Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College van Toezicht Auteursrechten en naburige rechtenStaatscourant 2007, 74 pagina 7Overig

Aankondiging hoorzitting 2007 College van Toezicht Auteursrechten

Het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (CvTA) maakt bekend dat op vrijdag 22 juni 2007 de jaarlijkse hoorzitting zal plaatsvinden als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten. Op deze hoorzitting is van toepassing het Reglement hoorzittingen College van Toezicht Auteursrecht 2005, dat in de Staatscourant is geplaatst (Stcrt. 2005, 62) en tevens raadpleegbaar is via de website van het College (www.cvta.nl).

Vertegenwoordigers van betalingsplichtigen en andere belanghebbenden die wensen gehoord te worden dienen dit uiterlijk 16 mei 2007 schriftelijk kenbaar te maken aan het College, onder opgave van in ieder geval:

a. hun naam en adres;

b. de collectieve beheersorganisatie(s) waaromtrent zij gehoord wensen te worden, alsmede of zij in of buiten aanwezigheid van deze collectieve beheersorganisatie(s) gehoord wensen te worden; en

c. een korte omschrijving van het onderwerp of de onderwerpen waarover zij gehoord wensen te worden.

Deze kenbaarmaking dient te worden toegezonden aan het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten, ter attentie van de secretaris, postbus 556, 2501 CN te ’s-Gravenhage. Het College beslist over de uitnodiging voor de hoorzitting. De hoorzitting is niet openbaar.

’s-Gravenhage, april 2007.
Het College van Toezicht Auteursrecht,
namens deze,
H.F. Dijkstal, voorzitter.