Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2009, 16269Ruimtelijke plannen

stcrt-2009-16269-001.png Ontwerpbestemmingsplan 2e partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat voor de vaststelling door de gemeenteraad ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan 2e partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied

Het ontwerpbestemmingsplan 2e partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied heeft betrekking op het landelijk gebied en voegt aan het bestemmingsplan Buitengebied een ontheffing toe, die het niet-agrariërs, die hobbymatig landbouwdieren als huisdier houden, mogelijk maakt om op gronden met de bestemming Agrarisch gebied een dierenverblijf op te richten van maximaal 30 m2.

Terinzageligging

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 29 oktober 2009 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Parelhof 1 en Info(n)oord, Middenweg 541a. De openingstijden van het gemeentehuis zijn: maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur. De openingtijden van Info(n)oord zijn: maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en van 18.30 tot 20.30 uur.

Het ontwerpbestemmingsplan 2e partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied is vanaf 29 oktober 2009 ook te raadplegen op onze website, heerhugowaard.nl/bestemmingsplannen.

Gedurende de genoemde termijn van zes weken kan eenieder zijn/haar zienswijze over het ontwerpplan schriftelijk of mondeling kenbaar maken bij de gemeenteraad van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. Voor het mondeling kenbaar maken van uw zienswijze wordt u verzocht vooraf contact op te nemen met de heer A. Kögeler, telefoonnummer (072) 57 55 263, e-mailadres: a.kogeler@heerhugowaard.nl

Heerhugowaard, 28 oktober 2009

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.