Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
InspraakpuntStaatscourant 2009, 12898Overig

Terinzagelegging ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol/MER en een concept-ministeriële regeling voor maatregelen ter vermindering geluidhinder en verbetering luchtkwaliteit

De minister van Verkeer en Waterstaat maakt het volgende bekend.

Van 3 september tot en met 14 oktober 2009 liggen de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en het Milieueffectrapport hinderbeperkende maatregelen Schiphol korte termijn ter inzage.

De ontwerpwijziging regelt het invoeren van 7 succesvolle hinderbeperkende experimenten en een aangepaste maatregel voor de luchtkwaliteit op Schiphol. Op grond van de Wet luchtvaart, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht kunt u in deze periode inspreken op deze ontwerpwijziging.

Van 3 september tot en met 30 september 2009 ligt de concept-ministeriële regeling nachtelijke vertrek- en aankomstprocedures ter inzage. Op grond van de Wet luchtvaart kunt u in deze periode inspreken op deze conceptregeling.

Achtergrond

Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit (LVB) Schiphol en Milieu-effectrapport (MER) over hinderbeperkende maatregelen

De ministerraad heeft op 10 juli 2009 ingestemd met een wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB). Zeven maatregelen die de hinder voor omwonenden rond Schiphol beperken, worden definitief ingevoerd. Het gaat om aanpassingen in de uitvliegroutes ter hoogte van onder meer IJmuiden, IJmeer, IJmond, Abcoude, Rijsenhout, Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp en Nieuw-Vennep.

De hinderbeperkende maatregelen zijn afgesproken aan de Alderstafel. Na inspraak zijn de maatregelen in 2008 en 2009 als wettelijk experiment uitgevoerd en geëvalueerd.

Als gevolg van de genoemde maatregelen neemt het aantal ernstig gehinderden rond de luchthaven per saldo af met 18.000 personen.

Door de aanpassing van de startroutes wijzigen de bijbehorende luchtverkeerwegen en de grenswaarden in de handhavingspunten voor geluid, voor het etmaal en de nacht. In een aantal punten wordt meer geluid toegestaan, in de andere punten minder. Het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol wordt met deze wijzigingen niet aangepast. Voor de routewijzigingen is het Milieueffect-rapport (MER) ‘Hinderbeperkende maatregelen Schiphol voor de korte termijn’ opgesteld. Dit MER is opgesteld als aanvulling op het MER ‘Verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio, Korte termijn’ uit 2007. Het MER beschrijft de milieueffecten van de routewijzigingen en de gevolgen voor geluid en hinder.

Aangepaste maatregel voor verbeteren luchtkwaliteit op Schiphol

De ontwerpwijziging LVB Schiphol bevat verder een aangepaste maatregel om de luchtkwaliteit aan de norm te laten voldoen. In de periode tot en met 1 januari 2014 worden 61 in het LVB specifiek vastgelegde vliegtuigopstel- en afhandelingplaatsen voorzien van vaste stroom en preconditioned air, te gebruiken in plaats van de auxiliary power unit (APU) van het vliegtuig. Vaste stroom en preconditioned air zijn beter voor de luchtkwaliteit op de luchthaven dan het gebruik van de hulpmotor (APU). Met de maatregel wordt invulling gegeven aan de afspraken die in het Nationaal Samenwerkings-programma Luchtkwaliteit (NSL) over Schiphol zijn gemaakt.

Concept-ministeriële regeling: maatregel vliegprocedures vroege ochtend

Conform de afspraken aan de Alderstafel is in het convenant Hinderbeperking van december 2008 vastgelegd dat de maatregel ‘Verlenging nachtelijke vertrek- en aankomstprocedures’ tot en met 31 oktober 2010 wordt doorgezet.

Het is een maatregel waarbij de nachtelijke vertrek- en aankomstprocedures en vliegroutes tot 6.30 uur gelden in plaats van 6.00 uur. Hierdoor neemt de slaapverstoring in de vroege ochtend per saldo af. De maatregel is sinds 13 maart 2008 van kracht en door de CROS positief geëvalueerd. Het voortzetten van de maatregel is een experiment zoals bedoeld in artikel 8.23a. Wet luchtvaart.

Hoe komt u aan meer informatie?

Inzien:

Gedurende de inspraakperioden kunt u op de onderstaande locaties de ontwerpwijziging LVB Schiphol, het MER, de onderbouwing voor de maatregel voor luchtkwaliteit, de adviezen van CROS en de concept-ministeriële regeling inzien.

  • de gemeentehuizen van Aalsmeer, Abcoude, Alkemade, Alphen aan den Rijn, Amstelveen, Amsterdam, Beverwijk, Castricum, De Ronde Venen, Diemen, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Hillegom, Kaag en Braassem, Landsmeer, Leiden, Lisse, Muiden, Nieuwkoop, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Oostzaan, Ouder-Amstel, Teylingen, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Weesp, Wormerland, Zaanstad en Zandvoort;

  • de stadsdeelkantoren van Bos en Lommer, De Baarsjes, Geuzenveld/Slotermeer, Noord, Oost/Watergraafsmeer, Osdorp, Oud Zuid, Oud West, Slotervaart, Westerpark, Zeeburg, Zuideramstel en Zuidoost;

  • de bibliotheken van de provinciehuizen van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht;

  • de bibliotheken van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM, beide in Den Haag;

  • de kantoren van Rijkswaterstaat Noord-Holland in Haarlem, Rijkswaterstaat Zuid-Holland in Rotterdam en Rijkswaterstaat Utrecht in Utrecht.

Downloaden via:

Ook kunt u de documenten downloaden via www.centrumpp.nl.

Toegelicht krijgen/opvragen:

Voor vragen over de inhoud van het ontwerp LVB Schiphol, het MER, de concept-ministeriële regeling of de bijbehorende stukken kunt u contact opnemen met het ministerie van Verkeer en Waterstaat, directie Luchthavenontwikkeling en Milieu, algemeen telefoonnummer 070 351 15 70. Hier kunt u ook de documenten opvragen.

Voor vragen over de inspraakprocedure kunt u terecht bij het Centrum Publieksparticipatie (voorheen Inspraakpunt), telefoon 070 351 96 02.

Hoe kunt u inspreken?

U kunt van 3 september tot en met 14 oktober 2009 inspreken op de ontwerpwijziging LVB Schiphol en het MER en van 3 september tot en met 30 september 2009 op de concept ministeriële regeling. Dit kan online, schriftelijk en mondeling via het Centrum Publieksparticipatie.

Via internet

Op www.centrumpp.nl kunt u online reageren door het invullen van een reactieformulier.

Schriftelijk

Uw schriftelijke reactie op de ontwerpwijziging LVB Schiphol en het MER kunt u tot en met 14 oktober 2009 sturen naar:

Centrum Publieksparticipatie

o.v.v. Ontwerpwijziging LVB Schiphol en MER

Postbus 30316, 2500 GH Den Haag

Uw schriftelijke reactie op de concept-ministeriële regeling kunt u tot en met 30 september 2009 sturen naar:

Centrum Publieksparticipatie

o.v.v. Concept-ministeriële regeling Schiphol

Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.

Mondeling

Als u mondeling wilt inspreken, stellen we het op prijs als u dit voor 19 september 2009 kenbaar maakt aan het Centrum Publieksparticipatie, telefoon 070 351 96 02.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Het Centrum Publieksparticipatie bundelt alle reacties. De reacties sturen zij naar de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Na de inspraakperiode en mogelijke behandeling in de Tweede Kamer wordt het ontwerp LVB Schiphol voor advies aan de Raad van State gezonden. Daarna neemt de ministerraad een definitief besluit. De inspraakreacties en de adviezen op het ontwerp LVB en de concept ministeriële regeling wegen mee bij de uiteindelijke besluitvorming.

De concept-ministeriële regeling zal mede op basis van de inspraakreacties worden vastgesteld als ministeriële regeling. Dit houdt in dat de maatregel ‘Verlenging nachtelijke vertrek- en aankomstprocedures’ tot en met 31 oktober 2010 wordt voortgezet als experiment.

Insprekers worden op de hoogte gesteld van de verdere besluitvorming en krijgen op hoofdlijnen antwoord op de ingebrachte inspraakreacties.

Het Centrum Publieksparticipatie was voorheen het Inspraakpunt, zie www.centrumpp.nl.