Benoeming tot plv. voorzitter Adviescommissie Restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog

11 juli 2007

Nr. DCE/07/27547

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Op grond van artikel 3, vijfde en zesde lid, van het instellingsbesluit Adviescommissie Restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog;

Gelet op de voordracht van voornoemde Adviescommissie, 13 september 2004 en 25 juni 2007;

Besluit:

Artikel 1

Te rekenen met terugwerkende kracht vanaf 25 juni 2007 wordt het lid, mevrouw prof. mr. I.C. van der Vlies, benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Adviescommissie Restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum waarop het in de Staatscourant is geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,R.H.A. Plasterk.

Naar boven