Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2008, 139 pagina 26Benoemingen en ontslagen

Benoeming en vergoeding leden Adviescommissie HTAS-innovatieprojecten

8 juli 2008

Nr. OI/8081718

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2 van de Subsidieregeling HTAS-innovatieprojecten-module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten, artikel 6 van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten en artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

Te rekenen vanaf 8 juli 2008 worden voor een periode van vier jaar tot lid van de Adviescommissie HTAS-innovatieprojecten benoemd:

a. de heer prof. ir. N.J.J. Liebrand, te Leende, tevens voorzitter;

b. mevrouw ir. R.M.J. Craps, te Beerse, België;

c. de heer ing. R.J.H. Deckers, te Oberhaching, Duitsland;

d. de heer ir. A.J. Hendriks, te Waalre;

e. de heer dr. ir. D.B. Kok, te Billericay, Verenigd Koninkrijk.

Artikel 2

1. De voorzitter van de Adviescommissie HTAS-innovatieprojecten ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 260,00.

2. De andere leden van de Adviescommissie HTAS-innovatieprojecten ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 200,00.

3. Voor voorbereidende werkzaamheden in het kader van het beoordelen van subsidieaanvragen op grond van de Subsidieregeling HTAS-innovatieprojecten-module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten ontvangen alle leden van de Adviescommissie HTAS-innovatieprojecten jaarlijks een vergoeding, die wordt berekend op basis van een uurtarief dat is gebaseerd op salarisschaal 16 van Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en op een beoordelingstijd van 1,5 uur per aanvraag.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De Minister van Economische Zaken,namens deze:
R.M. Bergkamp,
directeur-generaal van Ondernemen en Innovatie.