Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van JustitieStaatscourant 2007, 224 pagina 10Besluiten van algemene strekking

Wijziging Mandaatregeling directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving i.o. Justitie

Besluit van de directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het Ministerie van Justitie van 3 januari 2007, nr. 5449080, houdende aanpassing van de Mandaatregeling directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving i.o. Justitie aan de Organisatieregeling Ministerie van Justitie 2007

De directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Mandaatregeling Ministerie van Justitie 2005 en artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Besluit:

Artikel I

De Mandaatregeling directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving i.o. Justitie wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:

1. In de aanhef en in de onderdelen a tot en met d vervalt telkens: i.o.

2. De puntkomma na onderdeel g wordt vervangen door een punt.

3. Onderdeel h vervalt.

B

Artikel 5 komt te luiden:

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als Mandaatregeling DGRR Justitie.

Artikel II

De Mandaatregeling directoraat-generaal Rechtshandhaving Justitie 2005 wordt ingetrokken.

Artikel III

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

2. Artikel I werkt terug tot en met 1 oktober 2006.

3. Artikel II werkt terug tot en met 1 juli 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het
Ministerie van Justitie,J. v.d. Vlist.

Toelichting

Deze wijzigingsregeling brengt de Mandaatregeling directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving i.o. Justitie in overeenstemming met de aanduidingen en indeling van het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, zoals deze thans is vastgelegd in de Organisatieregeling Ministerie van Justitie 2006.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de Mandaatregeling directoraat-generaal Rechtshandhaving Justitie 2005 in te trekken.

De directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het

Ministerie van Justitie,

J. v.d. Vlist.