Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2007, 231 pagina 9Besluiten van algemene strekking

Bekendmaking gewijzigd FPU-reglement

15 november 2007

Nr. 2007-0000487757

DGMOS/DAOS/Afd. A&A

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 2, derde lid, van de Wet kaderregeling vut overheidspersoneel;

Gezien het verzoek van de Stichting Pensioenfonds ABP van 11 oktober 2007, binnengekomen op 22 oktober 2007, gedaan mede namens sociale partners in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid, tot plaatsing in de Staatscourant;

Maakt bekend:

Het gewijzigde FPU-reglement basisuitkering en aanvullende uitkering (hierna: FPU-reglement).

Het FPU-reglement is geactualiseerd aan de per 1 januari 2006 gewijzigde redactie van het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP. Tevens is bijlage A bij het FPU-reglement op onderdelen verduidelijkt.

De wijzigingen treden in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst. De wijzigingen werken terug tot 1 juli 2007.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,voor deze,
de directeur Arbeidszaken Openbare Sector,
C.J.A. Maas

De wijziging van het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP wordt als supplement bij dit besluit gevoegd, en is separaat op te vragen bij de Staatscourant.