Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2007, 245 pagina 47Overig

Samenwerkingsconvenant AI - SIOD - IND

Samenwerkingsconvenant tussen Arbeidsinspectie, Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en Immigratie- en Naturalisatiedienst

Inleiding

De Arbeidsinspectie, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en de Immigratie- en Naturalisatiedienst werken samen bij de aanpak van arbeidsmarktfraude, fraude in de vreemdelingenketen, uitbuiting en crimineel ondernemerschap. Met dit convenant willen zij binnen de voor elk der partijen geldende juridische kaders hun onderlinge samenwerking formaliseren en optimaliseren ten einde de rechtshandhaving op de arbeidsmarkt en in de vreemdelingenketen, voor zover dat tot hun taak behoort, doeltreffender en doelmatiger te maken.

Partijen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, handelend als bestuursorgaan, namens deze, de directeur Arbeidsmarktfraude van de Arbeidsinspectie (AI);

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid handelend als bestuursorgaan, namens deze, de directeur van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD);

en

De Staatssecretaris van Justitie, namens deze, de hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);

Overwegende:

dat de AI, een inspectiedienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onder meer is belast met de handhaving van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;

dat de SIOD, een bijzondere opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onder meer actief is op het gebied van de bestrijding van arbeidsmarktfraude, uitbuiting en crimineel ondernemerschap;

dat de IND, een agentschap van het ministerie van Justitie, belast is met de toelating van vreemdelingen op basis van de Vreemdelingenwet 2000 en de uitvoering van de Rijkswet op het Nederlanderschap;

dat samenwerking tussen de convenantpartijen bijdraagt aan het realiseren van hun taken en het rendement van hun afzonderlijke en gezamenlijke activiteiten verhoogt;

Komen als volgt overeen:

Artikel 1 Definities

AI: Arbeidsinspectie

SIOD: Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

IND: Immigratie- en Naturalisatiedienst

Artikel 2 Reikwijdte

Partijen hebben bij de uitvoering van hun taken gescheiden bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Dit Samenwerkingsconvenant heeft betrekking op:

a. de uitwisseling van informatie;

b. de uitwisseling van fraudesignalen;

c. de operationele samenwerking bij handhavingactiviteiten;

d. de aansluiting van de AI op het IND informatie systeem INDIS.

Afspraken over de samenwerking tussen de AI en de SIOD onderling zijn neergelegd in de Samenwerkingsovereenkomst AI - SIOD d.d. 17 juni 2005.

Artikel 3 Doelstellingen

Doelstelling AI

De samenwerking heeft voor de AI tot doel:

• Het verkrijgen van fraudesignalen op het gebied van arbeidsmarktfraude;

• Een intensievere samenwerking op het gebied van

- risicoanalyse;

- onderzoeken naar schijnconstructies bij arbeidscontracten;

- onderzoek naar illegale arbeid door gezamenlijk of door de AI te benoemen risicogroepen;

- nader in onderlinge afstemming te bepalen onderzoeken of acties.

Doelstelling SIOD

De samenwerking heeft voor SIOD tot doel:

• Het verkrijgen van fraudesignalen op het gebied van migratie, illegale migratie, mensensmokkel, uitbuiting en andere vormen van migratiecriminaliteit;

• De analyse van gegevens met als doel het detecteren van trends, patronen en modus operandi op het gebied van migratie, illegale migratie, mensensmokkel, uitbuiting en andere vormen van migratiecriminaliteit.

Doelstelling IND

De samenwerking heeft voor de IND tot doel:

• Een intensievere samenwerking op het gebied van

- risicoanalyse;

- onderzoeken naar schijnconstructies bij arbeidscontracten;

- onderzoek naar illegale inreis, illegaal verblijf en arbeid door gezamenlijk of door de IND te benoemen risicogroepen;

- nader in onderlinge afstemming te bepalen onderzoeken of acties;

• Het verbeteren van de kennis over het inzicht in de mogelijke fraudeconstructies op het gebied van migratie, illegale migratie, mensensmokkel, uitbuiting en andere vormen van migratiecriminaliteit.

Partijen zullen de verkregen en verstrekte informatie gebruiken voor de ondersteuning en uitoefening van hun taken.

Artikel 4 Uitwisseling informatie en signalen en operationele samenwerking

Partijen wisselen, binnen de wettelijke kaders en de geldende uitvoeringsvoorschriften, het volgende uit:

- signalen over mogelijke ontduiking van de regelgeving of misdrijven die zij in de uitvoering van hun taak ontvangen of waarnemen;

- relevante informatie ten behoeve van lopende en/of op te starten onderzoeken en ten behoeve van de verdere ontwikkeling van risicoprofielen;

- geaggregeerde gegevens en analyses die voor andere partijen bij de uitoefening van hun taak relevant kunnen zijn.

Partijen zullen bij de samenwerking in het kader van dit convenant binnen de voor elk der partijen geldende juridische kaders maximaal de mogelijkheid benutten voor het uitwisselen van signalen en informatie.

Partijen maken aanvullend operationele afspraken over de wijze waarop zij informatie uitwisselen, fraudesignalen geven en op uitvoerend niveau samenwerken. Partijen maken jaarlijks afspraken over het aantal en het soort van de te verrichten onderzoeken.

Artikel 5 Bevoegdheden medewerkers

1. Medewerkers worden uitsluitend ingezet voor werkzaamheden waartoe zij bevoegd zijn.

2. Medewerkers worden ingezet voor zover de eigen dienst daarvoor capaciteit beschikbaar acht.

3. Alle medewerkers verrichten hun werkzaamheden in overeenstemming met de bij hun dienst geldende uitgangspunten en voorschriften.

Artikel 6 Kostenverrekening

De samenwerking vindt op budgettair neutrale wijze plaats.

Artikel 7 Inwerkingtreding, looptijd, beëindiging en evaluatie

1. Dit Samenwerkingsconvenant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en treedt in werking met ingang van de dag waarop het door alle betrokken partijen is ondertekend.

2. Elke partij kan dit Samenwerkingsconvenant tussentijds schriftelijk opzeggen, waarbij een opzegtermijn wordt gehanteerd van 1 maand.

3. Jaarlijks vindt een evaluatie van de samenwerking plaats waarbij verbeteringen voor samenwerking ter sprake komen.

4. Indien de evaluatie daartoe aanleiding geeft wordt het Samenwerkingsconvenant dienovereenkomstig aangepast.

Artikel 8 Afdwingbaarheid

Dit Samenwerkingsconvenant is niet in rechte afdwingbaar.

Artikel 9 Publicatie

Binnen 3 maanden na inwerkingtreding van dit convenant wordt de tekst daarvan gepubliceerd in de Staatscourant.

Artikel 10 Slotbepaling

Dit convenant kan worden aangehaald als: ‘Samenwerkingsconvenant AI - SIOD - IND’.

Den Haag, 14 november 2007.
Namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
A. van Dijk, directeur Arbeidsmarktfraude van de Arbeidsinspectie.
Namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
N. Laagland, directeur Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst.
Namens de Staatssecretaris van Justitie:
P.W.A. Veld, hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.