Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasbreeStaatscourant 2009, 16157Ruimtelijke plannen

stcrt-2009-16157-001.png Vaststelling bestemmingsplan ‘9 woningen aan de Kasteellaan–Hummerenweg’ art. 3.8 Wet ruimtelijke ordening

Aan de Kasteellaan–Hummerenweg is momenteel een glastuinbouwbedrijf gevestigd. Gezien de ligging van dit bedrijf aan de rand van de kern Baarlo brengt het bedrijf enkele milieuhygiënische belemmeringen voor de omgeving teweeg en heeft het bedrijf zelf beperkte uitbreidingsmogelijkheden. Gezien de milieuhygiënische hinder voor de omgeving en de beperkte uitbreidingsmogelijkheden is besloten de bedrijfsactiviteiten ter plaatse te gaan beëindigen en het bedrijf te verplaatsen. Na de sloop van het warenhuis worden 9 vrijstaande villa’s op het vrijkomende terrein opgericht. De bestaande bedrijfswoning Kasteellaan 15 blijft behouden.

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat ten behoeve van bovenstaande ontwikkeling het bestemmingsplan ‘9 woningen Kasteellaan–Hummerenweg’ op 20 oktober 2009 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Het bestemmingsplan ligt in het gemeentehuis, afdeling Publiekszaken/team Omgeving, met ingang van donderdag 29 oktober 2009 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage tijdens kantooruren van 9.00 tot 12.00 uur en ’s middags na (telefonische) afspraak.

Op basis van artikel 8.2, eerste lid onder a Wro kan een belanghebbende gedurende de termijn van terinzageligging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In het beroepschrift dient u in ieder geval te vermelden uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van de beslissing waartegen u beroep aantekent, zo mogelijk een kopie van het besluit en de redenen waarom u beroep maakt. Het beroepschrift moet ondertekend worden.

Tevens bestaat de mogelijkheid, indien u een spoedeisend belang heeft, een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Raad van State. Voor het instellen van beroep of het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Informatie hierover kan verkregen worden bij de Raad van State, tel. (070) 4264426.