Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2008, 159 pagina 30Overig

Herbenoeming lid College ter beoordeling van geneesmiddelen

15 augustus 2008

GMT/MVG 2863915

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Geneesmiddelenwet;

Besluit:

Artikel 1

Tot lid van het College ter beoordeling van geneesmiddelen wordt herbenoemd: de heer prof. dr. Y.A. Hekster, voor de periode van 1 september 2008 tot 1 september 2012;

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,A. Klink.

Toelichting

Het onderhavige besluit voorziet erin dat het lidmaatschap van prof. dr. Hekster van het College ter beoordeling van geneesmiddelen met vier jaar wordt gecontinueerd.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink.