Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2007, 231 pagina 9Benoemingen en ontslagen

Benoeming en vergoeding leden Adviescommissie Opkomende Markten

23 november 2007

Nr. OI/PI / 7133029

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5 van de Subsidieregeling opkomende markten 2007 en 2008, artikel 6 van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten en artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

Te rekenen vanaf 12 november 2007 worden voor een periode van vier jaar tot lid van de Adviescommissie Opkomende Markten benoemd:

a. de heer H. ten Kate, te Gronau-Epe, tevens voorzitter;

b. de heer dr. ir. J.C.P. Broekhoff, te Bennekom;

c. de heer dr. ir. C.D. de Gooijer, te Wageningen;

d. de heer ir. E.W. Keizer, te Zevenhuizen;

e. de heer prof. ir. N.J.J. Liebrand, te Waalre;

f. de heer prof. dr. ir. A.F.L. Veth, te Maarssen;

g. mevrouw prof. dr. S.M. van der Vies, te Amstelveen;

h. de heer drs. J.P. Wortelboer, te Anderen.

Artikel 2

1. De voorzitter van de Adviescommissie Opkomende Markten ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 260,00.

2. De andere leden van de Adviescommissie Opkomende Markten ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 200,00.

3. Voor de voorbereidende werkzaamheden in het kader van het beoordelen van subsidieaanvragen op grond van de Subsidieregeling opkomende markten 2007 en 2008 ontvangen alle leden van de Adviescommissie Opkomende Markten jaarlijks een vergoeding, die wordt berekend op basis van een uurtarief, dat is gebaseerd op salarisschaal 16 van Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en op een beoordelingstijd van 1,5 uur per aanvraag.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De Minister van Economische Zaken,namens deze:
R.M. Bergkamp,
directeur-generaal van Ondernemen en Innovatie.