Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
InspraakpuntStaatscourant 2008, 244Overig

Besluit inrichting en gebruik niet-aangewezen luchtvaartterreinen

Staatsblad 511, jaargang 1988

De Minister van Verkeer en Waterstaat maakt bekend dat aan de heer Huzink, gevestigd te Manderveen, toestemming is verleend voor de aanleg, het inrichten en de ingebruikname van een bedrijfsgebonden helihaven aan de Kolweg 5 te Manderveen, onder voorwaarden als genoemd in de beschikking.

Terinzagelegging

De beschikking, alsmede de daarbij behorende bijlagen, liggen gedurende zes weken na deze publicatie op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.30 uur en 16.00 uur voor belanghebbenden ter inzage in de bibliotheek van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Saturnusstraat 50 te Hoofddorp (telefoon 070 - 456 33 67) en in het gemeentehuis van Tubbergen, bezoekadres: Raadhuisplein 1 te Tubbergen.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U dient uw bezwaarschrift te richten aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Toezicht Beheer Eenheid, Unit Juridische Zaken, Postbus 10700, 2501 HS Den Haag. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de president van de rechtbank die bevoegd is. In dat geval is griffierecht verschuldigd.

Voorwaarde is dat een bezwaarschrift is ingediend.

Hoofddorp, 16 december 2008

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

namens deze:

de plv. unitmanager Unit Kennis, Advies en Berichtgeving, Toelating/Continuering Luchthavens,

S. Jager.