Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2007, 214 pagina 9Benoemingen en ontslagen

Benoeming leden Adviescommissie Maritiem Innovatie Programma

1 november 2007

Nr. OI/PI/7111541

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 11 van de Subsidieregeling maritieme haalbaarheids-, en innovatieprojecten module 2007 van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten en artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

Te rekenen vanaf 1 oktober 2007 worden voor een periode van vier jaar tot lid van de Adviescommissie Maritiem Innovatie Programma benoemd:

a. de heer ir. E.W.H. Keizer, te Zevenhuizen (ZH), tevens voorzitter;

b. de heer prof. dr. P.W. Adriaans, te Amsterdam;

c. de heer ing. H.A. Boer, te Bruinisse;

d. de heer A. Dragt, te Epe;

e. de heer ing. H.G. Eekels, te Wassenaar;

f. de heer ir. W. de Jong, te Dordrecht;

g. de heer prof. dr. ir. J.H. Vugts, te ’s-Gravenhage.

Artikel 2

1. De voorzitter van de commissie ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 260,00.

2. De andere leden van de commissie ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 200,00.

3. Voor voorbereidende werkzaamheden in het kader van het beoordelen van subsidieaanvragen op grond van de Subsidieregeling maritieme haalbaarheids-, en innovatieprojecten module 2007 van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten ontvangen alle leden een vergoeding, die wordt berekend op basis van een uurtarief dat is gebaseerd op salarisschaal 16 van Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en op een voorbereidingstijd van 1,5 uur per aanvraag.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De Minister van Economische Zaken,namens deze:
R.M. Bergkamp,
directeur-generaal van Ondernemen en Innovatie.