Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Raad van StateStaatscourant 2009, 15592Overig

Nevenfuncties staatsraden en staatsraden in buitengewone dienst van de Raad van State

Vice-President mr. H.D. Tjeenk Willink

 • o Lid van de Raad van Toezicht Anne Frank Stichting;

 • o Voorzitter van de Stichting Fondation Nouvelles Images;

 • o Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Staatsraad mr. P. van Dijk

 • o Lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen; Secretaris van de Commissie voor de Vrijheid van Wetenschapsbeoefening;

 • o Lid van het Executive Committee van het International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies;

 • o Lid van het Adviescollege van het Nederlands Juristen-Comité voor de Mensenrechten;

 • o Lid van de Redactie van de Netherlands Quarterly of Human Rights;

 • o Lid van de Redactie van de Netherlands International Law Review;

 • o Lid van de Raad van Advies van de Anne Frank Stichting;

 • o Lid van de Raad van Advies van Humanity in Action;

 • b Lid van de European Commission for Democracy through Law (Venetië-Commissie) van de Raad van Europa;

 • o Lid van de nationale groep van het Permanente Hof van Arbitrage;

 • o Lid van de Nederlandse groep van experts onder het OVSE Moskou Mechanisme;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het bedrijfsleven;

 • o Lid van het bestuur van de The Hague Prize for International Law.

 • o Plv.Lid in het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba.

 • o Lid van de jury van de Human Rights Prize van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa.

Staatsraad dr. J.C.K.W. Bartel

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch;

 • o Lid van de Redactieraad van het Maandblad Belastingbeschouwingen;

 • o Lid van het Bestuur van de Stichting Berg en Broek;

 • b Arbiter Nederlands Arbitrage-Instituut;

 • b Lid van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Waterschapsbank N.V.;

 • b Voorzitter van de Commissie bezwaarschriften van de CEA.

Staatsraad mr. J.M. Boll

 • b Lid van het Bestuur van de Mr J.H. de Pont Stichting;

 • o Voorzitter van de Vereniging Kunst Cultuur Recht;

 • b Lid van de Vereniging Aegon;

 • b Lid van het Bestuur van de Stichting Administratiekantoor Koninklijke Brill N.V.;

 • o Lid van de Law Advisory Council van de International Foundation for Art Research te New York;

 • o Lid van het Bestuur van de Stichting Kasteel Rechteren;

 • o Bestuurslid van de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje Nassau.

 • o Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting tot Beheer en Instandhouding van Teylers Museum.

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Amsterdam;

Staatsraad mr. R.J. Hoekstra

 • o Lid van de Raad van Toezicht van het Rooseveltstudiecentrum te Middelburg;

 • o Lid van het Curatorium Nieuwspoort;

 • o Voorzitter van het Bestuur van de Cornelia Stichting;

 • o Lid van de Raad van Toezicht van de Haagse Hogere Hotelschool;

 • b Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Bronovo-Nebo;

 • b Voorzitter Stichtingsbestuur Academie voor wetgeving;

 • o Voorzitter Hoofdcommissie van Overleg Koninklijke Hofhouding;

 • o Plaatsvervangend Lid van de Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst;

 • b Voorzitter Raad van Toezicht Rijksuniversiteit Groningen;

 • b Voorzitter van het bestuur van de Stichting Klachteninstituut Financiële dienstverlening;

 • o Lid Raad van Toezicht Mauritshuis;

 • o Voorzitter stuurgroep decentralisatie Friese taal.

Staatsraad mevrouw mr. J.H.B. van der Meer

 • b Bestuurslid van de Vereniging van Eigenaren Delflandseweg;

Staatsraad mr. P.A. Offers

 • b Voorzitter Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg te ’s-Gravenhage;

 • b Plaatsvervangend voorzitter Codecommissie geneesmiddelenreclame;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te ’s-Gravenhage;

 • b Vice-voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Zorggroep De Residentie en van de Raad van Toezicht Stichting Saffier;

 • o Voorzitter van de Stichting Muziek in de Gotische zaal;

 • b Lid Raad van Bestuur Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg;

 • b Lid geschillencommissie van het Klachteninstituut financiële dienstverlening;

Staatsraad mr. J.G.C. Wiebenga

 • o Directeur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen;

 • o Voorzitter van de Commissie Europese Zaken van de VVD;

 • b Voorzitter van Europa decentraal (kenniscentrum Europees recht en beleid voor decentrale overheden);

 • b Gastdocent Europees Migratierecht, Universiteit Leiden;

 • o Lid curatorium prof.mr. B.M. Teldersstichting;

 • o Plaatsvervangend Lid Raad van bestuur van het EU-Grondrechtenagentschap.

Staatsraad mr. Th.G. Drupsteen

 • o Lid van het College van geschillen aan de Vrije Universiteit;

 • o Voorzitter Klachtencommissie VU medisch centrum;

 • o Lid van het bestuur van de Stichting Universitair Asyl Fonds;

 • o Lid van de Ledenraad van de Coöperatieve Woningbouwvereniging Samenwerking.

 • b Voorzitter Commissie Integriteit overheid.

 • b Lid Raad van Toezicht van Coeverden Adriani Stichting

Staatsraad drs. H. Borstlap

 • b Lid Stichtingsbestuur Universiteit van Tilburg;

 • o Lid curatorium MPA van de Nederlandse school voor Openbaar Bestuur (NSOB);

 • o Lid Raad van Advies Stichting Grote Kerk te Den Haag;

 • o Lid van het bestuur van het Steenkampfonds;

 • o Voorzitter van de Stichting Albeda leerstoel.

Staatsraad mevrouw mr. S.F.M. Wortmann

 • o Rechter-plaatsvervanger in de rechtbank ’s-Gravenhage (sinds 1988, thans sluimerend);

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam (actief);

 • o Bijzonder hoogleraar personen, familie en jeugdrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen;

 • b Hoofdredacteur van de losbladige serie Personen- en Familierecht (Groene Kluwer);

 • b Vaste annotator van de Nederlandse Jurisprudentie;

 • b Lid van de raad van toezicht van het medisch centrum Haaglanden;

 • o Voorzitter van de jury voor de scriptieprijs van de Academie voor wetgeving;

 • b Voorzitter van de geschillencommissie voor geschillen als bedoeld in artikel 9.39 Wet op het hoger onderwijs.

 • b Hoofdredacteur van Juridoc, elektronische uitgave SDU;

 • o Lid van de Raad van Advies van het Netherlands Institute for Law and Governance te Groningen.

Staatsraad dr. mr. C.J.M. Schuyt

 • b Bestuurslid Praemium Erasmianum;

 • o Lid wetenschappelijke begeleidingscommissie Nieuwsmonitor, Universiteit Amsterdam en Bedrijfsfonds voor de Pers;

 • b Voorzitter van Wetenschappelijke Raad van de Stichting Instituut GAK (SIG) per 1 juni 2007;

 • o Voorzitter Redactieraad van het tijdschrift ‘Socialisme en Democratie’ (vanaf oktober 2008);

 • o Lid Comité van Aanbeveling ‘Coornhert-Stichting’ te Nijmegen;

 • o Adviserend Lid van de SER-commissie ‘Marktwerking’ (van juni 2009 tot december 2009);

 • o Lid Adviesraad Pers en Media (Sijthoff Stichting).

Staatsraad mr. K.J.M. Mortelmans

 • o Hoofdredacteur Handboek van de Europese Gemeenschappen;

 • o Redacteur Tijdschrift Sociaal-Economische Wetgeving;

 • o Kerndocent Europees recht, Academie voor Wetgeving;

 • o Kerndocent Europees recht, Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

Staatsraad mr. W. Sorgdrager

 • o Lid European Commission Against Racism and Intolerance (van de Raad van Europa);

 • b Lid Raad van Toezicht Mondriaan Onderwijsgroep;

 • b Lid Bestuur Stichting Arbo Unie;

 • b Lid Raad van Advies Hay-Group;

 • o Lid Raad van Toezicht Unicef;

 • b Lid van de Raad van Toezicht van de Hogeschool Rotterdam;

 • o Lid van het bestuur van de Stichting Indisch herinneringscentrum Bronbeek;

 • o Voorzitter van het bestuur van het Multatuli-genootschap;

 • b Voorzitter jury voor het Huygens Scholarship Programme;

 • o Voorzitter vrienden van de Nieuwe Kerk in Amsterdam;

 • o Voorzitter van Stroom;

 • o Voorzitter van het bestuur van de aKO-literatuurprijs.

Staatsraad prof. mr. dr. H.G. Sevenster

 • o Hoogleraar Europees milieurecht, Centrum voor milieurecht, UvA;

 • o Lid Editorial Advisory Board van Legal Issues of European Integration;

 • o Lid Editorial Board van Yearbook of European Environmental Law;

 • o Lid Editorial Board Advisory Board van European Environmental Law Review;

 • o Bestuurslid en penningmeester Nederlandse Vereniging voor Europees recht;

 • o Bestuurslid Stichting Grotius Academie;

 • o Lid Raad van Advies van het Meijersinstituut van de Universiteit Leiden;

 • o Docent Academie voor Wetgeving

Staatsraad drs. W.J. Deetman

 • b Voorzitter Teleac/NOT en bestuur Educom;

 • b Voorzitter Nationaal Platform Personenschade (tot 7/11/2008);

 • o Voorzitter Stichting ter Bevordering van de Christelijke Pers in Nederland (tot 1/1/2009);

 • o Lid bestuur The JPP Foundation (Japan Prizewinner Programme) (tot 1/9/2008);

 • b Lid Raad van Advies Burgland Vastgoed B.V. te Stolwijk;

 • o Lid Nederlands Helsinki Comité te Den Haag (tot 1/1/2009);

 • o Voorzitterschap curatorium Mr. Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving;

 • o Voorzitter AKO-literatuurprijs 2008 (tot 3/11/2008);

 • o Voorzitter van de Joint Consultive Committee to discuss administrative issues van de European Patent Organisation, vestiging Rijswijk;

 • o Lid van het bestuur van het Innovatie Netwerk op het gebied van agro, groen en voeding;

 • o Lid van het bestuur van de Stichting Postacademische Medische cursussen te Indonesië;

 • o Lid Raad van Advies Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten.

Staatsraad mr. drs. B.P. Vermeulen

 • b Hoogleraar staats- en bestuursrecht, in het bijzonder het onderwijsrecht, Vrije Universiteit Amsterdam (0,1 fte);

 • b Hoogleraar onderwijsrecht, Radboud Universiteit Nijmegen (0,0 fte);

 • o Plaatsvervangend Lid van de European Commission for Democracy through Law (Venice Commission);

 • b Redacteur van School en Wet;

 • o Redacteur Handboek Schoolrecht;

 • b Redacteur Oordelenbundel Commissie Gelijke Behandeling;

 • o Redacteur Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht;

 • o Redacteur Sdu-series op het terrein van migratierecht en de multiculturele samenleving;

 • o Member of the Board of the Education Law Association (ELA);

 • o Lid raad van toezicht in het voortgezet onderwijs (Stichting CVO Groep);

 • o Lid bestuur Centrum voor Kerk en Recht;

 • o Lid bestuur Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht

Staatsraad van het Koninkrijk mr. ing. H.C. Maduro

 • o Voorzitter Electorale Raad Aruba;

 • o Lid Voorbereidingscommissie Rondetafelconferentie;

 • o Bestuurslid Stichting Juridische Documentatie van de Nederlandse Antillen en Aruba.

Staatsraad van het Koninkrijk mr. M.W.J.M. Ellis

 • b Bestuurslid Stichting ESOP Management Holding, Amsterdam;

 • o Penningmeester Stichting Gezondheidscentrum Wassenaar;

 • b Lid Protector Committee van een familie-trust;

 • o Bestuurslid Stichting Erasmus Studiecentrum voor Antilliaans en Arubaans Belastingrecht (ESAAB)

 • b Lid redactie Nederlandse Regelingen van Internationaal Belastingrecht;

 • b Adviseur redactie Nederlandse documentatie voor Fiscaal Recht;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Hertogenbosch.

Staatsraad i.b.d. mevrouw mr. C.M. Ligtelijn-van Bilderbeek

 • b Lid en plaatsvervangend voorzitter van de Commissie van Bezwaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te 's-Gravenhage.

Staatsraad i.b.d. mr. R.W.L. Loeb

 • b Voorzitter van het College van beroep voor het Hoger Onderwijs;

 • o Rechter-plaatsvervanger in het Gemeenschappelijk Hof van de Nederlandse Antillen en Aruba.

Staatsraad i.b.d. mr. W. Konijnenbelt

 • o Gasthoogleraar bestuursrecht, in het bijzonder Frans administratief recht, aan de Universiteit van Amsterdam;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te Amsterdam;

 • o Redactielid van het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht;

 • o Lid van de redactieraad van De Gemeentestem;

 • o Lid-voorzitter van de Commissie van Beroep voor de onderzoeksbeoordelingen van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten;

 • o Voorzitter van de Vereniging Genesis 4:9b;

 • o Lid van de Raad van advies van de École doctorale van de Faculteit der rechtsgeleerdheid van de Universiteit Paul Cézanne (Aix-Marseille III) te Aix-en-Provence;

 • o Lid van het bestuur van de Stichting Bachiene en de Stichting Thorbecke te Leiden.

Staatsraad i.b.d. mevrouw mr. W.C.E. Hammerstein-Schoonderwoerd

 • b Lid van het Diocesane Bureau voor geschillen Bisdom Utrecht;

 • b Docent textiele werken Volksuniversiteit Arnhem.

Staatsraad i.b.d. mr. B. van Wagtendonk

 • b Raadsheer-plaatsververvanger Gerechtshof Leeuwarden;

 • b Lid bestuur Stichting Regionale Scholengemeenschap Simon Vestdijk te Harlingen/Franeker.

Staatsraad i.b.d. mr. P.J.J. van Buuren

 • o Vice-voorzitter van de Commissie algemene regels van bestuursrecht;

 • b Lid van de Commissie van Advies inzake de waterstaatswetgeving;

 • b Lid van de redactie Nederlandse Wetgeving, Staats- en Administratiefrechtelijke wetgeving;

 • o Lid van de redactieraad Bouwrecht;

 • b Voorzitter van het bestuur Instituut voor Bouwrecht;

 • o Voorzitter van het bestuur van de Vereniging voor Bouwrecht;

 • b Voorzitter van de curriculumcommissie van de Academie voor Wetgeving;

(N.B. Tweede hoofdfunctie: hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit van Utrecht)

Staatsraad i.b.d. mr. K. Brink

 • o Geen

Staatsraad i.b.d. dr. J.J.C. Voorhoeve

 • b Hoogleraar Bestuurlijke Aspecten van Internationale Organisaties aan de Rijksuniversiteit Leiden, Departement Bestuurskunde (1 avond p.w.);

 • o Lid van de Trilateral Commission;

 • o Voorzitter van de Stichting t.b.v. een deeltijdhoogleraarschap terrorismestudies aan de Universiteit van Leiden;

 • o Lid van ‘World Connectors’, een gespreksgroep voor ontwikkelings- en veiligheidsvraagstukken;

 • o Voorzitter van de Raad van Toezicht van Oxfam-Novib;

 • o Lid van het bestuur van het European Centre for Conflict Prevention;

 • b Lid adviesraad Internationale Vraagstukken en voorzitter Commissie Veiligheid.

(N.B. Tweede hoofdfunctie: hoogleraar internationale veiligheidsstudies, Nederlandse Defensie Academie (50%)).

Staatsraad i.b.d. mr. R.R. Winter

 • o Plaatsvervangend Lid van de Douanekamer van het gerechtshof te Amsterdam (voorheen Tariefcommissie);

 • o Houden van lezingen/geven van seminars;

 • o Raadsheer-plaatsvervanger bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht;

(N.B. Hoofdfunctie: President van het College van Beroep voor het bedrijfsleven te ‘s-Gravenhage)

Staatsraad i.b.d. mr. dr. M. Oosting

 • o Lid van de jury van de Van de Spiegelprijs van de Vereniging voor Bestuurskunde;

 • o Voorzitter van het Center for International Legal Cooperation (CILC);

 • o Lid van de redactie-adviesraad van het NJCM-bulletin;

 • o Lid van de Raad van Toezicht Netherlands Genomics Initiative;

 • o Voorzitter Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM);

 • o Lid redactieraad Vakgroep Wet en Bestuursrecht en Bestuurskunde (faculteit rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen);

 • o Lid bestuur Kirchheim Stichting Ombudsman en Democratie.

Staatsraad i.b.d. mevrouw mr. M. Vlasblom

 • o Gewoon hoogleraar in het staats- en bestuursrecht (in deeltijd) aan de Rijksuniversiteit van Leiden;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep;

 • o Lid van het bestuur van de Stichting Collectie-Vlasblom;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Staatsraad i.b.d. mevrouw mr. H. Troostwijk

 • o Plaatsvervangend Lid Commissie voor de bezwaarschriften Joods Humanitair Fonds;

 • b Bestuurslid Stichting Afhandeling Maror gelden Overheid (SAMO);

 • o Lid Raad van Toezicht Prins Bernhard Cultuurfonds;

 • b Plaatsvervangend Lid van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs;

 • b Vice-voorzitter Raad voor de Journalistiek.

Staatsraad i.b.d. mevrouw mr. M.G.J. Parkins-de Vin

 • o Voorzitter generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen in de Protestantse Kerk in Nederland;

 • o Voorzitter bestuur beheersstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel;

 • o Voorzitter Nederlandse Hervormde Wijkstichting Duinzichtkerk/Vredeskapel.

Staatsraad i.b.d. mevrouw mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen

 • b Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het Bedrijfsleven;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof te ’s-Gravenhage;

 • o Lid bestuur van de Stichting Muziek in de Gotische zaal.

Staatsraad i.b.d. mr. W. van den Brink

 • b Raadsheer-plaatsvervanger bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht;

 • b Vice-voorzitter van de raadgevende commissie ambtenarenrechtspraak van de Benelux Economische Unie;

 • b Voorzitter van de raadgevende commissie rechtsbescherming voor het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom;

 • b Voorzitter van de Commissie van Bezwaar DBZ van het Ministerie van Buitenlandse Zaken;

 • b Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Stichting Zorggroep Groene Hart;

 • o Bestuurslid/secretaris van Muziekvereniging D.H.T.S.G. te Berkenwoude.

Staatsraad i.b.d. mr. H.G. Lubberdink

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het bedrijfsleven;

 • b Lid van het College van Beroep voor het hoger onderwijs;

 • b Plaatsvervangend voorzitter Commissie van Bezwaar Dienst Buitenlandse Zaken;

 • b Bestuurslid van de Stichting Horizon

Staatsraad i.b.d. mr. T.M.A. Claessens

 • o geen

Staatsraad i.b.d. mr. J.E.M. Polak

 • b Redacteur van de module Algemeen bestuursrecht;

 • b Voorzitter redactie Overheid en aansprakelijkheid;

 • o Lid van het bestuur van de Stichting Grotius academie;

 • o Medewerker van het Nederlands Juristenblad;

 • o Lid van het bestuur van de Vereniging voor Bestuursrecht (V.A.R.);

 • o Lid van bestuur en curatorium van de Stichting Thorbeckeleerstoel.

(N.B. Tweede hoofdfunctie: Hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden en in verband daarmee onder meer (hoofd)docent Grotiusopleiding algemeen bestuursrecht)

Staatsraad i.b.d. mr. D.A.C. Slump

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep te Utrecht;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te ’s-Gravenhage;

 • o Plaatsvervangend voorzitter van de Commissie van beroep voor de examens van de Theologische Universiteit van de gereformeerde kerken (vrijgemaakt) te Kampen;

 • o Voorzitter van de Commissie van beroep voor de examens van de Gereformeerde Hogeschool te Zwolle;

 • o Lid van Deputaten Appèlzaken Generale Synode van de gereformeerde kerken (vrijgemaakt);

 • o Plaatsvervangend Lid Geschillencommissie ChristenUnie;

 • o Lid college van curatoren van de Stichting bijzondere leerstoelen onderwijsrecht;

 • o Lid redactieraad NTKR (Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht);

 • o Lid redactieraad Beweging (Opinieblad Stichting voor Reformatorische wijsbegeerte).

Staatsraad i.b.d. mr. A.W.M. Bijloos

 • o Plaatsvervangend Lid van het gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof ’s-Gravenhage;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep;

 • b Lid redactie Nederlandse Jurisprudentie;

 • o Lid redactie Trema tijdschrift voor de rechterlijke macht.

 • o (Tijdelijk) Lid van de Selectiecommissie rechterlijke macht;

 • b Lid selectiecommissie rechterlijke macht (tot 1-11-2009);

 • b Lid redactie Juridisch up to Date.

Staatsraad i.b.d. mr. O. de Savornin Lohman

(N.B. Hoofdfunctie: Raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden)

Staatsraad i.b.d. mr. Ch.W. Mouton

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch.

Staatsraad i.b.d. mevrouw mr. C.H.M. van Altena

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Amsterdam;

 • b Lid Commissie van Beroep Stichting Code Geneesmiddelenreclame;

 • o Lid van het bestuur van de Stichting Holland Symfonia;

 • b Lid-jurist van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Staatsraad i.b.d. mr. R. van der Spoel

 • o Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep

Staatsraad i.b.d. mevrouw mr. W.D.M. van Diepenbeek

 • b Voorzitter van het College van Beroep van de Energie- en Nutsbedrijven;

 • b Voorzitter van de Commissie van Beroep van de Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Tilburg;

 • o Lid van de jury van de prof. Frenkelprijs bij de Universiteit Tilburg;

 • o Penningmeester van de sectie Raadsheren van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep.

Staatsraad i.b.d. mevrouw mr. M.W.L. Simons-Vinckx

 • b Redacteur van de Kluwer Ruimtelijk bestuursrecht, onderdeel Wet bodembescherming;

 • b Redacteur Actualiteiten Bouwrecht;

 • o Redacteur van het Tijdschrift voor Milieu en Aansprakelijkheid;

 • b Docent bij de Grotius Academie;

 • b Docent bij OSR Juridische Opleidingen;

 • b Docent SBO;

 • b Docent Instituut voor bouwrecht;

 • o Lid van de Redactiecommissie VSO-Milieurecht en ruimtelijk bestuursrecht;

 • b Voorzitter van het Toetsingscollege Product Stewardship Gedragscode;

 • o Lid van het bestuur van de Stichting Schrauwenfonds.

Staatsraad i.b.d. mr. J.H. van Kreveld

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep.

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het bedrijfsleven;

Staatsraad i.b.d. mr. D. Roemers

 • b Plaatsvervangend voorzitter Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof te ’s-Gravenhage;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven;

 • b Voorzitter college van beroep Stichting Green Award Rotterdam;

 • o Lid Board of Trustees van de Academy of European Law (ERA) te Trier;

 • o Lid van de Selectiecommissie Rechterlijke macht.

Staatsraad i.b.d. mevrouw mr. S.J.E. Horstink-von Meyenfeldt

 • b Lid van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Politieacademie te Apeldoorn;

 • b Plaatsvervangend Lid van de Centrale Commissie mensgebonden Onderzoek (CCMO); (vacatiegeld)

 • o Lid Adviesraad Bisschoppenconferentie;

 • o Vice-voorzitter Stichting Adrianus Fonds (ten behoeve van ondersteuning van initiatieven op het gebied van het katholiek theologisch universitair onderwijs en onderzoek).

Staatsraad i.b.d. mevrouw mr. M.A.A. Mondt-Schouten

 • b Lid en plv. voorzitter Commissie van Bezwaar Directie Buitenlandse Zaken;

 • o Lid van de Raad van Toezicht Stichting Instituut voor Immigratierecht te Leiden.

Staatsraad i.b.d. mevrouw P.B.M.J. van der Beek-Gillessen

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Amsterdam;

 • b Lid redactie Jurisprudentie Bestuursrecht Plus (uitgave SDU).

Staatsraad i.b.d. de heer mr. G.N. Roes

 • o Lid van de Curriculumcommissie Beleidsacademie van het Ministerie van Justitie;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Leeuwarden en in het Gerechtshof Den Haag;

 • b Reserve-Kolonel der Koninklijke Marechaussee;

 • o Vice-voorzitter Stichting Marechaussee Contact;

 • o Lid van het bestuur van de Vereniging Officieren der Koninklijke Marechaussee;

 • o Voorzitter van de Stichting Onderhandelingen Leenrechtvergoedingen;

 • o Voorzitter Curriculumcommissie Academie voor Wetgeving.

Staatsraad i.b.d. mr. drs. T.G.M. Simons

 • b Diverse docentschappen: Studiecentrum Rechtspleging, Stichting Opleidingen Sociale Rechtshulp, Euroforum B.V.;

 • b Onafhankelijk 'legal expert' Raad van Europa te Straatsburg;

 • o Bestuurslid VAR vereniging voor bestuursrecht;

 • b Lid curatorium Stichting Europa Instituut Universiteit Leiden;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof 's-Gravenhage;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven.

(N.B. Hoofdfunctie: President van de Centrale Raad van Beroep in Utrecht)

Staatsraad i.b.d. mr. C.J. Borman

 • b Lid College van Beroep voor het hoger onderwijs;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Staatsraad i.b.d. mr. J.A. Hagen

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het bedrijfsleven;

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof 's-Gravenhage;

 • o Voorzitter van de Raadgevende Commissie van de Nederlandse Taalunie.

Staatsraad i.b.d. mr. Th.C. van Sloten

 • o Voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Saffier in Den Haag (verzorgings- en verpleeghuizen);

 • o Lid van de Commissie voor geschillen van de Nederlandse Protestantse Christelijke Schoolraad);

 • b Raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep.

Staatsraad i.b.d. mr. A.B.M. Hent

geen

Staatsraad i.b.d. mevrouw mr. L.Y. Gonçalves Ho-Kang You

 • b Bestuurslid Stichting Katholieke Universiteit (Radboud), Nijmegen;

 • b Lid van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV), Den Haag;

 • o Lid van de Raad van Advies van ‘Giving Back‘, Amsterdam;

 • b Lid van de Raad van Toezicht van het Institute of Social Studies, Den Haag;

 • o Lid van het bestuur van het Koninklijk Kabinet van Schilderijen van het Mauritshuis, Den Haag;

 • o Bestuurder van het International Executive Committee van Amnesty International, Londen;

 • o Voorzitter van het Prins Claus Fonds, Amsterdam;

 • o Lid van de Raad van Commissarissen van het Concertgebouw NV, Amsterdam;

 • o Lid van het bestuur Stichting Nieuwe Kerk, Amsterdam;

 • o Voorzitter Stichting Juridische Samenwerking (Nederland-Suriname en Suriname-Nederland);

 • o Bestuurslid van de Stichting Hans en Erik;

 • b Lid van de Staatscommissie Grondwet.