Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 2007, 226 pagina 17Besluiten van algemene strekking

Aanwijzing woningcorporatie Stichting Woondiensten Enkhuizen

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie heeft op 12 november 2007 in het belang van de volkshuisvesting aan de toegelaten instelling Stichting Woondiensten Enkhuizen, gevestigd te Enkhuizen, op grond van artikel 41, eerste lid, van het Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh) een aanwijzing gegeven. Deze aanwijzing houdt in dat de stichting binnen 6 weken de bestuurlijke band met de stichting Welzijnswerk Enkhuizen dient te verbreken.

Bij het niet voldoen aan de aanwijzing heeft de minister toepassing van artikel 105 van de Woningwet juncto de artikelen 5:32, tweede tot en met vijfde lid, en 5:33 tot en met 5:35 Awb, in het vooruitzicht gesteld. Deze sanctie houdt in dat de Stichting Woondiensten Enkhuizen een last onder dwangsom is opgelegd.