Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Algemene ZakenStaatscourant 2009, 12201Interne regelingen

Besluit van 5 augustus 2009, nr. 09.001974, houdende overgang van de zorg voor het Nationaal Noodnet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 13 juli 2009, nr. 3079975;

Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De zorg voor het beleid betreffende het Nationaal Noodnet als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Regeling voorbereiding buitengewone omstandigheden sector telecommunicatie 2007, gaat over van Onze Minister van Economische Zaken naar Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze Ministers van Economische Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 5 augustus 2009

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

J.P. Balkenende.

TOELICHTING

Het Nationaal Noodnet is een besloten telefonienet, dat ten dienste staat aan ‘bestuurlijk Nederland’ en aan instanties die een functie vervullen binnen de kaders van de hoofddoelstellingen van nationale veiligheid, zoals bv. politie- en veiligheidsregio’s, brandweerkorpsen en ministeries.

Het netwerk wordt gebruikt wanneer de reguliere communicatiemiddelen niet meer beschikbaar zijn. Het net is gebaseerd op een zeer betrouwbare, maar inmiddels verouderde techniek.

Het Nationaal Noodnet was oorspronkelijk ondergebracht bij het staatsbedrijf der PTT. Na privatisering van het staatsbedrijf der PTT is KPN N.V. wettelijk opgedragen het huidige Nationaal Noodnet in stand te houden. Die opdracht is vervat in artikel 2, tweede lid van de Regeling voorbereiding buitengewone omstandigheden sector telecommunicatie 2007. Besloten is het Nationaal Noodnet te vernieuwen. Dit betekent dat er een nieuwe voorziening voor noodcommunicatie komt die in 2010 operationeel zal zijn. De nieuwe voorziening wordt aangelegd als een ‘last resort’ communicatiemiddel voor de overheid en maatschappelijk vitale sectoren. De nieuwe voorziening wordt Europees aanbesteed. De nieuwe voorziening zal vanuit haar coördinerende rol voor rampen- en crisisbeheersing onder verantwoordelijkheid van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties komen te vallen.

Met het oog op deze nieuwe voorziening vervalt de wettelijke verplichting voor KPN N.V. tot het in stand houden van het Nationaal Noodnet op 1 januari 2010 (zie ook Regeling van de Minister van Economische Zaken van 7 december 2008, nr. WJZ/8146357, tot wijziging van de Regeling voorbereiding buitengewone omstandigheden sector telecommunicatie 2007 in verband met beëindiging van de verplichting tot in standhouden van het Nationaal Noodnet door KPN N.V.).

Anticiperend op deze verantwoordelijkheid is het gewenst dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorafgaand aan de transitie van het Nationaal Noodnet naar de nieuwe noodcommunicatievoorziening de verantwoordelijkheid voor het Nationaal Noodnet van de Minister van Economische Zaken overneemt.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

J.P. Balkenende.