Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2008, 58 pagina 16Benoemingen en ontslagen

Benoeming commissieleden CVZ

14 maart 2008

Nr. Z/VU-2837394

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikel 59a van de Zorgverzekeringswet;

Besluit:

Enig artikel.

Voor de periode van 1 april 2008 tot 1 april 2012 worden benoemd tot leden van de commissie als bedoeld in artikel 59a, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet:

mevrouw prof. dr. I.D. de Beaufort;

mevrouw F.C. Giskes;

de heer drs. M.C. Dekker;

de heer dr. C. Smit;

de heer prof. dr. G.J. van der Wilt.

Van deze benoeming wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,A. Klink

Een belanghebbende kan tegen een besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag volgend op de dag waarop het besluit is gedagtekend. Het bezwaarschrift wordt ondertekend door de indiener en bevat:

- de naam en het adres van de indiener,

- de dagtekening,

- een omschrijving van het bestreden besluit, bijvoorbeeld door vermelding van het zaaknummer, briefkenmerk en datum of door bijvoeging van een kopie van het besluit,

- de gronden van het bezwaar.