Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2007, 192 pagina 11Overig

Toekenning vaste beloning

Besluit van 12 september 2007, nr. 07.002624, houdende toekenning van een vaste beloning aan drs. J.K.T. Postma

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 september 2007, DGMOS/Diios (kenmerk 2007-0000319566);

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Commissielid dhr. drs. J.K.T. Postma van de commissie financiering e-overheid ontvangt een eenmalige vaste beloning van € 16.250,-.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 september 2007.
Beatrix.
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,A.Th.B. Bijleveld-Schouten.

Toelichting

Dit besluit strekt ertoe het commissielid dhr. drs. J.K.T. Postma van de commissie financiering e-overheid een vaste beloning toe te kennen voor zijn werkzaamheden voor de commissie. De commissie is ingesteld bij besluit van de staatssecretaris. Op de commissie is het Vacatiegeldenbesluit 1988 van toepassing.

De vaste beloning van drs. J.K.T. Postma is in overeenstemming met artikel 3, tweede lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988, dat bepaalt dat de vaste beloning maximaal 50% van de jaarwedde volgens het eerste niveau na schaal 18 bedraagt.

De commissie start officieel op 1 juni met haar onderzoek.

Het aantal dagen dat de leden van de commissie aan hun werkzaamheden zullen besteden, is niet precies in te schatten.

Daarom is gekozen voor een afgerond bedrag.

De staatssecretaris heeft op 19 april besloten om een onderzoek te starten naar de gewenste wijze van financiering van de e-overheid, gelet op de toekomstige baten.

Het onderzoek vindt plaats in de context van de vermindering van de administratieve lasten voor burger en bedrijf en de verbetering van de dienstverlening door middel van de e-overheid.

Bij de voordracht van de leden is gekeken naar een lid met kennis van het openbaar bestuur en een lid met kennis van overheidsfinanciën en financiële bedrijfsvoering.

De commissie heeft tot taak om te adviseren over mogelijke financieringsarrangementen om de ambities op het terrein van dienstverlening en e-overheid te kunnen realiseren.

De Staatssecretaris van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten.