Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2008, 138 pagina 6Benoemingen en ontslagen

Benoeming en bezoldiging leden tijdelijke adviescommissie beloning en rechtspositie ambtsdragers

Besluit van de minister van Binnenlandse Zaken van 10 juli 2008, nr. DGB/AOS/A&A 2008-0000191435, houdende de benoeming en de bezoldiging van de leden van de tijdelijke adviescommissie beloning en rechtspositie ambtsdragers

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 3 van het Besluit adviescommissie beloning en rechtspositie politieke ambtsdragers en artikel 5 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

1. Tot voorzitter van de adviescommissie beloning en rechtspositie politieke ambtsdragers wordt benoemd; de heer H.F. Dijkstal.

2. Tot leden van de adviescommissie beloning en rechtspositie politieke ambtsdragers worden benoemd; mevrouw drs. M. Van Rossen en de heren mr. dr. A.J.E. Havermans, mr. C.J.A. van Lede en mr. A.A. Westerlaken.

Artikel 2

De voorzitter van de adviescommissie beloning en rechtspositie politieke ambtsdragers ontvangt een vaste vergoeding. De salarisschaal van de voorzitter wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,1.

Artikel 3

De andere leden van de adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers ontvangen een vaste vergoeding. De salarisschaal van de andere leden wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,05.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 augustus 2007 en vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,G. ter Horst.