Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Centraal Planbureau (CPB)Staatscourant 2007, 237 pagina 11Besluiten van algemene strekking

Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor het Centraal Planbureau 2007

De directeur van het Centraal Planbureau,

Gelet op artikel 20 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2004;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. directeur: directeur van het Centraal Planbureau;

b. onderdirecteuren: onderdirecteuren van het Centraal Planbureau;

c. sectorhoofden:

- hoofd van de sector Arbeidsmarkt en Welvaartsstaat (sector 1);

- hoofd van de sector Conjunctuur en Collectieve Sector (sector 2);

- hoofd van de sector Groei, Kennis en Structuur (sector 3);

- hoofd van de sector Marktordening (sector 4);

- hoofd van de sector Economie en Fysieke Omgeving (sector 5);

- hoofd van de sector Internationale Economie (sector 6);

d. afdelingshoofden:

- hoofd van de afdeling Informatie Technologie;

- hoofd van de Facilitaire dienst;

- hoofd van de Bibliotheek;

- hoofden van de afdelingen van de sector Conjunctuur en Collectieve Sector (sector 2);

e. projectleider: de functionaris die aangewezen is om leiding te geven aan en de begeleiding te verzorgen van zogenaamde aanvullende projecten, zijnde de werkzaamheden van het Centraal Planbureau in de vorm van studies, onderzoeken en berekeningen, die door tweeden en derden worden gefinancierd;

f. toegewezen budget: budget waarvan het beheer is toegewezen aan de in bijlage A genoemde functionarissen;

g. bedrag: bedrag exclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).

Paragraaf 2. Taakverdeling

Artikel 2

Aan de directeur is voorbehouden: het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke handeling, betreffende:

a. personeelsaangelegenheden, met uitzondering van het verlenen van vakantie, kort buitengewoon verlof en het accorderen van declaraties voor dienstreizen binnenland en kortdurende dienstreizen met een bestemming binnen Europa;

b. het aangaan van financiële verplichtingen die een bedrag te boven gaan van € 25 000 per verplichting.

Artikel 3

Aan de onderdirecteuren kan mandaat, volmacht en machtiging worden verleend voor de aangelegenheden waarvan de directeur hen de behandeling toevertrouwt.

Artikel 4

1. Aan de sectorhoofden wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op hun werkterrein, waaronder:

a. verzoeken van medewerkers voor het maken van een buitenlandse dienstreis, daaronder niet begrepen langdurig verblijf in het buitenland of dienstreizen met een bestemming buiten Europa;

b. verzoeken van medewerkers voor het bezoeken van seminars en congressen in het binnen- en buitenland en de daarbij behorende reiskosten, daaronder niet begrepen langdurig verblijf in het buitenland of dienstreizen met een bestemming buiten Europa.

2. In uitzondering op het eerste lid geldt het mandaat, de volmacht en de machtiging niet voor aangelegenheden ten aanzien waarvan de directeur in een incidenteel geval aan een sectorhoofd heeft meegedeeld dat zij door hem zullen worden behandeld.

Artikel 5

1. Aan de directiesecretaris, de adjunct directiesecretaris, het hoofd van de afdeling Informatie Technologie, het hoofd van de Facilitaire Dienst, het hoofd van de Bibliotheek, de personeelsfunctionaris en de projectleiders wordt, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op hun werkterrein, waaronder het aangaan van financiële verplichtingen tot een bedrag van € 25 000 per verplichting, en het doen van betalingen, ten laste van de hen toegewezen budgetten.

2. In uitzondering op het eerste lid geldt de volmacht en de machtiging niet voor aangelegenheden ten aanzien waarvan de directeur in een incidenteel geval aan de functionarissen genoemd in het eerste lid heeft meegedeeld dat zij door hem zullen worden behandeld.

Artikel 6

Aan de sectorhoofden en de afdelingshoofden wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het verlenen van vakantie en kort buitengewoon verlof voor de onder hen ressorterende medewerkers en voor het behandelen van verzoeken van de onder hen ressorterende medewerkers ten aanzien van het gebruik van de eigen auto voor het maken van dienstreizen.

Paragraaf 3. Vervanging

Artikel 7

De uit dit besluit voortvloeiende bevoegdheden van de sectorhoofden, de afdelingshoofden, de directiesecretaris, de adjunct directiesecretaris en de personeelsfunctionaris gaan in geval van afwezigheid over op hun plaatsvervanger.

Paragraaf 4. Slotbepalingen

Artikel 8

Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor het Centraal Planbureau 2004 wordt ingetrokken.

Artikel 9

Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de secretaris-generaal, de directeur Wetgeving en Juridische Zaken, de directeur Financieel Economische Zaken, de directeur Personeel en Organisatie, de directeur van de Auditdienst, de Algemene Rekenkamer en aan degenen, aan wie krachtens dit besluit mandaat, volmacht en machtiging is verleend.

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking met ingang van met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 11

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor het Centraal Planbureau 2007.

Dit besluit zal met bijlage A in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 november 2007.
C.N. Teulings,
directeur van het Centraal Planbureau.

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen 6 weken na de dag van dagtekening van deze Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de minister van Economische Zaken, directie Wetgeving en Juridische Zaken, ALP L/1410, Postbus 20101, 2500 EC ’s-Gravenhage.

BIJLAGE A - Voorschriften voor accorderen van facturen en declaraties

Inleiding

Alle facturen en declaraties dienen vóór betaling te worden geaccordeerd. Deze accordering geschiedt door de budgethouder van de kostensoort of kostenpost waar deze factuur of declaratie betrekking op heeft.

Toewijzing

De directie heeft de volgende kostensoorten en / of kostenposten aan de diverse budgethouders toegewezen:

Toewijzing kostensoorten aan budgethouders

Kostensoort

 

Budgethouder

Huisvestingskosten

 

Hoofd Facilitaire Dienst

Bureaukosten

- Kantoorartikelen

Hoofd Facilitaire Dienst

 

- Telefoon / Faxen

Hoofd Facilitaire Dienst

 

- Frankeren / Vrachtkosten

Hoofd Facilitaire Dienst

 

- Kopieerkosten

Hoofd Facilitaire Dienst

 

- Aanschaf papier met huisstijl

Hoofd Facilitaire Dienst

 

- Drukwerk

Personeelsfunctionaris

 

- Bankkosten

 
 

- Lidmaatschappen / Contributie

Adjunct Directiesecretaris

 

- Representatie / Vergaderkosten

Adjunct Directiesecretaris

 

- Boeken / Dinerbonnen (extern)

Personeelsfunctionaris

 

- Diverse Bureaukosten

Hoofd Facilitaire Dienst

 

- Vertalingen

Directiesecretaris

 

- Aanvraag ISBN-nummers

Adjunct Directiesecretaris

 

- Drukwerk met huisstijl

Adjunct Directiesecretaris

 

- Telefoonkosten via salaris

Personeelsfunctionaris

Reis- en Verblijfskosten

- Reiskosten binnenland

Sectorhoofden / Directie

 

- Reiskosten buitenland

Sectorhoofden / Directie

 

- Reiskosten woon / werk

Personeelsfunctionaris

 

- Verhuiskosten

Personeelsfunctionaris

 

- Pensionkosten

Personeelsfunctionaris

 

- VMP

Personeelsfunctionaris

 

- Personeelsfonds

Personeelsfunctionaris

Bibliotheekkosten

 

Hoofd bibliotheek

Exploitatie bedrijfsrestaurant

 

Hoofd Facilitaire Dienst

Specifieke uitgaven

- Incidenteel en Onvoorzien

Directie

 

- Deelname netwerken en Congreskosten

Directie

 

- Kwaliteitsstrategie en Reiskosten uitnodiging CPB

Directie

 

- Nieuwsbrief

Adjunct Directiesecretaris

 

- Aankoop overige CPB-publicaties

Adjunct Directiesecretaris

Aanschaffingen

 

Hoofd Facilitaire Dienst

Exploitatie automatisering

 

Hoofd IT

Investeringen automatisering

 

Hoofd IT

Projectgebonden uitgaven

 

Projectleiders

Vastgoed

 

Directie

Lonen en Salarissen

 

Directie

Stagiairs, Adviseurs

 

Personeelsfunctionaris

Eenmalige P-uitgaven

- Eenmalige P-uitgaven

Directie

 

- Activiteitendag

Personeelsfunctionaris

 

- Boeken / Dinerbonnen (intern)

Personeelsfunctionaris

 

- Naheffingen

Personeelsfunctionaris

Opleidingskosten

- Opleidingen en daaraan verbonden reiskosten

Personeelsfunctionaris

 

- Seminars Congressen

Sectorhoofden / Directie

 

- Reiskosten Seminars Congressen

Sectorhoofden / Directie

Werving en Selectie

 

Personeelsfunctionaris

Loonkosten derden

 

Personeelsfunctionaris

Overwerkvergoedingen

 

Personeelsfunctionaris