tekeningen zelfstandig verrichten van alle voorkomende werkzaamheden verbonden aan de nieuw- en verbouw, onderhoud en reparatie, van mallen respectievelijk maltafels en/of lijsten ten behoeve van de fabrieksmatige productie van elementen voor de industriële bouw. De betrokken werknemer is daarbij verantwoordelijk voor een exacte maatvoering.

104. Monteur bronbemalingsinstallaties I*

Het zelfstandig installeren en boren van alle voorkomende bronbemalingen, alsmede het leidinggeven aan andere daarbij betrokken werknemers en het verrichten van administratieve werkzaamheden.

105. Monteur steigers I*

Met inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschriften en bedrijfsinstructies, het aan de hand van tekeningen of volgens aanwijzingen zelfstandig maken van alle voorkomende steiger- en ondersteuningsconstructies op iedere voorkomende hoogte, alsmede het leidinggeven aan ten hoogste 3 monteurs steigers II (zie bijlage 2a-2).

106. Ovenbouwer*

Het metselen van of het verrichten van reparaties aan industrie- en andere ovens, alsmede het uitmetselen van industrieschoorstenen en ketelaanlagen.

107. Schilder I*

Het verrichten van alle voorkomende schilderswerkzaamheden, decoratieschilderen en letterzetten, waarbij eventueel mechanische hulpmiddelen kunnen worden gebruikt.

108. Schipper*

Het varen met een door motorkracht voortgedreven schip of sleepboot met een waterverplaatsing van meer dan 25 ton. Houdt toezicht op en draagt zorg voor de juiste belading en heeft kennis van de vaarreglementen.

109. Sondeermeester I*

Het zelfstandig verrichten van technisch bodemonderzoek met behulp van alle voorkomende apparatuur, alsmede het inmeten en waterpassen van sondeer- en boorlocaties.

110. Springmeester I*

Het zelfstandig voorbereiden en verrichten van sloopwerk met behulp van springstoffen aan bouwwerken. Het verzorgen van aanvoer, opslag, gebruik en afvoer van de hiervoor benodigde materialen en apparatuur. Dient op de hoogte te zijn van de hiervoor geldende wettelijke voorschriften en dient deze in acht te nemen. Voor deze functie is het bezit van het diploma springmeester met aantekening ‘Gebouwen en hoge bouwwerken’ en ‘onder water’ vereist en geldt een minimum leeftijd van 21 jaar.

111. Steenzetter*

Het volgens voorschriften verrichten van alle voorkomende steenzetterswerkzaamheden.

112. Straatmaker I*

Het zelfstandig verrichten van alle voorkomende bestratingswerkzaamheden. Voor deze functie is op basis van opleiding en/of ervaring een bijzondere vakbekwaamheid vereist.

113. Tegelzetter I*

Het zelfstandig verrichten van alle bij het tegelzetten voorkomende specialistische werkzaamheden.

114. Timmerman I*

Het aan de hand van tekeningen zelfstandig maken en stellen van alle voorkomende bekistingen en het zelfstandig verrichten van alle voorkomende stel- en timmerwerkzaamheden zowel in de nieuwbouw, vernieuwings-, als onderhoudssector.

115. Werkplaatstimmerman*

Het in een timmerwerkplaats aan de hand van tekeningen zelfstandig verrichten van alle voorkomende werkzaamheden met of zonder machines.

116. IJzervlechter I*

Het aan de hand van tekeningen zelfstandig verrichten van alle voorkomende buig-, knip- en vlechtwerkzaamheden, maatvoering en het maken van buigstaten.

GROEP E
117. Funderingsspecialist

Medewerker belast met de dagelijkse leiding van werkzaamheden op het gebied van alle typen funderingen, anders dan heien, hetzij op een klein object of onderdeel van een groot object. Verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van het werk overeenkomstig aanwijzingen en/of voorschriften en/of tekeningen of andere gegevens en voor juist gebruik en dagelijks onderhoud van voor de toe te passen techniek geëigend materieel. Houdt werkadministratie bij en onderhoudt werkcontacten met opdrachtgevers en eigen bedrijfsleiding.

118. Heibaas*

Werkt mee en geeft leiding aan een ploeg belast met heiwerk of het aanbrengen van in de grond gevormde palen. Het opstellen en verplaatsen, strijken en vervoeren van de stelling. Deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd met heistelling met trilblok, mechanische heiblokinstallatie (met trekhamer of mechanisch trekblok) of drijvende hei-installaties met een capaciteit boven 500 k p/m.

119. Hoofdboormeester diepboringen*

Het met behulp van boorinstallaties zelfstandig maken van grondboringen naar grote diepte, volgens gebruikelijke boorsystemen en het afwerken van de doorboorde aardlagen tot pompput. Voor deze functie is op basis van opleiding en/of ervaring een bijzondere vakbekwaamheid vereist.

120. Machinemonteur specialist*

Het zelfstandig opsporen en opheffen van alle voorkomende storingen bij de in het bouwbedrijf in gebruik zijnde machines en/of voertuigen, alsmede het zelfstandig verrichten van reparatie- en revisiewerkzaamheden daaraan. Eventueel toezicht houden op, of leiding geven aan werkzaamheden van machinemonteur I en/of machinemonteur II. Voor deze functie is het bezit van het diploma ‘machinemonteur GWSW’ verplicht.

121. Machinist met diploma*

De in functiegroep D onder de functienummers 95, 98, 99 en 100 genoemde machinisten welke in het bezit zijn van het diploma machinist SBW (Stichting Beroepsopleidingen Weg- en waterbouw) respectievelijk het diploma Bouwradius of het diploma Middelbaar Technische Machinistenschool (SOMA).

BIJLAGE 2A-2 FUNCTIE- EN LOONSTRUCTUUR STEIGERBOUW BOUWPLAATSWERKNEMERS

Onderstaande functieomschrijvingen voor werknemers werkzaam in de steigerbouw zijn tot stand gekomen in 2000. De beloning voor functiegroep A tot en met D is conform tabel I van de loonschalen voor bouwplaatswerknemers. Voor de voorman in functiegroep E geldt loongroep D van tabel II.

Voor de met * gemerkte functies geldt de verplichte intredekeuring, als bedoeld in artikel 3 van de cao.

GROEP A

1. Hulpsteigerbouwer*

Het verrichten van eenvoudige (transport)werkzaamheden ter ondersteuning van de montage van steigers. Hiervoor is geen speciale kennis vereist.

GROEP B

2. Monteur steigers III*

Het construeren van normale steigers. Om deze functie te mogen vervullen is het wenselijk dat de werknemer in het bezit is van het Certificaat A steigerbouw.

GROEP C

3. Monteur steigers II*

Met inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschriften en bedrijfsinstructies, het aan de hand van tekeningen of volgens aanwijzingen zelfstandig uitvoeren van een technisch niet ingewikkelde steigerconstructie, alsmede het onder leiding uitvoeren van alle soorten steiger- en ondersteuningsconstructies op elke voorkomende hoogte. Om deze functie te mogen vervullen moet de werknemer ten minste 1 jaar ervaring hebben.

De hulpsteigerbouwer, de opperman-steigermaker en de monteurs steigers II zijn verantwoordelijk en bevoegd tot:

 • veilig werken, gebruik maken van de van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen en milieubewust werken;

 • werken volgens de procedures en instructies;

 • melding van tekortkomingen, gevaren (onveilige situaties), bijna-ongevallen en ongevallen aan de directe leidinggevende;

 • actief meewerken aan verbeteringen op alle gebied;

 • meewerken aan goed overleg.

GROEP D

4. Monteur steigers I*

Met inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschriften en bedrijfsinstructies, het aan de hand van tekeningen of volgens aanwijzingen zelfstandig maken van alle voorkomende steiger- en ondersteuningsconstructies op iedere voorkomende hoogte, alsmede het leidinggeven aan ten hoogste drie monteurs steigers II. Het leiding geven dient een structureel karakter te hebben.

Om deze functie te mogen vervullen moet de werknemer in het bezit zijn van het Certificaat B steigerbouw.

De monteur steigers I is in nauwe samenwerking met de voorman verantwoordelijk voor en bevoegd tot:

 • het in ontvangst nemen van de mondelinge en schriftelijke instructies van de voorman;

 • bespreken van het werk met de ter beschikking gestelde eigen en ingeleende medewerkers, inclusief de veiligheidsaspecten daarbij;

 • het verzorgen van de benodigde materialen en werkinstructies;

 • het melden van afwijkingen en tekortkomingen aan de voorman en de uitvoering van passende corrigerende maatregelen, met inbegrip van het, in voorkomend geval, informeren van de veiligheidskundige;

 • het, in overleg met de voorman, treffen van preventieve maatregelen teneinde afwijkingen of tekortkomingen in de toekomst te voorkomen;

 • het, in overleg met de voorman uitvoeren van ontvangst- en eindcontroles met registratie van resultaten;

 • uitvoeren van de eindinspecties, met registratie van de resultaten en aftekenen door klant;

 • het melden van klachten van klanten aan de voorman, alsmede het verzorgen van een snelle correctie van eventuele tekortkomingen;

 • het voeren van de uren- en steigerregistratie;

 • actief meewerken aan het uitvoeren van werkoverleg;

 • het ter beschikking stellen van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen.

GROEP E

5. Voorman

De voorman is verantwoordelijk voor en bevoegd tot het op de toegewezen werklocaties ondersteunen van de projectleider in alle voorkomende zaken. Indien er geen projectleider is aangesteld, dan verricht hij zelfstandig de taken. Hij rapporteert aan de projectleider of rechtstreeks aan de operations manager. De werknemer dient tien jaar werkervaring te hebben opgedaan alvorens hij/zij de functie van voorman mag vervullen.

De voorman is in overleg met de projectleider of zelfstandig verantwoordelijk voor en bevoegd tot:

 • het in ontvangst nemen van de projectgevers van toegewezen steigerwerken, planningen en mondelinge instructies en het controleren van deze gegevens op volledigheid en ondubbelzinnigheid;

 • het zekerstellen dat ter beschikking gestelde, eigen en ingeleende medewerkers adequaat zijn opgeleid voor hun taak, inclusief de veiligheidsaspecten daarbij;

 • het verzorgen van passende werkinstructies op de werkplek;

 • het registreren van afwijkingen en tekortkomingen en de uitvoering van passende corrigerende maatregelen, met inbegrip van het, in voorkomend geval, informeren van de veiligheidskundige;

 • het treffen van preventieve maatregelen teneinde afwijkingen en tekortkomingen in de toekomst te voorkomen;

 • het uitvoeren van ontvangst- en eindcontroles met registratie van resultaten;

 • het opleveren van het steigerwerk aan de klant na uitvoering van de eindinspecties, met registratie van de resultaten en aftekenen door de klant;

 • het registreren van klachten van klanten, alsmede het verzorgen van een snelle correctie van eventuele tekortkomingen;

 • uitvoeren van werkoverleg conform de gestelde eisen en frequentie;

 • het beheer van de orderadministratie op de werklocatie;

 • het voeren van de uren- en steigerregistratie;

 • het ter beschikking stellen van de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen.

BIJLAGE 2B FUNCTIESTRUCTUUR UTA-WERKNEMERS

Gebruiksinstructies

Stap 1: Ga na welke de belangrijkste werkzaamheden zijn die regelmatig in de functie voorkomen.

Stap 2: Kies voor de in te delen functie de overeenkomstige ladder.

Stap 3: Lees deze ladder helemaal door.

Stap 4: Zoek in deze ladder het niveau dat het meest met de in te delen functie overeenkomt.

Stap 5: Stel vast dat de karakteristiek op de hogere trede ook duidelijk hoger en die op de lagere trede ook duidelijk lager is dan het niveau van de desbetreffende functie.

 • NB 1: Lukken stappen 4 en 5 niet, ga dan na of er sprake is van een combinatiefunctie. Splits deze dan op en volg de stappen 4 en 5 voor de afzonderlijke delen. In zo’n geval geldt de hoogste trede als het niveau van de functie, mits de werkzaamheden op dit hoogste niveau voor meer dan 20% van de tijd worden uitgeoefend.

 • NB 2: Voor medewerkers in opleiding wordt geen apart functieniveau onderscheiden. Deze medewerkers worden tijdelijk één trede lager ingedeeld dan de functie waarvoor zij in opleiding zijn.

Stap 6: Ken een salaris toe dat past binnen de aangegeven grenzen.

Stap 7: Deel uw beslissing mee aan medewerker en PZ-medewerker en het middenkader.

Nadere toelichting

In de ladders worden diverse aanduidingen gebruikt om de omvang van de onderneming of de projecten die zij uitvoert, aan te geven. Deze omvang is een indicatie voor de wijze waarop leiding wordt gegeven, respectievelijk waarop beheer plaatsvindt. Het komt dus niet aan op een tiental medewerkers meer of minder, hetgeen ook bij het gebruik van de ladders zal blijken.

Er worden drie bedrijfsgrootten onderscheiden:

 • Klein bedrijf: onderneming of werkmaatschappij niet meer dan 25 medewerkers op de werken.

 • Middelgroot bedrijf: onderneming of werkmaatschappij met tussen de 25 en 100 medewerkers op de werken, dan wel een concern met één of meer werkmaatschappijen van deze omvang.

 • Groot bedrijf: concern met doorgaans meer dan één werkmaatschappij, waarvan één of meer werkmaatschappijen méér dan 100 medewerkers op de werken hebben.

Met het aantal ‘medewerkers op de werken’ wordt bedoeld de gemiddelde bezetting van de uitvoering over het jaar, inclusief de personeelsleden van derden, zoals vakonderaannemers, installateurs e.a.

Er worden vier projectgrootten onderscheiden:

 • Kleine (wegen)bouwprojecten circa 10 medewerkers op het project.

 • Middelgrote (wegen)bouwprojecten: circa 20 medewerkers op het project.

 • Grote woningbouw-, wegenbouw- of middelgrote utiliteitsbouwprojecten: tussen de 20 en 100 medewerkers op het project.

 • Grote utiliteitsbouwprojecten: meer dan 100 medewerkers op het project.

Met ‘kosten onder de streep’ en ‘staartposten’ wordt in ladder 4 (Calculatie) bedoeld: alle indirecte kosten, bijvoorbeeld kosten verbonden aan de inrichting van het bouwterrein, gebruik van bouwkranen, uitvoerings- en stafpersoneel op de bouwplaats, reservering voor risico’s, winst en andere commerciële kosten, alsmede de algemene kosten die betrekking hebben op centrale diensten en het kantoor.

De vermelding van het teken * achter de functienaam betekent dat voor de desbetreffende functie een intredekeuring verplicht is, als bedoeld in artikel 3 van de cao.

Functieniveaumatrix

In de functieniveaumatrix zijn de functieladders en de niveaus die per ladder bestaan aangegeven.

Functieladders

Functieniveau

1

2

3

4

5

6

1. Uitvoering*

  

2. Bedrijfsbureau

 

3. Werkvoorbereiding

  

4. Calculatie

 

5. Planontwikkeling, constructiebureau en tekenkamer

  

6. Marketing, verkoop

   

7. Inkoop

  

8. Beheer van materieel en bouwmateriaal

9. Onderhoud materieel

 

 

10. Kwaliteitscontrole asfalt en/of beton

 

11. Administratie algemeen

 

12. Werkenadministratie

 

 

13. Salaris- en loonadministratie

  

14. Boekhouding

15. Geautomatiseerde administratie

16. Computerbediening

 

17. Programmering en systeemanalyse

   

18. Personeelszaken

  

19. Secretariaat

 

20. Tekstverwerking

  

21. Reproductie

 

22. Receptie, telefoon, telex

 

   

23. Interne dienst

24. Kwaliteit/arbeidsomstandigheden en milieu

   

 

25. Maatvoering

   

  
Functieladders
Functieladder 1 Uitvoering*

Functieniveaukarakteristiek

 • 6 Geeft via enkele uitvoerders en/of voorlieden leiding aan de uitvoering van één of meer middelgrote (wegen)bouwprojecten of een onderdeel van een groot project met circa 25 medewerkers op het werk (bij strak geprogrammeerde bouwstromen tot 50 medewerkers). Onderhoudt vooral de contacten met leveranciers, onderaannemers en opzichter(s). Wordt eventueel geassisteerd door een hulpuitvoerder of assistent voor bijvoorbeeld bouwplaatsorganisatie, maatvoering en werkadministratie.

 • 5 Geeft, via voorlieden of rechtstreeks aan vaklieden, leiding aan de uitvoering van kleine (wegen)bouwprojecten of delen, respectievelijk fases van grote projecten met minder dan 20 medewerkers. Roept materiaal af, koopt kleine hoeveelheden zelf in. Verzorgt zelf planning- en kostenbewaking. Woont bouwvergaderingen bij ter assistentie van de bouwplaatsleiding. Verwerft in overleg met de directie opdrachten voor onderhoud en kleine verbouwingen op de lokale markt.

 • 4 Geeft leiding aan een ploeg vaklieden met minder dan 10 medewerkers, eventueel met een meewerkend voorman, belast met de uitvoering van een of enkele kleine (deel)projecten. Verwerft in overleg met de directie soms kleine opdrachten op de lokale markt en regelt de personeelsvoorziening op het werk. Verzorgt bij wegenbouw maatvoering en marketing of opmeten van gebouwen en terreinen. Geeft meetgegevens door aan de afdeling Calculatie. Assisteert hoofduitvoerders en uitvoerders op grote projecten.

 • 3 Assisteert uitvoerders bij de dagelijkse werkzaamheden op kleine en middelgrote projecten met bouwplaatsorganisatie, helpt bij maatvoering, verleent administratieve assistentie, neemt de stand van het werk op e.d.

2

1

Functieladder 2 Bedrijfsbureau

Functieniveaukarakteristiek

 • 6 Geeft leiding aan een bedrijfsbureau met 5 à 10 medewerkers, belast met bijvoorbeeld werkvoorbereiding en calculatie en eventueel inkoop voor merendeels middelgrote utiliteitsbouwprojecten of bijvoorbeeld werkvoorbereiding voor grote woning- of wegenbouwprojecten.

 • 5 Geeft leiding aan een bedrijfsbureau met enkele medewerkers die werkvoorbereiding en/of calculatie verzorgen voor middelgrote (wegen)-bouwprojecten, met in totaal maximaal 100 medewerkers op de werken.

  Zet bij de aanvang van een project de planning- en kostenbewaking op. Legt in overleg met de commerciële leiding bezoeken af voor het verwerven van kleine en middelgrote projecten, met hoofdzakelijk technische problematiek.

  Overlegt met opdrachtgevers over de prijs. Koopt soms materialen in of verricht arbeidskundige studies en adviseert de bedrijfsleiding met betrekking tot werkmethoden, bouwsystemen e.d.

  Bewaakt mede de bouwkosten en neemt initiatieven tot bijsturing.

 • 4 Levert specialistische assistentie op grond van opleiding of uitgebreide ervaring bij het voorbereiden en uitvoeren van grote/middelgrote projecten, levert specialistische bijdragen op het gebied van bijvoorbeeld calculatie, netwerkplanning, bijzonder bouwkundig tekenwerk (zoals tunnelbekisting), bouwplaatsinrichting en voortgangs- en kostenbewaking.

 • 3 Assisteert bij calculatie of werkvoorbereiding, zoals berekening van meer- en minderwerk, materiaal afroepen of bestellen, in detail uittrekken van bestek en tekeningen, werkenadministratie en transportplanning. Is bijvoorbeeld belast met de coördinatie van maatvoering van sparingen op tekeningen of controleert activiteiten aan de hand van een draaiboek.

 • 2 Tekent schema’s, codeert urenbriefjes en dergelijke, verleent assistentie op aanwijzingen van zijn chef.

1

PM: Zie ook Werkvoorbereiding en Calculatie.

Functieladder 3 Werkvoorbereiding

Functieniveaukarakteristiek

 • 6 Geeft leiding aan een afdeling met 5 à 10 medewerkers (soms in combinatie met Calculatie) voor het opzetten en up to date houden van overall-plan en afgeleide deel- en capaciteitstoewijzingsplannen van grote bouwprojecten. Bepaalt de kostenstand van het werk. Laat afwijkingen signaleren aan de desbetreffende projectleiding en levert alternatieven voor bijstelling van het plan. Onderzoekt alternatieve bouwmethoden.

 • 5 Zet bij de aanvang van projecten het projectbewakingssysteem op. Ziet vervolgens toe op overname van de werkzaamheden door een of enkele assistenten. Signaleert op grond van de planning de voortgang en de kosten van middelgrote tot grote werken. Signaleert de knelpunten. Onderzoekt alternatieve werkmethoden. Maakt manuren-begroting, materieelplan, bouwplaatsinrichtingsplan ter bewaking van onderaannemers e.d.

 • 4 Verricht (soms bijgestaan door een enkele assistent) de werkvoorbereiding van grote projecten. Is daartoe gedetacheerd op het werk. Verzorgt de planning en de voortgangssignalering of de kostenbewaking. Stelt voor kleine projecten planningen en manurenbegrotingen op. Signaleert aan de leiding de stand van het werk en de toeleveringen, verzorgt soms een deel van de materiaalbestellingen en de calculatie of de werkenadministratie.

 • 3 Stelt voor een klein of middelgroot bouwproject een stroken-planningsschema op volgens aanwijzingen van zijn chef en/of de bouwplaatsleiding. Codeert urenbriefjes voor computerverwerking.

  Stelt termijnbetalingsschema’s op aan de hand van gegevens. Maakt detailtekeningen en kozijnenstaat op aanwijzingen.

2

1

PM: Zie ook Bedrijfsbureau en Calculatie.

Functieladder 4 Calculatie

Functieniveaukarakteristiek

 • 6 Bepaalt in overleg met de verantwoordelijken voor commerciële zaken de bijstelling van posten ‘onder de streep’1 op de inschrijvingsbegroting. Onderhandelt op aanwijzingen van de directie of productieleiding over de prijs. Geeft leiding aan 5 à 10 medewerkers van Calculatie, Werkvoorbereiding en eventueel Inkoop. Voert exploitatieberekeningen uit voor woningbouwprojecten die in eigen beheer worden gebouwd en verkocht.

 • 5 Overlegt met architect en/of constructeur over alternatieve bouwwijzen. Stelt de staartposten1 in de begroting op. Prijst de posten boven de streep af. Beslist over aanpassing van calculatienormen. Regelt met leveranciers en onderaannemers materiaalleveranties en dienstverlening en bedingt kortingen op de prijs. Geeft eventueel leiding aan enkele calculatoren. Voert exploitatieberekeningen uit voor projecten die in opdracht van projectontwikkelaars zullen worden uitgevoerd.

 • 4 Stelt begrotingsposten op; weegt daarbij alternatieve werkmethoden af. Prijst hoeveelhedenstaten. Stelt elementenbegroting op op basis van een globaal ontwerp. Verricht op aanwijzingen onderzoek naar aanpassing van calculatienormen. Maakt opstellingen voor meer- en minderwerk. Vraagt offertes aan bij leveranciers en onderaannemers. Bezoekt ‘Inlichtingen’ of ‘Aanwijzingen’ van kleine en middelgrote werken om toelichting te krijgen op bestek en tekeningen. Stelt voor kleine projecten normen vast op grond van veel ervaring. Verricht soms neventaken in werkvoorbereiding en/of administratie. Ziet eventueel toe op de werkzaamheden van een of enkele assistenten.

 • 3 Trekt materiaalhoeveelheden uit aan de hand van bestek en tekeningen. Stelt standaardbegrotingsposten op met behulp van normen. Vult staartposten in voor zover standaard.

 • 2 Stelt nacalculaties op aan de hand van de administratie. Vraagt prijsopgave van materialen of huurmaterieel en bijkomende dienstverlening bij leveranciers.

1

PM: Zie ook Bedrijfsbureau en Werkvoorbereiding.

*) Zie Nadere toelichting.

Functieladder 5 Planontwikkeling, Constructiebureau en Tekenkamer

Functieniveaukarakteristiek

 • 6 Maakt bebouwingsplannen in het kader van uitbreidingsplannen of bouwkundig ontwerp voor de utiliteitsbouw. Ontwerpt en berekent constructies in beton en staal. Coördineert de bijdragen van derden en zorgt voor inpassing van bijvoorbeeld technische installaties in het bouwkundig ontwerp. Voert besprekingen voor het verkrijgen van vergunningen en dergelijke met overheidsinstanties en met de opdrachtgever over de aard van het ontwerp. Geeft leiding aan enkele tekenaars/constructeurs.

 • 5 Ziet toe op en werkt zelf mee aan het uitwerken van bouwkundige ontwerpen voor woningbouw en kleine utiliteitsbouw. Levert zelf ontwerpschets en aanwijzingen. Maakt het bestek. Overlegt over het ontwerp met de opdrachtgever en de constructeur en woont de bouwteamvergaderingen bij. Voert beton- en staalconstructietekenwerk en -rekenwerk uit voor kleine utiliteitsbouw en woningbouw.

 • 4 Werkt vormtekeningen met hoofdmaten uit in bouwkundige detailtekeningen. Vervaardigt bestek en tekeningen voor verbouwingen, woningbouw of fabriekshallen op aanwijzingen. Maakt daarvoor staalconstructie- en betonwapeningstekeningen en voert de daarvoor noodzakelijke berekeningen uit.

 • 3 Maakt vormtekeningen voor de constructeur of bekistingstekeningen. Maakt eenvoudige detailtekeningen en bouwkundige werktekeningen, matenplannen, kozijnenstaten etc. op aanwijzingen.

2

1

Functieladder 6 Marketing en Verkoop

Functieniveaukarakteristiek

 • 6 Levert technische en/of financiële ondersteuning bij verkoopactiviteiten. Overlegt met potentiële opdrachtgevers en hun adviseurs over de realiseerbaarheid van hun wensen. Maakt na intern overleg een prijsindicatie of geeft technische oplossingen voor bouwkundige problemen. Begeleidt de start van het ontwerpproces en schakelt Calculatie in. Verkoopt zelf kleine tot middelgrote projecten met vooral technische aspecten, zoals wegenaanleg en fabrieksuitbreidingen.

 • 5 Levert een technische en/of calculatorische bijdrage voor verkoopgesprekken. Geeft technische oplossingen voor bouwkundige problemen en geeft kostenconsequenties aan. Beoordeelt de technische en financiële haalbaarheid van wijzigingsvoorstellen. Levert bijdragen in marktonderzoeken door onderzoeksresultaten samen te vatten en te analyseren. Behandelt een deel van de vragenlijsten voor selectieprocedures voor samenstelling van bouwteams. Presenteert voor belangstellenden de mogelijkheden van het bedrijf.

 • 4 Beheert (computer)bestanden met gegevens over de eigen onderneming, over uitgevoerde projecten en gegevens over de markt. Werkt deze bestanden bij aan de hand van interne bronnen en voornamelijk literatuur. Maakt overzichten ten behoeve van de verkoopbevordering. Verstrekt op aanvraag informatie over het eigen bedrijf en over uitgevoerde of in uitvoering zijnde projecten. Verkoopt in overleg met de directie of commerciële leiding op de lokale markt kleine, onderhands uit te voeren verbouwingen, uitbreidingen, kleine restauraties e.d.

3

2

1

PM: Zie ook Administratie algemeen.

Functieladder 7 Inkoop

Functieniveaukarakteristiek

 • 6 Verzorgt in samenwerking met een assistent de inkoop van bouwmaterialen, materieel en diensten van derden voor een middelgroot bedrijf of deel van een groot bedrijf. Laat prijsoffertes aanvragen. Sluit na intern overleg jaarcontracten af voor omvangrijke leveranties van bepaalde bouwmaterialen (betonijzer etc.). Voert prijsonderhandelingen en regelt bestellingen en opdrachtverlening aan leveranciers en onderaannemers.

 • 5 Koopt gereedschappen, afbouwmaterialen en kantoorbenodigdheden in. Verwerft opties op zandwinning ten behoeve van eventueel uit te voeren wegenbouwprojecten. Onderhoudt de contacten met leveranciers.

  Overlegt met directie of commerciële leiding over de te bedingen leveringscondities en leverancierskeuze. Verzamelt en bewerkt niet rechtstreeks toegankelijke marktinformatie.

 • 4 Koopt bouwmaterialen en -materieel in op aanwijzingen van zijn chef. Heeft frequent contact met leveranciers over prijzen en leverdata. Verstrekt prijsinformatie aan calculators, zorgt voor materiaalmonsters en overlegt met Uitvoering over hoeveelheden en levertijden.

 • 3 Roept materialen af op basis van raamcontracten. Koopt kleine hoeveelheden materialen in aan de hand van prijslijsten en prijsopgaven van leveranciers, ter aanvulling van magazijnvoorraden. Verzorgt de bijbehorende administratie.

2

1

PM: Zie ook Administratie Algemeen.

Functieladder 8 Beheer van materiaal en bouwmateriaal

Functieniveaukarakteristiek

 • 6 Coördineert de inzet van bedieningspersoneel. Geeft leiding aan onderhoudspersoneel, dat onderhoud aan het materieel uitvoert in een werkplaats, op het materieelerf of op de bouwplaats. Ziet toe op de inzet van materieel en bedieningspersoneel. Bewaakt onderhoudskosten en signaleert de status van het materieel. Adviseert bij aankoop of vervanging van materieel. Besteedt specialistisch onderhoud uit aan derden.

 • 5 Regelt de inzet van materieel en bedieningspersoneel op een of meer middelgrote tot grote (wegen)bouwprojecten. Regelt inhuur en verhuur van groot materieel met derden en stelt daarbij de huurprijzen vast op basis van richtlijnen. Adviseert met betrekking tot bouwplaatsinrichting, inzet materieel, aanschaf, afstoten en ontwikkeling van materieel. Bewaakt energieverbruik, afschrijving materieel en materieelkosten per werk. Houdt toezicht op enige assistenten.

 • 4 Behandelt materieelaanvragen. Stelt schema’s op voor inzet materieel en transporten van materialen (asfalt, beton, elementen e.d.). Regelt inhuur van materieel en transporten voor derden. Verstrekt informatie over verhuur materieel. Zorgt voor reparatie en preventief onderhoud. Houdt daartoe enige kleine administraties bij. Houdt eventueel toezicht op assistenten.

 • 3 Beheert een klein magazijn. Verzorgt administratieve voorraadbewaking en bestelt hulpmaterieel. Ziet toe op de werkzaamheden van een magazijnbediende of verzorgt met een ploeg werfpersoneel de opslag en afvoer van materieel en materialen. Regelt de belading van de vrachtwagens overeenkomstig laad- en transportschema’s. Zorgt voor een doelmatige indeling van het terrein en een verantwoorde opslag. Ziet erop toe dat het nodige onderhoud wordt verricht, alsook eenvoudige reparatiewerkzaamheden aan materieel. Verricht een aantal eenvoudige administratieve werkzaamheden.

 • 2 Verzorgt de uitgifte van onderdelen, materialen en/of gereedschappen. Controleert de aangevoerde goederen en materialen en signaleert wanneer aanvullingen nodig zijn. Draagt zorg voor een doelmatige indeling en opslag in het magazijn en houdt een eenvoudige magazijnadministratie bij.

 • 1 Assisteert bij uitpakken, controleren, tellen, sorteren, coderen, opbergen en uitgeven van goederen in het magazijn, alsmede bij het verzend gereed maken en laden en lossen van voertuigen.

Functieladder 9 Onderhoud materiaal

Functieniveaukarakteristiek

6.

 • 5 Geeft leiding aan een groep van (circa 10 medewerkers) onderhoudspersoneel, werkzaam in een werkplaats, op het materieelerf of op de bouwplaats. Ziet toe op het onderhoud van bijvoorbeeld bouwkranen, wegenbouwmachines, asfaltinstallaties en vrachtwagens. Besteedt een deel van het werk uit en bewaakt dit.

 • 4 Houdt toezicht op enkele medewerkers en werkt zelf mee aan het onderhoud van materieel op de bouwplaats, op het materieelerf of in de werkplaats.

  Besteedt eventueel onderhoudswerk uit, koopt hulpmaterialen en onderdelen in volgens richtlijnen. Verzorgt werkvoorbereiding en taakverdeling. Verricht op grond van uitgebreide opleiding en/of veel ervaring al het voorkomende onderhoud en montagewerk of een deel van het gespecialiseerde onderhoud aan bijvoorbeeld kranen, wegenbouwmachines en vrachtwagens.

 • 3 Verricht allerlei vakkundig onderhoud en montagewerk aan (wegen)bouwmaterieel, op aanwijzingen.

 • 2 Assisteert vaklieden bij het onderhoud van (wegen)bouwmaterieel. Verricht eenvoudige demontage. Voert smeerbeurten uit. Heft kleine mechanische storingen op. Vervangt onderdelen, etc.

1

Functieladder 10 Kwaliteitscontrole asfalt en/of beton

Functieniveaukarakteristiek

 • 6 Geeft leiding aan beton- of asfaltproductie, alsmede aan een kwaliteitscontrolelaboratorium (totaal 5 à 10 medewerkers). Ontwikkelt receptuur, organiseert de kwaliteitsbewaking van grondstoffen en halffabrikaat.

  Beheert de apparatuur in fabriek en laboratorium. Kiest grondstoffenleveranciers en onderhandelt met hen over leveringscondities.

 • 5 Geeft leiding aan een kwaliteitscontrolelaboratorium (met circa 5 medewerkers) voor asfalt en/of beton. Stelt de kwaliteitsnormen vast en bepaalt de onderzoeksprocedures. Stelt volgens receptuur of op basis van bestekeisen asfaltmengsels samen en onderzoekt of deze mengsels aan de gestelde eisen voldoen aan de hand van proefnemingen. Onderhoudt externe contacten met materiaaldeskundigen en deskundigen van opdrachtgevers over materiaalproblematiek. Adviseert de bedrijfsleiding in dezen.

 • 4 Verricht alle voorkomende laboratoriumonderzoeken naar kwaliteit en samenstelling van grondstoffen en halffabrikaten, alsmede boorkernonderzoek van eindproducten. Ziet toe op de werkzaamheden van enkele assistenten. Rapporteert via chef aan belanghebbenden. Geeft receptuur af aan de fabriek. Bestelt grondstoffen op basis van raamcontract.

 • 3 Verricht volgens vastgestelde procedures onderzoek ten aanzien van grondstoffen en eindproducten van asfalt en/of beton. Analyseert onderzoeksresultaten en geeft op grond van richtlijnen advies over goed- of afkeuring van grondstoffen, aanpassingen in receptuur en condities bij het productieproces.

 • 2 Assisteert bij de uitvoering van onderzoeken naar kwaliteit en samenstelling van grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten, zoals het nemen en transporteren van materiaalmonsters en voorbereiden en uitvoeren van eenvoudige proeven op aanwijzingen.

1

Functieladder 11 Administratie algemeen

Functieniveaukarakteristiek

 • 6 Geeft leiding aan administratieve werkzaamheden, zoals productieadministratie, risicoverrekening, factuurcontrole en dergelijke, verdeeld over afdelingen met in totaal 10 à 20 medewerkers. Bewaakt dergelijke administratieve procedures, voert vernieuwingen in na overleg. Laat overzichten per project maken en analyseert en beoordeelt deze, rapporteert analyseresultaten aan de bedrijfsleiding.

 • 5 Geeft leiding aan maximaal 10 medewerkers belast met kosten- en/of tijdbewaking, nacalculatie van projecten of inkoopadministratie. Stelt de te volgen procedures vast. Controleert en analyseert de gegevens, draagt oplossingen aan voor de gesignaleerde administratieve problemen. Adviseert bij het uitbrengen van offertes, respectievelijk de keuze van leveranciers. Assisteert bij prijsonderhandelingen. Bewaakt de afhandeling van risicoregelingen.

 • 4 Controleert administratieve werkzaamheden van anderen. Maakt samenvattingen van gegevens en analyseert deze. Signaleert afwijkingen van budgetten, planning en dergelijke en geeft toelichting. Neemt intern en extern contact op voor het uitzoeken van administratieve verschillen of onduidelijkheden. Stelt aanvragen voor offertes op. Bewaakt de levertijden. Stelt op en onderhoudt contacten met de leverancier. Behandelt schademeldingen, klachten van gebruikers, juridische aangelegenheden en dergelijke volgens richtlijnen. Signaleert probleemgevallen aan zijn chef.

 • 3 Verzamelt en verwerkt administratieve gegevens volgens vaste procedures ten behoeve van registraties of periodieke overzichten. Controleert administratieve gegevens door interne vergelijking, externe navraag van gegevens, berekeningen, e.d. Splitst gegevens of stelt deze samen volgens diverse vaste sleutels. Stelt eenvoudige correspondentie op, verricht alle soorten typewerk, controleert voorraden, budgetten en dergelijke en signaleert afwijkingen.

 • 2 Voert controles op facturen uit door vergelijkingen met staten. Maakt tellingen van bedragen. Codeert facturen, bonnen en dergelijke volgens vaste voorschriften. Voert administratieve mutaties uit. Verricht correspondentietypewerk aan de hand van concept en archiveert facturen en correspondentie.

1

PM: Zie ook Werkenadministratie, Salaris- en loonadministratie, Boekhouding en Geautomatiseerde administratie.

Functieladder 12 Werkenadministratie

Functieniveaukarakteristiek

6

 • 5 Zet bij de aanvang van middelgrote en grote projecten de werkenadministratie op. Geeft leiding aan maximaal 10 medewerkers, belast met werkenadministratie. Maakt periodiek financiële overzichten per werk en bespreekt deze periodiek met de leiding van de Uitvoering. Controleert loonberekening, facturering, verrekeningen van risico’s en meer- en minderwerk e.d.

 • 4 Administreert volgens voorschriften het onderhanden werk. Verzamelt gegevens voor nacalculatie, bepaalt de voortgang van het werk en signaleert afwijkingen van het budget. Maakt volgens voorschrift periodiek een kostenoverzicht met meer- en minderwerk en doorberekeningen volgens de risicoregeling per project, ter voorbereiding van de automatische administratie of handboekhouding. Heeft de eindcontrole op facturen ter voorbereiding van betaalbaarstelling.

 • 3 Verwerkt materiaalbonnen, materieelbonnen, urenbriefjes en dergelijke voor het opstellen van weekrapporten en periodieke overzichten. Berekent lonen aan de hand van urenbriefjes, ziekmeldingen, e.d. Typt verslagen van vergaderingen en afrekeningstaten. Controleert facturen aan de hand van computerlijsten en zoekt verschillen uit door navraag bij de leverancier.

 • 2 Verzamelt en controleert bonnen, facturen en dergelijke door tellingen en vergelijking van bedragen; zoekt intern verschillen uit.

1

PM: Zie ook Administratie algemeen, Salaris- en loonadministratie, Boekhouding en Geautomatiseerde administratie.

Functieladder 13 Salaris- en loonadministratie
 • 6 Geeft leiding aan de salaris- en loonadministratie. Ontwikkelt richtlijnen voor de toepassing van de cao. Stelt regelingen op inzake aanvullende arbeidsvoorwaarden. Verricht bijvoorbeeld bij reorganisaties of fusies voorbereidende werkzaamheden ten dienste van overleg met de werknemersorganisaties. Maakt het cijfermatige gedeelte van het sociaal jaarverslag.

  Onderhoudt werkcontacten met sociale instellingen, computercentrum en dergelijke.

 • 5 Verzorgt met een assistent de loon- en salarisadministratie. Verwerkt personeelsmutaties. Maakt salaris- en loonberekeningen in geval van mutaties. Verzorgt mutaties in de basisgegevens van de computerinput. Zorgt voor het doorgeven van gegevens aan de bedrijfsvereniging, het computercentrum en dergelijke. Controleert computeroutput. Controleert uitkeringen. Maakt en/of controleert de desbetreffende journaalposten voor het grootboek. Maakt cijfermatige overzichten. Behandelt klachten van het personeel betreffende loon of salaris of vervult soms de rol van personeelsfunctionaris; behandelt dan diverse personeelsproblemen of verwijst door naar externe instanties, bedrijfsleiding of directie. Assisteert bij belastingaangifte. Assisteert bij werving bouwplaatswerknemers.

 • 4 Verzamelt urengegevens van de werken. Voert delen van de personeels- en/of loonadministratie uit. Maakt de desbetreffende journaalposten voor het grootboek. Richt dossiers in, maakt loonberekeningen. Geeft ziekmeldingen door. Behandelt klachten over het loon of verwijst door. Onderhoudt werkcontacten met een computercentrum. Beheert een kas.

 • 3 Verzamelt, codeert en verwerkt urenbriefjes en berekent cao-lonen. Verricht diverse secretariaats- en administratieve taken ter assistentie in de afdeling of op het werk.

2

1

PM: Zie ook Administratie algemeen, Werkenadministratie, Boekhouding en Geautomatiseerde administratie.

Functieladder 14 Boekhouding

Functieniveaukarakteristiek

 • 6 Geeft leiding aan de weinig of niet-geautomatiseerde boekhouding en administratie met 10 tot 20 medewerkers, onder andere de afdelingen Boekhouding, Loonadministratie, soms Werkenadministratie, Interne Dienst, e.d. Behandelt zelf complexe of vertrouwelijke zaken, zoals salarisadministratie en onderzoek en verbetering van de procedures. Behandelt problemen met betalingen, het afstemmen van rekeningen en de waardering van activa op grond van richtlijnen e.d. Geeft via zijn chef toelichting aan directie en externe accountant. Controleert de afdrachten van premies en belastingen. Stelt periodieke balansen en winst- en verliesrekeningen op. Bewaakt en signaleert de kosten- en liquiditeitsontwikkeling. Stemt de verslagleggingen van enkele kleine werkmaatschappijen op elkaar af.

 • 5 Verricht de boekhoudkundige werkzaamheden voor een kleine bouwonderneming of kleine werkmaatschappijen; wordt daarin eventueel bijgestaan door assistenten. Verzorgt de loonadministratie en de loonuitbetaling. Houdt subadministraties bij, zowel debiteuren, crediteuren, kas, bank en giro. Houdt het grootboek bij. Maakt periodiek liquiditeitsoverzichten voor de directie. Beheert de kas. Onderhoudt contacten met klanten, leveranciers, sociale instellingen e.d. Geeft toelichting ter verklaring van de jaarstukken aan directie en accountant.

 • 4 Geeft leiding aan een deeladministratie met routinematig werk, uitgevoerd door 5 tot 10 medewerkers. Controleert de boekingen. Behandelt zelf de probleemgevallen en onderhoudt daartoe ook contacten met bijvoorbeeld klanten en leveranciers. Maakt overzichten en weet hierop toelichting te geven. Voert registraties en opgaven uit volgens wettelijke regelingen, zoals afdrachten van premies en ziekmeldingen. Voert eventueel complete boekhouding voor kleine werkeenheden, zoals timmerfabriek en asfalt- of betoninstallatiebedrijf.

 • 3 Ziet toe op en werkt zelf mee aan het bijhouden van subadministraties (kas, bank, giro, debiteuren en crediteuren). Behandelt onjuiste of incomplete gegevens, neemt daartoe eventueel contact op met klanten, leveranciers en anderen ter verificatie van (betalings)gegevens. Vraagt om assistentie, als dit problemen oplevert. Maakt loonberekeningen op aanwijzing. Stelt complexe facturen samen en stelt specificaties op.

 • 2 Sorteert, splitst en codeert factuurbedragen naar het rekeningenstelsel. Splitst kosten over kostensoorten en kostenplaatsen, een en ander volgens nauwkeurige voorschriften. Verricht boekhoudingen in sub- en grootboek. Controleert tellingen en corrigeert boekingsverschillen na interne verificatie. Vraagt bij probleemgevallen om assistentie.

 • 1 Sorteert en codeert facturen, controleert gegevens door vergelijking met staten.

PM: Zie ook Administratie algemeen, Werkenadministratie, Salaris- en loonadministratie en Geautomatiseerde administratie.

Functieladder 15 Geautomatiseerde administratie

Functieniveaukarakteristiek

 • 6 Geeft leiding aan geautomatiseerde administratie met maximaal 10 medewerkers, op basis van standaardprogrammatuur voor werkenadministratie, boekhouding, voorraadbeheer, budgetbewaking en dergelijke. Verzorgt de totale financiële verslaglegging van een middelgrote onderneming. Past de interne informatieprocedures en werkregeling aan op het systeem in overleg met de leverancier of besteedt de computerverwerking uit aan een computerservicebureau. Zorgt voor onderhoud en verbeteren van computerprogramma’s door eigen medewerkers en levert een belangrijke bijdrage in de systeemanalyse.

 • 5 Verricht, eventueel met enkele assistenten en een minicomputer, de complete boekhouding voor een klein bedrijf of een werkmaatschappij, of een grote deeladministratie, zoals werkenadministratie, voor een middelgroot tot groot bedrijf of besteedt dergelijke werkzaamheden uit aan een computerservicebureau. Maakt zelf analyses van de gegevens en geeft toelichting op bijvoorbeeld de jaarstukken. Onderhoudt contacten met het computerservicebureau, met leveranciers, met klanten e.a. Beheert een kas.

 • 4 Geeft leiding aan 10 tot 20 datatypisten. Verzorgt de werkregeling en de doorbelasting van verwerkingskosten aan computergebruikers. Behandelt problemen met gebruikers. Parametreert nieuwe toepassingen. Verzorgt de invoer van diverse niet-voorgecodeerde gegevens in een geautomatiseerde administratie, bijvoorbeeld complete boekhouding, personeels- en/of salarisadministratie, e.d. Controleert output en zoekt fouten uit in overleg met het computercentrum of servicebureau.

 • 3 Verdeelt werk over datatypisten. Assisteert hen bij bedieningsproblemen. Controleert en verbetert fouten, ook door rechtstreeks ingrijpen via controlebeeldscherm. Bewaakt de productiestroom en zorgt voor tijdige aflevering. Springt in bij storingen.

 • 2 Voert gecodeerde gegevens en controlegegevens in volgens vaste procedures. Voert controles uit en verbetert fouten of signaleert problemen.

  Assisteert bij werkverdeling. Springt in bij storingen. Verricht ter afwisseling diverse sorteer- en controletaken op administratieve afdelingen.

 • 1 Voert gecodeerde en gestandaardiseerde gegevens in met een (beeld scherm)terminal.

PM: Zie ook Administratie algemeen, Werkenadministratie, Salaris- en loonadministratie en Boekhouding.

Functieladder 16 Computerbediening

Functieniveaukarakteristiek

 • 6 Geeft leiding aan een klein computercentrum, inclusief het beheer van hard- en software, met maximaal 10 medewerkers. Koopt hard- en software op basis van goedgekeurde automatiseringsplannen. Signaleert herhaalde storingen aan de leverancier en overlegt hoe deze te voorkomen. Ontwikkelt procedures voor gebruik en beveiliging, bestanden, e.d. Zorgt voor opleiding van bedieningspersoneel.

 • 5 Geeft leiding aan een ploeg van circa 5 computeroperators. Stelt aan de hand van prioriteiten de werkvolgorde en de procesgang vast en draagt zorg voor de optimale benutting van computer en randapparatuur.

  Bedient zelf de controleprocessor bij niet-routinematige procesgangen. Behandelt incidenten en storingen met belanghebbenden en leveranciers. Rapporteert over aanhoudende problemen. Zorgt voor het in goede staat houden van de apparatuur en een correcte dienstverlening.

 • 4 Ziet toe op en werkt zelf mee aan de bediening van een middelgroot computersysteem door enkele operators. Grijpt in bij storingen en tracht deze te verhelpen. Signaleert duurzame storingen aan de leiding en aan de leverancier. Verzorgt de werkregeling op de computer. Overlegt met gebruikers bij stagnaties in de verwerking. Houdt bezettingsoverzichten bij. Voert doorbelastingen van de kosten uit.

 • 3 Bedient computerapparatuur, zowel randapparatuur als centrale processor op aanwijzingen. Zorgt bij storingen voor veiligstelling van apparatuur en gegevens. Signaleert storingen.

 • 2 Assisteert bij de bediening van computerrandapparatuur.

  Vult kettingformulieren bij. Sorteert output en maakt deze verzend gereed.

1

Functieladder 17 Programmering en systeemanalyse

Functieniveaukarakteristiek

 • 6 Geeft leiding aan de uitvoering van systeemanalyse in het kader van automatiseringsprojecten en treedt incidenteel op als projectleider of als informatieanalist. Coördineert het up-to-date houden van het totale softwarebestand. Geeft richtlijnen voor technisch systeemontwerp en systeemspecificaties, opdat deelsystemen op elkaar aansluiten en een optimale procesgang wordt bereikt. Ziet toe op het testen en invoeren van nieuwe onderdelen van het systeem. Zorgt voor toegankelijkheid en beveiliging van de informatie. Ontwikkelt procedures voor het gebruik van het systeem.

 • 5 Het in samenwerking met een informatieanalist vaststellen van de informatiebehoefte, het maken van een systeemontwerp en specificaties, de verwerking van procedures, controles, e.d. Het leidinggeven bij het programmeren van systeemontwerpen en zorgen voor coördinatie bij updating van programmatuur. Het begeleiden van systeemtests, het opsporen van de oorzaken van storingen of fouten en het coördineren van dergelijke assistentie bij de invoering.

 • 4 Het opzetten van computerprogramma’s in één of andere programmeertaal aan de hand van stroomschema’s of specificaties. Het testen van programma’s en het uitzoeken van fouten en storingen, het aanbrengen van verbeteringen. Incidenteel het aanbrengen van modificaties in machinetaal.

3

2

1

Het verzamelen en vastleggen van programmadocumentatie en het assisteren bij de invoering van nieuwe onderdelen van het systeem.

Functieladder 18 Personeelszaken

Functieniveaukarakteristiek

 • 6 Verzorgt de werving en selectie, introductie en opleiding van het kader- en/of cao-personeel. Adviseert personeelsleden bij persoonlijke problemen of verwijst hen door naar interne of externe instanties. Ontwikkelt in overleg richtlijnen, bijvoorbeeld voor de personeelsvervanging bij ziekte, verlof, vakantie en dergelijke of met betrekking tot veiligheid op de bouwplaats.

 • 5 Verzorgt de opleiding van het kader- en het cao-personeel in overleg met de leiding. Verzamelt informatie over externe opleidingen, onderhoudt contacten met opleidingsinstituten, gaat subsidiemogelijkheden na, bewaakt een opleidingsbudget en adviseert belangstellenden inzake studiemogelijkheden.

 • 4 Voert een personeelssecretariaat met dossierstelsel en correspondentiearchief. Verzamelt en bewerkt allerlei personeelsgegevens ter voorbereiding van personeelsbeleid, sociaal jaarverslag e.d. Geeft personeelsgegevens door aan interne en externe instanties, verzorgt de externe correspondentie en ziet toe op de werkzaamheden van enkele assistenten.

 • 3 Assisteert op een personeelsafdeling met het bijhouden van dossiers en archieven. Behandelt daarbij vertrouwelijke informatie. Typt brieven van concept. Staat bezoekers te woord en verwijst hen door.

2

1

PM: Zie ook Salaris- en loonadministratie.

Functieladder 19 Secretariaat

Functieniveaukarakteristiek

6

 • 5 Verricht de secretariaatswerkzaamheden voor de directie. Behandelt vertrouwelijke correspondentie. Behandelt in voorkomende gevallen een deel van de salarisadministratie, maakt afspraken, selecteert informatie en bezoekers, verwijst eventueel door. Notuleert directiebesprekingen en loopt de daarbij vastgelegde afspraken na. Houdt het directiearchief bij. Houdt eventueel toezicht op een of meer assistenten.

 • 4 Verricht secretariaatswerkzaamheden, bijvoorbeeld voor de directie of voor een afdeling(schef). Houdt agenda’s bij, maakt afspraken op aanwijzingen en loopt deze na. Verslaat vergaderingen, neemt correspondentie op in steno en werkt deze uit, ook eventueel in moderne talen. Houdt een archief bij en eventueel het kantoorbenodigdhedenmagazijn. Heeft wellicht enige nevenactiviteiten in de afdeling.

 • 3 Verricht algemeen en vertrouwelijk typewerk (bijvoorbeeld personeelsinformatie), ook in de moderne talen. Beheert een klein archief of kantoorbenodigdhedenmagazijn. Houdt agenda’s bij, maakt afsprakenlijstjes tijdens vergaderingen, geeft afspraken door. Houdt een lijst voor bereikbaarheid van personen bij. Verricht eventueel enkele administratieve taken met controle voor vergelijking van gegevens uit verschillende bronnen. Verricht receptie- en telefooncentralewerkzaamheden met veel buitenlandse contacten.

 • 2 Verricht allerhande typewerk in het Nederlands; bedient telex; behandelt inkomende en uitgaande post; bedient een telefooncentrale; ontvangt bezoekers en verwijst deze door. Houdt eventueel een correspondentiearchief bij. Voert diverse gegevens op aanwijzingen in computer in via terminal. Maakt fotokopieën.

 • 1 Typt facturen aan de hand van lijsten, verricht invoer van getallenreeksen in computer via terminal, distribueert correspondentie.

Functieladder 20 Tekstverwerking

Functieniveaukarakteristiek

6

5

 • 4 Geeft leiding aan tekstverwerking door circa 10 medewerkers. Verzorgt de werkregeling en instructie. Controleert mede het werk voor aflevering.

  Bestelt apparatuur en materiaal en zorgt voor onderhoud. Zorgt voor opleiding van de medewerkers. Weet moderne tekstverwerkende apparatuur te programmeren.

 • 3 Levert vertrouwelijk typewerk en/of typewerk in de moderne talen. Houdt toezicht op aankomende typisten. Controleert typewerk. Kent het gebruik van moderne tekstverwerkingsapparatuur en instrueert anderen daarin.

 • 2 Typt Nederlands en één der moderne talen van concept; typt tabellen, formulieren, correspondentie, e.d. Kán werken met dictafoon en moderne tekstverwerkende apparatuur.

 • 1 Typt Nederlandse correspondentie van concept en brengt op aanwijzingen correcties aan.

Functielijst 21 Reproductie

Functieniveaukarakteristiek

6

 • 5 Geeft leiding aan het reproduceren van tekeningen, offsetdrukken, fotokopiëren en allerlei afwerking in een grote reproductieafdeling met 5 tot 10 medewerkers. Verzorgt de werkvoorbereiding en voortgangscontrole, lost technische problemen op bij meerkleurendruk, storingen in apparatuur, e.d. Onderhoudt contacten met leveranciers en beheert de diverse grondstoffen en hulpmaterialen.

 • 4 Geeft leiding aan Reproductie, Postkamer, Kantoorbenodigdhedenmagazijn met totaal circa 5 medewerkers. Zorgt voor tijdige aflevering van materialen en onderhoud van de apparatuur of verricht zelf meerkleurenoffsetdrukwerk. Vervaardigt zelf de platen, kiest kleuren en materialen, adviseert ten aanzien van combinaties, verhelpt eenvoudige storingen in de apparatuur.

 • 3 Heeft toezicht op en werkt mee aan lichtdruk, fotokopieer- en stencilwerkzaamheden. Beheert de apparatuur. Verhelpt zelf kleine storingen in de apparatuur. Neemt eventueel contact op met de leverancier. Zorgt voor voldoende materiaal in voorraad. Ziet toe op juiste distributie van fotokopieën en de archivering van originelen.

 • 2 Bedient offsetpers voor intern drukwerk of fotokopieerapparatuur; verricht afwerkwerkzaamheden, alsmede op aanwijzing onderhoud en kleine reparaties aan de apparatuur. Archiveert originelen, geeft kantoorbenodigdheden uit, signaleert stand van voorraden aan zijn chef.

 • 1 Maakt lichtdrukken, fotokopieën, stencils en dergelijke op diverse apparatuur. Vult papier en chemicaliën bij op aanwijzingen. Werkt lichtdrukwerk af door snijden, nieten, e.d.

Functieladder 22 Receptie, telefoon, telex

Functieniveaukarakteristiek

6

5

4

 • 3 Bedient telefooncentrale, telex, teletraceapparatuur en dergelijke, eventueel in de moderne talen aan de hand van uitgewerkt concept. Ontvangt bezoekers en verwijst hen door. Verzorgt reservering van vergaderzalen en geeft boodschappen door of verricht andere neventaken, zoals het beheer van een kleine kas; beheert de kantoorbenodigdheden, e.d.

 • 2 Bedient een telefooncentrale en ontvangt bezoekers en verwijst hen door. Weet zich uit te drukken in één of enkele moderne talen.

1

Functieladder 23 Interne dienst

Functieniveaukarakteristiek

 • 6 Geeft leiding aan de Interne Dienst met maximaal 50 medewerkers, verdeeld over bijvoorbeeld Gebouweninrichting en Onderhoud, Reproductie, Postkamer, Magazijn, Receptie, Telefoon, Tekstverwerking en Kantine.

  Treedt op als coördinator, belast met de uitvoering bij interne verhuizingen en verbouwingen. Koopt na intern overleg meubilair en kantoormachines.

  Onderhoudt het zakelijke contact met leveranciers en schoonmaakdienst. Stemt de diverse werkafspraken en procedures van de afdelingen van de Interne Dienst op elkaar af en legt een en ander vast in interne regelingen.

 • 5 Geeft leiding aan de Interne Dienst met maximaal 30 medewerkers, verdeeld over bijvoorbeeld Gebouweninrichting en Onderhoud, Reproductie, Postkamer, Magazijn, Receptie, Telefoon, Kantine. Organiseert interne verhuizingen; koopt na intern overleg meubilair, kantoormachines, kantoorbenodigdheden, e.d. Maakt afleveringsafspraken met leveranciers, onderhoudt het werkcontact met bijvoorbeeld een schoonmaakbedrijf, een en ander in overleg met Inkoop of Directie, of geeft leiding aan een afdeling in de Interne Dienst met circa 10 geschoolde vaklieden, zoals huisdrukkerij, elektromechanisch onderhoud en garage.

 • 4 Verricht gespecialiseerd technisch onderhoud aan installaties in gebouwen, zoals liften, airconditioning en roltrappen. Wordt daarbij geassisteerd door één of enkele assistenten, of heeft leiding van een aantal afdelingen van de Interne Dienst, met circa 10 medewerkers in Kantine, Receptie, Telefooncentrale, Reproductie en dergelijke of heeft leiding van een dergelijke afdeling als onderdeel van een grotere interne dienst.

 • 3 Verricht vakkundig onderhoud, zoals timmerwerk, metselwerk, stukadoorswerk, bank-, las- en constructiewerk. Onderhoudt machines en elektrische installaties volgens voorschriften van de leverancier. Vervangt onderdelen en voert kleine reparaties uit aan machines en installaties of beschadigd meubilair. Geeft leiding aan afdelingscombinaties met bijvoorbeeld Postkamer, Kantine en Magazijn, met in totaal maximaal 10 medewerkers.

 • 2 Verricht onderhoudswerk, zoals het olie verversen, het opheffen van kleine mechanische storingen, het vervangen van onderdelen in apparaten, het schilderwerk; verplaatst binnenwanden, richt vergaderzalen in, regelt interne verhuizingen, e.d. Heeft leiding in een kantine, koopt grondstoffen in, rekent verkochte maaltijden af. Heeft leiding van een postkamer. Transporteert goederen en documenten met een personen- of bestelauto. Verzorgt de uitgifte van een kantoorbenodigdhedenmagazijn.

 • 1 Verricht eenvoudig onderhoudswerk, zoals vervangen van lampen, het reinigen van apparatuur, het schoonhouden van kantine, gangen en trappen. Zet en serveert koffie en thee in kantoor en kantine. Bereidt eenvoudige gerechten, zoals soep en kroketten. Brengt inkomende post rond en maakt uitgaande post verzend gereed.

Functieladder 24 Kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu

Functieniveaukarakteristiek

6

 • 5 Opzetten, beheren en onderhouden van zorgsystemen op het terrein van kwaliteit en/of arbeidsomstandigheden en/of milieu. Coördineert activiteiten op deze terreinen. Draagt zorg voor opstellen van het KAM en/of Arbo en/of milieu jaarplan en jaarverslag. Bewaakt de uitvoering van het jaarplan. Registreert, analyseert (bijna) ongevallen en risico’s en neemt naar aanleiding daarvan actie. Voert overleg met deskundigen en begeleidt audits. Adviseert gevraagd en ongevraagd de directie en andere leidinggevenden. Geeft in voorkomende gevallen leiding aan medewerkers.

 • 4 Beheren en onderhouden van zorgsystemen op het terrein van kwaliteit en/of arbeidsomstandigheden en/of milieu. Coördineert activiteiten op deze terreinen binnen de vestiging. Draagt mede zorg voor opstellen van het KAM en/of Arbo en/of milieu jaarplan en jaarverslag. Bewaakt de uitvoering van het jaarplan op vestigingsniveau. Registreert, analyseert (bijna)ongevallen en risico’s. Geeft resultaten door aan de arbocoördinator en neemt naar aanleiding daarvan actie. Voert overleg met deskundigen en begeleidt audits. Adviseert gevraagd en ongevraagd de directie en andere leidinggevenden.

3

2

1

Functieladder 25 Maatvoering

Functieniveaukarakteristiek

6

5

 • 4 Realiseert zelfstandig de maatvoering bij bouwprojecten. Zet op basis van (digitale) werktekeningen en met behulp van de Total Station o.a. het palenplan ten behoeve van de fundering en een assenstelsel ten behoeve van diverse verdiepingslagen uit. Signaleert afwijkingen door middel van controles en meldt deze bij de uitvoerder.

3

2

1

BIJLAGE 3 OPZEGTERMIJNEN BOUWPLAATSWERKNEMERS ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5A

In afwijking van artikel 7: 672, lid 2 en lid 3 BW, wordt de door de werkgever en de werknemer in acht te nemen opzegtermijn bepaald aan de hand van onderstaande tabellen. NB: Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:672, lid 4 BW kan de door de werkgever in acht te nemen opzegtermijn met een maand worden bekort indien de werkgever beschikt over een ontslagvergunning afgegeven door het UWV WERKbedrijf. In dat geval kan de opzegtermijn nooit minder dan één maand bedragen.

Door werkgever in acht te nemen opzegtermijnen in weken

Leeftijd werknemer

Aantal volle dienstjaren

<1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

16 t/m 19

1

1

            

20

1

1

2

           

21

1

1

2

3

          

22 t/m 25

1

1

2

3

4

         

26

1

1

2

3

4

5

        

27

1

1

2

3

4

5

6

       

28

1

1

2

3

4

5

6

7

      

29

1

1

2

3

4

5

6

7

8

     

30

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

    

31

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

   

32

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

  

33

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

34 t/m 45

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

46

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

47

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

48

1

2

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

49

1

2

4

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

50

1

3

4

6

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

51

1

3

4

6

8

10

12

13

14

15

16

17

18

19

52

1

3

4

6

8

10

12

14

15

16

17

18

19

20

53

1

3

4

6

8

10

12

14

16

17

18

19

20

21

54

1

3

4

6

8

10

12

14

16

18

19

20

21

22

55

1

3

4

6

8

10

12

14

16

18

20

21

22

23

56

1

3

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

23

24

57

1

3

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

25

58 t/m 64

1

3

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

65 e.o.

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Door bouwplaatswerknemer in acht te nemen opzegtermijnen in weken

Leeftijd werknemer

Aantal volle dienstjaren

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15 t/m 21

1

           

22 t/m 26

1

1

1

2

        

27/28

1

1

1

2

2

3

      

29/30

1

1

1

2

2

3

3

4

    

31/32

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

  

33 e.o.

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

Deze tabellen zijn een uitwerking van het bepaalde in artikel 5a.

In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld bij faillissement) kunnen afwijkende opzegtermijnen gelden. Bij minder dan 1 jaar dienstverband geldt bij normale opzegging in alle gevallen een opzeggingstermijn van 1 week.

Voor zover bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betrekking hebben op meerderjarigen, gelden deze bepalingen ook voor jeugdige werknemers die gehuwd zijn of geweest zijn.

BIJLAGE 4 NORMREGELING ARBEIDSTIJDEN

Normen arbeidstijden voor werknemers van 18 jaar en ouder

Onderwerp

Normregeling

minimum rusttijden

 

• wekelijkse rust

hetzij 36 uur per periode van 7 x 24

hetzij 60 uur per periode van 9 x 24

(1 x per 5 weken in te korten tot 32 uur)

• dagelijkse rust

11 uur per 24 uur

(1 x per periode van 7 x 24 in te korten tot 8 uur)

zondagsarbeid

 

• arbeidsverbod

op zondag wordt geen arbeid verricht tenzij......

• uitzondering 1

tenzij het tegendeel is bedongen en uit de aard van de arbeid voortvloeit

• uitzondering 2

tenzij de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken en het medezeggenschapsorgaan, of bij het ontbreken daarvan de personeelsvertegenwoordiging, of bij het ontbreken daarvan de belanghebbende werknemer, daarmee instemt

• zondagsbepaling

in geval van arbeid op zondag ten minste 4 vrije dagen per 13 weken

maximum arbeidstijden (structureel)

 

• arbeidstijd per dienst

• arbeidstijd per week

• arbeidstijd per 4 weken

• arbeidstijd per 13 weken

9 uur

45 uur

gemiddeld 40 uur per week (520 uur)

Aanvullende regels indien er sprake is van nachtdiensten (arbeid tussen 00.00 en 06.00 uur)

• minimum rust na een nachtdienst die eindigt na 02.00 uur

• minimum rust na een reeks nachtdiensten

• maximum arbeidstijd per nachtdienst

• maximum arbeidstijd per 13 weken

• maximum aantal nachtdiensten

14 uur

48 uur

8 uur

10 per 4 weken en 25 per 13 weken (16 per 4 weken indien de nachtdiensten voor of op 02.00 uur eindigen)

• maximum aantal achtereenvolgende nachtdiensten

5 (6 indien de nachtdiensten voor of op 02.00 uur eindigen)

Maximum arbeidstijden bij overwerk (incidenteel)

• arbeidstijd per dienst

• arbeidstijd per week

• arbeidstijd per 13 weken

11 uur

54 uur

gemiddeld 45 uur per week (585 uur)

Aanvullende regels bij overwerk indien er sprake is van nachtdiensten

• maximum arbeidstijd per nachtdienst

• maximum arbeidstijd per 13 weken

9 uur

gemiddeld 40 uur per week (520 uur)

Pauze (tijdruimte van minimaal ¼ uur)

• arbeidstijd per dienst > 5 ½ uur

• arbeidstijd per dienst > 8 uur

• arbeidstijd per dienst > 10 uur

½ uur

¾ uur, waarvan ½ uur aaneengesloten

1 uur, waarvan ½ uur aaneengesloten

Consignatie/bereikbaarheidsdienst (werknemers van 18 jaar of ouder)

Consignatie (afwijking rusttijd en pauze)

Standaard- en overlegregeling

• periode zonder consignatie per 4 weken

• consignatie voor en na een nachtdienst

• maximum arbeidstijd per 24 uur

• maximum arbeidstijd per week

• maximum arbeidstijd per 13 weken

2 tijdruimten van elk minimaal 7 x 24 uur

niet toegestaan

13 uur

60 uur

gemiddeld 45 uur per week (585 uur)

• maximum arbeidstijd per 13 weken indien de consignatie geheel of gedeeltelijk de periode tussen 00.00 uur en 06.00 uur omvat

gemiddeld 40 uur per week (520 uur)

• minimum arbeidstijd bij oproep in consignatie

½ uur

Normen arbeidstijden voor werknemers van 16 of 17 jaar

Onderwerp

Normregeling

bijzondere bepaling indien arbeid wordt verricht

 

• gelijkstelling met arbeidsrust

schooltijd = arbeidstijd

Minimum rusttijden

• wekelijkse rust

• dagelijkse rust

36 uur per periode van 7 x 24 uur

12 uur per 24 uur, waarin de periode tussen hetzij 22.00 en 06.00 uur, hetzij 23.00 en 07.00 uur is begrepen

Zondagsarbeid

• arbeidsverbod

op zondag wordt geen arbeid verricht tenzij......

• uitzondering 1

tenzij het tegendeel is bedongen en uit de aard van de arbeid voortvloeit

• uitzondering 2

tenzij de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk achten en het medezeggenschapsorgaan, of bij het ontbreken daarvan de personeelsvertegenwoordiging, of bij het ontbreken daarvan de belanghebbende werknemer, daarmee instemt

• zondagsrust

4 vrije zondagen per 13 weken; indien op zondag arbeid wordt verricht, is de voorafgaande zaterdag vrij

Maximum arbeidstijden (structureel en incidenteel)

• arbeidstijd per dienst

• arbeidstijd per week

• arbeidstijd per 4 weken

9 uur

45 uur

gemiddeld 40 uur per week (160 uur)

Pauze (tijdruimte van minimaal ¼ uur)

• arbeidstijd per dienst > 4 ¼ uur

• arbeidstijd per dienst > 8 uur

½ uur

¾ uur, waarvan ½ uur aaneengesloten

Bijlage 5 Vierdaagse werkweek voor werknemers ouder dan 55 jaar

Beschikbare dagen bouwplaatswerknemers 55 t/m 59 jaar
 

2009

2010

Aantal werkweken

53

52

Af:

  

Drie weken zomervakantie (15 dagen)

3

3

Feestdagen die op werkdagen vallen1

7

4

Aantal roostervrije dagen2

22

22

Seniorendagen

10

10

Resterende vakantiedagen3

10

10

Extra vakantiedag (artikel 23a lid 6)

 

1

Totaal

52

50

Aantal eventueel te kopen dagen4

1

2

XNoot
1

Nieuwjaarsdag 2010 wordt (vanwege week 53 in 2009) als feestdag geteld bij 2009 in plaats van 2010.

XNoot
2

Voor werknemers van 55 jaar en ouder geldt geen verplichting tot storting van de waarde van tien roostervrije dagen in het Tijdspaarfonds. Indien de werknemer daar toch voor kiest, heeft de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting over die dagen.

XNoot
3

Voor werknemers van 55 jaar en ouder geldt geen verplichting tot storting van de waarde van vijf bovenwettelijke vakantiedagen in het Tijdspaarfonds. Indien de werknemer daar toch voor kiest, heeft de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting over die dagen.

XNoot
4

Een werknemer die in geval van een collectieve bedrijfssluiting binnen een kalenderjaar dagen tekort komt (rekening houdend met het recht op drie weken aaneengesloten zomervakantie) heeft recht op maximaal vijf extra roostervrije dagen. In dat geval hoeft hij dus toch geen dagen in te kopen.

Beschikbare dagen bouwplaatswerknemers 60 jaar en ouder
 

2009

2010

Aantal werkweken

53

52

Af:

  

Drie weken zomervakantie (15 dagen)

3

3

Feestdagen die op werkdagen vallen1

7

4

Aantal roostervrije dagen2

22

22

Seniorendagen

13

13

Resterende vakantiedagen3

10

10

Extra vakantiedag (artikel 23a lid 6)

 

1

Totaal

55

53

Aantal te kopen dagen

–2, dus 0

–1, dus 0

XNoot
1

Nieuwjaarsdag 2010 wordt (vanwege week 53 in 2009) als feestdag geteld bij 2009 in plaats van 2010.

XNoot
2

Voor werknemers van 55 jaar en ouder geldt geen verplichting tot storting van de waarde van tien roostervrije dagen in het Tijdspaarfonds. Indien de werknemer daar toch voor kiest, heeft de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting over die dagen.

XNoot
3

Voor werknemers van 55 jaar en ouder geldt geen verplichting tot storting van de waarde van vijf bovenwettelijke vakantiedagen in het Tijdspaarfonds. Indien de werknemer daar toch voor kiest, heeft de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting over die dagen.

Beschikbare dagen UTA-werknemers 55 t/m 59 jaar
 

2009

2010

Aantal werkweken

53

52

Af:

  

Drie weken zomervakantie (15 dagen)

3

3

Feestdagen die op werkdagen vallen1

7

4

Aantal roostervrije dagen2

15

15

Seniorendagen

9

9

Resterende vakantiedagen3

10

10

Totaal

44

41

Aantal eventueel te kopen dagen4

9

11

XNoot
1

Nieuwjaarsdag 2010 wordt (vanwege week 53 in 2009) als feestdag geteld bij 2009 in plaats van 2010.

XNoot
2

Mits de werknemer geen gebruik maakt van de facultatieve mogelijkheid om de waarde van maximaal vijf roostervrije dagen in het Tijdspaarfonds te storten. Indien de werknemer daar toch voor kiest, heeft de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting over die dagen.

XNoot
3

Mits de werknemer geen gebruik maakt van de facultatieve mogelijkheid om de waarde van vijf bovenwettelijke vakantiedagen in het Tijdspaarfonds te storten. Indien de werknemer daar toch voor kiest, heeft de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting over die dagen.

XNoot
4

Werknemers ingedeeld in functieladder 1 (Uitvoering) hoeven geen dagen in te kopen. De werkgever betaalt de dagen die deze werknemer tekort komt door. Werknemers ingedeeld in een van de andere functieladders kunnen het resterende aantal dagen kopen, maar er ook voor kiezen om een aantal weken vijf dagen te werken.

Indien het tekort aan dagen het gevolg is van een collectieve wintersluiting geldt een andere regeling. Werknemers ingedeeld in functieladder 1 zullen dan ter compensatie een aantal weken vijf dagen werken. Werknemers ingedeeld in functieladder 2,3,4 of 5 hebben dan recht op maximaal vijf extra verlofdagen.

Beschikbare dagen UTA-werknemers 60 jaar en ouder
 

2009

2010

Aantal werkweken

53

52

Af:

  

Drie weken zomervakantie (15 dagen)

3

3

Feestdagen die op werkdagen vallen1

7

4

Aantal roostervrije dagen2

15

15

Seniorendagen

11

11

Resterende vakantiedagen3

10

10

Totaal

46

43

Aantal eventueel te kopen dagen4

7

9

XNoot
1

Nieuwjaarsdag 2010 wordt (vanwege week 53 in 2009) als feestdag geteld bij 2009 in plaats van 2010.

XNoot
2

Mits de werknemer geen gebruik maakt van de facultatieve mogelijkheid om de waarde van maximaal vijf roostervrije dagen in het Tijdspaarfonds te storten. Indien de werknemer daar toch voor kiest, heeft de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting over die dagen.

XNoot
3

Mits de werknemer geen gebruik maakt van de facultatieve mogelijkheid om de waarde van vijf bovenwettelijke vakantiedagen in het Tijdspaarfonds te storten. Indien de werknemer daar toch voor kiest, heeft de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting over die dagen.

XNoot
4

Indien het tekort aan dagen het gevolg is van een collectieve wintersluiting geldt een andere regeling. Werknemers ingedeeld in functieladder 1 zullen dan ter compensatie een aantal weken vijf dagen werken. Werknemers ingedeeld in functieladder 2,3,4 of 5 hebben dan recht op maximaal vijf extra verlofdagen.

Voorbeeldrooster vierdaagse werkweek 55-plus: bouwplaatswerknemers, 2009

Week

Soort dag

Week

Soort dag

1

Nieuwjaar (+ eventueel 4 roostervrije dagen t.b.v. collectieve sluiting)

27

Vakantiedag (6)

2

Vakantiedag (1)

28

Roostervrije dag (12)

3

Roostervrije dag (1)

29

Seniorendag (6)

4

Seniorendag (1)

30

Zomervakantie

(5 vakantiedagen)

5

Roostervrije dag (2)

31

Zomervakantie

(5 vakantiedagen)

6

Vakantiedag (2)

32

Zomervakantie

(5 vakantiedagen)

7

Roostervrije dag (3)

33

Roostervrije dag (13)

8

Seniorendag (2)

34

Vakantiedag (7)

9

Roostervrije dag (4)

35

Roostervrije dag (14)

10

Vakantiedag (3)

36

Seniorendag (7)

11

Roostervrije dag (5)

37

Roostervrije dag (15)

12

Seniorendag (3)

38

Vakantiedag (8)

13

Roostervrije dag (6)

39

Roostervrije dag (16)

14

Vakantiedag (4)

40

Seniorendag (8)

15

Roostervrije dag (7)

41

Roostervrije dag (17)

16

Pasen

42

Roostervrije dag (18)

17

Seniorendag (4)

43

Vakantiedag (9)

18

Koninginnedag

44

Roostervrije dag (19)

19

Roostervrije dag (8)

45

Seniorendag (9)

20

Vakantiedag (5)

46

Roostervrije dag (20)

21

Hemelvaartsdag

47

Vakantiedag (10)

22

Roostervrije dag (9)

48

Roostervrije dag (21)

23

Pinksteren

49

Seniorendag (10)

24

Seniorendag (5)

50

Koopdag (1)

25

Roostervrije dag (10)

51

Roostervrije dag (22)

26

Roostervrije dag (11)

52

Kerst

  

53

Nieuwjaar1

XNoot
1

Dit rooster houdt geen rekening met collectieve bedrijfssluiting. Zie daarvoor artikel 11a lid 2.

Let op: een werknemer van 60 jaar of ouder heeft recht op 13 seniorendagen en hoeft daarom geen dagen te kopen!

Het aantal koopdagen voor een werknemer van 55 t/m 59 jaar hangt mede af van het aantal feestdagen dat doordeweeks valt.

Voorbeeldrooster vierdaagse werkweek 55-plus: bouwplaatswerknemers, 2010

Week

Soort dag

Week

Soort dag

1

Vakantiedag (1)

27

Roostervrije dag (12)

2

Roostervrije dag (1)

28

Roostervrije dag (13)

3

Vakantiedag (2)

29

Zomervakantie

(5 vakantiedagen)

4

Roostervrije dag (2)

30

Zomervakantie

(5 vakantiedagen)

5

Seniorendag (1)

31

Zomervakantie

(5 vakantiedagen)

6

Roostervrije dag (3)

32

Seniorendag (6)

7

Vakantiedag (3)

33

Vakantiedag (7)

8

Roostervrije dag (4)

34

Roostervrije dag (14)

9

Seniorendag (2)

35

Seniorendag (7)

10

Roostervrije dag (5)

36

Roostervrije dag (15)

11

Vakantiedag (4)

37

Vakantiedag (8)

12

Roostervrije dag (6)

38

Roostervrije dag (16)

13

Pasen

39

Roostervrije dag (17)

14

Roostervrije dag (7)

40

Seniorendag (8)

15

Roostervrije dag (8)

41

Roostervrije dag (18)

16

Koninginnedag

42

Vakantiedag (9)

17

Seniorendag (3)

43

Roostervrije dag (19)

18

Hemelvaartsdag

44

Vakantiedag (10)

19

Roostervrije dag (9)

45

Roostervrije dag (20)

20

Pinksteren

46

Seniorendag (9)

21

Vakantiedag (5)

47

Roostervrije dag (21)

22

Roostervrije dag (10)

48

Koopdag (1)

23

Vakantiedag (6)

49

Roostervrije dag (22)

24

Seniorendag (4)

50

Seniorendag (10)

25

Roostervrije dag (11)

51

Koopdag (2)

26

Seniorendag (5)

52

Extra vakantiedag1

XNoot
1

Dit rooster houdt geen rekening met collectieve bedrijfssluiting. Zie daarvoor artikel 11a lid 2.

Let op: een werknemer van 60 jaar of ouder heeft recht op 13 seniorendagen en hoeft daarom geen dagen te kopen!

Het aantal koopdagen voor een werknemer van 55 t/m 59 jaar hangt mede af van het aantal feestdagen dat doordeweeks valt.

Voorbeeldrooster vierdaagse werkweek 55-plus: UTA-werknemers, 2009

Week

Soort dag

Week

Soort dag

1

Nieuwjaar

27

Seniorendag (5)

2

Vakantiedag (1)

28

Extra verlofdag/koopdag (5)

3

Vakantiedag (2)

29

Vakantiedag (7)

4

Roostervrije dag (1)

30

Zomervakantie

(5 vakantiedagen)

5

Vakantiedag (3)

31

Zomervakantie

(5 vakantiedagen)

6

Seniorendag (1)

32

Zomervakantie

(5 vakantiedagen)

7

Vakantiedag (4)

33

Seniorendag (6)

8

Roostervrije dag (2)

34

Vakantiedag (8)

9

Extra verlofdag/koopdag (1)

35

Roostervrije dag (8)

10

Vakantiedag (5)

36

Roostervrije dag (9)

11

Seniorendag (2)

37

Seniorendag (7)

12

Roostervrije dag (3)

38

Roostervrije dag (10)

13

Roostervrije dag (4)

39

Vakantiedag (9)

14

Vakantiedag (6)

40

Extra verlofdag/koopdag (6)

15

Extra verlofdag/koopdag (2)

41

Roostervrije dag (11)

16

Pasen

42

Seniorendag (8)

17

Seniorendag (3)

43

Vakantiedag (10)

18

Koninginnedag

44

Extra verlofdag/koopdag (7)

19

Roostervrije dag (5)

45

Roostervrije dag (12)

20

Extra verlofdag/koopdag (3)

46

Roostervrije dag (13)

21

Hemelvaartsdag

47

Seniorendag (9)

22

Seniorendag (4)

48

Extra verlofdag/koopdag (8)

23

Pinksteren

49

Roostervrije dag (14)

24

Extra verlofdag/koopdag (4)

50

Roostervrije dag (15)

25

Roostervrije dag (6)

51

Extra verlofdag/koopdag (9)

26

Roostervrije dag (7)

52

Kerst

  

53

Nieuwjaar1

XNoot
1

Dit rooster houdt geen rekening met collectieve bedrijfssluiting. Zie daarvoor artikel 11b lid 3 en lid 4.

Voorbeeldrooster vierdaagse werkweek 55-plus: UTA-werknemers, 2010

Week

Soort dag

Week

Soort dag

1

Vakantiedag (1)

27

Seniorendag (5)

2

Vakantiedag (2)

28

Vakantiedag (7)

3

Roostervrije dag (1)

29

Zomervakantie

(5 vakantiedagen)

4

Vakantiedag (3)

30

Zomervakantie

(5 vakantiedagen)

5

Seniorendag (1)

31

Zomervakantie

(5 vakantiedagen)

6

Extra verlofdag/koopdag (1)

32

Seniorendag (6)

7

Vakantiedag (4)

33

Vakantiedag (8)

8

Roostervrije dag (2)

34

Roostervrije dag (8)

9

Vakantiedag (5)

35

Extra verlofdag/koopdag (6)

10

Seniorendag (2)

36

Seniorendag (7)

11

Roostervrije dag (3)

37

Roostervrije dag (9)

12

Extra verlofdag/koopdag (2)

38

Vakantiedag (9)

13

Pasen

39

Roostervrije dag (10)

14

Vakantiedag (6)

40

Roostervrije dag (11)

15

Roostervrije dag (4)

41

Seniorendag (8)

16

Koninginnedag

42

Extra verlofdag/koopdag (7)

17

Seniorendag (3)

43

Vakantiedag (10)

18

Hemelvaartsdag

44

Roostervrije dag (12)

19

Roostervrije dag (5)

45

Extra verlofdag/koopdag (8)

20

Pinksteren

46

Seniorendag (9)

21

Extra verlofdag/koopdag (3)

47

Roostervrije dag (13)

22

Seniorendag (4)

48

Extra verlofdag/koopdag (9)

23

Extra verlofdag/koopdag (4)

49

Roostervrije dag (14)

24

Roostervrije dag (6)

50

Extra verlofdag/koopdag(10)

25

Roostervrije dag (7)

51

Roostervrije dag (15)

26

Extra verlofdag/koopdag (5)

52

Extra verlofdag/koopdag(11)1

XNoot
1

Dit rooster houdt geen rekening met collectieve bedrijfssluiting. Zie daarvoor artikel 11b lid 3 en lid 4.

BIJLAGE 6 FAMILIESCHEMA

Familieschema als bedoeld in artikel 22 lid 1.

stcrt-2009-17266-003.png

BIJLAGE 7A LOONTABELLEN BOUWPLAATSWERKNEMERS

Lonen per 1 oktober 2009 (0,50% initieel)

Tabel I: Garantielonen voor vakvolwassen werknemers

functiegroep

weekloon

uurloon

A

475,60

11,89

B

503,60

12,59

C

534,40

13,36

D

571,60

14,29

E

599,60

14,99

Tabel II: Loon voorlieden, meesterknechts, putbazen, leermeesters of instructeurs (inclusief voorliedentoeslag)

functiegroep

weekloon

uurloon

A

532,40

13,31

B

560,40

14,01

C

591,20

14,78

D

628,40

15,71

Tabel III: Garantielonen voor jeugdige werknemers

leeftijd

staffel

zonder vakopleiding

in BBL 2

met BBL 2

in BBL 3

met BBL 3

week

uur

week

uur

week

uur

week

uur

week

uur

16

40%

152,321

4,76

201,60

5,04

      

17

45%

171,201

5,35

226,80

5,67

276,80

6,92

304,00

7,60

  

18

55%

261,60

6,54

276,80

6,92

327,20

8,18

359,60

8,99

414,80

10,37

19

65%

309,20

7,73

327,20

8,18

377,60

9,44

414,80

10,37

484,00

12,10

20

75%

356,80

8,92

377,60

9,44

440,80

11,02

484,00

12,10

  

21

87,50%

416,00

10,40

440,80

11,02

      
XNoot
1

Dit is het weekloon voor een partieel leerplichtige met een vierdaagse werkweek (32 x het uurloon). Voor de 16-jarige partieel leerplichtige met een driedaagse werkweek bedraagt het weekloon 24 x het uurloon. De 17-jarige die niet partieel leerplichtig is en een volledige werkweek heeft, verdient 40 x het uurloon.

Tabel IV: Inloopschalen vakvolwassenen en jeugdige werknemers

leeftijd

1e halfjaar

2e halfjaar

weekloon

uurloon

weekloon

uurloon

16

104,961

3,28

120,64

3,77

17

119,361

3,73

136,64

4,27

18

175,60

4,39

204,40

5,11

19

204,40

5,11

239,60

5,99

20

238,00

5,95

277,60

6,94

21

279,60

6,99

325,20

8,13

22

324,80

8,12

375,20

9,38

23 of ouder

361,20

9,03

399,20

9,98

XNoot
1

Dit is het weekloon voor een partieel leerplichtige met een vierdaagse werkweek (32 x het uurloon). Voor de 16-jarige partieel leerplichtige met een driedaagse werkweek bedraagt het weekloon 24 x het uurloon. De 17-jarige die niet partieel leerplichtig is en een volledige werkweek heeft, verdient 40 x het uurloon.

Tabel V: Werknemers bij samenwerkingsverbanden: loon tijdens de eerste drie maanden

leeftijd

weekloon1

uurloon

16

126,00

5,04

17

141,75

5,67

18

173,00

6,92

19

204,50

8,18

20

236,00

9,44

XNoot
1

De werknemer heeft een volledige werkweek, maar zijn weekloon is de eerste drie maanden gebaseerd op 25 uur.

Lonen per 1 januari 2010 (0,75% initieel)

Tabel I: Garantielonen voor vakvolwassen werknemers

functiegroep

weekloon

uurloon

A

479,20

11,98

B

507,20

12,68

C

538,40

13,46

D

576,00

14,40

E

604,00

15,10

Tabel II: Loon voorlieden, meesterknechts, putbazen, leermeesters of instructeurs (inclusief voorliedentoeslag)

functiegroep

weekloon

uurloon

A

536,40

13,41

B

564,40

14,11

C

595,60

14,89

D

633,20

15,83

Tabel III: Garantielonen voor jeugdige werknemers

leeftijd

staffel

zonder vakopleiding

in BBL 2

met BBL 2

in BBL 3

met BBL 3

week

uur

week

uur

week

uur

week

uur

week

uur

16

40%

153,281

4,79

202,80

5,07

      

17

45%

172,481

5,39

228,40

5,71

278,80

6,97

306,40

7,66

  

18

55%

263,60

6,59

278,80

6,97

329,60

8,24

362,00

9,05

418,00

10,45

19

65%

311,60

7,79

329,60

8,24

380,40

9,51

418,00

10,45

487,60

12,19

20

75%

359,60

8,99

380,40

9,51

444,00

11,10

487,60

12,19

  

21

87,50%

419,20

10,48

444,00

11,10

      
XNoot
1

Dit is het weekloon voor een partieel leerplichtige met een vierdaagse werkweek (32 x het uurloon). Voor de 16-jarige partieel leerplichtige met een driedaagse werkweek bedraagt het weekloon 24 x het uurloon. De 17-jarige die niet partieel leerplichtig is en een volledige werkweek heeft, verdient 40 x het uurloon.

Tabel IV: Inloopschalen vakvolwassenen en jeugdige werknemers

     
     
     
     
     
     
     
     
     

Nog niet bekend; is afhankelijk van minimumlonen per 1 januari 2010. De actuele bedragen kunt u te zijner tijd opvragen bij cao-partijen of vinden op www.tbbouw.nl

Tabel V: Werknemers bij samenwerkingsverbanden: loon tijdens de eerste drie maanden

leeftijd

weekloon1

uurloon

16

126,75

5,07

17

142,75

5,71

18

174,25

6,97

19

206,00

8,24

20

237,75

9,51

XNoot
1

De werknemer heeft een volledige werkweek, maar zijn weekloon is de eerste drie maanden gebaseerd op 25 uur.

Lonen per 1 juli 2010 (0,50% initieel)

Tabel I: Garantielonen voor vakvolwassen werknemers

functiegroep

weekloon

uurloon

A

481,60

12,04

B

509,60

12,74

C

541,20

13,53

D

578,80

14,47

E

607,20

15,18

Tabel II: Loon voorlieden, meesterknechts, putbazen, leermeesters of instructeurs (inclusief voorliedentoeslag)

functiegroep

weekloon

uurloon

A

539,20

13,48

B

567,20

14,18

C

598,80

14,97

D

636,40

15,91

Tabel III: Garantielonen voor jeugdige werknemers

leeftijd

staffel

zonder vakopleiding

in BBL 2

met BBL 2

in BBL 3

met BBL 3

week

uur

week

uur

week

uur

week

uur

week

uur

16

40%

154,241

4,82

204,00

5,10

      

17

45%

173,441

5,42

229,20

5,73

280,40

7,01

308,00

7,70

  

18

55%

264,80

6,62

280,40

7,01

331,20

8,28

364,00

9,10

420,00

10,50

19

65%

313,20

7,83

331,20

8,28

382,40

9,56

420,00

10,50

490,00

12,25

20

75%

361,20

9,03

382,40

9,56

446,00

11,15

490,00

12,25

  

21

87,50%

421,60

10,54

446,00

11,15

      
XNoot
1

Dit is het weekloon voor een partieel leerplichtige met een vierdaagse werkweek (32 x het uurloon). Voor de 16-jarige partieel leerplichtige met een driedaagse werkweek bedraagt het weekloon 24 x het uurloon. De 17-jarige die niet partieel leerplichtig is en een volledige werkweek heeft, verdient 40 x het uurloon.

Tabel IV: Inloopschalen vakvolwassenen en jeugdige werknemers

     
     
     
     
     
     
     
     
     

Nog niet bekend; is afhankelijk van minimumlonen per 1 juli 2010. De actuele bedragen kunt u te zijner tijd opvragen bij cao-partijen of vinden op www.tbbouw.nl

Tabel V: Werknemers bij samenwerkingsverbanden: loon tijdens de eerste drie maanden

leeftijd

weekloon1

uurloon

16

127,50

5,10

17

143,25

5,73

18

175,25

7,01

19

207,00

8,28

20

239,00

9,56

XNoot
1

De werknemer heeft een volledige werkweek, maar zijn weekloon is de eerste drie maanden gebaseerd op 25 uur.

Lonen per 1 oktober 2010 (0,25% initieel)

Tabel I: Garantielonen voor vakvolwassen werknemers

functiegroep

weekloon

uurloon

A

482,80

12,07

B

510,80

12,77

C

542,40

13,56

D

580,40

14,51

E

608,80

15,22

Tabel II: Loon voorlieden, meesterknechts, putbazen, leermeesters of instructeurs (inclusief voorliedentoeslag)

functiegroep

weekloon

uurloon

A

540,40

13,51

B

568,40

14,21

C

600,00

15,00

D

638,00

15,95

Tabel III: Garantielonen voor jeugdige werknemers

leeftijd

staffel

zonder vakopleiding

in BBL 2

met BBL 2

in BBL 3

met BBL 3

week

uur

week

uur

week

uur

week

uur

week

uur

16

40%

154,561

4,83

204,40

5,11

      

17

45%

173,761

5,43

230,00

5,75

280,80

7,02

308,80

7,72

  

18

55%

265,60

6,64

280,80

7,02

332,00

8,30

364,80

9,12

421,20

10,53

19

65%

314,00

7,85

332,00

8,30

383,20

9,58

421,20

10,53

491,20

12,28

20

75%

362,00

9,05

383,20

9,58

446,80

11,17

491,20

12,28

  

21

87,50%

422,40

10,56

446,80

11,17

      
XNoot
1

Dit is het weekloon voor een partieel leerplichtige met een vierdaagse werkweek (32 x het uurloon). Voor de 16-jarige partieel leerplichtige met een driedaagse werkweek bedraagt het weekloon 24 x het uurloon. De 17-jarige die niet partieel leerplichtig is en een volledige werkweek heeft, verdient 40 x het uurloon.

Tabel IV: Inloopschalen vakvolwassenen en jeugdige werknemers

     
     
     
     
     
     
     
     
     

Nog niet bekend; is afhankelijk van minimumlonen per 1 juli 2010. De actuele bedragen kunt u te zijner tijd opvragen bij cao-partijen of vinden op www.tbbouw.nl

Tabel V: Werknemers bij samenwerkingsverbanden: loon tijdens de eerste drie maanden

leeftijd

weekloon1

uurloon

16

127,75

5,11

17

143,75

5,75

18

175,50

7,02

19

207,50

8,30

20

239,50

9,58

XNoot
1

De werknemer heeft een volledige werkweek, maar zijn weekloon is de eerste drie maanden gebaseerd op 25 uur.

BIJLAGE 7B SALARISSCHALEN UTA-WERKNEMERS

Van maandsalaris naar vierwekensalaris

Een in de volgende tabellen vermeld maandsalaris wordt omgerekend naar een vierwekensalaris door het maandsalaris te vermenigvuldigen met twaalf en de uitkomst te delen door dertien.

Salarissen per 1 oktober 2009 (0,50% initieel)
Tabel 1: Maandsalarissen werknemers van 22 jaar of ouder

functieniveau

minimum

maximum

1

1706,90

2245,96

2

1876,24

2503,87

3

2093,19

2827,66

4

2376,55

3256,03

5

2745,73

3812,81

6

3225,58

4533,96

Tabel 2: Maandsalarissen werknemers tot en met 21 jaar

leeftijd

staffel

inloop1

functieniveau 1

functieniveau 2

functieniveau 3

functieniveau 4

min.

max.

min.

max.

min.

max.

min.

max.

16

35%

537,68

597,41

786,09

656,69

876,35

    

17

40%

614,48

682,76

898,39

750,49

1001,54

    

18

50%

768,11

853,46

1122,99

938,13

1251,94

    

19

62,50%

960,14

1066,82

1403,72

1172,65

1564,92

1308,25

1767,28

  

20

75%

1152,16

1280,18

1684,47

1407,18

1877,90

1569,90

2120,74

  

21

87,50%

1344,19

1493,54

1965,22

1641,72

2190,88

1831,54

2474,20

2079,49

2849,02

XNoot
1

Aan de werknemer tot en met 21 jaar die voor de eerste maal een dienstverband aangaat met een werkgever onder deze cao en die wordt ingedeeld in functieniveau 1, kan gedurende maximaal 1 jaar na indiensttreding een salaris worden toegekend dat ten minste 90% bedraagt van het minimumniveau van functieniveau 1. Deze bedragen zijn onder inloop in de tabel vermeld. Het salaris zal ten minste gelijk zijn aan het Wettelijk Minimumjeugdloon. Indien met de werknemer reeds een hoger salaris is overeengekomen dan op grond van de inloopschaal mogelijk is, blijft het recht op dat salaris bestaan.

Tabel 3: Maandsalarissen voor langdurig werklozen gedurende het eerste jaar van hun dienstverband

periode

leeftijd

22 jaar

23 jaar of ouder

1e halfjaar

€ 1.318,33

€ 1.475,68

2e halfjaar

€ 1.447,85

€ 1.552,75

Salarissen per 1 januari 2010 (0,75% initieel)
Tabel 1: Maandsalarissen werknemers van 22 jaar of ouder

functieniveau

minimum

maximum

1

1719,70

2262,80

2

1890,31

2522,65

3

2108,89

2848,87

4

2394,37

3280,45

5

2766,32

3841,41

6

3249,77

4567,96

Tabel 2: Maandsalarissen werknemers tot en met 21 jaar

Leeftijd

staffel

inloop1

functieniveau 1

functieniveau 2

functieniveau 3

functieniveau 4

min.

max.

min.

max.

min.

max.

min.

max.

16

35%

541,71

601,89

791,99

661,62

882,92

    

17

40%

619,09

687,88

905,13

756,12

1009,05

    

18

50%

773,87

859,86

1131,41

945,17

1261,33

    

19

62,50%

967,34

1074,82

1414,25

1181,44

1576,66

1318,06

1780,53

  

20

75%

1160,80

1289,78

1697,10

1417,73

1891,98

1581,67

2136,65

  

21

87,50%

1354,27

1504,74

1979,96

1654,03

2207,31

1845,28

2492,76

2095,09

2870,39

XNoot
1

Aan de werknemer tot en met 21 jaar die voor de eerste maal een dienstverband aangaat met een werkgever onder deze cao en die wordt ingedeeld in functieniveau 1, kan gedurende maximaal 1 jaar na indiensttreding een salaris worden toegekend dat ten minste 90% bedraagt van het minimumniveau van functieniveau 1. Deze bedragen zijn onder inloop in de tabel vermeld. Het salaris zal ten minste gelijk zijn aan het Wettelijk Minimumjeugdloon. Indien met de werknemer reeds een hoger salaris is overeengekomen dan op grond van de inloopschaal mogelijk is, blijft het recht op dat salaris bestaan.

Tabel 3: Maandsalarissen voor langdurig werklozen gedurende het eerste jaar van hun dienstverband
  
   
   
   

Nog niet bekend; is afhankelijk van minimumlonen per 1 januari 2010. De actuele bedragen kunt u te zijner tijd opvragen bij cao-partijen of vinden op www.tbbouw.nl

Salarissen per 1 juli 2010 (0,50% initieel)
Tabel 1: Maandsalarissen werknemers van 22 jaar of ouder

functieniveau

minimum

maximum

1

1728,30

2274,11

2

1899,76

2535,26

3

2119,43

2863,11

4

2406,34

3296,85

5

2780,15

3860,62

6

3266,02

4590,80

Tabel 2: Maandsalarissen werknemers tot en met 21 jaar

leeftijd

staffel

inloop1

functieniveau 1

functieniveau 2

functieniveau 3

functieniveau 4

min.

max.

min.

max.

min.

max.

min.

max.

16

35%

544,42

604,90

795,95

664,93

887,33

    

17

40%

622,19

691,32

909,66

759,90

1014,10

    

18

50%

777,74

864,16

1137,07

949,90

1267,64

    

19

62,50%

972,18

1080,19

1421,32

1187,35

1584,54

1324,65

1789,43

  

20

75%

1166,60

1296,23

1705,59

1424,82

1901,44

1589,58

2147,33

  

21

87,50%

1361,04

1512,26

1989,86

1662,30

2218,35

1854,51

2505,22

2105,57

2884,74

XNoot
1

Aan de werknemer tot en met 21 jaar die voor de eerste maal een dienstverband aangaat met een werkgever onder deze cao en die wordt ingedeeld in functieniveau 1, kan gedurende maximaal 1 jaar na indiensttreding een salaris worden toegekend dat ten minste 90% bedraagt van het minimumniveau van functieniveau 1. Deze bedragen zijn onder inloop in de tabel vermeld. Het salaris zal ten minste gelijk zijn aan het Wettelijk Minimumjeugdloon. Indien met de werknemer reeds een hoger salaris is overeengekomen dan op grond van de inloopschaal mogelijk is, blijft het recht op dat salaris bestaan.

Tabel 3: Maandsalarissen voor langdurig werklozen gedurende het eerste jaar van hun dienstverband
  
   
   
   

Nog niet bekend; is afhankelijk van minimumlonen per 1 juli 2010. De actuele bedragen kunt u te zijner tijd opvragen bij cao-partijen of vinden op www.tbbouw.nl

Salarissen per 1 oktober 2010 (0,25% initieel)
Tabel 1: Maandsalarissen werknemers van 22 jaar of ouder

functieniveau

minimum

maximum

1

1732,62

2279,80

2

1904,51

2541,60

3

2124,73

2870,27

4

2412,36

3305,09

5

2787,10

3870,27

6

3274,19

4602,28

Tabel 2: Maandsalarissen werknemers tot en met 21 jaar

leeftijd

staffel

inloop1

functieniveau 1

functieniveau 2

functieniveau 3

functieniveau 4

min.

max.

min.

max.

min.

max.

min.

max.

16

35%

545,78

606,41

797,94

666,59

889,55

    

17

40%

623,75

693,05

911,93

761,80

1016,64

    

18

50%

779,68

866,32

1139,91

952,27

1270,81

    

19

62,50%

974,61

1082,89

1424,87

1190,32

1588,50

1327,96

1793,90

  

20

75%

1169,52

1299,47

1709,85

1428,38

1906,19

1593,55

2152,70

  

21

87,50%

1364,44

1516,04

1994,83

1666,46

2223,90

1859,15

2511,48

2110,83

2891,95

XNoot
1

Aan de werknemer tot en met 21 jaar die voor de eerste maal een dienstverband aangaat met een werkgever onder deze cao en die wordt ingedeeld in functieniveau 1, kan gedurende maximaal 1 jaar na indiensttreding een salaris worden toegekend dat ten minste 90% bedraagt van het minimumniveau van functieniveau 1. Deze bedragen zijn onder inloop in de tabel vermeld. Het salaris zal ten minste gelijk zijn aan het Wettelijk Minimumjeugdloon. Indien met de werknemer reeds een hoger salaris is overeengekomen dan op grond van de inloopschaal mogelijk is, blijft het recht op dat salaris bestaan.

Tabel 3: Maandsalarissen voor langdurig werklozen gedurende het eerste jaar van hun dienstverband
  
   
   
   

Nog niet bekend; is afhankelijk van minimumlonen per 1 juli 2010. De actuele bedragen kunt u te zijner tijd opvragen bij cao-partijen of vinden op www.tbbouw.nl

BIJLAGE 8 BEROEPSOPLEIDING BOUWPLAATSWERKNEMERS

Nadere voorwaarden als bedoeld in artikel 59a lid 3 en lid 4

1. Begripsomschrijving

Samenwerkingsverband:

In aansluiting op de definitie van het samenwerkingsverband in artikel 88 lid 4 van de Cao voor de Bouwnijverheid wordt onder ‘samenwerkingsverband’ verstaan een stichting, vereniging of andere rechtspersoon van werkgevers, die is opgericht conform de richtlijnen voor de Statuten van Fundeon, en die met Fundeon een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Voor de samenwerkingsverbanden in de B&U geldt hierbij dat onderdeel van deze samenwerkingsovereenkomst het Reglement Commissies van Toezicht Leerlingwerkplaats opgesteld door Fundeon dient te zijn.

Werknemer:

Onder ‘werknemer’ wordt in de navolgende bepalingen verstaan de jeugdige bouwplaatswerknemer met een BPVO tot 27 jaar in de zin van de Cao voor de Bouwnijverheid die bij een samenwerkingsverband in dienst treedt.

2. Duur van de overeenkomst

Tussen het samenwerkingsverband en de jeugdige met BPVO wordt een praktijk- en arbeidsovereenkomst gesloten voor de periode dat de BBL 2 respectievelijk BBL 3 wordt gevolgd.

3. Arbeidsduur

De scholings- en arbeidsduur in een samenwerkingsverband bedraagt 40 uur.

4. Lonen

In afwijking van artikel 28 lid 1 van de Cao voor de Bouwnijverheid gelden voor de eerste dertien opleidingsweken van de praktijk- en arbeidsovereenkomst de lonen per week respectievelijk per uur zoals opgenomen in bijlage 7a tabel V van deze cao.

5. Kostenvergoedingen

In geval door het samenwerkingsverband handgereedschap en kleding, zoals omschreven in artikel 45 lid 2 en 3 aan de werknemers ter beschikking wordt gesteld, zal de werknemer geen vergoeding ontvangen voor de eigen uitrusting.

6. Gedeeltelijk gevolgde BBL 2 of BBL 3 bij indiensttreding

In geval een werkgever, bij wie leerlingen in dienst zijn die een BBL 2 als bedoeld in artikel 59a volgen, toetreedt tot een samenwerkingsverband en artikel 59a lid 3 van toepassing wordt, wordt de daarin genoemde periode van de eerste dertien opleidingsweken gerekend te zijn begonnen op het moment van de aanvang van de BBL 2. Ook in geval een werknemer, die een BBL 3 als bedoeld in artikel 59a volgt, onder toepassing van artikel 59a lid 8 in dienst treedt bij een samenwerkingsverband en artikel 59a lid 3 van toepassing wordt, zal de daarin genoemde periode van de eerste dertien opleidingsweken worden gerekend te zijn begonnen op het moment van de aanvang van de BBL 2.

Voor zover artikel 59a lid 8 door de werkgever als bovenbedoeld wordt toegepast, zal de werkgever zorgdragen voor een verklaring (‘in dienst getreden bij het samenwerkingsverband onder toepassing van artikel 59a lid 8 van de Cao voor de Bouwnijverheid’) welke wordt afgegeven aan het samenwerkingsverband.

7. De Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)

De onderverdeling in primaire en voortgezette opleiding is verlaten. In de WEB wordt een niveau-indeling gehanteerd:

niveau

WEB-benaming

omschrijving

duur

niveau 1

BBL 1 of BOL 1

assistentopleiding

1/2 tot 1 jaar

niveau 2

BBL 2 of BOL 2

basisberoeps-opleiding

2 tot 3 jaar (was primaire opleiding)

niveau 3

BBL 3

vakopleiding

2 tot 4 jaar (was voortgezette opleiding)

niveau 4

BBL 4 of BOL 4

middenkader-opleiding

3 tot 4 jaar (was mbo)

  

specialisten-opleiding

1 tot 2 jaar (was tertiair leerlingwezen)

De WEB kent geen onderscheid tussen stage (mbo) en praktijkopleiding (llw), het heet beide beroepspraktijkvorming. Aan deze beroepspraktijkvorming worden inhoudelijke eisen gesteld. Deze eisen zijn door Fundeon vastgelegd in de kwalificatiestructuur en de eindtermen.

Verder mag de beroepspraktijkvorming alleen worden verzorgd door bedrijven die door het kenniscentrum beroepsonderwijs-bedrijfsleven zijn erkend als leerbedrijf volgens erkenningscriteria.

8. Praktijkopleiding

Naar leerweg en soort bedrijf wordt in de criteria voor de erkenning van leerbedrijven het volgende onderscheid gemaakt:

Beroepsbegeleidende leerweg

Beroepsopleidende leerweg

Bedrijf

Samenwerkingsverband

Leerbedrijf

Opleidingscoördinator

Coördinator

Opleidingscoördinator

Leermeester

Instructeur

Begeleider

Begeleidend vakman

  

Beschrijving van de bij de praktijkopleiding betrokken functionarissen:

Opleidingscoördinator:

Deze medewerker van het bedrijf heeft vanuit zijn positie in het bedrijf o.a. verantwoordelijkheid voor het personeel en/of de opleiding daarvan. Hij kan de werkgever, directeur, bedrijfsleider, personeelschef, uitvoerder e.d. zijn. Naast de daaraan verbonden taken heeft hij in het kader van de beroepspraktijkvorming een coördinerende en leidinggevende taak. Opleidingscoördinator is in deze zin geen functie maar een taak.

Leermeester:

Deze medewerker van het leerbedrijf (als omschreven in artikel 60) is in de eerste plaats vakman, hij verstaat zijn vak en is daarnaast in staat (gesteld) zijn kennis en kunde over te dragen aan anderen. Hij is dus een vakman met een extra activiteit, hij begeleidt, instrueert en beoordeelt de vorderingen van de deelnemers in de beroepsbegeleidende leerweg.

Begeleidend vakman:

Deze medewerker van het leerbedrijf (als omschreven in artikel 27 lid 5) is de vakman die tijdens zijn dagelijkse productieve werk deelnemers aan de beroepsbegeleidende leerweg begeleidt en instrueert. Hij beoordeelt de deelnemer niet.

Begeleider:

Deze medewerker van het leerbedrijf kent zijn vak en het bedrijf. Tijdens zijn dagelijkse productieve werk begeleidt, instrueert en beoordeelt hij deelnemers aan de beroepsopleidende leerweg.

Coördinator:

Deze medewerker van een samenwerkingsverband coördineert de dagelijkse gang van zaken ten behoeve van de beroepspraktijkvorming binnen het samenwerkingsverband, hij geeft leiding aan de instructeur(s).

Instructeur:

Deze medewerker van een samenwerkingsverband (als omschreven in artikel 60) is in de eerste plaats vakman. Hij verstaat zijn vak en is mede daarom aangesteld zijn kennis en kunde over te dragen aan anderen. Hij is dus een vakman met een speciale opdracht om de deelnemers aan de beroepsbegeleidende leerweg te begeleiden, te instrueren en te beoordelen.

9. Partiële leerplicht

Wat is partiële leerplicht?

De partiële, ofwel gedeeltelijke, leerplicht ligt in het verlengde van de volledige leerplicht. Jongeren die zestien jaar zijn of twaalf schooljaren hebben doorlopen en niet willen beginnen aan een volledige vervolgopleiding of kiezen voor een opleiding volgens de beroepsbegeleidende leerweg, moeten gedurende één schooljaar maximaal twee dagen per week onderwijs volgen. Dit betekent dat zij tot minimaal twee dagen onderricht verplicht zijn. Het aantal dagen dat ze een opleiding volgen mag altijd meer zijn.

De vraag is nu natuurlijk hoe een leerling weet of het verplichte schoolbezoek voor hem uit één of twee dagen bestaat. Het antwoord op deze vraag is te vinden in de voorwaarden die de leerplichtwet stelt aan de partiële leerplicht.

De partiële leerplicht waarbij ten minste één dag per week onderwijs gevolgd moet worden, geldt voor jongeren die met hun werkgever een overeenkomst voor beroepspraktijkvorming hebben gesloten. Deze jongeren moeten een wettelijk erkende cursus volgen, die aansluit op hun dagelijkse werk.

Partieel leerplichtige jongeren die geen leerwerkovereenkomst hebben moeten minimaal twee dagen per week naar een onderwijsinstelling, zoals het Regionaal Opleidingencentrum (ROC).

BIJLAGE 9 INDIVIDUGERICHT PAKKET PREVENTIEZORG

Het pakket individugerichte preventiezorg, als bedoeld in artikel 66 lid 2 omvat:

 • Een intredekeuring, als bedoeld in artikel 3. De intredekeuring is een functiegericht onderzoek, waarbij zorgvuldige afweging plaatsvindt van de belasting van het werk en de belastbaarheid van de werknemer. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bouwspecifieke beoordelingsrichtlijnen ‘Arbeidsgeschiktheid’ van de Stichting Arbouw.

 • Het Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek voor Jongeren op vrijwillige basis, een jaar na intrede in de bedrijfstak, waarbij de afweging tussen de belasting van het werk en de belastbaarheid van de werknemer zal plaatsvinden en de werknemer een gericht advies krijgt met betrekking tot een gezonde en veilige invulling van de functie.

 • Het Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Dit PAGO vangt aan op de leeftijd van 16 jaar en vervolgens voor bouwplaatswerknemers op de leeftijden 20, 24, 28, 32, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 en 60 en 62 jaar; daarna individueel op indicatie, en voor UTA-werknemers op de leeftijden 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 54, 56, 58 en 60 en 62 jaar; daarna individueel op indicatie.

 • Een Arbo-spreekuur, dat de werknemer spontaan kan bezoeken.

 • Werknemers steigerbouw zullen jaarlijks een arbokeuring ondergaan van de arbodienst.

 • Vervolgactiviteiten, voorzover de hiervoor genoemde activiteiten daartoe aanleiding geven.

De activiteiten in het kader van het individugerichte pakket preventiezorg worden uitgevoerd door gecertificeerde arbodiensten die voldoen aan door de Stichting Arbouw vastgestelde kwaliteitseisen. De arbodiensten zijn verplicht de door hen verzamelde werknemersgegevens door te geven aan de Stichting Arbouw op een wijze die door de Stichting Arbouw is voorgeschreven. Voornoemde activiteiten worden door de Stichting Arbouw aan de arbodienst vergoed op basis van contractuele afspraken.

De werknemer heeft – in aanvulling op het PAGO – in de hieronder genoemde beroepen en/of werkzaamheden recht op een Gericht Periodiek Onderzoek (GPO):

 • machinisten van torenkraan, mobiele kraan of heistelling: elke twee jaar of frequenter op indicatie. Vanaf het 40e levensjaar kan met de uitvoering van dit GPO als onderdeel van het PAGO worden volstaan;

 • werknemers, die werkzaam zijn op terreinen van de chemische industrie dan wel werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water: elk jaar;

 • werknemers die hun werk doen met behulp van persluchtapparatuur: tot 50-ste levensjaar eens per twee jaar, daarna elk jaar;

 • werknemers die werken met asbest: voor aanvang van het werk waarbij blootstelling aan asbest boven het actieniveau mogelijk is, daarna tot 40e levensjaar eens per twee jaar. Vanaf het 40e levensjaar kan met de uitvoering van dit GPO als onderdeel van het PAGO worden volstaan.

 • werknemers die werken met overdruk: vóór aanvang werkzaamheden en verder jaarlijks.

 • bouwwerknemers in de offshore: tot 40e levensjaar eens per twee jaar, daarna elk jaar.

Het GPO wordt met de extra frequentie in aanvulling op het PAGO uitgevoerd. Daarbij kan de werknemer op de PAGO-gerechtigde leeftijden op normale wijze van het PAGO gebruik maken.

Vanaf 1 januari 2000 dient de werkgever (voor zover het GPO niet met het PAGO kan worden gecombineerd) zelf afspraken met de arbodienst te maken en de kosten daarvoor ook zelf te dragen. Hierbij geldt de voorwaarde dat de arbodienst een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Arbouw heeft en het GPO overeenkomstig de door de Stichting Arbouw vastgestelde uitvoeringsprotocollen uitvoert.

BIJLAGE 10 ARBO- EN VERZUIMBELEID

Arbo- en verzuimbeleid in de onderneming

1. Doel
 • Het bevorderen en beschermen van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers in verband met de arbeid als integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid.

 • Het terugdringen van het ziekteverzuim, met name door preventieve maatregelen.

2. Basis
 • Het arbo- en verzuimbeleid in de onderneming wordt vastgesteld op basis van een deugdelijke en op schrift gestelde inventarisatie en evaluatie van alle gevaren die de arbeid voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers met zich brengt, alsmede een analyse van op ziekte en ongevallen betrekking hebbende verzuimgegevens binnen het bedrijf.

3. Arbobeleid
3.1 De preventiemedewerker

Er worden één of meer preventiemedewerkers aangesteld voor de ondersteuning bij;

 • de uitvoering van de risico-inventarisatie en -evaluatie;

 • de advisering aan en nauwe samenwerking met de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende werknemers over genomen of te nemen maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden;

 • de (medewerking aan de) uitvoering van deze maatregelen.

De preventiemedewerker heeft voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting om aan zijn taken invulling te geven en voldoet ten minste aan het competentieprofiel dat deel uitmaakt van het digitale, door partijen bij deze cao vastgestelde RI&E-instrument MKB.

3.2 Organisatie van de arbodienstverlening

Het is mogelijk de ondersteuning voor de wettelijk verplichte toetsing van de risico-inventarisatie en -evaluatie en de begeleiding van zieke werknemers binnen of buiten het bedrijf te laten uitvoeren door gecertificeerde deskundigen, niet werkzaam bij een arbodienst. Hiervoor dient dan wel schriftelijk overeenstemming te zijn bereikt met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging.

Het individugerichte pakket preventiezorg, waaronder het periodiek arbeidsgezondheidskundige onderzoek en het arbospreekuur (zie bijlage 9), wordt uitsluitend uitgevoerd door gecertificeerde arbodiensten die voldoen aan de door de Stichting Arbouw gestelde kwaliteitseisen (zie www.arbouw.nl).

3.3 Toetsing van de Risico-inventarisatie en -evaluatie

Werkgevers die voor minder dan 40 uur per week werk laten verrichten hoeven de risico-inventarisatie en -evaluatie niet te laten toetsen. Dit geldt ook voor werkgevers die minder dan 26 werknemers in dienst hebben. Voorwaarde is dan wel, dat voor de risico-inventarisatie en -evaluatie gebruik is gemaakt van de RI&E MKB, de ABRIE-Bouw, de Arbocheck B&U of GWW of een ander door de Stichting Arbouw ontwikkeld model dat door partijen bij deze cao is goedgekeurd en geregistreerd bij www.rie.nl.

Naast de maatregelen die zullen worden getroffen ter voorkoming c.q. reducering van de in de risico-inventarisatie en -evaluatie gesignaleerde gevaren maken de volgende onderdelen deel uit van het Plan van Aanpak:

 • De vastlegging van te ontwikkelen activiteiten ter bevordering van de veiligheid en ter bescherming van de gezondheid in de vorm van te treffen maatregelen van technische aard en/of organisatorische aard of indien dit niet tot de mogelijkheden behoort, het aanwenden van persoonlijke beschermingsmiddelen;

 • De wijze waarop de introductie, voorlichting en onderricht is georganiseerd van in dienst zijnde en nieuwe werknemers met betrekking tot het veilig en gezond uitvoeren van de werkzaamheden, met speciale aandacht voor de doelmatige begeleiding van jeugdige werknemers;

 • De wijze waarop voorzieningen zijn getroffen opdat werknemers in het bedrijf gebruik kunnen maken van het door partijen vastgestelde, op het individugerichte pakket preventiezorg.

BIJLAGE 12 WERKGELEGENHEIDSBEVORDERENDE MAATREGELEN VOOR DOELGROEPEN

Partijen bij deze cao zijn een aantal stimuleringsmaatregelen overeengekomen om de instroom van doelgroepen in de beroepsopleiding te verhogen.

Tot de doelgroepen behoren:

 • langdurig werklozen (langer dan 6 maanden werkloos)

 • vrouwen

 • allochtonen1

 • schoolverlaters die langdurig werkloos zijn

Partijen hebben drie maatregelen afgesproken, waarvan de uitvoering is opgedragen aan Fundeon:

 • 1. Stimuleren van de instroom van doelgroepers (instroompremie)

  Na succesvolle afronding van een voorschakeltraject hebben deelnemers recht op deelname aan de basisberoepsopleiding (BBL 2) bij het samenwerkingsverband. Bovendien hebben alle doelgroepers die een voorschakeltraject c.q. een BBL 1-opleiding hebben gevolgd en aansluitend instromen in de basisberoepsopleiding recht op bedrag ineens van € 90,– voor elke maand dat het voorschakeltraject heeft geduurd, met een maximum van € 450,-. Dit bedrag komt ten laste van het Aanvullingsfonds WW.

 • 2. Vergoeding toeleiding dienstverband

  Een samenwerkingsverband heeft recht op een vergoeding uit het O&O-fonds voor toeleidingsactiviteiten van leerlingwerknemers uit de doelgroep naar een dienstverband bij een individueel bouwbedrijf. Het doel van deze maatregel is samenwerkingsverbanden in de gelegenheid te stellen leerlingen uit doelgroepen extra begeleiding te geven, met name na de afgeronde beroepsopleiding, wanneer hij of zij werkzaam is bij een individuele werkgever. Hiervoor is een bedrag beschikbaar van € 90- per maand dat het dienstverband na afronding van de BBL 1- of BBL 2-opleiding duurt, met een maximum van € 1.080. Per leerlingwerknemer is slechts één maal subsidie verkrijgbaar.

 • 3. Instroom via een extern gesubsidieerd werkgelegenheidsproject

  Per werknemer die via een extern gesubsidieerd werkgelegenheidsproject instroomt, kan een bedrijfstakbijdrage worden verstrekt. Deze bijdrage dient voor instroom in de bedrijfstak aangevraagd te worden. Toekenning van de bijdrage is ter beoordeling van het bestuur Fundeon. Voor toekenning van de bijdrage geldt de eis dat maximaal gebruik gemaakt wordt van de bestaande opleidingsinfrastructuur van de bedrijfstak.

  Hiermee wordt beoogd de samenwerking tussen samenwerkingsverbanden en individuele leerbedrijven enerzijds en werkgelegenheidsprojecten anderzijds te stimuleren. Daarvoor is een subsidiebedrag van € 2.850,- beschikbaar per werknemer die na het werkgelegenheidsproject de oriëntatie- en introductieperiode (eerste dertien weken van de BBL 1 of 2) heeft doorlopen. Dit geldt zowel voor samenwerkingsverbanden als individuele (erkende) leerbedrijven.

Fundeon informeert partijen jaarlijks over de voortgang en eventuele knelpunten.

BIJLAGE 13B: VOORWAARDEN COLLECTIEVE EXCEDENTREGELING

Voorwaarden voor UTA-werknemers geboren vóór 1950 met een salaris hoger dan het maximum pensioenloon BPF Bouw om in aanmerking te komen voor de collectieve excedentregeling, zoals bedoeld in artikel 82c lid 3.

 • a. De werknemer heeft in de tweede helft van 2005 een actief dienstverband in de bouw gehad.

 • b. De werknemer is tussen 1 oktober 1997 en 1 april 1998 minstens één dag werkzaam geweest onder de toen geldende UTA-CAO.

 • c. De werknemer is deelnemer aan de aanvullingsregelingen en voldoet aan de voorwaarden van de VUT-regeling, zoals die gold op 31 december 1997 (zie bijlage 13c).

BIJLAGE 13C: VUT-VOORWAARDEN VAN DE OP 31 DECEMBER 1997 GELDENDE VUT-UTA-CAO

In deze bijlage zijn de relevante teksten van de VUT-voorwaarden van de op 31 december 1997 geldende VUT-UTA-CAO weergegeven

Artikel 1 – Definities

1.1. Werkgever

iedere natuurlijke of rechtspersoon, die bij een bedrijfsuitoefening als bedoeld in artikel 2 in Nederland arbeid doet verrichten door een of meer werknemers, alsmede samenwerkingsverbanden en scholings- en werkervaringsverbanden

 • 1.2.

  • a. Werknemer

   hij of zij die krachtens een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 1637a Burgerlijk Wetboek (thans artikel 7:610 BW), in Nederland werkzaamheden verricht, dan wel – anders dan in zelfstandige uitoefening van beroep of bedrijf – in aangenomen werk persoonlijk arbeid verricht, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2. Werknemer is ook degene die in de periode van 3 maanden direct voorafgaande aan de uittredingsdatum werkloos (in de zin van de Werkloosheidswet) is geworden.

 • 1.2.

  • b Niet als werknemers worden beschouwd:

   • werknemers, vallend onder de werkingssfeer van de Cao voor het Bouwbedrijf 1997-1998;

   • praktikanten;

   • vakantiewerkers;

   • wakers, portiers en degenen, die soortgelijke arbeid verrichten;

   • degenen, die in het buitenland woonachtig zijn en in Nederland in dienst van een in het buitenland gevestigde werkgever werkzaam zijn, indien deze werkzaamheden van tijdelijke aard zijn. De werkzaamheden worden als tijdelijk aangemerkt, zolang de Nederlandse sociale verzekeringswetten nog niet op het dienstverband van toepassing zijn.

 • 1.3. Onder ‘het geheel of gedeeltelijk uitvoeren van bouwwerken’ wordt verstaan: het geheel of gedeeltelijk uitvoeren met alle daartoe dienstige materialen en werkwijzen van werken op het gebied van de Burgerlijke en Utiliteitsbouw: Grond-, Water-, Spoor- en Wegenbouw; het Straatmakersbedrijf; het Heibedrijf; de Kust- en Oeverwerken en het Grondborings- en Buizenleggersbedrijf, alsmede werken die naar hun aard tot het bouwbedrijf moeten worden gerekend.

  Elders dan op de bouwplaats verrichte werkzaamheden ter voorbereiding van de bouw worden mede tot het uitvoeren gerekend, indien zij worden verricht door de onderneming die het bouwwerk op de bouwplaats tot stand brengt.

  Onder ‘bouwwerken’ zoals hierboven bedoeld worden verstaan, respectievelijk daarmee gelijkgesteld: woningen, gebruiks- of bedrijfsgebouwen dan wel andere constructies van bouwkundige aard; ovenbouw en schoorsteenbouw, voor zover geen onderdeel van isolatiewerkzaamheden; alle dakbedekkingen niet zijnde bitumineuze, of van aluminium, zink, lood of koper; egalisatie van terreinen; bouwrijp maken; funderingen; steigerbouw; grondwerken anders dan van agrarische aard; riolerings- en kabelnetten; grondborings-, bronbemalings-, sondeer- en buizenlegwerken; zinkers; doorpersingen en regeninstallaties; kust- en oeverwerken; hei- en funderingswerkzaamheden; waterbouwkundige kunstwerken; spoorwerken; bouwkundige voorzieningen voor land-, water- en luchtverkeer; sloopwerken; wegenbouw en bestratingswerkzaamheden.

  Onder ‘productie voor derden’ wordt mede verstaan:

  dienstverleningen aan derden; voorts ook het bouwen voor eigen rekening met het doel het gebouwde aan derden te verkopen of te verhuren, of op andere wijze ter beschikking te stellen. Het bouwen van woningen enz. voor eigen personeelsleden wordt als bouwen in eigen beheer (artikel 2, lid 3) aangemerkt.

 • 1.4. Met ondernemingen, die bouwwerken uitvoeren, worden gelijkgesteld: organisaties, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, voor zover zij bouwwerken uitvoeren.

 • 1.5. Belanghebbende: de belanghebbende bedoeld in artikel 3 en 3a, niet in het genot zijnde van een uitkering krachtens de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW), of de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) of een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering, berekend naar een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80 of meer.

 • 1.6. Uittredingsdatum: iedere eerste dag of – indien en voorzover dat ingevolge de door belanghebbende in acht te nemen opzeggingstermijn dan wel in verband met arbeidsongeschiktheid noodzakelijk is – een latere dag van enige maand waarop belanghebbende, met toepassing van het bepaalde in artikel 3 kan uittreden.

 • 1.11.

  • a Onder ‘samenwerkingsverband’ wordt verstaan een door werkgevers opgerichte, regionaal werkende rechtspersoon welke voldoet aan de voorwaarden zoals vastgesteld door de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf of de Stichting Beroepsopleidingen Weg- en Waterbouw, en die ten doel heeft met leerlingen uit de betrokken regio een arbeidsovereenkomst te sluiten en deze een opleiding te geven volgens de richtlijnen van de landelijke organen, zoals genoemd in de Wet op het leerlingwezen.

  • b Onder een ‘scholings- en werkervaringsverband’ wordt verstaan een door werkgevers en werknemers opgerichte, regionaal werkende rechtspersoon welke voldoet aan de voorwaarden zoals vastgesteld door partijen en die ten doel heeft te voorzien in scholing en werkervaring voor moeilijk plaatsbare werklozen.

Artikel 2 – Werkingssfeer

 • 2.1. Bouwondernemingen.

  Onder de werkingssfeer van deze cao vallen – met inachtneming van artikel 1 en met inachtneming van de beperkingen omschreven in dit artikel – alle ondernemingen, waarvan het bedrijf gericht is op produktie voor derden op het gebied van:

  • a. het geheel of gedeeltelijk uitvoeren van bouwwerken;

  • b. het uitvoeren van verbouwingen en/of onderhoudswerk aan bouwwerken en het herstellen, bekleden, conserveren en verfraaien van deuren;

  • c. het uitvoeren op bouwplaatsen van onderdelen van bouwwerken (respectievelijk verbouwingen of onderhoudswerk); het elders vervaardigen van deze onderdelen wordt hiermede gelijkgesteld, indien de onderneming, die de onderdelen vervaardigt, tevens zorgdraagt voor de verwerking daarvan in het bouwwerk;

  • d. het verlenen van diensten op bouwplaatsen;

  • e. het tot stand brengen van bedrijfsklare projecten indien de totstandkoming daarvan mede de uitvoering van een of meer bouwwerken omvat;

  • f. het slopen van bouwwerken;

  • g. het verrichten van grondwerken in relatie tot het uitvoeren van bouwwerkzaamheden voor zover betrekking hebbend op grondverzetwerkzaamheden ten behoeve van de in dit artikel onder lid 1 sub a t/m f en h genoemde werkzaamheden;

  • h. het verhuren van machines met bedienend personeel voor het verrichten van werkzaamheden bij de uitvoering van werken als onder a t/m g genoemd;

  • i. asfaltproductie;

  • j. het aanbrengen van wegmarkeringen;

  • k. betonreparatie van constructieve aard en betoninjectering;

  • l. het afgraven van verontreinigde grond;

  • m. droge zandwinning;

  • n. het inspecteren, renoveren en reinigen van riolen, met uitzondering van huis- en bedrijfsrioleringen (loodgieterswerkzaamheden);

  • o. het opbouwen en/of plaatsen van verplaatsbare verblijfsruimten;

  • p. het verrichten van civieltechnische werkzaamheden zoals beschreven in bijlage 2.

 • 2.2 Samengestelde ondernemingen.

  Indien een onderneming, naast het bouwbedrijf als bedoeld in lid 1, tevens een ander bedrijf (andere produktie voor derden) uitoefent, geldt voor de toepassing van deze cao het volgende:

  • a. indien elk bedrijf in een afzonderlijke afdeling wordt uitgeoefend, is deze cao van toepassing ten aanzien van de werknemers in de afdeling bouwbedrijf;

  • b. indien in een afzonderlijke afdeling zowel het bouwbedrijf als een ander bedrijf wordt uitgeoefend en de productie van het bouwbedrijf overweegt, geldt deze cao voor de werknemers van deze afdeling;

  • c. indien er geen afzonderlijke afdelingen zijn en de productie van het bouwbedrijf overweegt, geldt deze cao voor de werknemers van de onderneming.

  Afzonderlijke afdelingen worden aanwezig geacht indien iedere bedrijfsuitoefening feitelijk als zelfstandige eenheid is georganiseerd. De overwegende produktie wordt bepaald door vergelijking van de in elke produktie verloonde bedragen.

 • 2.3. Bouwen in eigen beheer

  De bepalingen van deze cao vinden voorts toepassing ten aanzien van:

  • a. werkgevers, die bouwwerken of verbouwingen in eigen beheer doen uitvoeren met het doel het gebouwde voor zichzelf of voor de eigen onderneming in gebruik te nemen, dan wel ter beschikking van personeelsleden te stellen;

  • b. werkgevers die verbouwingen en onderhoudswerkzaamheden in eigen beheer doen uitvoeren aan gebouwen, die zij in eigendom bezitten of in beheer hebben.

  In de hierbedoelde gevallen is deze cao van toepassing ten aanzien van de werknemers, die bij de uitvoering, de verbouwing of het onderhoud van bouwwerken arbeid verrichten, met uitzondering van degenen waarop een andere collectieve arbeidsovereenkomst of loonregeling van toepassing is.

 • 2.4. Overgangsbepaling

  Onder de werkingssfeer van deze cao vallen – met inachtneming van artikel 1 en de beperkingen omschreven in dit artikel – eveneens:

  • a. beheermaatschappijen, die met toestemming van het Lisv zijn aangesloten bij de Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid;

  • b. beheermaatschappijen zonder verzekeringsplichtig personeel, die door een statutaire omzetting zijn voortgekomen uit ondernemingen, vallend onder de werkingssfeer van deze cao.

 • 2.5. Ondernemingen (nevenbedrijven werkzaam op bouwplaatsen) waarop deze overeenkomst niet van toepassing is.

  • a. Niet als bouwbedrijf in de zin van lid 1 van dit artikel worden beschouwd ondernemingen waarvan het bedrijf is gericht op produktie (respectievelijk dienstverlening) voor derden op het gebied van:

   • 1. baggerwerken;

   • 2. betonmortel- betonmorteltransport;

   • 3. betonwaren;

   • 4. bitumineuze dakbedekkingen;

   • 5. natuursteen;

   • 6. parketvloeren;

   • 7. schilderen en afwerken;

   • 8. steen, houtgraniet en kunststeen;

   • 9. stukadoors- en terrazzowerken;

   • 10. staalskeletbouw en het uitvoeren van werken (bruggen enz.) geheel of nagenoeg geheel in staal;

   • 11. fabrieksmatig timmerwerk;

   • 12. interieurbetimmeringen;

   • 13. loodgieters- en fittersbedrijf;

   • 14. centrale verwarmingsinstallaties;

   • 15. het maken van elektrotechnische verbindingen tussen kabels van kabelnetten;

   • 16. het verhuren van mobiele kranen.

  • b. Ten aanzien van ondernemingen met een afzonderlijke ondernemings-cao geldt deze cao betreffende vrijwillig vervroegde uittreding voor het UTA-personeel in de bouwbedrijven slechts indien en voor zover het betreft de toepassing van lid 3 (bouwen in eigen beheer).

Artikel 3 – Voorwaarden

Belanghebbende in de zin van deze overeenkomst is degene:

 • a. die op de laatste dag van de maand, liggende 4 maanden vóór de uittredingsdatum werknemer is in dienst van een bouwbedrijf in de zin van deze cao en niet valt onder de voorwaarden vervroegde uittreding in de Cao voor het Bouwbedrijf;

  en

  • 3.2.1 die direct voorafgaande aan de uittredingsdatum, gedurende een periode van minimaal 10 jaar zonder onderbreking anders dan door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid als werknemer in de zin van deze cao werkzaam is geweest. Daarbij geldt bovendien per afzonderlijk kalenderjaar een maximum van 6 maanden. Na een onderbreking door arbeidsongeschiktheid dient de belanghebbende, in de periode van 2 jaar voorafgaande aan de uittredingsdatum, ten minste 6 maanden werkzaam te zijn geweest als werknemer in de zin van deze cao. Bij deze onderbreking door werkloosheid wordt de mee te tellen werkloosheidsperiode op gemiddeld 4 maanden per kalenderjaar gemaximeerd.

   Voor de berekening van deze periode van 10 jaren wordt tevens in aanmerking genomen:

   • a. de periode dat belanghebbende als werknemer in de zin van de Cao voor het Bouwbedrijf werkzaam is geweest; en

   • b. de periode dat belanghebbende in het buitenland werkzaam is geweest mits over deze periode aantoonbare premiebetaling heeft plaatsgevonden op de wijze als in Protocol A van de op 31 december 1997 geldende VUT-UTA-CAO omschreven;

   • c. de periode dat belanghebbende als werknemer werkzaam is geweest bij een bedrijf dat is komen te vallen onder de werkingssfeer van de UTA- en VUT-UTA-CAO, mits voor de werknemer een VUT-regeling van toepassing was;

   • d. een periode van maximaal 3 jaar waarin belanghebbende, mits vrouw zijnde, het dienstverband heeft onderbroken in verband met de opvoeding van een kind in de leeftijd van 0-4 jaar. Deze periode kan zich ten hoogste tweemaal voordoen;

   of

  • 3.2.2 die in de periode van 15 jaar direct voorafgaande aan de uittredingsdatum ten minste 10 jaar werkzaam is geweest (waaronder begrepen periode(n) van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid) in een onderneming vallend onder de werkingssfeer van deze cao als werknemer in de zin van deze cao of in de zin van de Cao voor het Bouwbedrijf. Na een onderbreking door arbeidsongeschiktheid dient de belanghebbende, in de periode van 2 jaar voorafgaande aan de uittredingsdatum, ten minste 6 maanden werkzaam te zijn geweest als werknemer in de zin van deze cao. Hierbij geldt tevens dat de werknemer in ieder geval gedurende de laatste 4 jaar direct voorafgaande aan de uittredingsdatum zonder onderbreking anders dan door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid werkzaam dient te zijn geweest als werknemer in de zin van deze cao.

   Bij deze onderbreking door werkloosheid wordt de mee te tellen werkloosheidsperiode op gemiddeld 4 maanden per kalenderjaar gemaximeerd. Daarbij geldt bovendien per afzonderlijk kalenderjaar een maximum van 6 maanden.

   Voor de berekening van de 10 jaar en 4 jaar periode wordt tevens in aanmerking genomen de periode waarin belanghebbende in het buitenland werkzaam is geweest mits over deze periode aantoonbare premiebetaling heeft plaatsgevonden conform hetgeen in Protocol A van de op 31 december 1997 geldende VUT-UTA-CAO is bepaald.

   Voor de berekening van de 10 jaar wordt tevens in aanmerking genomen de periode dat belanghebbende als werknemer werkzaam is geweest bij een bedrijf dat is komen te vallen onder de werkingssfeer van de UTA- en VUT-UTA-CAO, mits voor de werknemer een VUT-regeling van toepassing was, alsmede een periode van maximaal 3 jaar waarin belanghebbende, mits vrouw zijnde, het dienstverband heeft onderbroken in verband met de opvoeding van een kind in de leeftijd van 0-4 jaar. Deze periode kan zich ten hoogste tweemaal voordoen;

  en

 • 3.3 die op de dag, voorafgaande aan de in lid 5 bedoelde datum, zijn woonplaats in Nederland, België of de Bondsrepubliek Duitsland heeft.

  en

 • 3.5. wiens dienstbetrekking met ingang van de uittredingsdatum, of – indien en voor zover dat ingevolge de door belanghebbende in acht te nemen opzegtermijn dan wel in verband met arbeidsongeschiktheid noodzakelijk is – met ingang van een latere datum, is geëindigd.

BIJLAGE 14 CIVIELTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN

Civieltechnische werkzaamheden als bedoeld in artikel 89 lid 1A onder p

Definities

 • Onder civieltechnische werkzaamheden wordt verstaan: de aanleg van verhardingen, rioleringen en gebouwen en dergelijke waarvoor een bouw- of aanlegvergunning is vereist, alsmede het hiermee samenhangende onderhoud.

 • Onder cultuurtechnische werkzaamheden wordt verstaan: de aanleg van groenvoorzieningen, de daarmee samenhangende grondwerkzaamheden (bovenste grondlaag) en drainage, alsmede het hiermee samenhangende onderhoud.

De volgende activiteiten worden beschouwd als civieltechnische activiteiten in de zin van artikel 89 lid 1A onder p en daarmee behorend tot de bouwnijverheid:

 • grondboringen,

 • bronbemalingen,

 • de aanleg, montage en onderhoud van ondergrondse kabels en buisleidingen,

 • de aanleg, montage en onderhoud van bovengrondse kabels en buisleidingen ten behoeve van de te verrichten bouwwerkzaamheden,

 • grondwerk (ten behoeve van civieltechnische bestemming),

 • wegenbouw,

 • markeringen,

 • de aanleg, montage, onderhoud en sloop van verkeersveiligheid bevorderende voorzieningen en geluidsweringen,

 • sloopwerken, met uitzondering van de sloop van objecten (nagenoeg) geheel bestaande uit metaal indien het aantal arbeidsuren van de in dienst zijnde werknemers die bij de werkzaamheden worden ingezet groter is dan het aantal overeengekomen arbeidsuren bij de overige te verrichten werkzaamheden van alle in dienst zijnde werknemers gemeten over de periode van een kalenderjaar,

 • waterbouwkundige werken,

 • funderingswerken en

 • verhuur van bemand materiaal voor civieltechnische activiteiten

behoudens:

 • a. de aanleg van buisleidingen in eigen beheer voor drainage ten behoeve van landbouw, bewerking van grond en zand ten behoeve van een agrarische bestemming en de incidentele aanleg van duikers ten behoeve van ontsluiting van een landbouwperceel, welke als cultuurtechnische werkzaamheden opgevat moeten worden;

 • b. het aanleggen, verbeteren of onderhouden van sportvelden en andere recreatieobjecten alsmede alle andere grondwerken ten behoeve van cultuurtechnische, civieltechnische sport-, recreatie- en andere objecten, beplantingen en groenstroken langs wegen. Hier bij is het uitgangspunt dat, indien er een bouw/aanlegvergunning vereist is, het civiel technische werkzaamheden zijn, met uitzondering van de aanleg en het onderhoud van het groen alsmede drainage en de bovenste grondlaag ten behoeve van het groen, welke cultuurtechnische activiteiten zijn;

 • c. de te onderscheiden cultuurtechnische werkzaamheden bij inpoldering en ruilverkaveling; de ontsluiting van gronden en ruilverkaveling dienen als cultuurtechnische werkzaamheden opgevat te worden, indien er sprake is van daarmee samenhangende grondbewerking (ploegen, eggen, zaaien, egaliseren van de toplaag van de grond ten behoeve van de plantaardige bestemming etcetera) en als civieltechnische werkzaamheden indien er sprake is van grondverwerking in de zin van landinrichting (de aanleg van wegen, watergangen en gemalen).

Toelichting ad b en c:

In geval van partiële aanneming en uitvoering van werken (sportvelden, recreatieparken, wegenbouw en ruilverkaveling) kan onverkort het onderscheid in civieltechnisch en cultuurtechnisch werk worden gehanteerd. Wanneer bovengenoemde werken integraal door één onderneming worden aangenomen en uitgevoerd, zal het onderscheid in civiel-/cultuurtechnisch werk gehanteerd kunnen worden voorzover deelwerkzaamheden functioneel van elkaar onderscheiden kunnen worden.

BIJLAGE 15 TOEPASSING CAO VOOR DE BOUWNIJVERHEID VOOR UITZENDKRACHTEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 91

I. Van toepassing zijnde artikelen voor uitzendkrachten in een bouwplaatsfunctie

Onderstaand wordt de toepassing van artikel 91 van de Cao voor de Bouwnijverheid 2009-2010, in combinatie met de bepalingen uit de ABU Cao voor Uitzendkrachten 2009-2014 en de NBBU Cao voor Uitzendkrachten 2009-2013 nader uitgewerkt (de met * gemarkeerde bepalingen gelden tevens voor nieuwkomers). Voor zover nodig zijn de artikelen voorzien van een toelichting.

Artikel 4: introductie (*)

Integraal van toepassing. Met ‘de werknemer’ wordt de uitzendkracht bedoeld, met ‘de werkgever’ de inlenende werkgever.

Artikel 8: De normale arbeidsduur en arbeidstijden (*)

Integraal van toepassing. Met ‘de (bouwplaats)werknemer’ wordt de uitzendkracht bedoeld, met ‘de werkgever’ de inlenende werkgever.

Artikel 9: Normregeling Arbeidstijden (*)

Integraal van toepassing. Met ‘de werknemer’ wordt de uitzendkracht bedoeld.

Artikel 10: Deeltijdwerk (m.u.v. lid 5) (*)

Een verzoek van de uitzendkracht om zijn arbeidsduur aan te passen wordt gehonoreerd tenzij redelijkerwijze bedrijfsbelangen zich hiertegen verzetten. De bepalingen van artikel 10 van deze cao zijn daarbij van toepassing, met uitzondering van lid 2 (voor zover het de verwijzing betreft naar de artikelen 21a, 23a, 30a, 39, 43 en 79). Voor nieuwkomers is bovendien in lid 2 de verwijzing naar artikel 19a en in lid 2 de verwijzing naar artikel 42 niet van toepassing.

Artikel 11a: Vierdaagse werkweek

Van toepassing zijn de leden 1, 2, 3, 7 en 8 van artikel 11a, en wel als volgt:

 • Een vakkracht van 55 jaar of ouder kan de inlenende werkgever verzoeken zijn werkweek aan te passen tot vier dagen (32 uur).

 • Een vierdaagse werkweek kan ingaan vanaf het moment dat de vakkracht de 55-jarige leeftijd heeft bereikt en een vierdaagse werkweek over de rest van het kalenderjaar mogelijk is.

 • Om tot een vierdaagse werkweek te komen, gebruikt de vakkracht zijn vakantiedagen en zijn roostervrije dagen. Daarbij heeft hij recht op een aantal extra vakantiedagen (voor 55–60-jarigen: 10, voor ouder dan 60: 13), de zogenaamde seniorendagen.

 • In onderling overleg tussen de vakkracht en de inlenende werkgever worden de verschillende soorten vrije dagen gelijkelijk over het jaar gespreid en schriftelijk vastgelegd minimaal één maand voorafgaande aan de invoeringsdatum dan wel voorafgaande aan het volgende kalenderjaar. In weken waarin een feest- of in de onderneming vastgestelde roostervrije dag valt, geldt deze feest- of in de onderneming vastgestelde roostervrije dag als de vrije dag van die week.

 • Indien er onvoldoende verlofdagen en roostervrije dagen beschikbaar zijn om gedurende het gehele jaar tot een vierdaagse werkweek te komen, kan de vakkracht ervoor kiezen om het benodigde aantal weken vijf dagen te werken of dagen voor eigen rekening in te zetten.

 • De vakkracht kan de inlenende werkgever verzoeken op enig moment de extra vrije dagen weer in te ruilen voor loon en over te gaan tot een volledige werkweek van vijf dagen.

Artikel 12: Ploegendienst (*)

Integraal van toepassing.

Artikel 13: Kust- en Oeverwerken (*)

Integraal van toepassing.

Artikel 14: Verschoven uren Infra (*)

Integraal van toepassing, met uitzondering van de laatste volzin van lid 1 sub i.

Met ‘de werknemer’ wordt de uitzendkracht bedoeld, met ‘de werkgever’ de inlenende werkgever.

Artikel 16: Niet-verplicht overwerk (*)

Integraal van toepassing m.u.v. lid 1b.

Met ‘de werknemer’ wordt de uitzendkracht bedoeld, met ‘de werkgever’ de inlenende werkgever.

Artikel 18: Bereikbaarheidsdienst

Integraal van toepassing m.u.v. de verwijzing in lid 1 naar artikel 15.

Met ‘de werknemer’ wordt de vakkracht bedoeld, met ‘de werkgever’ de inlenende werkgever.

Artikel 19a: Roostervrije dagen

Van toepassing zijn lid 1, 3, 4a, 6 en 7 van artikel 19a, en wel als volgt:

 • Vakkrachten als bedoeld in artikel 91 lid 2 hebben recht op 22 roostervrije dagen op jaarbasis.

 • Tien roostervrije dagen worden collectief in de onderneming vastgesteld, de overige zijn vrij opneembaar. Voor de tien collectief vast te stellen roostervrije dagen volgt de inlenende werkgever de procedure als beschreven in artikel 19a lid 4a.

 • Indien de vakkracht in de loop van een kalenderjaar aan zijn werkzaamheden begint wordt berekend op hoeveel roostervrije dagen hij recht heeft in het resterende deel van het betreffende jaar.

 • Indien de vakkracht in de loop van een kalenderjaar zijn werkzaamheden bij de inlenende werkgever beëindigt, gelden de volgende bepalingen.

  • a. Bij beëindiging van de werkzaamheden wordt berekend op hoeveel roostervrije dagen de betrokken vakkracht nog recht heeft.

  • b. Indien blijkt dat de vakkracht op het tijdstip van beëindiging van de werkzaamheden recht heeft op een groter aantal dan de feitelijk opgenomen roostervrije dag(en), dient deze dag respectievelijk dienen deze dagen, alsnog na overleg met de inlenende werkgever vóór het einde van de werkzaamheden te worden opgenomen.

  • c. Alleen wanneer de werkzaamheden op verzoek van de vakkracht worden beëindigd, kunnen in geval bij de beëindiging de vakkracht meer roostervrije dagen blijkt te hebben opgenomen dan waarop hij op de datum van beëindiging recht had, deze meerdere dagen met hem worden verrekend.

Artikel 23a: Vakantie

De leden 3 en 4 zijn van toepassing voorzover deze betrekking hebben op de extra verlofdagen voor werknemers van 55 jaar of ouder. Voor vakkrachten van 55 tot en met 59 jaar zijn er tien extra verlofdagen, voor vakkrachten ouder dan 60 dertien.

Artikel 25a: Functie-indeling (*)

Alleen lid 1 en 5 van artikel 25a zijn van toepassing.

Met ‘de werknemer’ wordt de uitzendkracht bedoeld.

Artikel 27: Garantielonen en inloopschalen (*)

Integraal van toepassing.

Met ‘de werknemer’ wordt de uitzendkracht bedoeld. De inlenende werkgever dient erop toe te zien dat de uitzendonderneming de juiste loonschaal toepast.

Artikel 28: Garantielonen jeugdigen(*)

Artikel 28 dient als volgt te worden toegepast:

 • Week-/uurloon naar leeftijd

  De inlenende werkgever dient erop toe te zien dat de uitzendonderneming aan de jeugdige uitzendkracht minimaal het in dit artikel bedoelde loon zal betalen, volgens tabel III van bijlage 7a.

 • Ploegendienst

  De krachtens artikel 28 lid 1 van deze cao te betalen lonen moeten bij werken in ploegendienst worden verhoogd conform het in artikel 38 bepaalde.

 • Inloopschaal jeugdige werknemers

  In afwijking van het gestelde in het eerste lid ontvangt een uitzendkracht die nog nooit in de bouw heeft gewerkt, maximaal voor de periode van een jaar, een loon volgens de inloopschaal (zie tabel IV, bijlage 7a). Voor de inloopschalen geldt dat uitzendkrachten die èn jonger zijn dan 22 jaar èn de beroepsopleiding instromen niet volgens deze schaal worden beloond. In dit artikel wordt onder beroepsopleiding mede verstaan het volgen van de praktijkcomponent. Deze afwijking geldt evenmin voor uitzendkrachten die in het bezit zijn van het diploma van het SOMA-college.

 • Afwijkende lonen

  Indien en voorzover jeugdige uitzendkrachten, die zich hebben aangemeld voor de BBL 2 en eerst na de zomervakantie met deze opleiding zullen aanvangen, werkzaamheden verrichten vallende onder deze cao, geldt tot het moment waarop zij met de BBL 2 aanvangen een beloning conform tabel V van bijlage 7a van de cao. Deze lonen zullen gelden tot en met de eerste 13 feitelijke opleidingsweken van de BPVO.

Artikel 30: Loonsverhogingen (*)

Alleen lid 1 is van toepassing, en wel als volgt:

Gedurende de looptijd van de cao ontvangt de uitzendwerknemer de volgende structurele loonsverhogingen:

Per 1 oktober 2009:

0,50%

Per 1 januari 2010:

0,75%

Per 1 juli 2010:

0,50%

Per 1 oktober 2010:

0,25%

In de loontabellen van bijlage 7a zijn deze loonsverhogingen reeds verwerkt.

Artikel 33: Prestatiebeloning

Artikel 33 is als volgt van toepassing:

 • De vakkracht die ter beschikking wordt gesteld in een onderneming of op een object, waar een prestatietoeslag geldt, heeft tevens recht op deze prestatietoeslag.

 • Bij een verhoging van het garantieloon, anders dan op grond van plaatsing in een hogere functiegroep, mag deze verhoging niet in mindering worden gebracht op de resultaten van overeengekomen prestatiebeloning en dergelijke.

Artikel 35a: Overwerkvergoeding (*)

Integraal van toepassing met uitzondering van de verwijzing in lid 1 naar artikel 15. Met ‘de werknemer’ wordt de uitzendkracht bedoeld, met ‘de werkgever’ de inlenende werkgever.

Artikel 36: Vergoeding bereikbaarheidsdienst

Integraal van toepassing met uitzondering van de verwijzing in lid 4 naar artikel 73. Met ‘de werknemer’ wordt de vakkracht bedoeld. De inlenende werkgever dient erop toe te zien dat de uitzendonderneming de vergoeding voor de bereikbaarheidsdienst voldoet.

Artikel 37: Toeslag verschoven uren Tijwerk en Infra (*)

Integraal van toepassing. Met ‘de (bouwplaats)werknemer’ wordt de uitzendwerknemer bedoeld, met ‘de werkgever’ de inlenende werkgever.

Artikel 38: Toeslag ploegendienst (*)

Integraal van toepassing. Met ‘de werknemers’ worden de uitzendkrachten bedoeld.

Artikel 40: Vergoeding bij verafgelegen werken (*)

Lid 1 en 2 van artikel 40 zijn van toepassing. Waar gesproken wordt over ‘de werknemer’ wordt de uitzendkracht bedoeld. De inlenende werkgever dient erop toe te zien dat de uitzendonderneming de vergoeding voldoet.

Artikel 41a: Reiskostenvergoeding (*)

Integraal van toepassing. Met ‘de werknemer’ wordt de uitzendwerknemer bedoeld, met ‘de werkgever’ de inlenende werkgever. Enkel het belastingvrije deel van € 0,19 per km wordt verstrekt.

Artikel 42: Reisurenvergoeding

Integraal van toepassing, met uitzondering van de verwijzingen naar de chauffeurstoeslag in lid 2 en lid 4.

Met ‘de werknemer’ wordt de vakkracht bedoeld. De inlenende werkgever dient erop toe te zien dat de uitzendonderneming de reisurenvergoeding voldoet.

Artikel 45: Kostenvergoedingen (*)

Integraal van toepassing. Met ‘de werknemer’ wordt de uitzendkracht bedoeld, met ‘de werkgever’ de inlenende werkgever.

Artikel 70a: Bijzondere veiligheids- en arbobepalingen (*)

Integraal van toepassing. Met ‘de werknemer’ wordt de uitzendkracht bedoeld, met ‘de werkgever’ de inlenende werkgever.

Artikel 71: Veiligheid bij verschoven uren Infra (*)

Integraal van toepassing. Met ‘de werknemers’ worden de uitzendkrachten bedoeld.

Artikel 92: Buitenlandse werknemers (*)

Integraal van toepassing, inclusief bijlage 16.

II. Van toepassing zijnde artikelen voor uitzendkrachten in een UTA-functie

Onderstaand wordt de toepassing van artikel 91 van de Cao voor de Bouwnijverheid 2009–2010, in combinatie met de bepalingen uit de ABU Cao voor Uitzendkrachten 2009–2014 en de NBBU Cao voor Uitzendkrachten 2009-2013 nader uitgewerkt (de met * gemarkeerde bepalingen gelden tevens voor nieuwkomers). Voor zover nodig zijn de artikelen voorzien van een toelichting.

Artikel 4: introductie (*)

Integraal van toepassing. Met ‘de werknemer’ wordt de uitzendkracht bedoeld, met ‘de werkgever’ de inlenende werkgever.

Artikel 8: De normale arbeidsduur en arbeidstijden (*)

Van toepassing zijn de leden 1, 2, 6, 7, 8, 10 van artikel 8.

Met ‘de werknemer’ wordt de uitzendkracht bedoeld, met ‘de werkgever’ de inlenende werkgever.

Artikel 9: Normregeling Arbeidstijden (*)

Integraal van toepassing. Met ‘de werknemer’ wordt de uitzendkracht bedoeld.

Artikel 10: Deeltijdwerk (*)

Van toepassing zijn lid 1 en 5 van artikel 10. Met ‘de werknemer’ wordt de uitzendkracht bedoeld, met ‘de werkgever’ de inlenende werkgever.

Artikel 11b: Vierdaagse werkweek

Van toepassing zijn de leden 1, 2, 6, 10 en 11 van artikel 11b, en wel als volgt:

 • Een vakkracht van 55 jaar of ouder kan de inlenende werkgever verzoeken zijn werkweek aan te passen tot vier dagen (32 uur).

 • Een vierdaagse werkweek kan ingaan vanaf het moment dat de vakkracht de 55-jarige leeftijd heeft bereikt en een vierdaagse werkweek over de rest van het kalenderjaar mogelijk is.

 • Om tot een vierdaagse werkweek te komen, gebruikt de vakkracht zijn vakantiedagen en zijn roostervrije dagen. Daarbij heeft hij recht op een aantal extra vakantiedagen (voor 55-60-jarigen: 9, voor ouder dan 60: 11), de zogenaamde seniorendagen.

 • In onderling overleg tussen de vakkracht en de inlenende werkgever worden de verschillende soorten vrije dagen gelijkelijk over het jaar gespreid en schriftelijk vastgelegd minimaal één maand voorafgaande aan de invoeringsdatum dan wel voorafgaande aan het volgende kalenderjaar. In weken waarin een feest- of in de onderneming vastgestelde roostervrije dag valt, geldt deze feest- of in de onderneming vastgestelde roostervrije dag als de vrije dag van die week.

 • Indien er onvoldoende verlofdagen en roostervrije dagen beschikbaar zijn om gedurende het gehele jaar tot een vierdaagse werkweek te komen, kan de vakkracht ervoor kiezen om het benodigde aantal weken vijf dagen te werken of dagen voor eigen rekening in te zetten.

 • De vakkracht kan de inlenende werkgever verzoeken op enig moment de extra vrije dagen weer in te ruilen voor loon en over te gaan tot een volledige werkweek van vijf dagen.

Artikel 17: Overwerk (*)

Integraal van toepassing. Met ‘de werknemer’ wordt de uitzendkracht bedoeld.

Artikel 19b: Roostervrije dagen

Van toepassing zijn de leden 1, 2, 3, 4, 6, 7 en 8 van artikel 19b, en wel als volgt:

 • Vakkrachten als bedoeld in artikel 91 lid 3 hebben recht op zeventien roostervrije dagen op jaarbasis. Vanaf 2006 ontvangen zij vijftien dagen in tijd en de waarde van twee dagen wordt additioneel aan de vakkracht uitgekeerd. Dit als compensatie voor het niet ontvangen van een levensloopbijdrage door de werkgever, die wel geldt voor vaste medewerkers.

 • Indien de vakkracht in de loop van een kalenderjaar aan zijn werkzaamheden begint wordt berekend op hoeveel roostervrije dagen hij recht heeft in het resterende deel van het betreffende jaar.

 • Indien de vakkracht in de loop van een kalenderjaar zijn werkzaamheden bij de inlenende werkgever beëindigt, gelden de volgende bepalingen.

  • a. Bij beëindiging van de werkzaamheden wordt berekend op hoeveel roostervrije dagen de betrokken vakkracht nog recht heeft.

  • b. Indien blijkt dat de vakkracht op het tijdstip van beëindiging van de werkzaamheden recht heeft op een groter aantal dan de feitelijk opgenomen roostervrije dag(en), dient deze dag respectievelijk dienen deze dagen, alsnog na overleg met de inlenende werkgever vóór het einde van de werkzaamheden te worden opgenomen.

  • c. Alleen wanneer de werkzaamheden op verzoek van de vakkracht worden beëindigd, kunnen in geval bij de beëindiging van het dienstverband de vakkracht meer roostervrije dagen blijkt te hebben opgenomen dan waarop hij op de datum van beëindiging recht had, deze meerdere dagen met hem worden verrekend.

Artikel 23b: Vakantie

De leden 2, 3 en 5 zijn van toepassing voorzover deze betrekking hebben op de extra verlofdagen voor werknemers van 55 jaar of ouder. Voor vakkrachten van 55 tot en met 59 jaar zijn er negen extra verlofdagen, voor vakkrachten ouder dan 60 elf.

Artikel 25b: Functie-indeling (*)

Lid 1, 2 en 3 van artikel 25b zijn van toepassing. Met ‘de werknemer’ wordt de uitzendkracht bedoeld, met ‘de werkgever’ de inlenende werkgever.

Artikel 29: Salarisschalen (*)

Integraal van toepassing, met uitzondering van lid 4a. Met ‘de werknemer’ wordt de uitzendkracht bedoeld. De inlenende werkgever dient erop toe te zien dat de uitzendonderneming de juiste salarisschaal toepast.

Artikel 30: Salarisverhogingen (*)

Alleen lid 1 van artikel 30 is van toepassing. Met ‘de werknemer’ wordt de uitzendkracht bedoeld.

Artikel 35b: Overwerkvergoeding (*)

Integraal van toepassing. Met ‘de werknemer’ wordt de uitzendkracht bedoeld, met ‘de werkgever’ de inlenende werkgever.

Artikel 41b: Reis- en verhuiskostenvergoeding (*)

Integraal van toepassing. Met ‘de werknemer’ wordt de uitzendwerknemer bedoeld, met ‘de werkgever’ de inlenende werkgever. Enkel het belastingvrije deel van € 0,19 per km wordt verstrekt.

Artikel 70b: Bijzondere veiligheids- en arbobepalingen UTA-werknemers (*)

Integraal van toepassing. Met ‘de werknemer’ wordt de uitzendkracht bedoeld, met ‘de werkgever’ de inlenende werkgever.

Artikel 92: Buitenlandse werknemers (*)

Integraal van toepassing, inclusief bijlage 16.

BIJLAGE 16 TOEPASSING CAO VOOR DE BOUWNIJVERHEID VOOR BUITENLANDSE ARBEIDSKRACHTEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 92 LID 1

Deel I: Inventarisatie en uitwerking toepasselijke bepalingen

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet Arbeidsvoorwaarden Grensoverschrijdende Arbeid (WAGA) zijn op ter beschikking gestelde werknemers, als bedoeld in artikel 92 de volgende artikelen van deze cao van toepassing.

Tabel 1: Overzicht

Onderwerpen WAGA

cao-artikelen

Maximale werktijden en minimale rusttijden

Artikel 8: De normale arbeidsduur en arbeidstijden

Artikel 9: De Normregeling Arbeidstijden

Artikel 12: Ploegendienst

Artikel 13: Kust- en Oeverwerken

Artikel 14: Verschoven uren Infra

Artikel 16 en 17: Overwerk

Artikel 18: Bereikbaarheidsdienst

Artikel 21: Kort verzuim

Minimum aantal vakantiedagen, gedurende welke de verplichting van de werkgever om loon te betalen bestaat

Artikel 19a en 19b: Roostervrije dagen

Artikel 23a en 23b: Vakantiedagen

Artikel 24: Feestdagen

Minimumlonen, daaronder begrepen vergoedingen voor overwerk, en daaronder niet begrepen aanvullende bedrijfspensioenregelingen

Artikel 25a en 25b: Functie-indeling

Artikel 26a: Wijze van loonbetaling

Artikel 27, 28 en 29: Garantielonen, salarisschalen en inloopschalen

Artikel 30: Loons- en salarisverhogingen en eenmalige uitkeringen

Artikel 32a en 32b: Vakantie-uitkering

Artikel 33: Prestatiebeloning

Artikel 35a en 35b: Overwerkvergoeding

Artikel 36: Vergoeding bereikbaarheidsdienst

Artikel 37: Toeslag verschoven uren

Artikel 38: Toeslag ploegendienst

Artikel 39: Toeslag steenzetterswerkzaamheden

Artikel 41a en 41b: Reiskostenvergoeding

Artikel 42: Reisurenvergoeding

Artikel 43: Chauffeurstoeslag

Artikel 44: Premie schadevrij rijden

Artikel 45: Kostenvergoedingen

Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers, in het bijzonder voor uitzendbedrijven

Artikel 91 (zie tabel 3 van deze bijlage)

Gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk

Artikel 20a en 20b: Ongunstige weersomstandigheden

Artikel 45 Kostenvergoedingen

Artikel 70a en 70b: Bijzondere veiligheids- en arbobepalingen

Artikel 71: Veiligheid verschoven arbeidstijden Infra

Beschermende maatregelen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van zwangere of pas bevallen vrouwen, kinderen en jongeren

Artikel 33 Prestatiebeloning

Gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede andere bepalingen inzake niet-discriminatie

 
Tabel 2: Uitwerking van toepassing zijnde bepalingen

Artikel

Van toepassing zijnde delen

Artikel 8: De normale arbeidsduur en arbeidstijden

Lid 1 t/m 9 integraal

Artikel 9: Normregeling Arbeidstijden

Integraal

Artikel 12: Ploegendienst

Integraal

Artikel 13: Kust- en Oeverwerken

Integraal

Artikel 14: Verschoven uren Infra

Lid 1 behoudens laatste volzin van punt i

Lid 2

Artikel 16: Niet-verplicht overwerk bouwplaatswerknemers

Lid 1: ‘Wanneer in bijzondere gevallen de omstandigheden dat vereisen, kan de werkgever na overleg en met instemming van een representatief deel van de daarbij betrokken werknemers bepalen dat overwerk wordt verricht, met inachtneming van de volgende bepalingen.’

Lid 2 t/m 8 integraal

Artikel 17: Overwerk UTA-werknemers

Integraal

Artikel 18: Bereikbaarheidsdienst

Lid 1 tot en met 6 integraal

Lid 7, behoudens de laatste volzin

Artikel 19a: Roostervrije dagen bouwplaatswerknemers

Lid 1, behoudens de laatste volzin

Lid 3: ‘In het kader van deze cao is het aantal roostervrije dagen per kalenderjaar vastgesteld op 22. Van de 22 roostervrije dagen per kalenderjaar worden:

10 dagen vastgesteld in de onderneming op basis van de in lid 4a genoemde regeling;

12 dagen vastgesteld overeenkomstig het verzoek van de werknemer. Het verzoek wordt in ieder geval gehonoreerd indien dit twee weken voor aanvang aan de werkgever kenbaar is gemaakt.’

Lid 4a

Lid 5b

Lid 6

Lid 7 sub a en sub b

Lid 7 sub c: ‘Alleen wanneer het dienstverband op verzoek van de werknemer wordt beëindigd, dan wel bij beëindiging van het dienstverband met als reden zeer verwijtbaar gedrag van de werknemer, kan in geval bij de beëindiging van het dienstverband de werknemer meer roostervrije dagen blijkt te hebben opgenomen dan waarop hij op de datum van beëindiging recht had, de werkgever deze meerdere dag(en) met de werknemer verrekenen.’

Artikel 19b: Roostervrije dagen UTA-werknemers

Lid 1, behoudens de laatste volzin

Lid 2 t/m 4

Lid 6

Lid 7: ‘Indien bij opzegging van het dienstverband blijkt dat de werknemer op het tijdstip van beëindiging van het dienstverband recht zal kunnen doen gelden op een groter aantal dan de feitelijk opgenomen roostervrije dagen dienen deze dagen alsnog in overleg met de werkgever vóór de beëindiging van het dienstverband te worden opgenomen. Alleen wanneer het dienstverband op verzoek van de werknemer wordt beëindigd, dan wel bij beëindiging van het dienstverband met als reden zeer verwijtbaar gedrag van de werknemer, kan in geval bij de beëindiging van het dienstverband de werknemer meer roostervrije dagen blijkt te hebben opgenomen dan waarop hij op de datum van beëindiging recht had, de werkgever deze meerdere dag(en) met de werknemer verrekenen.’

Lid 8

Artikel 20a: Ongunstige weersomstandigheden bouwplaatswerknemers

Lid 1 t/m 3

Lid 4, behoudens laatste volzin

Lid 6

Lid 9

Lid 12 t/m 15

Artikel 20b: Ongunstige weersomstandigheden UTA-werknemers

Lid 1

Lid 2, behoudens de verwijzing naar lid 3

Artikel 21: Kort verzuim

Lid 1: ‘In de hierna te noemen gevallen heeft de werknemer gedurende in totaal maximaal drie werkdagen per kalenderjaar recht op vrijaf, met doorbetaling van het vast overeengekomen loon: (…)’ Rest lid 1 ongewijzigd

Lid 6 en 7

Artikel 23a: Vakantie bouwplaatswerknemers

Lid 3 en 4

Lid 6 t/m 8

Lid 9b, alleen eerste volzin

Lid 10c

Artikel 23b: Vakantie UTA-werknemers

Lid 1 en 2

Lid 5: ‘Werknemers van 55 jaar of ouder kunnen het aantal verlofdagen dat uitstijgt boven de 25 inzetten als extra seniorendagen.’

Lid 6 t/m 10

Artikel 24: Feestdagen

Integraal

Artikel 25a: Functie-indeling bouwplaatswerknemers

Lid 1, met dien verstande dat voor buitenlandse werknemers een aangepaste functie-indeling geldt (zie deel II van deze bijlage).

Lid 4 en 5

Artikel 25b: Functie-indeling UTA-werknemers

Lid 1, met dien verstande dat voor buitenlandse werknemers een aangepaste functie-indeling geldt (zie deel II van deze bijlage).

Lid 2 en 3

Artikel 26a: Wijze van loonbetaling

Lid 5 ‘Bij elke loonbetaling zal aan de werknemer een specificatie worden verstrekt van het brutoloon, verdeeld in bijvoorbeeld garantieloon, prestatiebeloning of soortgelijke beloningscomponenten, overuren, reisurenvergoeding en andere vergoedingen en/of toeslagen’

Artikel 27: Garantielonen en inloopschalen vakvolwassen bouwplaatswerknemers

Zie aparte uitwerking in deel III van deze bijlage.

Artikel 28: Garantielonen jeugdige bouwplaatswerknemers

Aparte uitwerking lid 1 (zie deel III deze bijlage)

Lid 2

Aparte uitwerking lid 3 a t/m f (zie verderop in deze bijlage)

Lid 3 h: ‘De jeugdige werknemer die gehuwd is heeft aanspraak op het loon van een drie jaar oudere werknemer.’

Lid 5 a ‘In afwijking van het gestelde in het eerste lid betaalt de werkgever een werknemer, die nog nooit in de bouw heeft gewerkt, maximaal voor de periode van een jaar een loon volgens de inloopschaal. Voor de inloopschalen geldt dat werknemers die èn jonger zijn dan 22 jaar èn de vakopleiding instromen niet volgens deze schaal worden beloond.’

Lid 5 b

Artikel 29: Salarisschalen UTA-werknemers

Lid 1

Lid 2: ‘De werkgever zal aan de werknemer van 22 jaar of ouder een salaris betalen dat ligt op of boven het minimum van de salarisschaal behorend bij diens functieniveau. De salarissen zijn opgenomen in de tabellen 1, 2 en 3 van bijlage 7b.’

Lid 3: ‘De werkgever zal aan de jeugdige werknemer beneden de leeftijd van 22 jaar een salaris betalen dat ligt op of boven het minimum behorend bij diens functieniveau. De salarissen zijn opgenomen in de tabellen 1, 2 en 3 van bijlage 7b.’

Lid 4 en 5

Artikel 30: Loonsverhogingen en eenmalige uitkeringen bouwplaatswerknemers

Lid 1 en 2

Artikel 32a: Vakantie-uitkering voor bouwplaatswerknemers

Lid 2, behoudens de laatste volzin.

Artikel 32b: Vakantie-uitkering voor UTA-werknemers

Integraal

Artikel 33: Prestatiebeloning

Integraal

Artikel 35a: Overwerkvergoeding bouwplaatswerknemers

Lid 1 en 2

Lid 3, behoudens laatste volzin

Artikel 35b: Overwerkvergoeding UTA-werknemers

Integraal

Artikel 36: Vergoeding bereikbaarheidsdienst

Lid 1 t/m 3

Lid 4, behoudens laatste volzin.

Artikel 37: Toeslag verschoven uren Tijwerk en Infra

Integraal

Artikel 38: Toeslag ploegendienst

Integraal

Artikel 39: Toeslag steenzetterswerkzaamheden

Integraal

Artikel 41a: Reiskostenvergoeding bouwplaatswerknemers

Lid 1: in dit geval moet onder woongemeente worden verstaan de tijdelijke verblijfplaats van de ter beschikking gestelde werknemer

Lid 2 t/m 4

Lid 6

Lid 7, behoudens de laatste volzin

Artikel 41b: Reiskostenvergoeding UTA-werknemers

Lid 1 en 2

Artikel 42: Reisuren

Lid 1: ‘Onder reisuren worden verstaan de uren gedurende welke gereisd wordt van de tijdelijke verblijfplaats in Nederland tot het werk en terug. Zij moet worden vergoed indien de arbeid in een andere dan de tijdelijke verblijfgemeente van de werknemer plaatsvindt. Daarbij dient de werkgever de bepalingen van dit artikel in acht te nemen.’

Lid 2 t/m 7

Lid 9

Lid 10, behoudens de laatste volzin

Artikel 43: Chauffeurstoeslag

Integraal

Artikel 44: Premie schadevrij rijden

Integraal

Artikel 45: Kostenvergoedingen

Lid 1, 2 en 3

Lid 4, behoudens de laatste volzin

Artikel 70a: Bijzondere veiligheids- en arbobepalingen bouwplaatswerknemers

Lid 1 en 2 integraal

Lid 3: ‘Jeugdige werknemers beneden 18 jaar mogen niet zelfstandig bouwkranen, graafmachines, handtrilwalsen, smalspoorlocomotieven, kleine funderingsinstallaties, bouwmachines en mobiele kranen bedienen of onderhouden. Jeugdige werknemers van 18 jaar en ouder mogen deze werkzaamheden zelfstandig verrichten wanneer zij:

a. de leeftijd van 18 jaar of 19 jaar hebben bereikt, in opleiding zijn voor, respectievelijk in het bezit zijn van een verklaring of diploma voor het met goed gevolg doorlopen hebben van een opleiding tot machinist, monteur of materieelkundige, werken onder deskundig toezicht van uitvoerders of vakvolwassen werknemers met dezelfde functie;

b. de leeftijd van 20 jaar hebben bereikt en in het bezit zijn van een verklaring of diploma voor het met goed gevolg doorlopen hebben van een opleiding tot machinist, monteur of materieelkundige.’

Lid 4 t/m 15 integraal

Lid 16 behoudens verwijzing naar artikel 73

Lid 17 en 18 integraal

Lid 19: ‘De werkgever zal bevorderen dat een werknemer die in het kader van hijswerkzaamheden lasten aanslaat, dan wel daartoe aanwijzingen geeft door middel van armseinen, een hiertoe bestemde cursus heeft gevolgd.’

Lid 20 tot en met 23 integraal

Artikel 70b: Bijzondere veiligheids- en arbobepalingen UTA-werknemers

Lid 1: ‘Indien de werkgever werknemers opdraagt taken uit te oefenen, voortvloeiende uit zijn zorg voor de naleving van het bij of krachtens de Arbo-wet bepaalde, dienen daarmee samenhangende verantwoordelijkheden en bevoegdheden iedere werknemer die het betreft op schrift verstrekt te worden.’

Lid 2

Lid 3: ‘In overleg met en na toestemming van de werkgever kunnen uitvoerders jaarlijks een dag voorlichting en instructie krijgen gericht op het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden op de bouwplaats’.

Lid 4 t/m 8

Artikel 71: Veiligheid bij verschoven uren Infra

Integraal

Tabel 3: Van toepassing zijnde bepalingen artikel 91 (uitzendarbeid)

Artikel 91: Uitzendarbeid

Lid 1 t/m 5

Lid 6: ‘De van toepassing zijnde cao-bepalingen als bedoeld onder lid 2 t/m 5 zijn nader uitgewerkt en verbijzonderd in tabel 2 van bijlage 16 van deze cao.’

Lid 7: ‘Onder vakkracht in bouwplaatsfuncties wordt verstaan de uitzendwerknemer die:

a. een beroepsopleiding in de bouw volgt of een diploma heeft van een beroepsopleiding in de bouw;

b. binnen een periode van twee jaar in totaal twaalf maanden bouwwerkzaamheden in de zin van deze cao heeft verricht (direct voorafgaande aan de aanvang van de uitzendarbeid of – zodra dit het geval is – gedurende het verrichten van uitzendarbeid in de bouw).’

Lid 8: ‘Onder vakkracht in UTA-functies wordt verstaan de uitzendwerknemer die:

a. in het bezit is van een diploma van gelijk of vergelijkbaar niveau als niveau 2 van de beroepsopleidende leerweg in Nederland in een bouwtechnische richting;

b. binnen een periode van twee jaar in totaal twaalf maanden UTA-werkzaamheden in de zin van deze cao heeft verricht (direct voorafgaande aan de aanvang van de uitzendarbeid of – zodra dit het geval is – gedurende het verrichten van uitzendarbeid in de bouw).’

Lid 9, 10 en 11

Deel II: Uitwerking functie-indeling

Uitwerking artikel 25a met betrekking tot de indeling van een bouwplaatsfunctie

De indeling van de functies in de groepen A tot en met E is gebaseerd op functie-eisen met betrekking tot opleiding, ervaring, veiligheid en gezondheid, belastende fysieke arbeidsomstandigheden, leiding geven en de mate waarin zelfstandig beslissingen genomen moeten worden. Bij het tijdelijk werken in Nederland dienen werkgever en werknemer gezamenlijk na te gaan wat de aard van de te verrichten werkzaamheden in Nederland zal zijn. Vervolgens wordt de werknemer ingedeeld in één van onderstaande categorieën:

Categorie A

Ongeschoold/laaggeschoold werk, ervaring niet vereist, assisterende functie.

Voorbeeld: een bouwvakhelper; het verrichten van eenvoudige werkzaamheden in de sectoren burgerlijke, utiliteits-, grond-, water-, spoor- en wegenbouw, waarvoor geen speciale kennis is vereist.

Categorie B

Enige vakspecifieke kennis is aanwezig, mate van zelfstandigheid gering, bij eenvoudige herhalende werkzaamheden vaak zelfstandigheid.

Voorbeeld: een sloper die onder toezicht werkt; deze verricht alle voorkomende sloopwerkzaamheden en is behulpzaam bij het onderhouden van machines en gereedschappen.

Categorie C

Vakspecifieke kennis aanwezig, ze kennen hun vak en kunnen zelfstandig werken. Dit zijn de echte ambachtslieden.

Voorbeeld: een tegelzetter die zelfstandig alle voorkomende werkzaamheden bij het tegelzetten verricht.

Categorie D

Gespecialiseerde vakspecifieke kennis, werken zelfstandig, vaak leidinggevend.

Voorbeeld: een metselaar, die zelfstandig alle soorten metselwerk, voegwerk en eenvoudig raapwerk verricht en repareert; die rioleringen legt of herstelt alsmede die tegelvloeren, wanden of pannendaken herstelt of vernieuwt.

Categorie E

Zeer gespecialiseerde kennis, werken zelfstandig, meestal leidinggevend.

Voorbeeld: een funderingsspecialist; dit is een medewerker die belast is met de dagelijkse leiding van werkzaamheden op het gebied van alle typen funderingen, anders dan heien, op een klein object of onderdeel van een groot object.

Uitwerking artikel 25b met betrekking tot de indeling van een UTA-functie

Met betrekking tot artikel 25b lid 1, waarin wordt verwezen naar bijlage 2b betreffende de functiestructuur, geldt de volgende aangepaste gebruiksinstructie.

Gebruiksinstructie

Stap 1: Ga na welke de belangrijkste werkzaamheden zijn die regelmatig in de functie voorkomen.

Stap 2: Kies voor de in te delen functie de overeenkomstige ladder.

Stap 3: Lees deze ladder helemaal door.

Stap 4: Zoek in deze ladder het niveau dat het meest met de in te delen functie overeenkomt.

Stap 5: Stel vast dat de karakteristiek op de hogere trede ook duidelijk hoger en die op de lagere trede ook duidelijk lager is dan het niveau van de desbetreffende functie.

NB 1: Lukken stappen 4 en 5 niet, ga dan na of er sprake is van een combinatiefunctie. Splits deze dan op en volg de stappen 4 en 5 voor de afzonderlijke delen. In zo’n geval geldt de hoogste trede als het niveau van de functie, mits de werkzaamheden op dit hoogste niveau voor meer dan 20% van de tijd worden uitgeoefend.

NB 2: Voor medewerkers in opleiding wordt geen apart functieniveau onderscheiden. Deze medewerkers worden tijdelijk één trede lager ingedeeld dan de functie waarvoor zij in opleiding zijn.

Stap 6: Vergelijk het minimum van deze schaal met het huidige salaris van de betreffende werknemer en ken het hoogste salaris toe.

Stap 7: Deel uw beslissing mee aan de medewerker.

Voor het overige dient de bijlage gevolgd te worden met dien verstande dat de opgesomde van toepassing verklaarde cao-bepalingen niet van toepassing zijn op de functies 6, 13 t/m 16 en 18 t/m 25. Wel van toepassing zijn dus onderstaande functies uit de functieladder:

 • 1. Uitvoering

 • 2. Bedrijfsbureau

 • 3. Werkvoorbereiding

 • 4. Calculatie

 • 5. Planontwikkeling, Constructiebureau en Tekenkamer

 • 7. Inkoop

 • 8. Beheer van Materieel en Bouwmateriaal

 • 9. Onderhoud Materieel

 • 10. Kwaliteitscontrole asfalt en/of beton

 • 11. Administratie Algemeen

 • 12. Werkenadministratie

 • 17. Programmering en Systeemanalyse

Deel III: Uitwerking garantielonen bouwplaatswerknemers

Uitwerking artikel 27 inzake garantielonen voor vakvolwassenen
 • 1. De werkgever zal aan de werknemer van 22 jaar en ouder per volle werkweek minimaal het weekloon betalen dat voor de functiegroep waarin de werknemer is ingedeeld geldt. Wanneer de werknemer binnen de normale arbeidstijd volgens artikel 15 minder dan 40 uur per week heeft gewerkt, moet hem per gewerkt uur minimaal het voor zijn functiegroep vastgestelde uurloon worden uitbetaald (zie tabel I, bijlage 7a)

 • 2. Inloopschaal vakvolwassen werknemers

  In afwijking van het bepaalde onder 1 betaalt de werkgever een werknemer die nog nooit in de bouw heeft gewerkt, maximaal voor de periode van een jaar, een loon volgens de inloopschaal. Deze afwijking geldt niet voor een werknemer die een vakopleiding in de bouw volgt of in het bezit is van een vakopleidingsdiploma (zie tabel IV, bijlage 7a).

 • 3. Voor degene die leiding geeft aan ten minste vijf werknemers geldt tabel II van bijlage 7a.

Uitwerking artikel 28 inzake garantielonen voor jeugdigen

Een jeugdige werknemer is iemand beneden 22 jaar.

Tabel 5: Uurlonen voor jeugdigen per 1 juli 2009 (in euro’s)

Leeftijd

Zonder Beroepsopleiding in de bouw

Beroepsopleiding in de bouw volgend

Diploma Beroeps-opleiding in de bouw

16

4,73

5,01

 

17

5,32

5,64

6,89

18

6,51

6,89

8,14

19

7,69

8,14

9,40

20

8,87

9,40

10,96

21

10,35

10,96

 
Tabel 6: Uurlonen voor jeugdigen per 1 oktober 2009 (in euro’s)

Leeftijd

Zonder Beroepsopleiding in de bouw

Beroepsopleiding in de bouw volgend

Diploma Beroeps-opleiding in de bouw

16

4,76

5,04

 

17

5,35

5,67

6,92

18

6,54

6,92

8,18

19

7,73

8,18

9,44

20

8,92

9,44

11,02

21

10,40

11,02

 
Tabel 7: Uurlonen voor jeugdigen per 1 januari 2010 (in euro’s)

Leeftijd

Zonder Beroepsopleiding in de bouw

Beroepsopleiding in de bouw volgend

Diploma Beroeps-opleiding in de bouw

16

4,79

5,07

 

17

5,39

5,71

6,97

18

6,59

6,97

8,24

19

7,79

8,24

9,51

20

8,99

9,51

11,10

21

10,48

11,10

 
Tabel 8: Uurlonen voor jeugdigen per 1 juli 2010 (in euro’s)

Leeftijd

Zonder Beroepsopleiding in de bouw

Beroepsopleiding in de bouw volgend

Diploma Beroeps-opleiding in de bouw

16

4,82

5,10

 

17

5,42

5,73

7,01

18

6,62

7,01

8,28

19

7,83

8,28

9,56

20

9,03

9,56

11,15

21

10,54

11,15

 
Tabel 9: Uurlonen voor jeugdigen per 1 oktober 2010 (in euro’s)

Leeftijd

Zonder Beroepsopleiding in de bouw

Beroepsopleiding in de bouw volgend

Diploma Beroeps-opleiding in de bouw

16

4,83

5,11

 

17

5,43

5,75

7,02

18

6,64

7,02

8,30

19

7,85

8,30

9,58

20

9,05

9,58

11,17

21

10,56

11,17

 
Ploegendienst

De bovenstaande lonen, genoemd bij de uitwerking van artikel 27 en 28 moeten bij werken in ploegendienst worden verhoogd, te weten met 10% bij tweeploegendienst, en met 15% bij drieploegendienst.

BIJLAGE 18 STICHTING TIJDSPAARFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID

I. Statuten

Artikel 1 – Naam en zetel

De stichting draagt de naam ‘Stichting Tijdspaarfonds voor de Bouwnijverheid’.

De stichting is statutair gevestigd te Harderwijk.

De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 2 – Definities

In deze statuten wordt verstaan onder:

a. Tijdspaarfonds:

de in artikel 1 genoemde stichting;

b. deze cao:

de Cao voor de Bouwnijverheid;

c. partijen:

partijen bij de Cao voor de Bouwnijverheid;

d. werkgever:

de werkgever in de zin van de cao;

e. werknemer:

de bouwplaats- of UTA-werknemer in de zin van de cao;

f. deelnemer:

de bouwplaatswerknemer die verplicht deelneemt aan het Tijdspaarfonds of de UTA-werknemer die vrijwillig deelneemt aan het Tijdspaarfonds;

g. bestuur:

het bestuur als bedoeld in artikel 8 van deze statuten;

h. reglement:

een reglement als bedoeld in artikel 11 van deze statuten;

i. afdracht of storting:

het bedrag dat de werkgever verschuldigd is aan het Tijdspaarfonds;

j. uitvoeringsorganisatie:

Cordares CAO-Regelingen B.V., statutair gevestigd te Amsterdam;

k. Technisch Bureau Bouwnijverheid:

de Stichting Technisch Bureau voor de Bouwnijverheid statutair gevestigd te Harderwijk.

Artikel 3 – Doel

In het Tijdspaarfonds wordt deelgenomen door de bouwplaatswerknemers op wie de cao van toepassing is. Deelname van UTA-werknemers op wie de cao van toepassing is geschiedt op vrijwillige basis.

Het Tijdspaarfonds heeft ten doel in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen in de cao en overeenkomstig bij reglement vast te stellen bepalingen, aan deelnemers een uitkering te verschaffen wegens

 • a. vakantietoeslag;

 • b. loonderving bij bovenwettelijke vakantiedagen;

 • c. loonderving voor een aantal van de roostervrije dagen;

 • d. loonderving bij kortverzuim;

 • e. eventuele andere daarmee verband houdende situaties.

Artikel 4 – Middelen
 • 1. De geldmiddelen van het Tijdspaarfonds bestaan uit:

  • a. het stichtingskapitaal;

  • b. renten;

  • c. eventuele (overheids)subsidies;

  • d. geldleningen;

  • e. andere baten.

 • 2. Ter uitvoering van het doel worden de door partijen vast te stellen bedragen voor de opbouw van afdrachten door de werkgever aan het Tijdspaarfonds betaald.

 • 3. De opbrengsten uit de beleggingen worden gebruikt ter financiering van de uitvoeringskosten.

 • 4. Het bestuur beslist over de bestemming van mogelijke opbrengsten die het niveau van de kosten overstijgen.

 • 5. Indien in enig boekjaar de opbrengst van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde middelen kleiner is dan het totaal van de uitgaven van de stichting dan wordt het nadelig verschil ten laste van het volgend boekjaar gebracht.

 • 6. De afgedragen stortingen zullen door het bestuur worden belegd op zodanige wijze dat een zo optimaal mogelijk rendement wordt verkregen en zonder dat een belangrijk risico van blijvende vermogensverliezen wordt gelopen.

Artikel 5 – Uitkeringen

De geldswaarde van de afgedragen stortingen wordt aan de deelnemer uitbetaald op bij reglement te bepalen voorwaarden.

Artikel 6 – Administratie

Het Tijdspaarfonds draagt zijn administratie op aan de uitvoeringsorganisatie.

Artikel 7 – Secretariaat

Het bestuur laat zich bij het uitvoeren van zijn taak terzijde staan door het Technisch Bureau Bouwnijverheid.

Artikel 8 – Bestuur
 • 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tien leden, te weten vijf werkgeversleden en vijf werknemersleden.

 • 2. De werkgeversleden worden benoemd door Bouwend Nederland. Drie werknemersleden worden benoemd door FNV Bouw, twee werknemersleden worden benoemd door de CNV Hout en Bouw.

 • 3. Het bestuur benoemt uit zijn midden twee voorzitters: een van werkgeverszijde en een van werknemerszijde.

 • 4. Om beurten treden de voorzitters voor de tijd van een kalenderjaar als voorzitter en als tweede voorzitter op.

 • 5. Voor de verdeling van de bestuurszetels voor de werknemersorganisaties geldt een kiesdeler. De kiesdeler wordt bepaald door het aantal actieve leden van de werknemersorganisatie(s) die betrokken zijn bij de stichting, te delen door 7. Na normale afronding volgt hieruit het aantal bestuursleden per organisatie. Als werknemersorganisaties worden beschouwd partijen betrokken bij de collectieve arbeidsovereenkomsten van de bouwnijverheid. De stand per 1 juli van enig jaar is bepalend voor de zetelverdeling in het daaropvolgende jaar. Na schriftelijk verzoek van ten minste één van de werknemersorganisaties stelt het bestuur de kiesdeler opnieuw vast. Het totaal aantal werknemerszetels is 5.

 • 6. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn herbenoembaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. In onvoorziene omstandigheden kan hiervan worden afgeweken.

 • 7. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

 • 8. De organisatie die een bestuurslid benoemt, kan te allen tijde die benoeming intrekken en in plaats daarvan een ander tot bestuurslid benoemen.

Artikel 9 – Bestuursvergaderingen
 • 1. De agenda voor de vergaderingen van het bestuur wordt met eventuele bijlagen door het Technisch Bureau Bouwnijverheid te Harderwijk voor de vergadering aan de leden toegezonden. Stukken en voorstellen die zijn ingekomen nadat de agenda is verzonden, kunnen alleen in behandeling worden genomen, indien hiertoe met meerderheid van stemmen besloten wordt.

 • 2. Bij uitzondering kunnen, in spoedeisende gevallen ofwel in gevallen waarin geen twijfel mogelijk is, door beide voorzitters gezamenlijk voorlopige beslissingen en maatregelen worden genomen, die in de eerstvolgende vergadering van het bestuur ter bekrachtiging worden voorgedragen.

 • 3. In een vergadering van het bestuur mogen geen besluiten worden genomen, als niet ten minste vier bestuursleden aanwezig zijn, waarvan ten minste twee werkgeversleden en ten minste twee werknemersleden.

 • 4. Indien in een vergadering van het bestuur meer werkgeversleden aanwezig zijn dan werknemersleden – of omgekeerd –, dan brengen de leden van de groep met de meeste aanwezigen samen evenveel stemmen uit als de andere groep leden.

 • 5. Over zaken wordt bij voorkeur mondeling en over personen schriftelijk gestemd.

 • 6. Alle besluiten worden, behoudens in de gevallen bedoeld in artikel 15 van deze statuten, genomen met meerderheid van stemmen.

 • 7. Indien de stemmen staken wordt de beslissing tot de volgende vergadering uitgesteld. Indien op die vergadering opnieuw de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn afgewezen zo het een stemming over zaken betreft en zal, indien het een stemming over personen betreft, het lot beslissen.

 • 8. Een gewone meerderheid binnen de werkgevers- of werknemersgeleding bepaalt het standpunt van die geleding.

 • 9. Leden van het bestuur van het Technisch Bureau Bouwnijverheid zijn gerechtigd bij bestuursvergaderingen aanwezig te zijn. Het bestuur kan besluiten over de aanwezigheid van derden tijdens de bestuursvergaderingen.

Artikel 10 – Bestuursbevoegdheden en vertegenwoordiging
 • 1. Het bestuur is belast met het besturen van de zaken van de stichting, het beheer van haar vermogen, alsmede het innen van de gelden en het doen van uitkeringen. Het bestuur is bevoegd, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, tot alle rechtshandelingen met name ook tot het sluiten van die overeenkomsten, waarvoor het regelend recht een beperking kent.

 • 2. Het bestuur beslist in alle zaken waarin de beslissing niet is opgedragen of gedelegeerd aan andere organen van de stichting.

 • 3. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door beide voorzitters gezamenlijk.

Artikel 11 – Reglementen
 • 1. Het bestuur kan voor de uitvoering van zijn taak een of meer uitvoeringsreglementen vaststellen.

 • 2. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met deze statuten.

Artikel 12 – Mandaat
 • 1. Het bestuur kan uitdrukkelijk omschreven bevoegdheden mandateren aan het Technisch Bureau Bouwnijverheid dan wel aan de uitvoeringsorganisatie en/of aan door het bestuur, al dan niet geheel uit zijn midden benoemde paritaire commissies waarbij aan deze commissies toestemming kan worden verleend, volgens door het bestuur te stellen richtlijnen, een deel van deze bevoegdheden weer over te dragen aan het Technisch Bureau Bouwnijverheid c.q. de uitvoeringsorganisatie. De gemandateerde bevoegdheden worden door de commissies dan wel het Technisch Bureau Bouwnijverheid c.q. de uitvoeringsorganisatie uitgeoefend onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur.

 • 2. Het administratief en geldelijk beheer wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur uitgevoerd.

Artikel 13 – Begroting
 • 1. Uiterlijk in de maand januari worden de begrotingen van inkomsten en van uitgaven voor het lopende boekjaar vastgesteld.

 • 2. De begroting is ingericht en gespecificeerd volgens de in artikel 3 van deze statuten omschreven bestedingsdoelen.

 • 3. De begroting van inkomsten en uitgaven behoeft de goedkeuring van de bestuursleden benoemende organisaties, als bedoeld in artikel 8 lid 2.

 • 4. De begroting van inkomsten en uitgaven is op aanvraag beschikbaar voor alle bij de stichting betrokken werkgevers en werknemers.

Artikel 14 – Jaarverslag, rekening en verantwoording
 • 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2. Het bestuur van de stichting stelt jaarlijks een verslag op, dat een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de stichting aan het einde van het boekjaar en van de ontwikkeling daarvan gedurende het boekjaar, en dat is gespecificeerd overeenkomstig de in artikel 3 van de statuten omschreven bestedingsdoelen; via dit verslag legt het bestuur rekenschap van het gevoerde beleid af aan de bestuursleden benoemende organisaties als bedoeld in artikel 8 lid 2.

 • 3. Dit verslag moet zijn gecontroleerd door een externe door het bestuur te benoemen registeraccountant of accountant-administratieconsulent met certificerende bevoegdheid, uit welke stukken moet blijken dat de uitgaven conform de in artikel 3 van de statuten omschreven bestedingsdoelen zijn gedaan.

 • 4. Dit verslag wordt, voorzien van de goedkeurende verklaring van de registeraccountant of accountant-administratieconsulent met certificerende bevoegdheid, ter inzage van de bij de stichting betrokken werkgevers en werknemers neergelegd:

  • a. Ten kantore van het Technisch Bureau Bouwnijverheid.

  • b. Op een of meer door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te wijzen plaatsen.

 • 5. Het verslag en de accountantsverklaring worden zonder aanvraag toegezonden aan partijen als bedoeld in artikel 2 onder c van deze statuten en op aanvraag tegen kostprijs aan de bij de stichting betrokken werkgevers en werknemers.

 • 6. Het verslag en de goedkeurende accountantsverklaring worden binnen zes maanden na het verstrijken van het boekjaar in drievoud gezonden naar de directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (UAW) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Uit deze stukken moet blijken dat de uitgaven conform de in artikel 3 omschreven bestedingsdoelen zijn gedaan.

Artikel 15 – Statutenwijziging
 • 1. Het bestuur is bevoegd tot wijziging van de statuten.

 • 2. Tot wijziging van de statuten kan door het bestuur worden besloten in een speciaal daartoe uitgeschreven vergadering.

 • 3. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts genomen worden, wanneer ten minste tweederde gedeelte van het aantal werkgeversbestuursleden, en ten minste tweederde gedeelte van het aantal werknemersbestuursleden zich voor die statutenwijziging verklaren.

 • 4. Een besluit tot vaststelling of wijziging van de statuten wordt eerst van kracht nadat de bestuursleden benoemende organisaties als bedoeld in artikel 8 lid 2 hiervan schriftelijk op de hoogte zijn gebracht en hieraan hun goedkeuring hebben verleend. In verband met de voortgang van het proces wordt het uitblijven van een schriftelijke reactie van de hiervoor genoemde organisaties binnen 6 maanden beschouwd als een instemmende reactie.

 • 5. De wijziging van de statuten moet bij notariële akte tot stand komen.

 • 6. De reglementen, alsmede de in deze statuten en in de reglementen aangebrachte wijzigingen, treden niet in werking alvorens een volledig exemplaar van die stukken onderscheidenlijk van de wijzigingen daarin, door het bestuur ondertekend, voor een ieder ter inzage is neergelegd ter Griffie van het Kantongerecht binnen welks ressort de stichting is gevestigd.

Artikel 16 – Ontbinding en liquidatie
 • 1. Tot ontbinding van de stichting kan alleen worden overgegaan in de volgende gevallen:

  • a. Indien partijen bij de Cao voor de Bouwnijverheid daartoe unaniem besluiten; of

  • b. Indien de Cao voor de Bouwnijverheid ten minste één jaar is geëxpireerd.

 • 2. Om in het in lid 1 onder b bedoelde geval tot ontbinding over te gaan, volstaat het wanneer één der partijen bij de cao dit per aangetekend schrijven meldt aan alle andere bij de cao betrokken partijen, uiterlijk zes maanden na expiratie van de Cao voor de Bouwnijverheid.

 • 3. In geval van ontbinding worden deze statuten en het bijbehorende reglement via een wijziging van de algemeenverbindendverklaring uit deze cao verwijderd en wordt van de ontbinding opgaaf gedaan aan het register waar de stichting was ingeschreven.

 • 4. In geval van ontbinding is het bestuur belast met de uitvoering van de liquidatie en alle daarbij behorende zaken, waaronder de bestemming van een eventueel batig saldo.

Artikel 18 – Slotbepaling

In alle gevallen waarin niet door deze statuten of de reglementen van de stichting is voorzien beslist het bestuur.

II. Reglement

Artikel 1 – Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

1. het Tijdspaarfonds:

de Stichting Tijdspaarfonds voor de Bouwnijverheid, statutair gevestigd te Hoofddorp;

2. de statuten:

de statuten van het Tijdspaarfonds;

3. het bestuur:

het bestuur van het Tijdspaarfonds;

4. de(ze) cao:

de Cao voor de Bouwnijverheid;

5. de werkgever:

de werkgever op wie de bepalingen van deze cao van toepassing zijn;

6. bouwplaatswerknemer:

de werknemer op wie de bepalingen van de cao van toepassing zijn, die werkzaam is in een bouwplaatsfunctie en die verplicht deelneemt aan het Tijdspaarfonds;

7. UTA-werknemer:

de werknemer op wie de bepalingen van de cao van toepassing zijn, die werkzaam is in een uitvoerende, technische of administratieve functie en die op vrijwillige basis deelneemt aan het Tijdspaarfonds;

8. deelnemer:

de bouwplaats- of UTA-werknemer als onder 6 en 7 bedoeld;

9. vakbondsconsulenten:

medewerkers van FNV Bouw en de CNV Hout en Bouw;

10. vakantiedagen:

de bovenwettelijke vakantiedagen waarover de werkgever geen loon behoeft te betalen, mits de werkgever de geldswaarde daarvan in het Tijdspaarfonds heeft gestort;

11. roostervrije dagen:

arbeidstijdverkorting- of roostervrije dagen waarover de werkgever geen loon behoeft te betalen, mits de werkgever de geldswaarde daarvan in het Tijdspaarfonds heeft gestort;

12. kortverzuimdagen:

dagen waarop de deelnemer een werkdag of een deel van de werkdag zijn arbeid niet kan verrichten en waarover de werkgever geen loon behoeft te betalen, mits de werkgever de geldswaarde daarvan in het Tijdspaarfonds heeft gestort;

13. vakantietoeslag:

de procentuele vakantiebijslag als bedoeld in artikel 32a lid 2 dan wel artikel 32b lid 2 van deze cao (met ingang van 2006: 8%).

14. het uurloon:

het bij deze cao gedefinieerde vast overeengekomen loon per uur voor bouwplaatswerknemers, vermeerderd met de resultaten van een prestatiebevorderend systeem, toeslagen voor alle vormen van werken in ploegendiensten, de leermeester/instructeurstoeslag, de voorliedentoeslag, de toeslag verschoven uren tijwerk en de toeslag verschoven arbeidstijden Infra;

15. het salaris:

het bij deze cao gedefinieerde tussen UTA-werknemer en werkgever overeengekomen vaste brutobedrag per periode, dat de werknemer als loon voor zijn werkzaamheden in de door hem uitgeoefende functie van de werkgever ontvangt;

16. loonbetalingsperiode:

de overeengekomen, aaneengesloten periode van vier weken of één maand waarover het loon of salaris wordt uitbetaald;

17. afdracht vakantietoeslag:

de waarde van de storting in het Tijdspaarfonds voor de vakantietoeslag;

18. afdracht dagen:

de waarde van de storting in het Tijdspaarfonds voor de bovenwettelijke vakantiedagen, roostervrije dagen en kortverzuimdagen als bedoeld in dit reglement;

19. extra afdracht:

de waarde van de storting in het Tijdspaarfonds van mogelijk tussen werkgever en werknemer afgesproken andere dan in 17 en 18 bedoelde elementen;

20. Tijdspaarrekening:

de rekening die op naam van de deelnemer bij de uitvoeringsorganisatie wordt geopend ten behoeve van de stortingen aan en uitbetalingen van het Tijdspaarfonds;

21. volledige storting:

het volledige, per loonbetalingsperiode van vier weken of één maand tijdsevenredige deel van de vakantietoeslag en de waarde van de dagen als bedoeld in 18 plus eventuele extra afdrachten;

22. gedeeltelijke storting:

55% van de volledige storting als bedoeld in 21;

23. Technisch Bureau Bouwnijverheid:

de Stichting Technisch Bureau voor de Bouwnijverheid, statutair gevestigd te Hoofddorp;

24. Uitvoeringsorganisatie:

Cordares CAO-Regelingen, statutair gevestigd te Amsterdam.

Artikel 2 – Vaststelling afdracht dagen
 • 1. Voor de bouwplaatswerknemer jonger dan 18 jaar worden op jaarbasis 9 bovenwettelijke vakantiedagen, 10 roostervrije dagen en 3 kortverzuimdagen in het Tijdspaarfonds gestort.

 • 2. Voor de bouwplaatswerknemer van 18 jaar of ouder worden op jaarbasis 5 bovenwettelijke vakantiedagen, 10 roostervrije dagen en 3 kortverzuimdagen in het Tijdspaarfonds gestort.

 • 3. Voor de UTA-werknemer jonger dan 18 jaar die te kennen heeft gegeven deel te willen nemen aan het Tijdspaarfonds worden op jaarbasis 7 bovenwettelijke vakantiedagen, 5 roostervrije dagen en 3 kortverzuimdagen in het Tijdspaarfonds gestort.

 • 4. Voor de UTA-werknemer van 18 jaar of ouder die te kennen heeft gegeven deel te willen nemen aan het Tijdspaarfonds worden op jaarbasis 5 bovenwettelijke vakantiedagen, 5 roostervrije dagen en 3 kortverzuimdagen in het Tijdspaarfonds gestort.

 • 5. Voor de bouwplaatswerknemer van 55 jaar of ouder die gebruik maakt van de mogelijkheid van een vierdaagse werkweek worden op jaarbasis uitsluitend 3 kortverzuimdagen in het Tijdspaarfonds gestort. Het staat hem echter vrij om daarnaast ook de 5 bovenwettelijke vakantiedagen en 10 roostervrije dagen in het Tijdspaarfonds te laten storten. In het laatste geval, is de werkgever over deze dagen niet gehouden tot doorbetaling van het loon.

 • 6. De UTA-werknemer van 55 jaar of ouder die gebruik maakt van de mogelijkheid van een vierdaagse werkweek kan ervoor kiezen om toch deel te nemen in het Tijdspaarfonds. In dat geval worden op jaarbasis in elk geval 3 kortverzuimdagen in het Tijdspaarfonds gestort, maar kan de werknemer ervoor kiezen om ook de 5 bovenwettelijke vakantiedagen en 5 roostervrije dagen in het Tijdspaarfonds te laten storten.

 • 7. De afdracht dagen wordt berekend via de volgende formule:

  stcrt-2009-17266-004.png

  UL = uurloon; voor UTA-werknemers moet het maandsalaris worden teruggerekend naar een uursalaris.

  AD = het voor de betreffende deelnemer geldende totaal van het aantal vakantie-, kortverzuim- en roostervrije dagen op jaarbasis, waarvan de geldswaarde wordt gestort in het Tijdspaarfonds.

  AL = het aantal loonbetalingsperioden per jaar (12 of 13).

 • 8. Voor deelnemers die in deeltijd werken wordt op de afdracht dagen de deeltijdfactor toegepast.

Artikel 3 – Vaststelling afdracht vakantietoeslag
 • 1. Voor de deelnemer wordt op jaarbasis 8% vakantietoeslag in het Tijdspaarfonds gestort.

 • 2. De afdracht vakantietoeslag voor bouwplaatswerknemers wordt berekend door het uurloon per overeengekomen loonbetalingsperiode te vermenigvuldigen met het aantal uren waarover men in die loonbetalingsperiode recht heeft op loon. Dit bedrag wordt verhoogd met het bedrag afdracht dagen uit dezelfde loonbetalingsperiode. Het vervolgens verkregen bedrag wordt vermenigvuldigd met 8%.

 • 3. De afdracht vakantietoeslag voor UTA-werknemers wordt berekend door het uursalaris per overeengekomen loonbetalingsperiode te vermenigvuldigen met het aantal uren, waarover men in die loonbetalingsperiode recht heeft op salaris. Dit bedrag wordt verhoogd met het bedrag afdracht dagen uit dezelfde loonbetalingsperiode. Het vervolgens verkregen bedrag wordt vermenigvuldigd met 8%.

Artikel 4 – Extra afdrachten

De deelnemer kan met instemming van de werkgever ook de geldswaarde van andere inkomensbestanddelen op zijn individuele Tijdspaarrekening laten storten, zoals overige roostervrije dagen, of roostervrije dagen die aan het eind van het jaar niet zijn opgenomen, reisuren en/of de chauffeurstoeslag.

Artikel 5 – Aangepaste afdracht

Indien de deelnemer in een kalenderjaar minder verlofdagen en/of roostervrije dagen heeft opgenomen dan waarvoor afdracht dagen heeft plaatsgehad, kan de deelnemer de werkgever vragen de afdracht dagen in het volgende kalenderjaar met dat aantal dagen te verlagen. De geldswaarde van dat aantal dagen kan aangewend worden voor een storting in een levensloopregeling. Aanspraken kunnen niet in tijd naar een volgend kalenderjaar worden overgeheveld.

Artikel 6 – Arbeidsongeschiktheid
 • 1. De opbouw van het recht op roostervrije dagen en kortverzuimdagen loopt door tijdens arbeidsongeschiktheid, zolang de bouwplaats- of UTA-werknemer bij de werkgever in dienst is.

 • 2. Om opbouw van voldoende verlofdagen bij volledige arbeidsongeschiktheid te garanderen, is in de cao bepaald dat de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen gedurende de eerste 26 weken van arbeidsongeschiktheid plaatsvindt.

 • 3. Onder volledige arbeidsongeschiktheid wordt mede verstaan perioden van volledige arbeidsongeschiktheid die elkaar binnen een maand opvolgen.

Artikel 7 – Wijze van afdracht
 • 1. De deelnemer kan kiezen voor een volledige of een gedeeltelijke storting.

 • 2. De afdrachten vakantietoeslag en dagen worden apart door de werkgever berekend en binnen 14 dagen na afloop van elke loonbetalingsperiode op de Tijdspaarrekening van de werknemer overgemaakt.

 • 3. Bij de afdracht vermeldt de werkgever de loonperiode waarop de afdracht betrekking heeft. Cordares zal deze periode overnemen en vermelden bij de storting op de rekening van de werknemer. Het is de werkgever niet toegestaan bij de afdracht loonperiodes samen te voegen.

 • 4. Over de afdrachten zijn dezelfde heffingen verschuldigd als bij loon- of salarisbetalingen uit arbeidsovereenkomst. De heffingen over de afdrachten houdt de werkgever in bij de loon- of salarisbetaling.

 • 5. De uit te betalen bedragen uit het Tijdspaarfonds aan de deelnemer zijn nettobedragen.

 • 6. Indien de betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden is de werkgever in verzuim. Het bestuur is bevoegd vanaf de datum van verzuim rente te vorderen over de achterstallige betalingen. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Artikel 8 – Uitbetalen dagen en vakantietoeslag
 • 1. De gestorte afdrachten dagen en vakantietoeslag zijn vrij opneembaar.

 • 2. Tijdig gestorte afdrachten dagen en vakantietoeslag worden op aanvraag van de deelnemer door de uitvoeringsorganisatie tussentijds aan hem uitbetaald. De aanvraag voor uitbetaling aan een bouwplaatswerknemer moet worden ingediend bij een vakbondsconsulent naar keuze van de werknemer.

 • 3. Tijdig gestorte afdrachten dagen en vakantietoeslag van de UTA-werknemer worden op aanvraag via internet (www.tijdsparenbouw.nl) door de uitvoeringsorganisatie tussentijds aan hem uitbetaald.

 • 4. De uitbetaling heeft plaats op het bank- of girorekeningnummer dat bij de uitvoeringsorganisatie van de werknemer bekend is.

 • 5. Alle tijdig gestorte afdrachten dagen en vakantietoeslag die niet tussentijds zijn opgenomen worden in de maand mei van elk kalenderjaar door de uitvoeringsorganisatie aan de werknemer uitbetaald zonder dat daarvoor een aanvraag behoeft te worden gedaan. Echter, de deelnemer kan via internet (www.tijdsparenbouw.nl) aangeven dat hij het geld op de Tijdspaarrekening wil laten staan.

Artikel 10 – Vergoeding
 • 1. Het bestuur stelt jaarlijks vast of er over de spaarsaldi die in het voorgaande kalenderjaar op de Tijdspaarrekening hebben gestaan een vergoeding kan worden verstrekt.

 • 2. Onder spaarsaldi worden verstaan zowel de afdracht vakantietoeslag en de afdracht dagen, als de eventuele extra stortingen en de vrijgevallen maar nog niet opgenomen bedragen op de Tijdspaarrekening.

Artikel 11 – Administratieve gegevens
 • 1. De werkgever verstrekt aan de uitvoeringsorganisatie desgevraagd alle gegevens die nodig zijn om op naam van de deelnemer de afdrachten te kunnen administreren.

 • 2. De uitvoeringsorganisatie verstrekt de werkgever via internet (www.tijdsparenbouw.nl) tijdig instructie wanneer en op welke wijze de gegevens moeten worden aangeleverd en hoe de betaling dient te geschieden.

Artikel 12 – Verstrekken van inlichtingen
 • 1. De werkgever en deelnemer zijn verplicht aan het bestuur of een schriftelijk door hem gemachtigd persoon van de uitvoeringsorganisatie alle opgaven en inlichtingen te verstrekken die van hen worden verlangd ten behoeve van een goede administratie van het Tijdspaarfonds.

 • 2. De werkgever vermeldt op elke loonstrook van de deelnemer welke bedragen op de Tijdspaarrekening van de deelnemer zijn gestort en op welke loonperiode die storting betrekking heeft.

 • 3. Het Tijdspaarfonds stelt via een beveiligde internettoepassing aan iedere deelnemer gegevens beschikbaar die betrekking hebben op de Tijdspaarrekening van die deelnemer.

Artikel 13 – Hardheidsclausule

Het bestuur is bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard die zich bij de toepassing van dit reglement voordoen.

Artikel 14 – Slotbepalingen
 • 1. Teneinde een efficiënte werking van het Tijdspaarfonds te verzekeren, kunnen door het bestuur nadere voorschriften gegeven worden, in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en van dit reglement, mits deze voorschriften niet in strijd komen met één of meer bepalingen van deze cao.

 • 2. Citeertitel: reglement Tijdspaarfonds voor de Bouwnijverheid

BIJLAGE 19 OVERZICHT WEERSTATIONS PER POSTCODEGEBIED

(zoals bedoeld in artikel 20a lid 3)

Postcodegebied

Weerstation

1000

1129

240

Schiphol

1130

1159

249

Berkhout

1160

1199

240

Schiphol

1200

1299

260

De Bilt

1300

1379

269

Lelystad

1380

1399

240

Schiphol

1400

1419

260

De Bilt

1420

1469

240

Schiphol

1470

1479

249

Berkhout

1480

1599

240

Schiphol

1600

1699

249

Berkhout

1700

1749

240

Schiphol

1750

1759

235

De Kooy

1760

1779

249

Berkhout

1780

1789

235

De Kooy

1790

1799

251

Terschelling

1800

1859

240

Schiphol

1860

1909

257

Wijk aan Zee

1910

1929

240

Schiphol

1930

1989

257

Wijk aan Zee

1990

2039

240

Schiphol

2040

2062

257

Wijk aan Zee

2063

2069

240

Schiphol

2070

2099

257

Wijk aan Zee

2100

2109

240

Schiphol

2110

2119

257

Wijk aan Zee

2120

2189

240

Schiphol

2190

2299

210

Valkenburg ZH

2300

2409

240

Schiphol

2410

2419

348

Cabauw

2420

2499

240

Schiphol

2490

2599

210

Valkenburg ZH

2600

2679

344

Rotterdam

2680

2689

210

Valkenburg ZH

2690

2799

344

Rotterdam

2800

2899

348

Cabauw

2900

2939

344

Rotterdam

2940

2979

348

Cabauw

2980

3239

344

Rotterdam

3240

3259

323

Wilhelminadorp

3260

3299

344

Rotterdam

3300

3329

356

Herwijnen

3330

3349

344

Rotterdam

3350

3399

356

Herwijnen

3400

3429

348

Cabauw

3430

3439

260

De Bilt

3440

3449

348

Cabauw

3450

3459

260

De Bilt

3460

3499

348

Cabauw

3500

3639

260

De Bilt

3640

3699

240

Schiphol

3700

3769

260

De Bilt

3770

3789

275

Deelen

3790

3999

260

De Bilt

4000

4299

356

Herwijnen

4300

4499

323

Wilhelminadorp

4503

4599

319

Westdorpe

4600

4649

350

Gilze en Rijen

4650

4699

323

Wilhelminadorp

4700

5059

350

Gilze en Rijen

5060

5069

370

Eindhoven

5070

5079

350

Gilze en Rijen

5080

5099

370

Eindhoven

5100

5199

350

Gilze en Rijen

5200

5249

375

Volkel

5250

5257

350

Gilze en Rijen

5258

5259

375

Volkel

5260

5269

350

Gilze en Rijen

5270

5279

375

Volkel

5280

5299

370

Eindhoven

5300

5339

356

Herwijnen

5340

5499

375

Volkel

5500

5739

370

Eindhoven

5740

5799

375

Volkel

5800

5809

391

Arcen

5810

5849

375

Volkel

5850

5999

391

Arcen

6000

6039

370

Eindhoven

6040

6049

391

Arcen

6050

6069

380

Maastricht

6070

6073

391

Arcen

6074

6079

380

Maastricht

6080

6099

370

Eindhoven

6100

6499

380

Maastricht

6500

6599

391

Arcen

6600

6659

375

Volkel

6660

6699

356

Herwijnen

6700

6829

275

Deelen

6830

6859

356

Herwijnen

6860

6999

275

Deelen

7000

7219

283

Hupsel

7220

7229

275

Deelen

7230

7299

283

Hupsel

7300

7399

275

Deelen

7400

7459

278

Heino

7460

7689

290

Twenthe

7690

7709

279

Hoogeveen

7710

7739

278

Heino

7740

7759

279

Hoogeveen

7760

7769

286

Nieuw Beerta

7770

7799

279

Hoogeveen

7800

7849

286

Nieuw Beerta

7850

7857

279

Hoogeveen

7858

7859

286

Nieuw Beerta

7860

7869

279

Hoogeveen

7870

7899

286

Nieuw Beerta

7900

7999

279

Hoogeveen

8000

8059

278

Heino

8060

8069

273

Marknesse

8070

8199

278

Heino

8200

8259

269

Lelystad

8260

8269

273

Marknesse

8270

8279

278

Heino

8280

8329

273

Marknesse

8330

8354

279

Hoogeveen

8355

8379

273

Marknesse

8380

8399

279

Hoogeveen

8400

8459

280

Eelde

8460

8469

270

Leeuwarden

8470

8488

280

Eelde

8489

8879

270

Leeuwarden

8880

8899

251

Terschelling