stcrt-2009-10115-001.png Ontwerpbestemmingsplan Kerkrade-Centrum, 1ste herziening

Burgemeester en wethouders van Kerkrade maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat gedurende de termijn van 9 juli tot en met 19 augustus 2009 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Kerkrade-Centrum, 1ste herziening.

Het gebied waarop het ontwerp betrekking heeft (plangebied), wordt globaal omsloten door de Niersprinkstraat, van Beethovenstraat, Mozartstraat en Dr. Kreijenstraat. Het gebied maakt onderdeel uit van het kernwinkelgebied en is globaal ingebed tussen de Orlando-passage, het raadhuis, het Atrium medisch centrum en de Rodahal.

Bij de gemeente bestaat het voornemen het centrum van Kerkrade, qua inrichting en functioneren, te verbeteren en daarbij met name de locatie hoek Mozartstraat/van Beethovenstraat grondig aan te pakken. Herontwikkeling van het bestaande kernwinkelgebied, inclusief de ontwikkeling van woon- en commerciële ruimte, het aanbieden van een groot aantal functies op een beperkt oppervlak alsmede een verbetering van de positie en uitstraling van het Wijngrachttheater zijn daarbij voor het plangebied uitgangspunt.

Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een verbeelding (plankaart) en regels (planvoorschriften) en gaat vergezeld van een toelichting. Het ontwerpbestemmingsplan alsmede het daarop betrekking hebbend ontwerpbesluit/nota van toelichting liggen ter inzage bij de vakbalie Bouwen, Wonen en Leefomgeving Sector Stad op de begane grond van het stadskantoor, Markt 33 alhier (openingsuren: maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 15.00 uur; vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur). Het is ook mogelijk om na telefonische afspraak (tel. 045-5676466) het voorontwerp in te zien buiten de openingsuren van de vakbalie. Tevens zijn het ontwerpbestemmingsplan c.a. alsook deze publicatie te raadplegen, c.q. te downloaden via www.kerkrade.nl\actueel\projecten\bestemmingsplannen.

Een ieder kan gedurende genoemde termijn een zienswijze over het ontwerp schriftelijk dan wel mondeling (tel. 045-5676466) naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad, postbus 600, 6400 AP Kerkrade, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Kerkrade-Centrum, 1ste herziening’. Bij de besluitvorming omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan zal de gemeenteraad de ingekomen zienswijzen betrekken.

Naar boven