Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2008, 228Convenanten

Samenwerkingsprotocol tussen Agentschap Telecom en het Kadaster

Op 14 november 2008 is het samenwerkingsprotocol tussen Agentschap Telecom en het Kadaster in werking getreden. Dit samenwerkingsprotocol bevat afspraken tussen het agentschap en het Kadaster over de uitwisseling van gegevens in het kader van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten ( WION).

TOELICHTING

Op 1 juli 2008 is de WION in werking getreden. Het Kadaster heeft op basis van de WION tot taak om de gegevensuitwisseling tussen de netbeheerders en grondroerders te beheren. Daartoe worden onder meer de gegevens van de betrokken partijen geregistreerd alsmede belangenregistraties en graafberichten. Het Agentschap Telecom is als toezichthouder op de WION aangewezen en ziet toe op de naleving van de verplichtingen die uit deze wet voortvloeien. Ten behoeve van dit toezicht maakt het agentschap gebruik van de gegevens die bij het Kadaster zijn verzameld. Met dit samenwerkingsprotocol wordt vastgelegd dat het Kadaster gegevens aan het Agentschap verstrekt die nodig zijn om toezicht te kunnen houden. Ter implementatie van dit protocol worden technische voorzieningen in het informatiesysteem aangebracht om de toegang tot gegevens te realiseren. In de bijlage van het protocol zijn de gegevens benoemd die worden verstrekt. Tot de inwerkingtreding van het elektronische systeem als bedoeld in artikel 5 van de WION wordt een beperkt deel van de gegevens uitgewisseld, zoals de contactgegevens van de bedrijven en de graafmeldingen. Zodra het elektronisch informatiesysteem volledig operationeel is, worden ook gegevens uitgewisseld die betrekking hebben op de gebiedsinformatie en de levering rond het graafbericht. In incidentele gevallen kan het agentschap ook gegevens opvragen uit belangenregistratie en de gebruikersregistratie.

De volledige tekst van het samenwerkingsprotocol en de bijlage liggen ter inzage bij het Agentschap Telecom, Emmasingel 1, 9726 AH Groningen en bij het Kadaster, Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn.