Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Koninklijk Nederlands Instituut van RegisteraccountantsStaatscourant 2008, 213Overig

Rectificatie Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening gedragscode

In de Staatscourant van 27 oktober 2008, nr. 208, zijn ontwerpverordeningen van het Koninklijk NIVRA gepubliceerd. In één van deze ontwerpverordeningen, de Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening gedragscode, zijn abusievelijk enkele redactiefouten geslopen. Hieronder wordt de betreffende ontwerpverordening opnieuw integraal geplaatst.

Koninklijk NIVRA Ontwerpverordeningen

Het bestuur van de Orde Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) maakt, gelet op artikel 23, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants, onderstaande ontwerpverordening bekend, die zal worden behandeld in de openbare bijeenkomst van de ledenvergadering van de Orde op 11 december 2008 in de Goudse Schouwburg te Gouda. Deze documenten zijn ook op de website van het NIVRA www.nivra.nl geplaatst.

Eenieder die bedenkingen heeft tegen deze ontwerpverordening, kan deze bedenkingen binnen drie weken na de datum van deze publicatie schriftelijk kenbaar maken aan: het bestuur van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, Postbus 7984, 1008 AD Amsterdam.

Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening gedragscode

Vastgesteld in de bijeenkomst van de ledenvergadering op ..., bekendgemaakt in de Staatscourant van...

De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants;

Gelet op de artikelen 19, tweede lid, en 19a van de Wet op de Registeraccountants;

Stelt de volgende verordening vast:

ARTIKEL I

De Verordening Accountantsorganisaties1 wordt als volgt gewijzigd:

A

De in onderdeel d van de definities opgenomen definitie van accountantskantoor komt te luiden:

  • d. accountantskantoor: hieronder wordt verstaan:

    • de organisatorische eenheid waarbij een registeraccountant werkzaam is of waaraan een registeraccountant verbonden is en waarbinnen één of meer registeraccountants of Accountants-Administratieconsulenten voor een cliënt bedrijfsmatig professionele diensten verrichten, bestaande uit assuranceopdrachten of aan assurance verwante opdrachten en eventueel overige opdrachten, die niet beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wet toezicht accountantsorganisaties; of

    • de accountantsorganisatie ter zake van uitgevoerde professionele diensten bestaande uit assuranceopdrachten of aan assurance verwante opdrachten en eventueel overige opdrachten, die niet onder de werkingssfeer van de Wet toezicht accountantsorganisaties vallen;

B

In artikel A-100.15 wordt ‘redelijk’ vervangen door: redelijke.

C

In artikel B1-200.8, onderdeel b, wordt ‘aansprakelijkheidsstelling’ vervangen door: aansprakelijkstelling.

D

Artikel B1-210.10 komt te luiden:

Artikel B1-210.10

De openbaar accountant aan wie wordt verzocht een opdracht van een andere openbaar accountant, of van een openbaar Accountant-Administratieconsulent over te nemen, of die voornemens is een offerte uit te brengen voor een opdracht die tot dat moment door een andere openbaar accountant, of een openbaar Accountant-Administratieconsulent wordt uitgevoerd, stelt vast of er een bedreiging voor de naleving van de fundamentele beginselen bestaat om de opdracht te aanvaarden.

In de situatie dat de openbaar accountant de opdracht aanvaardt zonder dat hij op de hoogte is van alle relevante feiten, kan de bedreiging voor de naleving van de fundamentele beginselen onder meer bestaan uit een gebrek aan deskundigheid en zorgvuldigheid.

E

Artikel B1-210.11 komt te luiden:

Artikel B1-210.11

De openbaar accountant evalueert de aard en het belang van de bedreiging. Indien de bedreiging van niet te verwaarlozen betekenis is, treft de openbaar accountant waarborgen die deze bedreiging wegnemen of terugbrengen tot een aanvaardbaar niveau.

Tot deze waarborgen kan worden gerekend het opnemen van contact met de openbaar accountant of met de openbaar Accountant-Administratieconsulent die tot dan de opdracht uitvoerde om van hem te vernemen wat de feiten en omstandigheden zijn die hebben geleid tot zijn voorgestelde vervanging. Hierbij kan bijvoorbeeld blijken dat de vermeende reden voor de wisseling niet in overeenstemming is met de feiten en kunnen aanwijzingen worden verkregen over het bestaan van onenigheid met de fungerende openbaar accountant of met de fungerende openbaar Accountant-Administratieconsulent. Dit kan van invloed zijn op de beslissing de opdracht wel of niet te aanvaarden.

F

Artikel B1-240.5, eerste alinea, komt te luiden:

Het kan voorkomen dat de openbaar accountant, die een assurance-, een aan assurance verwante opdracht of een overige opdracht uitvoert, een aanbrengpremie of een commissie met betrekking tot een cliënt ontvangt. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de situatie dat de openbaar accountant niet in staat is de gevraagde diensten te verlenen en hij de cliënt daarom doorverwijst naar een andere openbaar accountant, een openbaar Accountant-Administratieconsulent of naar een andere expert, die hem daarvoor een aanbrengpremie betaalt.

G

In artikel B1-260.2 wordt ‘een goed geïnformeerde, redelijk denkende derde’ vervangen door: een redelijke en goed geïnformeerde derde.

H

Artikel B1-291.1 komt te luiden:

Artikel B1-291.1

De openbaar accountant die verbonden is aan of werkzaam is bij een accountantskantoor dat voor een cliënt een assuranceopdracht uitvoert, ziet erop toe dat de meerderheid van de personen die het dagelijks beleid van het accountantskantoor bepalen bestaat uit Accountants-Administratieconsulenten of uit registeraccountants.

Indien een accountantskantoor twee dagelijks beleidsbepalers heeft ziet de openbaar accountant erop toe dat ten minste één van deze beleidsbepalers een Accountant-Administratie-consulent of een registeraccountant is.

I

In B2 Hoofdstukindeling wordt na B2-291 Organisatie van de accountantsafdeling ingevoegd:

B2-292 Financiële belangen van de intern accountant.

J

In artikel B2-260.2 wordt ‘een goed geïnformeerde, redelijk denkende derde’ vervangen door: een redelijke en goed geïnformeerde derde.

K

Artikel B2-291.1 komt te luiden:

Artikel B2-291.1

De intern accountant of de overheidsaccountant die verbonden is aan of werkzaam is bij een accountantsafdeling die ten behoeve van de werkgever een assuranceopdracht uitvoert, ziet erop toe dat ten minste één van de personen die het dagelijks beleid van de accountantsafdeling bepalen een Accountant-Administratieconsulent of een registeraccountant is, dan wel een persoon die lid is van een beroepsvereniging die als full member is aangesloten bij de International Federation of Accountants.

L

Artikel C-310.2, onderdeel d, komt te luiden:

  • d. de waarheid geweld aan te doen of anderszins medewerking te verlenen aan misleiding of te zwijgen op het moment dat spreken opportuun is, in het bijzonder ten opzichte van de openbaar accountant, de intern accountant, de overheidsaccountant of de intern, openbaar of overheids Accountant-Administratieconsulent van de desbetreffende organisatie of ten opzichte van toezichthouders;

M

In artikel C-350.3 wordt ‘een goed geïnformeerde, redelijk denkende derde’ vervangen door: een redelijke en goed geïnformeerde derde.

ARTIKEL II

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2009.

TOELICHTING

Begin 2008 is aandacht besteed aan de redactie van diverse bepalingen in de VGC. Dat heeft geleid tot de in deze verordening opgenomen wijzigingen van de Verordening gedragscode zoals die geldt voor de registeraccountant. Daarnaast is maximale aansluiting tot stand gebracht met de Verordening gedragscode van de NOvAA, zoals deze is komen te luiden na de verwerking van de in de ledenvergadering van juni jl. aangenomen wijzigingsvoorstellen. Ook dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen.

A

In de vervallen definitie was ten onrechte aangegeven dat er voor de regelgeving uitsluitend sprake is van een accountantskantoor indien binnen een organisatorische eenheid één of meer registeraccountants voor een cliënt bedrijfsmatig professionele diensten verrichten, bestaande uit assuranceopdrachten of aan assurance verwante opdrachten en eventueel overige opdrachten, die niet beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wet toezicht accountantsorganisaties. Hiervan is evenwel ook sprake indien er bij een organisatorische eenheid ten minste een registeraccountant werkzaam is of aan die eenheid verbonden is, terwijl de door die eenheid uitgevoerde assurance- of aan assurance verwante opdrachten worden uitgevoerd door één of meer Accountants-Administratieconsulenten. Door de wijziging is dit verzuim gecorrigeerd.

B

Het vervangen van het woord ‘redelijk’ door het bijvoeglijke naamwoord ‘redelijke’ is een grammaticale verbetering van de tekst.

C

Het vervangen van het woord ‘aansprakelijkheidsstelling’ door het woord ‘aansprakelijkstelling’ is een grammaticale wijziging.

D

Door de Commissie Regelgeving is aangegeven dat de bestaande redactie van dit artikel afwijkt van de in andere artikelen gebruikte terminologie. Door deze wijziging wordt de redactie van het artikel in lijn gebracht met de terminologie zoals die elders in de Verordening gedragscode is gebruikt.

E

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij D.

F

Met deze wijziging is een duidelijker onderscheid aangebracht tussen een aanbrengpremie en een commissie.

G

Met het vervangen van de woorden ‘een goed geïnformeerde, redelijk denkende derde’ door de woorden ‘een redelijke en goed geïnformeerde derde’, is bereikt dat voor dezelfde situaties sprake is van consistent gebruik van de woorden ‘een redelijke en goed geïnformeerde derde’.

H

In het bestaande artikel was de eis opgenomen dat de meerderheid van de personen die het dagelijks beleid van het accountantskantoor bepalen moet bestaan uit Accountants-Administratie-consulenten ten aanzien van wie in het accountantsregister een aantekening is geplaatst als bedoeld in artikel 36, derde lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten of uit registeraccountants. De eis ten aanzien van de aantekening geldt uitsluitend voor de in de Wet toezicht accountantsorganisatie bedoelde accountantsorganisatie en niet voor een accountantskantoor en is daarom door middel van deze wijziging ongedaan gemaakt.

I

Hoofdstuk B2-292 Financiële belangen van de intern accountant was ten onrechte niet in de hoofdstukindeling opgenomen.

J

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij G.

K

In artikel B2-291.1 was ten aanzien van de Accountant-Administratieconsulent gesteld dat uitsluitend degene ten aanzien van wie in het accountantsregister een aantekening is geplaatst als bedoeld in artikel 36, derde lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten kwalificeerde in de zin van dit artikel. Dat is niet juist. Door middel van deze wijziging is deze onjuistheid weggenomen.

L

In artikel C-310.2 was ten onrechte geen vermelding opgenomen van de intern, openbaar of overheids Accountant-Administratieconsulent. Met deze wijziging is deze vermelding toegevoegd.

M

Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij G.


XNoot
1

Stcrt. 2006, 252.