Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2007, 250 pagina 22Benoemingen en ontslagen

Ontslag commissielid Raad voor Cultuur

17 december 2007

Nr. DK/B&B/2007/52873

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 2c, derde en vierde lid, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Gezien de brief van de Raad voor Cultuur van 4 december 2007 (rc-2007.04309/2);

Besluit:

Enig artikel

Onder dankzegging voor de bewezen diensten op zijn verzoek met ingang van 1 december 2007 ontslag te verlenen aan de heer ir. L. van Nieuwenhuijze als commissielid van de Raad voor Cultuur.

Van dit besluit, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant, wordt een afschrift gezonden aan belanghebbenden.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,R.H.A. Plasterk.