Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Edam-VolendamStaatscourant 2009, 15604Ruimtelijke plannen

stcrt-2009-15604-001.png Bekendmaking goedkeuring bestemmingsplan ‘Edam-Zuid’

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken overeenkomstig artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bekend, dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van 29 september 2009 (verzonden 1 oktober 2009) onder nr. 09-54254 goedkeuring hebben verleend aan het op 23 april 2009 (gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan ‘Edam-Zuid’.

Het bestemmingsplan ‘Edam-Zuid’ is een consoliderend plan ter vervanging van een aantal verouderde planologische regelingen voor de woongebieden in Edam, exclusief het gebied stadsgezicht Edam en het Oorgat. In het bestemmingsplan ‘Edam-Zuid’ zijn geen grote nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden opgenomen. Daar waar nodig zijn zowel de bebouwings- als gebruiksmogelijkheden beperkt uitgebreid.

Het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen met ingang van 20 oktober 2009 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage op de afdeling VROM, sectie Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Edam-Volendam, Mgr. C. Veermanlaan 1f te Volendam (openingstijden ma t/m vrij 8.30–12.30 uur en 13.30–16.30 uur). Binnen de genoemde termijn van ter inzage legging kan tegen dit goedkeuringsbesluit beroep worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig op grond van artikel 27 eerste of tweede lid van de WRO bedenkingen bij Gedeputeerde Staten hebben ingediend, alsmede door een belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen overeenkomstig artikel 27 eerste of tweede lid van de WRO naar voren te hebben gebracht. Eventuele beroepen dienen te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Ingevolge artikel 28, lid 7 WRO treedt het goedkeuringsbesluit in werking daags na afloop van vorengenoemde beroepstermijn.

Tevens kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hiervoor is eveneens griffierecht verschuldigd. Een verzoek om voorlopige voorziening schort de werking van het besluit op, totdat op het verzoek is beslist.

Edam-Volendam, 19 oktober 2009

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris,

D.K.W. Hendriks.

De burgemeester,

W.J.F.M. van Beek.