Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2007, 142 pagina 21Besluiten van algemene strekking

Wijziging beroepspensioenregeling verplicht gesteld beroepspensioenfonds

Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Maakt bekend:

1. dat op 10 en 23 juli 2007 een mededeling is ontvangen van de Beroepspensioenvereniging van en voor Huisartsen, daartoe strekkende dat een wijziging heeft plaatsgevonden van de beroepspensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen;

2. dat op grond van artikel 10, tweede lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling zienswijzen omtrent het al dan niet voldoen aan een naar het oordeel van de Minister belangrijke meerderheid van de beroepsgenoten die tot de beroepsgroep behoren, conform artikel 5, eerste lid, onderdeel b, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, naar voren kunnen worden gebracht bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag, voor of op 23 augustus 2007 ;

3. dat de op de wijziging betrekking hebbende stukken tijdens kantooruren ter inzage liggen bij de Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, Anna van Hannoverstraat 4 te ’s-Gravenhage.

Inlichtingen terzake van dit verzoek kunnen worden verkregen onder tel.nr. 070-3335105 (telefaxnr.: 070 - 3334090).

’s-Gravenhage, 24 juli 2007.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
de Directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes.