Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Raad van State, afdeling bestuursrechtspraakStaatscourant 2009, 10816Overig

Bestemmingsplan en exploitatieplan 'Spoorhaven 1e fase 2009' West en Zuidoost Roosendaal

Raad van State

Afdeling Bestuursrechtspraak

Zaaknummer: 200904066/1/R3

Bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Kamer 1, unit R3) zijn beroepschriften binnengekomen tegen het besluit van de raad van de gemeente Roosendaal van 12 maart 2009, no. AO 2009-33, waarbij (onder meer) het exploitatieplan Spoorhaven 1e fase 2009 is vastgesteld. Aan deze zaak is de bovenvermelde zaaknaam en het bovenvermelde zaaknummer toegekend. In alle brieven over deze zaak worden deze naam en dit nummer vermeld.

Degenen die eigenaar zijn van gronden in het exploitatiegebied zijn mogelijk partij in deze beroepsprocedure. Deze personen worden door de Afdeling per brief in de gelegenheid gesteld om zich als partij in het bovenvermelde geding aan te melden. Indien u eigenaar bent van gronden in het exploitatiegebied, maar een dergelijke brief niet heeft ontvangen, dan wordt uw aandacht gevraagd voor het volgende.

Indien u van mening bent dat u als partij in de beroepsprocedure moet worden betrokken, dan wordt u in de gelegenheid gesteld om u als partij in het bovenvermelde geding aan te melden. Zodanige melding leidt er onder meer toe dat u op de hoogte wordt gehouden van het verloop van de procedure en dat u stukken kunt indienen. Wordt besloten de zaak op een zitting te behandelen, dan ontvangt u een uitnodiging om daarbij aanwezig te zijn en uw standpunt desgewenst toe te lichten, er vanuit gaande dat de Afdeling u als partij aanmerkt. Daarover zal een beslissing moeten worden genomen.

U kunt zich als partij aanmelden tot en met 14 dagen na de datum van de Staatscourant waarin deze advertentie is geplaatst. Ook na deze datum kunt u nog verzoeken om als partij aan het geding te mogen deelnemen, doch dan dient u rekening te houden met de mogelijkheid dat wegens het late tijdstip van dat verzoek het op grond van de goede procesorde moet worden afgewezen of dat u wel als partij wordt toegelaten maar de processtukken niet aan u kunnen worden toegezonden en slechts voor u ter inzage liggen. U kunt uw brief richten aan de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, t.a.v. Afdeling bestuursrechtspraak. U wordt verzocht daarbij te vermelden dat u zich als partij aanmeldt naar aanleiding van de advertentie in de Staatscourant.

U wordt tevens verzocht om in uw brieven aan de (voorzitter van de) Afdeling steeds het toegewezen zaaknummer te vermelden.