Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College voor de Toelating van BestrijdingsmiddelenStaatscourant 2008, 174 pagina 17Overig

Registratie gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Toelating

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is onderstaand middel toegelaten onder het vermelde toelatingsnummer en tot het erachter vermelde tijdstip:

Toel.nr.

Middel

Werkzame stof

Type middel

(bestemming)

Toelatinghouder

Geldig tot

13107 N

Smart Bayt

ijzer(III)fosfaat

mollenbestrijdingsmiddel

Bayer CropScience B.V.

01-10-2018

Verlenging

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is het vervallen van de toelatingen van onderstaande middelen onder het voor de naam van het middel vermelde toelatingsnummer, opgeschort tot het erachter vermelde tijdstip:

Toel.nr.

Middel

Werkzame stof

Type middel

(bestemming)

Toelatinghouder

Geldig tot

4285 N

Gro-Stop Poeder

chloorprofam

kiemremmingsmiddel

Certis Europe B.V.

01-07-2009

4301 N

Gro-Stop Rood

chloorprofam

kiemremmingsmiddel

Certis Europe B.V.

01-07-2009

4563 N

Gro-stop Fog

chloorprofam

kiemremmingsmiddel

Certis Europe B.V.

01-07-2009

11533 N

Betanal Expert

ethofumesaat, fenmedifam, desmedifam

herbicide

Bayer CropScience B.V.

01-06-2011

11631 N

Gro-Stop BASIS

chloorprofam

kiemremmingsmiddel

Certis Europe B.V.

01-07-2009

12424 N

Herbasan SC

fenmedifam

herbicide

Bayer CropScience B.V.

01-06-2011

12479 N

Magic Tandem

ethofumesaat, fenmedifam

herbicide

Bayer CropScience B.V.

01-06-2011

Proefontheffing

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is onderstaande vrijstelling voor proefdoeleinden, waarvan de voorwaarden zijn gewijzigd, verleend onder het daarvoor vermelde nummer en tot het erachter vermelde tijdstip:

Onthef. no.

Middel

Houder van de ontheffingen

20080530A

AC 2719

Bayer CropScience B.V.

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is onderstaande vrijstelling voor proefdoeleinden verleend onder het daarvoor vermelde nummer en tot het erachter vermelde tijdstip:

Onthef. no.

Middel

Houder van de ontheffingen

20080698

SmartFresh / SmartFresh Research Tablets

Rohm and Haas Europe Trading ApS

Bezwaar

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE Wageningen. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

Terinzagelegging

De besluiten liggen voor een ieder tijdens de beroepstermijn ter inzage tijdens kantooruren op de volgende plaats:

- College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Stadsbrink 5, Wageningen.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich telefonisch, en voor kopieën van de ter inzage gelegde stukken schriftelijk, wenden tot het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE Wageningen, telefoonnummer 0317-471810.