Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2008, 68 pagina 10Centraal Stembureau

Schrapping aanduiding politieke groepering uit de registers

1. Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft bij besluit van 28 maart 2008 op grond van artikel G 1 van de Kieswet jo. artikel Y 2 van de Kieswet besloten, overwegende dat de politieke groepering ‘Lijst Pim Fortuyn’ blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam van 8 februari 2008 met ingang van 1 januari 2008 heeft opgehouden te bestaan, in het door het centraal stembureau bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ambtshalve de onder nummer 90 geregistreerde aanduiding ‘Fortuyn’ te schrappen.

2. Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement heeft bij besluit van 28 maart 2008 op grond van artikel G 1 van de Kieswet jo. artikel Y 2 van de Kieswet besloten, overwegende dat de politieke groepering ‘Lijst Pim Fortuyn’ blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam van 8 februari 2008 met ingang van 1 januari 2008 heeft opgehouden te bestaan, in het door het centraal stembureau bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement ambtshalve de onder nummer 19 geregistreerde aanduiding ‘Lijst Pim Fortuyn’ te schrappen.

3. De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht, iedere belanghebbende tegen de beschikking van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Nederlandse Staatscourant waarin deze publicatie is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak voornoemd (adres: Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage).

’s-Gravenhage, 4 april 2008.
H.R.B.M. Kummeling, voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, respectievelijk voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement.