Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Regionaal Orgaan AmsterdamStaatscourant 2009, 12404Overig

Besluit tot het volgen van de procedure van onderhandse gunning met betrekking tot de Concessie Amsterdam

Op 12 augustus 2009 heeft het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam besloten om de procedure van onderhandse gunning te volgen voor de verlening van de Concessie Amsterdam, onder de voorwaarden dat (i) de Stadsregio Amsterdam doorslaggevende zeggenschap verkrijgt over GVB Exploitatie B.V. en (ii) GVB Exploitatie B.V. een passend bod uitbrengt. Wordt aan beide voorwaarden niet voldaan, dan zal de Concessie Amsterdam bij wijze van aanbesteding worden verleend. De procedure van onderhandse gunning moet leiden tot verlening van de concessie voor het verrichten van openbaar vervoer binnen het Concessiegebied Amsterdam aan GVB Exploitatie B.V. mits aan de genoemde voorwaarden is voldaan. Het voorliggende besluit betreft dus uitsluitend de procedure waarmee de Concessie Amsterdam zal worden verleend.

Het besluit tot het vaststellen van de procedure voor het verlenen van de Concessie Amsterdam werd voorbereid met toepassing van de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dat wil zeggen dat het ontwerp besluit voor een periode van zes weken ter inzage werd gelegd. Met toepassing van artikel 3:15, lid 2, Awb kon een ieder een zienswijze naar voren brengen over het ontwerp besluit tot het vaststellen van het besluit tot het verlenen van de Concessie Amsterdam bij wijze van onderhandse gunning aan GVB Exploitatie B.V. gedurende de termijn van terinzagelegging.

Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt. De ingebrachte zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven tot afwijking van het besluit ten opzichte van het ontwerp besluit. De motivering daarvoor is neergelegd in de nota van zienswijze die behoort bij het besluit.

Gedurende de beroepstermijn ligt het besluit, met bijlagen, ter inzage bij de Stadsregio Amsterdam. Tevens wordt het besluit, met bijlagen, gepubliceerd op de website van de Stadsregio Amsterdam www.stadsregioamsterdam.nl.

Tegen het besluit staat beroep open bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven Postbus 20021,2500 EA ’s-Gravenhage gedurende een termijn van 6 weken, na bekendmaking van het besluit door publicatie ervan in de Staatscourant, voor belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend. Van het besluit wordt tevens mededeling gedaan in het Parool en het Regiojournaal. Ook wordt van het besluit mededeling gedaan aan degenen die een zienswijze hebben ingediend.

De Stadsregio Amsterdam

Zestien gemeenten samen voor bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economische ontwikkeling.

De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang vormen samen de Stadsregio Amsterdam.