Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasbreeStaatscourant 2009, 11740Ruimtelijke plannen

stcrt-2009-11740-001.png Voornemen vaststelling bestemmingsplan ‘9 woningen Kasteellaan-Hummerenweg’ te Baarlo art. 3.8 Wet ruimtelijke ordening

Aan de Kasteellaan-Hummerenweg is momenteel een glastuinbouwbedrijf gevestigd. Gezien de ligging van dit bedrijf aan de rand van de kern Baarlo brengt het bedrijf enkele milieuhygiënische belemmeringen voor de omgeving teweeg en heeft het bedrijf zelf beperkte uitbreidingsmogelijkheden. Gezien de milieuhygiënische hinder voor de omgeving en de beperkte uitbreidingsmogelijkheden is besloten de bedrijfsactiviteiten ter plaatse te gaan beëindigen en het bedrijf te verplaatsen. Na de sloop van het warenhuis worden 9 vrijstaande villa’s op het vrijkomende terrein opgericht. De bestaande bedrijfswoning Kasteellaan 15 blijft behouden.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van art. 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘9 woningen Kasteellaan-Hummerenweg’ vast te stellen ten behoeve van bovenstaande ontwikkeling.

Het voorontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende bescheiden liggen in het gemeentehuis, afdeling Publiekszaken/team Omgeving, met ingang van donderdag 30 juli 2009 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage tijdens kantooruren van 9.00 tot 12.00 uur en ’s middags na (telefonische) afspraak.

Gedurende deze genoemde termijn kan een ieder een schriftelijke zienswijze indienen bij het College van Burgemeester en wethouders van Maasbree, Postbus 8000, 5993 ZG Maasbree. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u binnen de gestelde termijn een afspraak maken. Neem hiervoor contact op met telefoonnummer 077-465 61 38.

Maasbree, 30 juli 2009