Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2008, 163 pagina 6Besluiten van algemene strekking

Aanwijzing herverzekeraars Wft

12 augustus 2008

Nr. FM 2008-01883 M

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 1:6a, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht;

Besluit:

Artikel 1

Als herverzekeraar in de zin van artikel 1:6a, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht wordt aangewezen:

De Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 september 2008.

Een ieder die door dit besluit in zijn of haar belangen is getroffen kan binnen zes weken na publicatie van dit besluit in de Staatscourant bezwaar maken door toezending van een bezwaarschrift aan de minister van Financiën, postbus 20201, 2500 EE ’s-Gravenhage. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en de gronden waarop het bezwaar rust.

De Minister van Financiën,W.J. Bos.