Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MeijelStaatscourant 2009, 17017Ruimtelijke plannen

stcrt-2009-17017-001.pngVastgesteld bestemmingsplan Kern Meijel, 1ste herziening

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Kern Meijel, 1ste herziening heeft vastgesteld. Bij de goedkeuring van het bestemmingsplan Kern Meijel was goedkeuring onthouden aan de verkoop van LPG. De wijziging betreft de regeling voor de verkoop van LPG bij het tankstation aan de Jan Truijenstraat. Daarnaast zijn enkele onderdelen in het bestemmingsplan aangepast.

Het bestemmingsplan Kern Meijel, 1ste herziening ligt gedurende 6 weken na publicatie ter inzage. Het bestemmingsplan kunt u inzien:

  • a. elke werkdag van 9.00−12.00 uur in het gemeentehuis (sector Grondgebied);

  • b. op werkdagen 's middags in het gemeentehuis na afspraak (tel. 077-466 81 81);

  • c. elke donderdag van 17.00−19.00 uur in het gemeentehuis (hiervoor dient vooraf, tijdens normale kantooruren, telefonisch een afspraak te worden gemaakt, 077-466 81 81);

Gedurende genoemde termijn van terinzagelegging kunnen zij, die tijdig hun zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar hebben gemaakt, schriftelijk een beroepschrift indienen tegen het bestemmingsplan. Voorts kan een belanghebbende, die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken, een beroepschrift indienen.

Het beroepschrift moet gericht worden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Dit besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking, totdat op dat verzoek is beslist.

Meijel, 11 november 2009