Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
College Bouw zorginstellingenStaatscourant 2009, 15387Circulaires

Circulaire inzake consequenties beëindiging wettelijke taken Bouwcollege

Aan de besturen van alle inrichtingen voor gezondheidszorg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder f., van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi)

Per 1 januari 2008 en 1 januari 2009 is het bouwregime voor de cure respectievelijk de care afgeschaft.

Vanaf voornoemde data geeft het Bouwcollege geen vergunningen meer af voor bouwinitiatieven in deze sectoren.

Wel zijn, zoals in de circulaires van het Bouwcollege van 14 augustus en 9 september 2008 is aangegeven, de verplichtingen die voortvloeien uit eerder afgegeven vergunningen, zoals het indienen van een eindafrekening, ook na de afschaffing van het bouwregime blijven gelden.

Het Bouwcollege zal per 1 januari 2010 van zijn wettelijke taken zijn ontheven, behoudens de afronding van een aantal lopende werkzaamheden.

Goedkeuringsaanvragen voor meer- en minderwerk, (deel)aanbestedingen en eindafrekeningen die voortvloeien uit eerdere vergunningen die vóór 31 december 2009 bij het Bouwcollege worden ingediend zullen op de gebruikelijke wijze worden afgehandeld. Dit geldt uiteraard ook voor de reeds ingediende aanvragen en eventuele beroep- en bezwaarprocedures.

Aanvragen die nà 1 januari 2010 worden ingediend zullen niet meer in behandeling worden genomen.

Zoals in bovengenoemde circulaires staat aangegeven geldt t.a.v. eindafrekeningen het volgende.

Vanwege de overgang naar het nieuwe regime zal het Bouwcollege ook projecten beoordelen die een zelfstandig, financieel onderscheiden onderdeel van een vergunning vormen. Het is dus niet meer noodzakelijk dat de vergunning geheel is uitgevoerd; ook van projecten die een afzonderlijk onderdeel van de vergunning vormen kan een eindafrekening worden ingediend. Te denken valt aan afzonderlijke gebouwen die onderdeel vormen van een groter bouwinitiatief waar één vergunning voor is verleend, of aan aparte nieuwbouw- en renovatiedelen binnen een vergunning. De bouw van een afzonderlijk deel moet dan wel volledig zijn afgerond wil de aanvraag voor de goedkeuring van een eindafrekening van een dergelijk deelproject in behandeling worden genomen. Tevens moet voor dat onderdeel in de vergunning een afzonderlijk investerings- of huurbedrag zijn opgenomen.

Voor de wijze waarop dit doorwerkt in de bekostiging en de nacalculatie door de Nederlandse Zorgautoriteit, verwijzen wij naar de circulaires CI/07/64c (cure) en AWBZ/09/13c (care) van de NZa. Deze circulaires geven een toelichting op de betrokken beleidsregels.

Met het beëindigen van de wettelijke taken van het Bouwcollege zullen alle door het Bouwcollege vastgestelde circulaires komen te vervallen en verliezen de bouwmaatstaven, referentiekaders en kostennormen hun rechtskracht.

Vastgesteld op 6 oktober 2009

het College bouw zorginstellingen,voorzitter,

R.L.J.M. Scheerder.