Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2008, 210 pagina 8Pensioenen

Wijziging beroepspensioenregeling verplicht gesteld beroepspensioenfonds

Bekendmaking op grond van artikel 10, tweede lid, van de wet verplichte beroepspensioenregeling van de wijziging van de beroepspensioenregeling van de stichting beroepspensioenfonds loodsen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Maakt bekend:

1. dat op 3 oktober 2008 een mededeling is ontvangen van de Nederlandse Loodsencorporatie, in de hoedanigheid van een aan de beroepspensioenvereniging op grond van artikel 1 lid 2 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling gelijkgestelde instelling, daartoe strekkende dat een wijziging heeft plaatsgevonden van de beroepspensioenregeling van de Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen;

2. dat op grond van artikel 10, tweede lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling zienswijzen omtrent het al dan niet voldoen aan een naar het oordeel van de Minister belangrijke meerderheid van de beroepsgenoten die tot de beroepsgroep behoren, conform artikel 5, eerste lid, onderdeel b, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, naar voren kunnen worden gebracht bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag, voor of op 26 november 2008;

3. dat de op de wijziging betrekking hebbende stukken tijdens kantooruren ter inzage liggen bij de Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, Anna van Hannoverstraat 4 te ’s-Gravenhage.

Inlichtingen terzake van dit verzoek kunnen worden verkregen onder tel.nr. 070-3335105 (telefaxnr.: 070-3334090).

Den Haag,, 27 oktober 2008.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de Directeur Uitvoeringstaken, Arbeidsvoorwaardenwetgeving,, M.H.M. van der Goes.