Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College voor de Toelating van BestrijdingsmiddelenStaatscourant 2008, 210Registermutaties | Registratie bestrijdingsmiddelen

Registratie gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Vervanging waarschuwingszin

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt de waarschuwingszin R35 van onderstaand middel vervangen door de waarschuwingszin R34.

Toel.nr.

Middel

Werkzame stof

Type middel (bestemming)

Toelatinghouder

13092 N

DEPTIL PA 5

perazijnzuur; waterstofperoxide

desinfectans

HYPRED S.A.

Vervanging veiligheidsaanbeveling

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt de veiligheidsaanbeveling S36/37/39c-NL van onderstaande middelen vervangen door S37/39:

Toel.nr.

Middel

Werkzame stof

Type middel (bestemming)

Toelatinghouder

11398 N

Suma Bac D10

quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

desinfectans

JohnsonDiversey

12369 N

Optimum Antibac

quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

desinfectans

JohnsonDiversey

12405 N

Mc Donald's DR

quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

desinfectans

JohnsonDiversey

12575 N

Cif Professional Desinfecterende Keukenreiniger

quaternaire ammonium verbindingen, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chloriden

desinfectans

JohnsonDiversey

Wijziging gebruiksgebied

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is het gebruiksgebied van onderstaande middelen gewijzigd:

Toel.nr.

Middel

Werkzame stof

Type middel (bestemming)

Toelatinghouder

6469 N

Actellic 50

pirimifos-methyl

insecticide

Syngenta Crop Protection B.V.

12851 N

Wopro-pirimiphos 50% e.c.

pirimifos-methyl

insecticide

Simonis B.V. Industrie- en Handelsonderneming

Ingetrokken

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt de toelating van onderstaand middel met ingang van 29 juli 2009 ingetrokken:

Toel.nr.

Middel

Werkzame stof

Toelatinghouder

Aflever- en/of opgebruiktermijn (art. 41, vijfde lid, Wgb of art. 68, vijfde lid, Wgb)

4397 N

U-2 Aerosol

benzylbenzoaat; piperonylbutoxide; pyrethrinen

Denka International B.V.

n.v.t.

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt de toelating van onderstaand middel met ingang van 18 maart 2009 ingetrokken:

Toel.nr.

Middel

Werkzame stof

Toelatinghouder

Aflever- en/of opgebruiktermijn (art. 41, vijfde lid, Wgb of art. 68, vijfde lid, Wgb)

6476 N

METHYLBROMIDE 100 voor ruimteontsmetting

methylbromide

ICL-IP Europe B.V.

18-03-2009 tot 18-03-2010

Vrijstelling voor proefdoeleinden

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is onderstaande vrijstelling voor proefdoeleinden verleend onder het daarvoor vermelde nummer en tot het erachter vermelde tijdstip:

Onthef. nr.

Middel

Houder van de ontheffingen

20080796

MAH 08-035

Makhteshim-Agan Holland B.V.

Handhaving toelating

Ingevolge artikel 128 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden heeft het Ctgb vastgesteld dat de hieronder volgende toelating in overeenstemming is met de voorwaarden die zijn bepaald in de Richtlijn 2007/52/EG d.d. 17 augustus 2007.

Toel.nr.

Middel

Toelatinghouder

6469 N

Actellic 50

Syngenta Crop Protection B.V.

Bezwaar

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE Wageningen. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

Terinzagelegging

De besluiten liggen voor een ieder tijdens de beroepstermijn ter inzage tijdens kantooruren op de volgende plaats:

  • College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Stadsbrink 5, Wageningen.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich telefonisch, en voor kopieën van de ter inzage gelegde stukken schriftelijk, wenden tot het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE Wageningen, telefoonnummer 0317-471810.