Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD)Staatscourant 2007, 138 pagina 13Besluiten van algemene strekking

Wijziging Besluit tekenbevoegdheid vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 2004

10 juli 2007

Nr. 2883042/01

Het hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst,

Gelet op artikel 4, aanhef en onder 1, van het Besluit tekenbevoegdheid vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken BZK 2007,

Besluit:

Artikel I

Het Besluit tekenbevoegdheid vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 2004 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2

De directeur van de directie Beveiliging bezit tekenbevoegdheid ten aanzien van de in artikel 2, eerste lid, onder b, c, d, e en f, van het Besluit tekenbevoegdheid vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken BZK 2007 bedoelde bevoegdheid.

B

In de artikelen 3 en 4 wordt ‘Besluit tekenbevoegdheid vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2004’ telkens vervangen door: Besluit tekenbevoegdheid vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken BZK 2007.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop het Besluit tekenbevoegdheid vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken BZK 2007 in werking treedt.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het Hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst,
S.J. van Hulst.

Toelichting

Zoals aangegeven in de toelichting bij het Besluit tekenbevoegdheid vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken BZK 2007 is er een nieuwe regeling getroffen voor de beslissingen op bezwaar tegen besluiten tot weigering of intrekking van een verklaring van geen bezwaar (vgb). De nieuwe opzet brengt met zich mee dat de tekenbevoegdheid met betrekking tot de primaire besluiten, zoals het weigeren of intrekken van een vgb, in principe wordt belegd bij de directeur Beveiliging van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), die uit hoofde van zijn taakopdracht direct bij deze materie betrokken is. Indien tegen een primair besluit tot weigering of intrekking van een vgb bezwaar wordt gemaakt, wordt op het bezwaarschrift beslist door hetzij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, hetzij het hoofd van de AIVD, overeenkomstig de regeling in het Besluit tekenbevoegdheid vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken BZK 2007.

Het Hoofd van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst,

S.J. van Hulst.