Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van JustitieStaatscourant 2007, 188 pagina 9Besluiten van algemene strekking

Prognose aantal te huisvesten vergunninghouders en statushouders

24 september 2007

Nr. DDS/5490523

Directoraat-generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op artikel 60b, tweede en vierde lid, van de Huisvestingswet;

Maakt bekend:

Het aantal personen in wier huisvesting in de periode van 1 januari tot en met 31 juli 2008 naar verwachting zal dienen te voorzien, als bedoeld in artikel 60b, eerste lid, van de Huisvestingswet en onverminderd eerdere wettelijke taakstellingsverplichtingen, bedraagt:

- voor de reguliere (deel)taakstelling huisvesting vergunninghouders 1.750 personen en

- voor de tijdelijke (deel)taakstelling huisvesting statushouders 5.000 personen.

De Staatssecretaris van Justitie,N. Albayrak.

Toelichting

Deze bekendmaking betreft het aantal te huisvesten vergunninghouders en statushouders in de periode 1 januari tot en met 31 juli 2008. In verband met het op 25 mei 2007 tussen de VNG en het Rijk gesloten bestuursakkoord en de op 15 juni 2007 in werking getreden Regeling ter afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet is vanaf het tweede halfjaar van 2007 - naast de reguliere taakstellingsprognose voor vergunninghouders - voor deze doelgroep sprake van een aparte prognose voor, respectievelijk (deel)taakstelling van het aantal personen (statushouders) die naar verwachting in het komende kalenderhalfjaar in de gemeenten moeten worden gehuisvest. Onderstaand wordt nader op beide(deel)prognoses ingegaan.

Prognose aan te huisvesten vergunninghouders

Het gaat hier om personen die op grond van de Vreemdelingenwet 2000 een verblijfsvergunning ontvangen een volgens de ‘reguliere’(deel)taakstelling in de gemeenten moeten worden gehuisvest. Het betreft de huisvesting van vergunninghouders die in de centrale opvang zitten dan wel vergunninghouders die in aanmerking komen voor de huisvestingstaakstelling en aan wie op grond van de Vreemdelingenwet 2000 een vergunning voor bepaalde tijd asiel is verleend dan wel van vergunninghouders wier asielgerelateerde verblijfstitel sinds het tijdstip van inwerkingtreding van de Vreemdelingenwet 2000 onder de reikwijdte van de taakstellingensystematiek van de Huisvestingwet valt.

De prognose is berekend aan de hand van de verwachting van het aantal nieuwe personen dat een verblijfsvergunning krijgt en het aantal vergunninghouders dat naar verwachting op 1 januari 2008 nog in de opvang verblijft om te worden uitgeplaatst.

De huisvestingstaakstelling voor de komende taakstellingsperiode bedraagt voor deze doelgroep aldus 1.750 te huisvesten vergunninghouders.

Gezien de wettelijke systematiek blijven niet-gerealiseerde taakstellingen uit vorige perioden onverminderd van kracht en zullen de hiermee gemoeid zijnde huisvestingsplaatsen alsnog moeten worden geleverd. Mocht er per 1 januari 2008 sprake zijn van een achterstand op de taakstelling van de 2e helft van 2007, dan dient deze achterstand te worden toegevoegd aan de (deel)taakstelling voor de eerste helft van 2008.

Opgemerkt wordt dat, gebaseerd op het huidige inzicht, gedurende de periode 1 juli tot en met 31 december 2008 naar verwachting 1.750 nieuwe vergunninghouders van huisvesting in de gemeenten dienen te worden voorzien. Bij deze omvang is geen rekening gehouden met nog voorafgaande aan deze periode van kracht zijnde huisvestingsverplichtingen.

Prognose aantal te huisvesten statushouders

Het gaat hier om personen die op grond van de Regeling ‘afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet’ alsnog een verblijfsvergunning ontvangen en volgens de tijdelijke (deel)taakstelling huisvesting statushouders het komende halfjaar in de gemeenten moeten worden gehuisvest.

Deze prognose is eveneens berekend aan de hand van de verwachting van het aantal nieuwe personen dat een verblijfsvergunning krijgt en het aantal statushouders dat naar verwachting op 1 januari 2008 nog in de opvang verblijft om te worden uitgeplaatst. De huisvestingstaakstelling voor de komende taakstellingsperiode bedraagt voor deze doelgroep aldus 5.000 te huisvesten vergunninghouders.

Gezien de wettelijke systematiek blijven niet-gerealiseerde taakstellingen uit vorige perioden onverminderd van kracht en zullen de hiermee gemoeid zijnde huisvestingsplaatsen alsnog moeten worden geleverd. Mocht er per 1 januari 2008 sprake zijn van een achterstand op de taakstelling van de 2e helft van 2007, dan dient deze achterstand te worden toegevoegd aan de (deel)taakstelling voor de eerste helft van 2008.

Opgemerkt wordt dat, gebaseerd op het huidige inzicht, gedurende de periode 1 juli tot en met 31 december 2008 naar verwachting 5.000 nieuwe statushouders van huisvesting in de gemeenten dienen te worden voorzien. Bij deze omvang is geen rekening gehouden met nog voorafgaande aan deze periode van kracht zijnde huisvestingsverplichtingen.

De gemeenten, toezichthouders en andere ketenpartners zullen over de huisvestingstaakstelling voor vergunninghouders en over de huisvestingstaakstelling voor statushouders nog in een afzonderlijke circulaire van de Minister van Wonen, Wijken en Integratie en mij op de hoogte worden gebracht.