Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Financiële MarktenStaatscourant 2008, 155 pagina 15Overig

Coulance in handhaving nieuwe bepalingen WWFT

De wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘WWFT’) is op 1 augustus 2008 (Stb. 2008, 303) in werking getreden. Deze vervangt de Wet identificatie bij dienstverlening (‘Wid’) en de Wet Melding ongebruikelijke transacties (‘Wet Mot’). De meeste bepalingen zoals die golden voor de Wid en de Wet Mot, zijn teruggekeerd in de WWFT.

Echter, de WWFT brengt ook nieuwe bepalingen met zich mee. De nieuwe bepalingen zien op het cliëntenonderzoek dat op basis van een risicogeoriënteerde benadering wordt uitgevoerd, waarbij instellingen onder andere de verplichting hebben om de uiteindelijke belanghebbende te identificeren en extra maatregelen te nemen bij zogenoemde ‘politiek prominente personen’ en in andere gevallen waarin er een verhoogd risico bestaat op witwassen of financieren van terrorisme1.

De gezamenlijke toezichthouders Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’), De Nederlandsche Bank (‘DNB’), Bureau Financieel Toezicht (‘BFT’), Belastingdienst Holland Midden zijn op de hoogte van de mogelijke problemen die de instellingen, voor zover deze bepalingen voor hen van toepassing zijn, ondervinden bij de tijdige implementatie van deze nieuwe bepalingen in hun bedrijfsvoering.

De gezamenlijke toezichthouders kondigen daarom aan dat zij, tot uiterlijk 1 januari 2009, coulance zullen betrachten bij de handhaving van de uit de WWFT voortvloeiende regels inzake de nieuwe bepalingen uit de WWFT, onder de voorwaarde dat de instellingen er alles aan doen om zo spoedig mogelijk na 1 augustus 2008 doch uiterlijk 1 januari 2009 aan de desbetreffende regels te voldoen. De coulance ziet niet op de verplichtingen uit de Wid en de Wet Mot voor zover deze ongewijzigd zijn overgenomen in de WWFT. De versoepelingen die de WWFT introduceert voor de instellingen (o.a. tijdstip van identificeren, identificatie van binnenlandse en buitenlandse rechtspersonen) zijn uiteraard direct van toepassing.

De gezamenlijke toezichthouders op de naleving van de WWFT.

1 Een aantal van de nieuwe verplichtingen is reeds geruime tijd opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (‘WFT’),de Wet inzake de geldtransactiekantoren (‘WGT’), en de Wet toezicht trustkantoren (‘WTT’).