Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College Bouw zorginstellingenStaatscourant 2008, 159 pagina 31Circulaires

Gevolgen afschaffing bouwregime in care

Circulaire

stcrt-2008-159-p31-SC87222-1.gif

Aan: alle besturen voor instellingen in de gezondheidszorg als aangewezen in artikel 5.2 van het Uitvoeringsbesluit WTZi

Datum: 14 augustus 2008

Kenmerk: 0237-08

Afdeling: Bestuursondersteuning

Geldigheidsduur: onbepaald

Inwerkingtreding: een dag na bekendmaking

Betreft:de gevolgen van het afschaffen van het bouwregime in de care

Vergunningverlening tot 1 januari 2009

De Staatssecretaris van VWS is voornemens om per 1 januari 2009 het bouwregime voor de langdurige zorg (care) af te schaffen1. Hiertoe wordt thans een wijziging van het Uitvoeringsbesluit WTZi voorbereid. Dit betekent dat het Bouwcollege vanaf deze datum geen vergunningen ex WTZi meer zal verlenen.

Indien instellingen nog wel voor 1 januari 2009 in het bezit willen komen van een vergunning voor bouw ex WTZi, zullen zij deze vóór 1 oktober 2008 bij het Bouwcollege moeten aanvragen, opdat nog in 2008 vergunning kan worden verleend. De aanvraag moet dan uiteraard wel compleet zijn, dus voorzien van alle benodigde informatie. Voor aanvragen ná deze datum of incomplete aanvragen kan niet gegarandeerd worden dat de vergunningverlening nog in 2008 kan worden afgerond. Vergunningverlening na 1 januari 2009 kan niet meer aan de orde zijn, omdat een juridische titel daarvoor dan ontbreekt.

Voor bouwinitiatieven waarvoor geen vergunning is of kan worden afgegeven zal vooralsnog (tot de invoering van de integrale tarieven inclusief kapitaallasten, welke door VWS in 2011 is voorzien) nog nacalculatie via de NZa plaatsvinden. Over de wijze waarop dit plaatsvindt zal de NZa u nog nader informeren.

Eindafrekeningen en bouwbegeleiding

Verplichtingen die voortvloeien uit reeds afgegeven vergunningen, zoals het indienen van een eindafrekening, blijven ook na de afschaffing van het bouwregime gelden. Het Bouwcollege zal dan ook tot het moment dat het van zijn wettelijke taken wordt ontheven, dat willen zeggen in ieder geval tot 1 januari 2010, eindafrekeningen blijven beoordelen. Dit betekent dat instellingen in ieder geval tot deze datum eindafrekeningen bij het Bouwcollege kunnen of moeten indienen van projecten waarvoor een vergunning is afgegeven.

Tot op heden konden alleen eindafrekeningen van volledig uitgevoerde vergunningen worden beoordeeld. Vanwege de overgang naar het nieuwe regime zal het Bouwcollege ook projecten beoordelen die een zelfstandig, financieel onderscheiden onderdeel van een vergunning vormen. Het is dus niet meer noodzakelijk dat de vergunning geheel is uitgevoerd; ook van projecten die een afzonderlijk onderdeel van de vergunning vormen kan een eindafrekening worden ingediend. Te denken valt aan afzonderlijke gebouwen die onderdeel vormen van een groter bouwinitiatief waar één vergunning voor is verleend, of aan aparte nieuwbouw- en renovatiedelen binnen een vergunning. De bouw van een afzonderlijk deel moet dan wel volledig zijn afgerond wil de aanvraag voor de goedkeuring van een eindafrekening van een dergelijk deelproject in behandeling worden genomen. Tevens moet voor dat onderdeel in de vergunning een afzonderlijk investerings- of huurbedrag zijn opgenomen.

Ook andere aanvragen die voortvloeien uit eerdere vergunningverlening, zoals goedkeuring van meer- en minderwerk en de goedkeuring van aanbestedingsresultaten, zullen in ieder geval tot 1 januari 2010 door het Bouwcollege worden afgehandeld.

Over de overige aspecten van het overgangsrecht in verband met het afschaffen van het bouwregime in de care zult u door het Ministerie van VWS nader worden geïnformeerd.

Nadere informatie en inlichtingen

Voor nadere informatie over deze circulaire kunt u contact opnemen de heer drs. L.J.M. Mimpen, hoofd van de afdeling Bestuursondersteuning en mevrouw mr. A. Bosma, juridisch stafmedewerker bij het Bouwcollege.

Deze circulaire is ook te raadplegen op de website van het Bouwcollege: www.bouwcollege.nl en zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Het College bouw zorginstellingen,
R.L.J.M. Scheerder, voorzitter.

1 Zie de brief van de Staatssecretaris van VWS aan de Tweede Kamer d.d. 13 juni 2008, ‘Zeker van zorg, nu en straks’.