Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2007, 217 pagina 12Overig

Toekenning vergoeding aan leden Monitorcomitë ESF 2

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 november 2007, Directie Arbeidsmarkt, afdeling Bemiddeling en Re-integratie, nr. AM/BR/2007/34787, tot toekenning van vergoedingen aan de leden van het Monitorcomité ESF 2

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1998;

Besluit:

Voor de periode van 1 december 2007 tot en met 31 december 2016:

Artikel 1

1. Met inachtneming van artikel 2 van het vacatiegeldenbesluit 1998, wordt aan de leden van het Monitorcomité ESF 2 voor het bijwonen van een door de voorzitter van het comité bijeengeroepen bijeenkomst vacatiegeld toegekend.

2. Het vacatiegeld bedraagt € 200,- per bijgewoonde bijeenkomst.

3. Twee of meer bijeenkomsten op dezelfde dag gelden als één bijeenkomst.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 november 2007.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,A. Aboutaleb.

Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht kan door degene die door dit besluit rechtstreeks in zijn belang is getroffen hiertegen bezwaar worden gemaakt. Daartoe moet binnen 6 weken na de dag volgend op de datum van bekendmaking een met redenen

omkleed bezwaarschrift worden ingediend bij: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, t.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning Bezwaar en Beroep, Postbus 90801, 2509 LV ’s-Gravenhage. Het

bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit, alsmede de reden(en) waarom het besluit niet juist wordt gevonden. Verzocht wordt bij het bezwaarschrift een kopie van dit besluit en van eventuele andere op de zaak betrekking hebbende stukken toe te voegen.

Toelichting

Met dit besluit wordt het mogelijk om aan de leden van het Monitor Comité ESF2 vacatiegeld toe te kennen. De hoogte van de vergoeding is in overeenstemming met het Vacatiegeldenbesluit 1998. Conform artikel 2 van het Vacatiegeldenbesluit 1998 wordt de vergoeding slechts verstrekt aan Monitor Comitéleden die niet in dienst zijn van publiek gefinancierde instellingen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Aboutaleb.