Melding van een voorgenomen concentratie

Zaaknummer: 6786/Steinmetz | de Compaan – Paus Johannes

 • 1. Op 7 oktober 2009 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit een melding ontvangen van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat Stichting Steinmetz | de Compaan en Stichting Paus Johannes XXIII voornemens zijn te fuseren, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder a, van de Mededingingswet.

 • 2. Volgens de melding zijn de activiteiten van de betrokken ondernemingen (of, voor zover van belang, van de groep waarvan zij deel uitmaken):

  • voor Stichting Steinmetz | de Compaan: intramurale en extramurale AWBZ-zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking, intra- en extramurale AWBZ-zorg voor ouderen alsmede zorg en dienstverlening op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en zorggerelateerde extramurale dienstverlening;

  • voor Stichting Paus Johannes XXIII: intra- en extramurale AWBZ-zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking.

 • 3. Belanghebbenden die opmerkingen wensen te maken over deze voorgenomen concentratie wordt verzocht deze schriftelijk kenbaar te maken aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Opmerkingen dienen uiterlijk 7 dagen na publicatie van deze mededeling op onderstaand adres te zijn ontvangen onder vermelding van bovenstaand zaaknummer.

  Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

  Directie Mededinging

  Postbus 16326

  2500 BH Den Haag

  telefoon: (070) 330 3330

  telefax: (070) 330 3370

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

namens deze:

Directie Mededinging,Plv. Clustermanager Zorg,

M.M. van Kordelaar.

Naar boven